Groot Gouda, vrijdag 28 december 1945

Hospitaalschip Oranje eracaeert vroawen en kinderen Aaavalliflg Bonaenlijst 2 Doosjes Lacifers 100 gram Snoep Voor ae tweede helft van de 15de periode 1945 van 23 December 1945 tot en met 6 annari 1946 Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van bonkaarten ka kb kc 601 250 gram bloem 200 gram zout 250 gram Jam stroop e d 525 500 gram peulvruchten 5 0 2 Kg aardappelen plm 225 gram huishoudzeep 2 doosjei lucifersb 45 1 Kg aardappelen a 46 1 Vi liter melkb 46 en c 46 3 liter melkBonkaarten kd en ke 601 616 250 gram bloem 1617 200 gram zout 618 250 gram jam stroop fe d 619 250 gram peulvruchten 1 Kg aardappelen 5 liter melk plm 225 gram huishoudzeep 2 doosjes lucifers Tabakskaart Q A 513 T 06 2 rantsoen tabaksartikeleo gjen import cigaretten Versnaj ringenkaartcn QB 513 V 06 100 gram chocolade of suikerwerken Tabak en Versnaperingenkaartt QC 513 t 06 100 gram chocolade of suikerwerken Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 28 December a s van des middags 12 uur af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met Ingang van Maandag 31 December mag worden afgeleverd OPENING EFFECTENBEURS Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling de Effectenbeurs te Amsterdam op Maandag 7 Januari voor den handelopen te stellen Voorloopig zal gilleen handel mogelijkzijn in binnenandsche obligatiën en binnenlanglsche pandbrieven De handel isgebonden aan een vergunningsstelsel Voor het verkoopen van een effect is n l een vergunning benoodigd waarvoor menzich de tusschenkomst van een lid vande vereeniging voor den effectenhandeldient te verzekeren welk lid de aanvraagverzorjijt Voorshands zullen slechts vergunningen wofjden verleend voor verkoopvan binnenlandsche obligatiën en binnenlandsche pandbrieven i Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 m 18 00 Ensemble Jetty Cantor 18 30 Anti Zwarte handelsc mpagnp J Spronkers Het particuliere verzet tegen den gifhandel 18 35 06 schoolmeester presenteert 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Orkest Lex van Spall 20 00 Buitenlandsch weekoverzicht door Drs L de Jong 20 15 Instrumentaal en vocaal solistenprogramma 21 00 Op de brug 21 15 Liederen gezongen door jo Vincent en Yvonne Pilntemps 21 30 Strijkkwartet in Es gr t op 127 van Beethoven 22 15 Mensch en Maatschappij Dr P J Waardenburg Erfelykheid en verantwoordelijkheid 22 30 Het Weensch Philharmonisch Orkest 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds F M Kooyman Ned Herv Pred te Bussum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m en persoverzicht 8 00 Nieuwsberichten 18 30 Trio Hegedüs 18 50 Voor je slapen gaat 19 00 Brahmsprogramma ♦ 19 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Omroeporkest o l v Marinus van t Woud m m v Fred Hausdorfer trompet en Rinus van Zalm klarinet 21 00 Op de brug 21 15 Klanken uit Spanje 21 45 Avondwijding Pater Leopold Verhagen O E S A 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Dansmuziek Populaire hits van 45 23 00 Sluiting en Wilhelmus Radiouitzendingen van namen van vermiste personen Het Central Tracing Bureau van U R R R A Headquarters heeft een regeling getroffen voor en dagelijksche radiouitzendingvan de namen met voornamen datum en plaats van geboorte alsmede laatst bekende verblijfplaats van vermiste pfersonen naar wie een onderzoek wordt ingesteld doch omtrent wie echter nog geen definitieve inlichtingen betreffende hun tegenwoordig domicilie zijn ontvangen Deze uitzending vindt dagelijksch van 9 tot 9 30 uur s morgens over de Sueddeutscher Rundfunk met zenders in Frankfurt Munchen en Stuttgart AI degenen die naar aanleiding van deze uitzendingen eenige aanwijzingen kunnen geven worden vriendelijk verzocht hiervan mededeeling te doen aan liet informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis Benoordenhoutscjieweg 7 te s Gravenhage tel 183450 183454 EEN INTERNATIONALE ROODE KRUIS