Groot Gouda, maandag 24 december 1945

KERSTBIJLAGE van het Dagblad GROOT GOUDA 24 December 1945 engelenzanq Vs oe heeRlijk klonk het juBellieö toen miööen m öen nacht het engelenkooR met Qouöen hacp zijn hemelBooöschap BRACht ZIJ Qoöe eeR i öAt vReöe op aarö ö€R eeuwen stRijö veRVAnqt öe weRelö hooRóe eeRsreóiQ stil öen Biljoen enqelenzAnq en toch liqt onze wcrcIÖ nog m zonöe en ooRloqswee tcRwijl zoo vele eeuwen Unq wecRklonk ÖAt lieö van vRCê öe menschen m hun eiqen waan zijn öoof VOOR s hemels öRanq o zwijq toch stil qi menschenkmö en hooR öen enq lenzanq kees Boeke f öe teoenwooRQiqe leepmeesteo van 6e ppinsesjes ovePtuiQö stRijöeR voob w€Rel6vR€öe t fcO r i r i y r qestailten om öe kniBBe M In den Bijbel staan weinig geschiedenissen die zoo tot de verbeelding spreken als de geboorteverhalen uit de Evangeliën In den loop der tijden zijn de schilders er telkens weer door gegrepen en hebben er een liefelijk beeld of een grootsch tafereel van ontworpen Tegelijk ligt er in al wat zich om Christus geboorte afspeelt een fijnen zin besloten De bonte menschengroep om de kribbe van het kind Jezus is als een spiegelbeeld van de mogelijke gedragingen van den mensch tegeiiover de prille zuiverheid die in de wereld verschijnt Stuk voor stuk staan wij een oogenblik bij elk van de omringende figuren stil En daar waren herders in dv zelfde landstreek zich houdende n het veld en hielden de nachtivach oyer hunne kudde De herders zijn gewone menschen bezi mat t da elijksch werk Bij de met het dagelijksch werk Bij de verschijning van het Engelenkoor vr ezen zij met groote vreeze Zii zijn ban als het goddelijke doorbreekt dat is een orde waaraan zij niet gewend zijn en diongetwijfeld be eekent dat veelza vallen wat to bec en rechtop stond Toch hebben hun weinig ontwikkelde geesten een goeden grond Zij zijn nog niet geheel vastgebonden aan den sleur der dinr en Zii gaan met haast naar de kribbe en vinden daar het Kindeke Er staa niet eens bij dat zij het kind aanbeden hebben Misschien was de angst nog altijd niet geheel uit hun hart verdwenen Maar in al hun onbeholpenheid hebben zij toch zeker in diepen eerbied bij de kribbe gestaan Naast hun natuurlijke angst hebben zij toch ook een natuurlijke eenvoud 1 van hart die hen in staat stelt het goddelijke in bet leven te ontmoeten Zij gaan wel direct naar hun werk terug maar het heeft toch zijn invloed op hun leven Want zij keeren weder verheerlijkenden prijzende God Zij houden niet op hun dienst te doen bij hun kudden op de donkere velden Maar de Kerstnacht moet hen altijd bijgebleven zijn Zie eenig ijzen van ha Oose zijn te Jeruzalem aa gekcrrn n zcf gende Wair ts de gebnrtn Kom der Joden want wij hehh n qe if r zijn s ter in het Oo en en zijn gr komen om hom e aanbidden De Oostersche Wijzen zijn wel een geheele andere verschijning dan de herders Zij zijn mannen van kennis en wetensrh p Den sterrenhemel hebben zij doorvorscht en zij weten alles wat hun tijd er van had ontdekt Hun wordt niets aangekondigd Zij hebben integendael reeds lang gewacht op de komst van den groeten Koning En hun werkelijke wijsheid blijkt wel het allermeest hier uit dat zij niet teleurgesteld wor den door de nederige verschijning van het goddelijke maar dat zij nedervallende hebben aanbeden en hun schatten opengedaan hebbende geschenken brachten goud wierook en mirrhe De Wijzen zijn de menschen van kennis en macht die deze gaven met vreugde stellen in dienst van het goddelijkmenschclijke Toen heejt Hcrodts de Wij n heimelijk geroeptn en vernam naartiglijk van hin den tijd wanneer de ter verschenen was De figuur van Herodes staat donker tegenover de groep van de Oostersche Wijzen Zijn uitwendige koningsmacht is z n één en al Hij wordt ontroerd als hij hoort dat de Wijzen zoeken naaf een Koning der Joden die niet in zijn paleis geboren is Hij wendt zich tot de Schriftgeleerden Hij stond anders niet op ce besten voet met hen Maar daar moet n mensch overheen stappen als z n belang op het spel staat Hij krijgt gelukkig uitsluitsel Nu moeten de Oostersche Wijzen hem weer verder helpen Natuurlijk houdt hij van den koninklijken weg Maar het is beter als het om de macht gaat in stilte te handelen Zijn vossenaard spreekt duidelijk uit zijn heele handelen en de kind rmo jrd te Beth ehem is het klaar bewijs van zijn wreede onverbiddelijkheid Doch Ma tl I ew arde dr e WO rlen alle ti z mvn of r e g ndr die n haar hart Maria is de gestalte van volle ontvankelijkheid Haar geest zuigt h t alles als het ware in Er staat niet wat Maria deed De herders J Wijzen Herodcs zij vorm n allen een bewegelijk tooneel Zij komen zoeken en intrigeeren Zij aanbidden en brengen gaven Van Maria staat alleen dat zij bij zich zelf het gebeurde overlegt Zij is een stille figuur vol van innerlijk leven Zoo hebben ook de schilders van alle tijden in de Madoima de