Groot Gouda, donderdag 27 december 1945

Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 m 18 00 uur Ensemble Jetty Cantor 18 30 lïur Kwartier van den Arfeeid A Boersma Prijsorganisatie en medezeggenschap 18 45 uur Tonny Schifferstein speelt oude bekenden 19 X uur Nieuwsberichten en reportage 19 30 uur Chopin programma door Jean Antonietti piano 20 00 uur Nederland Herrijst De Fox 20 15 uur II Trovatore Opera van Giuseppe Verdi 3e en 4e be drijf 21 20 uur Cultureele agenda door J W Acda 21 45 uur Cabaret ü Tommie kom 22 15 uur Mensch en Maatschappij Drs Frank de Vries De keuze der economische leiders 22 30 uur Op den drempel v d nacht 23 00 uur Nieuwsberichten 23 15 uur Avondwijding Rector H Schiütken van de Rv K Ziekenverpleging te Hilversum 23 30 uur Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 18 00 uur Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 uur Jan Corduwener IVon stop 18 55 uur Liederencyclus Die schone o Miillerin van Franz Schubert 2e helft door Gerhard Hüsch bariton en Hans Udo Muller piano 19 30 uur Programma voor de Nederl Strijdkrachten 20 X uur Ensemble George Frank m m V Jonny Greeohat zang 20 30 uur Kleine gedichten voorgedragen door Joop Reinboud 20 35 uur Orgelconcert door Joop Walvis 21 00 uur De Regeeringsvoorlichtings dienst antwoordt 21 15 uur Yehudi Menuhin viool 21 45 uur Avondwijding Ds J J Thom soii Ned Herv Pred te Baarn 22 00 uur Nieuwsberichten 22 20 uur Het orkest van de week Louis Armstrong 23 00 uur Sluiting en Wilhelmus Ook hij Radio Rome bericht dat Victor Mussollini een neef van Benito en voormalig redacteur van het blad Popolio d Italia tot 20 jaar gevangenisstraf is veroordeeld voor handelingen met het doel het fascistisch regime te handhaven Hij werd vrijgesproken van de beschuldigingen van collaboratie Ook in Bulgarije afschaffing van de Monarchie In de gisteren gehouden bijeenkomst van de Bulgaarsche volksvergadering nam na de voorlezing van het antwoord van de vergadering op de Koninklijke Boodschap aan de vergadering de Communistenleider Dimitrof het woord Deze drong aan op de bijeenroeping van een groote volksvergadering op de afschaffing van de monarchie en het vestigen van de republiek in Bulgarije Èijn uiteenzettingen werden met gejuich ontvangen Het opstellen der Vredesverdragen met de oude Bondgenooten van Duitschland In gezaghebbende Fransche kringen wordt verklaard dat de Fransche regeeling momenteel den tekst bestudeert van het communiqué uit Moskou over de methode welke door de drie ministers van buitenland sche zaken is voorgesteld voor het opstellen van vredesverdragen met de oude bondgenooten van Duitschland De Fransche regeering zal ongetwijfeld binnen enkele dagen wellicht reeds voor het einde van deze week haar standpunt aan de drie mogendheden over deze methode kenbaar maken Wil Franco nieuwe Partij stichten Radio Moskou meldt dat Franco bezig is met het vormen van een Sociaal Christelijke Partij welke de ruggegraat van zijn regime moet worden De radio die een bericht van Tass uit Parijs aanhaalde beweerde dat Franco in zijn streven door verschillende Katholieke elementen gesteund werd Een afgezant aldus Radio Moskou is reeds op weg naar Rome om met den Paus de oprichting van een dergelijke partij te bespreken De afgezant zal daarna naar Parijs en Brussel gaan om relaties aan te knoopen met Spaansche Katholieke kringen de Fransche en Belgische ministeries van buitenlandsche zaken en ook met Katholieke kringen aldaar besloot radio Moskou BUITENLAND Amerikaansche filmexport naar Nederland wordt hervat De Motton Picture Association of America M P A A heeft medegedeeld dat de groote AmerikaariSche filmmaatschappijen de commerciecle relaties met Nederland op basis van samenwerking door bemiddeling van de Motion Picture Export