LUISTERWEDSTRIJD Op Nieuwjaarsdag des avonds te 8 15 uur zal over den zender Hilversum I onder den titel Hallo met wie een internationale Roode Kruis Luisterwedstrijd worden uiigez onden ten bate van fiet fonds Nederland helpt Indië Koos Koen diè ook in dit opzicht zijn sporen ve rdiend heeft zal deze uitzending verzorgen Hij zal daarin in willekeurige volgorde een aantal karakters uitbeelden en wel l De ingebeelde zieke 2 De kwaadspreekster De nieuwsgierige f De verliefde l De ppntoffelheld o De fantast De gemakzuchtige o De gewichtige De nerveuze iO De tevredene Het zal de taak der luisteraars zijn eze karakters in juiste volgorde van Uitzending te plaatsen en in cijfers b v r 1 6 enz in te zenden De oplos ingn moeten worden ingezonden op een briefkaart aan hel hoofdbestuur van het ederlandsche Roode Kruis Prinsessegracht 27 Den Haag met op de achter yae in den linkerbovenhoek de vermeif g Hallo met wie Op de briefi aart moet behalve de normale port minimum f 0 30 tot maximum f aan postzegels worden bijgeplakt dat extra porto komt ten goede aan het fonds NeIerland helpt Indië Het inzenden van jeer oplossingen is mogelijk en zelfs enschelijk des te meer kans heeft men P het winnen van een der talrijke fraaie prijzen waaronder een aantal nieuwe complete fietsen In verband met het goede doel en de uitgeloofde prijzen verwacht men dat in elk Nederlandsch huisgezin aan deze prijsvraag zal worden deelgenomen Hieinaatt treft U een van de laatste tepoTtages aan van den ptoegeren mannecorrespondent H Beidshuizen Dit artikel arriveerde eenigen tijd nadat Ltz UI Beidshuizen bij Semarang op Java tengevolge van een vliegtuigongeval om het leven was gekomen Een Ultramodern drijvend Ziekenhuis Duurte in België De Nieuwe Standaard wijdt een lang artikel aan de duurte van het ontspanningsleven in België speciaal in Brussel Een gewone consumptie in een café kost het vijf en zesvoudige van 1939 Op de vraag hoe het komt dat de prijzen zoo hoog zijn krijgt men steevast te hooren de grondstoffen zijn te duur en de belastingeit moeten verminderd worden In 1939 had men een uitstekende plaats in een bioscoop voor 6 a 7 franc terwijl men nu 35 a 40 fr moet neerleggen Het kleinste taartje kost tegen overgave van bonnen 5 fr en een kilo pralines tweehonderd fr Dit zijn geen zwarte marktprijzen beweert De Nieude Standaard doch officieel goedge j keurde tarieven Ook sigaren sigaretten en tabak kosten het tienvoudige van voor den ooriog Op het oogenblik is alleen voor een hermiet het leven nog mogelijk zegt het blad Verklaring van Giral In een korte verklaring tegenover A F P heeft José Giral Minister President van de Spaansche Republikeinsche regeëring in ballingschai gezegd de republikeinen achten het oogenblik van handelen nabij teneinde de ma ht weer in handen te nemen s Werelds grootste hospitaalschip de Oranje van de Maatschappij Nederland is na aankomst in Tandjong Priok ingeschakeld voor het transport van honderden vrouwen en kinderen uit Soerabaja en Batkvia die Öezer dagen voor eenige maanden naar Australië zuilen worden geëvacueerd Het eertijds luxieuse maiischip van 20 000 ton nog steeds onder bevel van commodore Potjer is bij het begin van den oorlog omgebouwi tot een modern hospitaalschip dat zich wat de medische installatie betreft met de beste ziekenhuizen ter wereld kan meten De verbouwing tot hospitaalschip is indertijd geschied op kosten van de Ned Indische regeering Er is accommodatie aan boord voor 850 ligplaatsen die kunrfen worden ondergebracht in telkens twee boven elkaar gebouwde bedden of in practische hangkooien in lange zalen op de verschillende dekken Het hospitaalschip beschikt verder over een hy permoderne operatiezaal een tandheelkundige afdeeling een keel neus en oorafdeeling een laboratorium en een prachtige röntgeninstallatie waarover de directrice zuster C A J van der Roest de scepter zwaait jDe medische staf onder leiding van kolonel J G Gerards is van