Groot Gouda, donderdag 27 december 1945

Jran doet bero op de Groote Drie De Iraansche Ambassade te Parijs heeft medegedeeld dat den 13en December de Iraansche Regeering een nota heeft doen overhandigen aan de ambassadeurs van Gr Brittannië de Ver Staten en de Sovjet Unie In deze nota wordt als oorzaak van de huidige moeilijkheden in Iran het verblijf van vreemde troepen in het land aangewezen De regeering van Iran beroept zich op de beloften gedaan in het verdrag van 1942 en dringt ten krachtigste aan op het terugtrekken van de vreemde troepen uit Iran en op een uitvoerige bespreking van het Iraansche probleem op de Conferentie te Moskou Britsche troepen uit Noorwegen teruggetrokken De Britsche minister van oorlog Law son heeft verklaard dat pT Britsche troepen tegen het einde van December a s uit Noorwegen zullen worden teruggetrokken Uitgezonderd zijn eenige c chterhoedetroepen en administratieve diensten die iets later zullen vertrekken Conferentie te Moskou practisch ten einde De drie ministers van Buitenlandsche Zaken hebben gliiteravond 6 uur en drie kwartier informeel vergaderd Deze langste zitting van de conferentie werd kort voor middernacht verdaagd Verwacht wordt dat morgen de slotzitting zal worden gehouden De vergadering waarbij geen communique werd uitgegeven werd in het paleis Spiridonovskaya gevoerd Naar verluidt is men net het opstellen van het slotcommuniqué gereed gekomen Britsche controle op Duitsche kolenmijnen Essen 21 Dec Reuter In het hoofdkantoor van de Noord Duitsche steenkoolcontrole werd heden officieel medegedeeld dat de Britsche autoriteiten met ingang van a s Zondag de recbtstreeksche controle op alle steenkoeimijaen in de Britsche zone op zich zullen nemen De belangen van de vereenigde naties en van de neutrale landen zullen behartigd worden Men gelooft dat dit slaat op de fiaancieele belangen Men verwacht dat deze stap er in belangrijke mate toe zal bijdragen om de opbrengst der mijnen van het tegenwoordige peil van 96 mlllioen ton per Jaar op te voeren tot het vooroorlogsche gemiddelde van 140 mlllioen ton GEHEELE ZWARE INDUSTRIE VAN HET RUHRGEBIED WORDT ONTEIGEND Reuters diplomatieke correspondent verneemt dat de geallieerde bestuursraad te Berlijn Vrijdag a s de onteigening zal bekend maken van de kolen en zware in dustrie van het Ruhrgebied door de Britsche bezettings autoriteiten Britsche in dustrieele deskundigen zullen dan alle Duitsche ondernemingen overnemen welke dan genationaliseerd zullen zijn Deze onteigening zal een einde maken aan het denazificeeringsproces van de groote fndustrieeie bedrijven van het Ruhrgebied Vele Duitsche industriemkg naten die het beheer over deze bedrijver uitoefenen waren nazi s en hebben met de grootste bereidwilligheid meegewerkt aan Hitlers oorlogsinspanning Veel van deze leidende Duitsche industrieeien zijn inmiddels opgepakt en thans zal het be heer en de leiding der zware industrie van het Ruhrgebied definitief en volledig aan Duitsche handen worden onttrokken De Britsche bezettingsautoriteiten zullen het Ruhrgebied thans als trustee beheeren totdat door de geallieerden over de toekomst van dit gebied zal zijn beslist Reuter meldt nader dat 4e Britten volgens het betreffende plan zullen optreden als bewaarders van deze steenkoolmijnen totdat een gecombineerd Britsch Amerikaansch Russisch Fransch bestuurs lichaam voor het Rijndal in wer cing zal kunnen treden Het zou voorts als waarschijnlijk worden beschouwd dat ook Nederland België en Luxemburg zeggenschap zouden krijgen in de controle over dit gebied Renner presklent van de Republiek Oostenrijk De Weensche Radio omroep maakt bekend dat Dr Karl Renner premier van de voorloopige Oostenrijksche regeering door beide Kamers van het Parlement