Association welke t inoenkort een kantoor in Amsterdam zal estigeo zullen hervatten Bestoiten te Moskon Overeenstemming bereikt Een der te Moskou genomen besluiten is naar A F P meldt door de Moskousche radio bekend gemaakt De drie min van Buitenlandsche Zaken hebben verklaard dat slechts zij die de wapenstilstandverdragen hebben onderteekend hun handteekening zullen plaatsen onder de vredesverdragen Tot de onderteekenaars behooren in elk geval GrootBrit tannië de Ver Staten de SowjetUnie België Nederland TsjechoSlowa kije en Joego Slavië Welke verdragen Ijet betreft vermeldt het bericht niet Radio Moskou meldt voorts dat een verklaring is gepubliceerd zeggende De regeeringen der Unie van Sowjet Socialistische Republieken Groot Brittannië en de Vereenigde Staten verklaren dat zij overeenstemming hebben bereikt en de regeeringen van Frankrijk en China üitnoodigen met haar tot overeenstemming te gferaken inzake de te volgen procedure betreffende de voorbereiding van vredesverdragen Immigratie naar Amerika President Truman heeft bepaald dat de mmigratie in de Ver Staten van Europeesche vreepideiingen binnen de vastgestelde quota van ongeveer 39 000 per jaar zal worden gehouden De meeste jmmigranten zullen uit Centraal en OostEuropa komen Naar aanleiding van de normale hervatting van het immigratiequotum zeide iruman Hierin bestaat een gelegenheid voor Amerika de rest van de wereld een voorbeeld te geven van medewerking tot veHichting van menschelijk leed Mislukte Staatsgreep in Panama Te Colon Panama David en Agua ulce in den Staat Panama zijn honderden arrestaties verricht op grond van inlichtingen volgens welke aanhangers van r Arnulfo Arias voormalig president van Panama een Staatsgreep voorbe eidde De regeering zou den toestand volkomen in handen hebben Bij een mis l Kten aanslag op het politiebureau te olon zijn enkele dooden gevallen BOEKBESPREKING Rudolf de Mepse het monsterproces van Faan door Ab Visser Rudolf de Mepse leefde van Lfi93 1755 en is in Groningen een legendarische figuur geworden Deze historis he roman van Ab Visser geeft een beeld van de oorzaken die geleid hebben tot het proces van Faan dat de dood van twintig onschuldigen ten gevolge had De slechte rechtstoestanden die in de 17de en 18de eeuw in ons land heerschten maakten dergelijke excessen mogelijk De jeugd van Rudolf de Mepse en zijn erfelijke aanleg zijn waarschijnlijk belanrijke ongunstige factoren bij zijn ontwikkeling Reeds vroeg blijkt dat hij groote macht kan uitoefenen op dieren en menschen Rudolf is zich bewust van deze macht en gebruikt ze niet ten gunstg van het slachtoffer maar versterkt er zijn eigen gevoel van machtswellust mee Tijdens zijn schooljaren in de stad Groningen krijgt hij de slappelingen onder zijn invloed en hij haat degenen die aan zijn macht ontsnappen en die hij moreel zijn meerderen voeit Ook in zijn studentenjaren heeft hij een aanhang van enkele trouwe satellieten die hij minacht doch niet kan missen Zijn streveii naar macht wordt steeds bewuster en teruggekeerd op zijn bezittingen groeit langzaam zijn invloed ondanks de tegenwerking van de Ommelander edelen die in hem een gevaar zien Misschit n had Ada Clant van Hanckema hem van zichzelf kunnen redden maar zij houdt niet van hem en hij trouwt met een vrouw de absoluut geen invloed op hem heeft Dit alles versterkt zijn waanzinnige begeerte naar macht Eindelijk ziet hij zijn doel verwezenlijkt als hij benoemd wordt tot clauwrechter over Oosterdeel Langewold en als zoodanig enkele jaren de hoogste rechterlijke macht kan uitoefenen Nu is het moment gekomen dat hij zich kan wreken op iedereen die Mislakte moordaanslag op SflARIR Indo Europeaan de dader Mislukte moordaanslag op Sjahrir Batavia 2fi Dec A N P Aneta Het Republikeinsche Ministerie van Voorlichting oeweert