stilte en de weekheid gelegd Zij is als ingedompeld in het wonder der jonge godmenschelijkheid Het lichtschijnsel van het kindeke valt allereerst op haar Dit is het verpuurde vrouwelijke Godsgeloof De mensch kan als Herodes bevangen zijn in een waan van grootheid enfigenbelang Daarnaast doet het evangelieverhaal zien dat iedernaar zijn aard Christus kan ontvangen in de simpelheid van deherders de wijsheid van de Magiërs of de ontvankelijkheid vanMaria R keRstmis nu Kerstmis 1945 Wat zegt ons dit schoone kerkelijke feest dit jaar wel zeer in het bijzonder Het legt ons allen een plicht op den duren plicht die van dankbaar zijn Op dezen Kerstdag gaan zeker de £ edachten van allen terug naar die Kerstmis van 1944 een Kerstmis zoo erg en zoo ingrijpend in het leven van ons volk en ons persoonlijk als wellicht nog nimmer in de geschiedenis van ons vaderland is voorgekomen Waar wij ook en op welk gebied ook een vergelijking trekkfen altijd zal het voordeel uitvallen voor het Kejrstfeest van dit jaar Wij zullen op deze plaats den 1 z r niet meer aan herinneren aan al dat verschrikkelijke dat ons vorig jaar December en daarna nog vele maandenf omringd heeft Te goed leeft in ons allen ja tot diep in de ziel van het kind dat overigens zijn leed snel weet te vergeten de herinnering daaraan voort Neen het is beter voorwaarts te zien en ons elkander de belofte te doen dat een volgend Kerstfeest al weer beter zal zijn dan dit Voor schier onoverkomelijke mpeilijkheden hebben al diegenen gestaan die in hoogste functies leiding aan ons land geven Het is niet altijd dankbaarheid die zij daarbij ondervonden hebben Maar niemand zal ons kunnen tegenspreken wanneer wij zeggen dat door al diegenen die na den meer dan ontredderden toestand waarin onze bezetters ons land achterlieten onrioemlijk veel bereikt is En zij die dit tot stand brachten verdienen daarvoor onzen dank Vant dit Kerstfeest 1945 wij brengen het weer door in een huis dat verwarmd is in een huis dat weer voorzien is van gas en van stroom en op onze tafel kan toch in ieder geval weer staan © en stevig maal een goede boterham Het komt het dan toch dat nog zoo velen steeds weer klaar staan met open aanmerkin en altijd gereed tot critiek op hen die aan den opbouw 1 meedben terwijl zij zelf nog niet eens een steen aandragen Het antwoord hierop moet luiden dat dezulken nog steeds den vrede niet hebben gevonden Wel verwachten zij deze van anderen evenals zij verwachten dat anderen de moeilijkheden voor hen uit den weg ruimen Wij moeten deze menseben zoo zij in qnze om eving voorkomen helpen wij moeten hen helpen zoo wij niet zelf behooren tot hen den weg te vinden tot den vrede den vrede in eigen hart Want er is na de bevrijding over velen ja zeer velen een gevoel van teleurstelling gekomen Wij hadden ons zoo voorgesteld dat alles weer spoedig zou zijn teruggebracht op het oude peil Maar zoo eenvoudig is het niet Daarvoor is er te veel ontwricht Allerlei loopt telkens vast De eene or ganisatie doorkruist de andere Het heeft er ajles van of men hier nutteloos baantjes sticht terwijl elders het noodige werk blijft liggen In persoonlijke verhoudingen is er door oorzaken als lange afwezigheid veel ontspoord Toch hebben zeker ook zij ongelijk die zich hebben gedroomd weer te kunnen gaan leven in het oude wereldje van 1940 Hebben zij zich wel eens rekenschap gegevenj dat dit verlangen onjuist is dat wij door den oorlog en ons gezamenlijk verzet tot één vasten band gesmeed moeten medewerken aan een betere gemeenschap aan den opbouw van éen land waar voor iedere h nd die tot werken geschapen is ook werk is Wij willen toch niet meer een land waar werkloosheid hecrscht waar een goedwillend arbeider wordt uitgestooten uit het produc tieproces Een ieder van ons zal zijn bijdrage moeten leveren niet alleen aan den matericelen doch ook aan den geestelijken opbouw van ons land Kerstmis nu v il ons helpen hei is het feest van Geboorte dus van sch pping in de eerste en van vrede in de tweede plaats In dit licht willen wij deze Kerstmis zien Wij spraken van geboorte ovei iets scheppends dus Wij allen wij kunnen daaraan qj 2dewerken wij willen vriendschap gaan zaa en en het zaad zal ontkiemen en opgroeien tot een plant Zcp gaan wij weer vriendschap oogslen En dat zal moeten gaan van mensch tot m nsch en van stad tot stad ja van land tot land Alleen wederzijdsch begrip en eerbied voor elkanders principes zullen de gronden zijn die het mogelijk zullen maken dat er vrede zij en blijve En als wij over vrede spreken laat het dan in het licht van dit feest van heden gezien worden niet in de eerste plaats deru vrede die een eind maakte aan een schieï onmenschelijken sitrijd maar dien vrede die een vrede des harten is Als wij deze feestdagen zoo beleven eeren wij Hem wiens gs boorte den grondslag daarvan i G Kerstmis 1945