is gekozen tot president van de Republiek Oostenrijk Eerste Japansche Ooriogsmisdadiger staat terecht voor Amerikaansch Gerechtshof De eerste van de Japanneezen die van oorlogsmisdaden worden beschuldigd is heden voor het Amerikaansche Gerechtshof verschenen Het was Tatsoeo Tsoe chija door zijn slachtoffers bijgenaamd kleine glazen bog Hij wordt beschuldigd van wreedheden en van den moord op een Amerikaanschen krijgsgevangene Onder het vuur van ontelbare camera s zaten 9 Amerikaansche rechters met plechtige gezichten en hooge militairen hun borst vol decoraties Het Aziatische gezicht van den beklaagde bleef onbewogen en luguber toen majoor Geffen belast met de aanklacht mededeelde dat het zijn bedoeling was de doodstraf tegen Tsoechija die zich niet schuldig verklaarde te eischen Het proces tegen de groote oorlogsmisdadigers zooals Toto zal waarschijnlijk in het begin van Februari a s worden gehouden Churchill als schilder Tijdens een verblijf a£n de Cote d Azur vervaardigde Churchitl o m een schilderstuk dat een landschap met olijfboomen voorstelt Het doek is op het oogenblik in het bezit van mevrouw Folanowsky en roevrouw Robert Laval die het in Parijs op een openbare vefkooping hebben aan geboden Er zal ongetwijfeld wel belangstelloigt estaan voor het doek van onzen beken den Staatsman en schilder die evenalshij het op het gebied der oorlogvoeringreeds had ook op artistiek terrein welmeer succes zal hebben d£n een andereStaatsman die o rft scWWer was wórdt Franco sociaal De Spaansche regeering heeft een wet uitgevaardigd waarbij landerijen van grootgrondbezitters in Estramadoera onder de boeren verdeeld worden De eigenaars zullen schadeloos worden gesteld Dit werd bekend gemaakt na een kabt netsver gadering welke werd gehouden onder voorzitterschap van Franco na diens terugkeer uit Estramadoera f Uw Banden en Rijwielbonnen kunt U bij ons fnievaren Wij zorgen voor een vlu e bediening j jjjjf L VAN OIL Gouwe 81 Telefoon 3630 Verloofd GBRDA LAFBBIR en AD BROER Gouda 30 December 1945 Zoutmanstraat 34a N Gouwe 0 Zi de 1 Receptie Zoatmanstr 3 30 5 oor Op 2den Kerstdag hebben zich verloofd TRUUS DE JONG JAN WEPSTER Fluweelensingel 59a Burgem Martensslngel 3 Tot mijn groot leedwezen overlcsd plotseling mijn trouwe medewerker den Heer JAN DE JONG ruim 24 jaar heeft hij zijn beste krachten aan de zaak gegeven Zijn nagedachtenis zal door ons steeds in eere worden gebonden JOH DE MOL Turfmarkt 75 Zeer getroffen door de overstelpende bewijzen van deelneming ons betoond bij de ziekte en het overlijden van onzen Heven zorgzamen Man en Vader JAN ALDERSHOF betuigen w hiermede onzen oprechten dank G G ALDERSHOF De WalWesthaven 38 Gevraagd voor terstond dienstmeisje voor gebeelen dag Ds G A Korevaar Crabethstr 67 Gevraagd een Flinke Werkster voor eeniga dagen In de week Adres Mevr W Vos Stockmann Turfmarkt 122 Gouda BEHANGERS te koop een STALEN RIJ lang 2 60 M Tusschen 19 20 uur Lange Tiendeweg 4 5a Tel 2550 Gevraagd zoo spoedig mogel k een nette Dienstbode of een Werkster voor een paar dagen p week tevens een HUIöNAAlSTER voor eendag per week v LOON Graaf FlorUweg 28d GOUDA Schouwburg Bioscoop BOELEKADE Van Vrijdag 28 Dec tm WOENSDAG 2 Jan Een denderend Nieuwjaarsprogramma JkohHa DuMt IN HAAR BESTE FILM 100 Mannen en een Meisje Toegang Een vroolijke gezellige film m i alle leeftijden h e e r I ij k e zang en muziek Aanvang der voorstellingen Vrijdagavond 7u en 9 15 u Zaterdagen Woensdag 3 u 7 u en 9 15 Zondag Dinsdag Nieuwjaarsdag 4 voorst 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Oudejaaradag gealoten r Eerste Voorjaarsveiiing 1946 Voor de te houden VEILING van Schilderijen Antiquiteiten oude Meubelen Juweelen Goud en Zilverwerken en I andere kostbaarheden kunnen nu