gemengde nationaliteit Zij bestaat uit Nederianders 2 doktoren 1 ass apotheker 1 officier van administratie 1 directrice 7 zusters en hulpverpleegsters en 2 sergeant verpjieegsters NieuwZeelanders 5 doktoren 1 ass apotheker 3 administratieve officieren 2 geestelijken 15 zusters 25 hulpverpleegsters en 31 helpers van andere rangen en Engelschen 2 dokI toren 1 tandarts 3 zusters en 36 hulp 4A f VEHMaweiiKi wi K cemuc ekiiksm imum woi liWHSHocisi Kssn nut w E M va Kisanoi 1939 1945 In dit gespecificeerd overzicht van de vermeerdering van de onkosten voor levensmiddelen geven de cijfers van 1939 een gemiddelde aan van de huishoudelijke kosten in dat jaar terwijl voor 1945 van de distributielijst is uitgegaan en aan de hand daarvan de gemiddelde uitgaven zijn berekend OFFICIEELE PUBIICATIE Rijksverkeersinspectie De kantoren van de Rijksverkeersinspectie Personenvervoer Sophialaan 11 Den Haag zijn vanaf 2 Jan 1946 verplaatst naar Rotterdam Westplein 2 Atlantic House De kantoren te Den Haag zijn derhalve Donderdag Vrijdag en Zaterdag a s voor het publiek gesloten Rijvaardigheidsbewijs Het Centraal Bureau voor de afgifte van bewijzen van rijvaardigheid Groot Hertoginnelaan 70 deelt mede dat de storting voor het vekrijgen van een rijvaardigheidsbewijs m i v 1 Jan 46 verhoogd is van 2 75 op ƒ 3 75 Storti ngen dienen te geschieden pp gironummer 12 41 49 of per postwissel Contante betalingen worden niet aangenomen VEQSCHENEN Valse Trisle door LEO BOEKDAAD Gedichten geschreven in hei kamp Amersfoort De bundel is verluchi mei leekeningen van C A B BANTZINGED De leksl is eleekend door D PISCAED Prijs ingenaaid f 2 90 gebonden f 3 50 Beslellin en kunnen gedaan worden aan Uitgeverij Gouden Garven Postbus 67 Gouda Korte Tiendeweg 1 en bij den Boekhandel verpleegsters en andere helpers en help SiCiS Tijdens den oorlog heeft het schip uitsluitend gewoiiiieii gevaien zoowel in de wateren van den Pacific als in de Mrddellandsche Zee Op deze wijze werden ruim 30 000 personen vervoerd en werd een afstand van meer dan 400 000 mijl afgelegd De eerste reis als hospitaalschip werd in 1941 gemaakt naar het Nabije Oosten en terug naar Australië en NieuwZeeland Bij het uitbreken van den oorlog tegen Japan werd de Oranje in den Pacific aan het werk gezet De laatste maanden vervoert het schip voornamelijk zieke krijgsgevangenen uit de Japansche kampen naar huis terwiil thans de eerste trip met vrouwelijke patiënten uit de Interneeringskampen van Java zal worden gemaakt De medische staf heeft voor dit doel een speciale studie van cje diëetbehoeften der uitgemergelde slachtoffers van de Japansche bezetting gemaakt Om de twee uur wordt o a melk voeding en witte brood verstrekt zoodat de bakkerij en de ijzeren koe de mechanische melkmelig machine dag en nacht onafgebroken werken Voor de loopende patiënten zijn allerlei recreatie mogelijkheden aan boord Het prachtige zwembad is zeer populair verschillende vormen van handenarbeid kunnen worden beoefend terwijl een uitgebreide bibliotheek de noodige ontspanning biedt De Pers Film Unit van den Marine Voorlichtingsdienst Marvo die tevens een documentaire film van het interessante hospitaal in bedrijf heeft opgenomen heeft voor de voornaamste leden van de medische staf een excursie naar enkele vrouweninterneeringskampen in Batavia georganiseerd opdat deze zich persoonlijk van de toestanden aldaar op de hoogte konden stellen De Maan m Januari 19i6 tijden aangeg i d thans geldenden wintertijd Dat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Op 6 54 7 58 8 56 9 45 10 25 10 57 11 22 11 43 12 02 12 20 12 39 13 00 13 26 13 58 14 14 15 37 Onder 15 06 15 43 16 32 17 32 18 42 19 56 21 13 22 32 23 51 r u 2 33 3 57 5 21 6 42 7 53 Op 16 45 18 00 19 18 20 34 21 48 22 59 0 8 1 15 2 23 3 31 4 39 5 45 6 45 7 39 Oat 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Onder 8 50 9 34 10 07 10 32 10 52 11 09 11 25 11 40 11 56 12 14 12 36 13 03 13 38 14 23 15 19