dat een moordaanslag op Sjahrir gisterenmiddag is mislukt toen een Indo Europeaan die herhaaldelijk op Sjahrir vuurde miste Verklaard wordt dat de schoten op Sjahrir die langs den Mentengweg reed om 12 30 i ur Batavia tijd 5 uur Ned tijd uit een andere auto welke de auto van Sjahrir inhaalde werden afgevuurd In de verklaring der Republikeinen wordt verder medegedeeld fegelijkertijd Opende één van de vijf inzittenden van de auto allen jonge Indo Europeanen en Surinamers in Nederlandsche uniform het vuur met een revolver De kogels raakten de motorkap van Sjahrir s auto waarbij gelukkig geen enkele kogel doel trof n Onderzoek door Britsche autoriteiten g onrust in China jÊ troep roepen der Centrale Chineesche re eering stroomen te Hoeltao de ijsvrije haven in het Zuiden van Mandsjoerije binnen op transportschepen van de 7e Amerikaansche vloot welke uit Haiphong Fransch Indo China vertrok Conferentie der Big Three beïnvloedt Indonesische questie Amerikaansche perstelegrammen maken er melding van dat de ontwikkeling der conferentie van de big three te Moskou invloed zou kunnen oefenen op den toestand in Indië volbracht zal zijn en tevens de dominionstatus voor Indië te vragen maar Molotov schijnt zwaren druk op Gi ootBrrt tannië uit te oefenen om Indonesië spoedig te verlaten 73 Nederlanders uit gijzeling te Bandoeng losgelaten Nadat de Britsche kapitein Clarke onderhandehngen had gevoerd met de Indonesische leiders te Bandoeng zijn drie en zeventig Nederlanders die in hef Zuiden der stad langer dan zes weken als gijzelaars werden Vastgehouden door de Indonesische Militaire Politie vrijgelaten Zij ondervonden vooral van de jongeren der bewakers een zeer slechte behandeling die onder meer tot uiting kwam in ondervoeding en mishandeling De Londensche correspondent van de Chicago Sun berichtte aan zijn blad dat Attlee al besloten is aan de Nederlandsche delegatie te zeggen dat GrootBrittannië van plan is haar troepen van heeft volgens Reuter uitgewezen dat de Java terug te trekken zoodra hun taak personen die de schoten op de auto van Sjahrir hebben gelost niet hebben geweten wie zich in de auto bevond Dit is medegedeeld in een officieele Britsche verklaring Vrede in China De Reutercorresp Campbell meldt Mac Arthur houdt Hirohito op den troon Generaal M c Arthur heeft Vrijdag verGeneraal Mac Arthur heeft Vrijdag medegedeeld aldus de bijzondere correspondent van de Daily Herald dat Jiij voorloopig Japan blijft besturen via Keizer Hirohito en andere passende instanties Hij zal den Keizer niet op de lijst van oorlogsmisdadigers plaatsen of hem tot aftreden dwingen tenzij het bewijs van zijn schuld wordt geleverd of orders daartoe van hoogere autoriteiten worden ontvangen De Keizer heeft aan generaal Mii c Arthur medegedeeld dat hij ondef de militaristische regeeringen geen andere keuze had dan den oorlog toe te laten Indien de Keizer en zijn regeering de voordeden der democratie onder de geallieerde bezetting gebruiken om voedsel en werk aan het Japansche volk te verschaffen zal het Keizerlijke bewind voortduren dat generaal Tsjow en Lai de voornaamste Communistische afgevaardigde in Tsjoengking vandaag heeft medegedeeld dat de Communistische Partij morgen n officieel en schriftelijk vastgelegd voorstel van onvoorwaardelijke wapenstilstand zou overleggen indien de regeeringspartij Kwomintang en de Communisten na een onderbreking van vijf weken de onderhandelingen officieel weer hervatten BAKKEN IN OLIE Het Voorlichtingsbureau van den Vo dingsraad schrijft oliebollen appelbeignets en andere Oudejaarsavondgerechten worden in diep vet gebakken Er zijn eenige rantsoenen olie voor noodig om frituurvet te maken Voor het bakken in diep vet nemen we een pan welke tegen hooge verhitting bestand is bij voorkeur een gietijzeren