reeds collecties en nalatenschappen of gedeelten hiervan worden ingewacht Gaarn gavan wij Inliahlingan an adviai N V VENDU NOTARISHUIS I Het ééne tientje doet het Wat datt U liever tin tia l e per maaod tparea es la korten tifd IN UW EIGEN HUIS wonca net een rentclao hypotheek of UW GEHEELE LEVEN HUUR BETALEN Vraagt U eeai on gratie brochare aan deie brochata geeft U een volledig overzicht vaa ona spaariyiteea NATIONALE BOUWKAS RV i o onder Directie van het Assurantiebadrijf W van den Berge Insp J J Goldhagen Bcrgachclaan 229 R dam Tel 48405 Zendt mij uw gratis broehme no Ic Naam Adres V Makelaars Veilingmeesters en Taxateurs te ROTTERDAM Harinflvliet 96 Telefoon 22 4 40 na 18 uur 41 4 91 M Dl BETREKKING GIDS brengt U tweemaal pe week 100 vacante betrekkingen ook Rljks en Gemeente In alle beroepen uit alle deelen des lands Abonnementsprijs 14 per mnd of 10 per 3 mnd Zrndt postwissel k Administratie Postbus 301 Den Haag Bij NED VOLKSHERSTEL afd Gouda kan worden geplaatst een VROUWELIJKE WERKKRACHT met ervaring in kantoorwerk die tevens zal worden belast met huisbezoek en andere arbeid op sociaal terrein Sollicitaties met opgave van verlangd salaris en staat van dienst vóór 15 Januari 1946 aan den Voorzitter OOSTHAVEN 59 Looierij Bereiderij en veredeling Vanaf heden kunnen wij voor U vakkundig laten looien allesoorlen vellen n l KONIJN HAAS KAT BUNSING GEIT BOK KALF VOS en andere soorlen vellen Ook nemen wy wederom per 1 Januari alle sooHen Boniwerk aan N THtEt Bontwerken Rhquvis Fcithstraai 2 Gonda REDNIË THEATER Directie T J van der Tooren HEERLIJK VERWARMD 1945 1946 Een nieuwjaar een nieuw geluid Wij brengen op ome Nieuwe Gelaidsinttalletica het Nieawjaari f eeatprogf amme Vanaf Vrijdag 28 Dec tm Wocnadag 2 Jan Middag co Avondvooritellingen Het Atoombom lachsacces JPE E BROWN In Krachtpatser The Gladiator Een wervelwind v lach explosies Vooraf o a De nieuwste actualiteiten Ie vertoontng Gouda Om duizend dollar een waar succes en weer zoo n kostelijke teekenfllm Tosgang boven 14 Jaar Aanvang VrUdag 7 u 9 15 Zaterdag 3 n 7 u en 9 IS u Zondag en NlcuwJaaradag 3 5 n 7 u n 9 15 u Woeaidag 3 u 7 u en 9 15 n Maandag Oudejaaridag GEEN voorst Plaatibaapreken dageljjka 1 uur voor den aanvang van iedrre voorstelling W DIRECTIE ea PERSONEEL weoschen U allen een voorspoedig 1946 en kopen U vaak In Reunie Theater te zullen ontmoeten Verwaclit de Ned FÜm met Mevr Esther de Boer van R k als Kniertje In Op Hoop van Zegen OPERACONCERTEN i Voor het geven van zeer verzorgde opera en kerkconcertcn voor culturcele reis en ontspanningsverecn is een groep van eerste klas solisten beschikbaar met als begeleider Pierre Palla n i u ir letter D 243 aan Red Bur Noordervliet Haarengraclit 43S 7 A dam C Ter overname aangeboden witte trouwjapon met sleep m 40 42 Br onder no 2790 bur v d bl Nette Werkster gevraagd Teekens L Tiendeweg 49 THALIA THEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Gouda Vanaf Vrijdag 28 Dec tm Woensdag 2 Jan zetten wij ons FEEST programma voort met Carole Lombart en Robert Montgomery in de alleraardigste concdlc Mr en Mrs SMITH een programma waar Uzich genoegelijk mee zult amtiseeren Toegang boven 14 jaar Middag en avondvoorstell Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 u Zondag 3u 5u 7u en 9 15 u Nieuwjaarsdag 3 u 5u 7u en9 15u Woensdag 7 n en 9 15 u Maandag Oudejaarsdag denge heelen dag gealoten Bazoeict ons Theatar hearlijk varwarmda zs Gevraagd voor opleiding Kantoorboekhandel Wink ljaffrofl w Leeftijd pim 16 jaar Br onder no 1500 bur v d bl MEUBELFABRIEK PAVIA Keizcrati aat 70a Gooö Gevraagd een leerling meubellakke leerling meubelmak r en een meubelmaker DIVIRSEN Engetack Weaachl U btj i ar Mmt Iot Bagelaeli te 1 S P aadir 3060 b i a va dit Wa