of een braadpannetje Deze vullen we voor niet meer dan met olie De te bakken gerechten b v oliebollen worden slechts in kleine hoeveelheden in de pan met frituurvet gedaan om te voorkomen dat de olie over de pan bruist Als het gebakkene klaar is late men zorgvuldig boven de pan uitdruipen om olieverlies te voorkomen OLIEBOLLEN 250 gr bloem ruim 2 dL melk 10 gr gist 100 gr rozijnen of 1 appel zout en olie hem in zijn leven hetzij in zijn jeugd hetzij in latere jaren tegengewerkt hebben of hem niet voldoende eerbied betoonden Onder beschuldiging van sodomie laat hij zijn vijanden gevangen nemen Hij kan nu zijn sadistische neigingen botvieren op de gevangenen die weerloos aan hem overgeleverd zijn In zijn aanvallen van waanzin geniet hij buitensporing van het feit dat de oogen van heel Nederland op hem gevestigd zijn en de meeste met welwillendheid daar verQnderüteld wordt dat de beschuldiging gegrond is Door vrees en corruptie kan het proces leiden tot de veroordeeling van de slachtoffers In de Ommelanden voelt niemand zich meer veilig voor De Me se en met vereende krachten gelukt het he n van zijn post te doen ontjjeffen Het gaat nu bergaf met Rudolf de Mepse zijn schulden worden grooter en de aanvallen van waanzin veelvuldiger In 1755 sterft hij eenzaam en ellendig op de Wedcerhurcht Ab Visser houdt den lezer in steeds stijgende spanning tot de climax bereikt wordt in het proces met de erop volgende veroordeeling Daarna vervalt de figuur van Die Mepse en het slot van de roman doet denken aan een kroniek die volledigheidshalve is afgemaakt om de nieuwsgierigheid van den lezer naar het verdere leven van Rudolf de Mepse te bevredigen Het was voldoende geweest als dit in een nawoord was vermeld De psychologische houding en ontwikkeling van Rudolf de Mepse zijn zeer aannemelijk geteekend De Mepse uit zi voelens aldus tot één der i vangenen Wat weet j weet niet wat het is led je ellendeling Jelrioest i staan Dan zou je over pijn Eenzaam zijn dat is pijn h Het is zijn noodlot dat hij mind kan maken en op die verkrijgen over zijn mede mt Deze historische roman zal den lezer zeker boeien Van bloem melk gist rozijnen en of appel en zout een stevig gelijkmatig beslag maj en en dit tenminste een uur laten rijzen op een warme plaats Ei n gietijzeren pan met olie vullen De pan mag niet hooger dan Voor gevuld zijn De olie vrij heet laten worden deze moet nog niet dampen V an het beslag met twee lepels ballen vormen en deze bruin en gaar bakken Te langzaam gebakken oliebollen worden vet en krijgen een harde korst APPELBEIONETS 250 gr bloem 3 2 dL bier of spuit water zout 6 appelen liefst zure olie om in te hakken De olie zoo heet laten worden dat er blauwe damp afkomt De appelen schillen met een appelbol het klokhuis eruit horen en Je appelen in vrij dunne plakken snijden De bloem met het bier of spuitwater en het zout vermengen De plakjes appel door het beslag wentelen en in de heete olie bruin en gaar bakken Deze met een scijuimspaan breinaald of lardeernaald uit het vet nemen uit laten druipen op een warme schaal teggen en met suiker bestrooien De pakjes voor de Oost Zoo juist bereikt ons het bericht dat de pakjes voor den luchtdienst Amsterdam Batavia thans als aangeteekende stukken zullen worden behandeld Het aanteekenrecht is begrepen in het tarief van ƒ 5 tot en met 500 gram en ƒ 10 tot en met 1 kg Onder de tegenwoordige omstandigheden zijn pakjes slechts ter verzending toegelaten naar Java en Su natra indien zij bestmd zijn voor Ba ivia Bandoeng Semarang Soerabaja v m I idang Palembang en Medan Brieven en briefkaarten zullen voorloo nog niet kunnen worden aangetee d ïrder dient er rekening mede gehout aen te worden dat correspondentie voor andere bestemmingen dan de hierbovengenoemde aan groote vertraging onderhevig is