Groot Gouda, zaterdag 29 december 1945

V Onbevl Ontvangenis te Overveen 12 00 Nieuwsberichten 12 20 Juan Petri en zijn orkest 13 00 Kamermuziek 13 30 Johan Jong orgel 14 00 Radio Strijktroi 14 30 Volksliederen programma door Harry van Oss zang en Felix de Nobel piano 15 00 Radiodebat o l v F A Hof 1 De falsificatie der Vermeers 1530 Mu j ziqjc uit operettes 16 00 Filmpraatje door L J Jordaan 16 15 The Complet geserveerd door Benny Vreden 17 00 Schumann programma door Albert Dana tenor en George vag Renesse piano 17 30 De avonturen van Oome Keesje 18 00 Nieuwsberichten 18 20 Jan Corduwener Nonstop 18 45 Denksport o l v Prot Dr F Schuh 19 00 Het Sylvestre Trio 19 30 Cabaretprogramma voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Serge Rachmaninoff speelt eigen composities 20 15 Radio Philharmonisch orkest o l v Alben van Raalte Solist Adriaan Bonsel fluit 21 45 Avondwijding Prof C v Dijck v het Klein seminarie B eekvliet St Michelsgestel 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Wil Wahs met Sweet en Swing 23 00 Sluiting en Wilhelmus Oud en Nieuw in de aether De radioomroep Herrijzend Nederland heeft voor Oud en Nieuwjaarsdag een belangwekkend programma samengesteld Op Oudejaarsavond van 9 9 15 uur zal ove rHilversum I drs L de Jong een internationaal jaaroverzicht geven Om 10 00 uur s avonds zal over beide zenders een rede worden uitgezonden van den ministerpresident prof ir W Schermerhorn die een terugblik op 1945 zal werpen en enkele woorden over 1946 Om 17 30 uur Britschen tijd is gisteren het volgende communiqué door Downingstreet uitgegeven De eerste Minister vergezeld door den Min van Staat den chef V d Imperialen Gen Staf en den Britschen ambassadeur te s Gravenhage hielden gisteren een bespreking te Chequers met den Ned Min Pres den Min van Overzeesche Gebiedsdeelen en det waarn Min van Buitenl Zaken tesamen met den Luit Gouv Gea van Ned Indië en den Ned ambassadeur te lj onden De bespreking betrof den toestand op Java die in den laatsten tijd is achteruitgegaan en de meest doelmatige wijze om rust en orde te herstellen in den loop van deze besprekingen die een bevredigend resultaat hadden werd de Britsche regeering volledig op de hoogte gesteld van de consequente en vooruitstrevende poltieke gedragslijn welke de Ned regeering heeft gevolgd en voornemens is te volgen met betrekking tot het Indonesische vraagstuk De Britsche regeering bevestigde haar verplichting jegens haar Ned geallieerde om zonder uitstel een toestand van veiligheid te scheppen waarin het voor de regeering van Ned lndië mogelijk zal zijn besprekingen met representatieve Indonesiërs voort te zetten De respectieve regeeringen waren het er over eens dat een oplossing van het politieke conflict beschouwd moet worden als een essentieele bijdrage tot de succesvolle vervulling van de taak door het oppercommando van de geall mogendheden toevertrouwd aan Groot Brittannië om de Japansche bezetting van deze gebieden te liquioeeren en dat voor wat dit betreft dit een gemeenschappelijke zaak is van de Britsche en Nederlandsche regee VDeerl ik hrena de hésie thee Ier wereld voor mijn vrienden in NEDERLAND THEE van der PIAATS THEEHANDEL BOLSWARD Depot J VAN WIJK Keizerstraat 42 Radio programma van hedenavond HILVERSUM 1 301 m ÏSTOO Eiisemb le Nina Dolce 18 30 Het Rijk Overzee E J v d Berg De viering Van oud en nieuw in de Bataklanden 18 45 Jane Bron zingt oud en nieuwe songs 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Roos Boelsma alt en Felix de Nobel piano 20 00 Nederland Herrijst Lichtbaken van Pater Henri de Greeve 20 25 Korte toepraak door Drs L de Jong che v h Rijksbur voor Oorlogsdocumentatie 20 30 Aansluiting met het AetherRestaurant 21 30 Be Apepoot een griezelspel van Menno de Munck 22 15 Mensch en Maatschappij Dr M C Slotemaker de Bruine over Zelfkennis 22 30 De componist vafi de week Cesar Frank 23 00 Neuwsberichten 23 15 Avondwijding Past S v Njienen O E S A V d Par v d H Augustinus te Utrecht 23 30 Op den drempel van den nacht 24 CX Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM H 415 m 18 00 Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 Gevraagde platen 19 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 20 D0 Eddy Walis speelt 20 30 Sportpraatje door Chris Oeudeker 20 45 Het Omroeijorkest o l v Marinus van t Woud m m v Willy Busch viool en Louis Mieremet altviool 21 45 Avondwijding Ds W Willemse Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Rhythme uit de nieuwe wereld 23 00 Sluiting er Wil helmus ZONDAG HILVERSUM I 301 m 8 30 Van man tot man Ds F M Kooyman Ned Herv Pred te Bussuni 9 00 Nieuwsberichten 9 20 üitaarsoli door Lex Vervuurt 9 30 Symphonie No 93 in D gr t van Haydn 10 00 Ned Herv Kerkdienst uit de Nieuwe Kerk Utrecht Voorganger Dsé M N W Smit 11 30 Bachcantate No 152 12 00 Lichte Or kesten zangplaten 13 00 Nieuwsberichten 13 20 Ted Powder en zijn Sweetorkest 13 50 De Spoorwegen spreken Dr P Th Posthumus Meyes 14 00 Wereldprogramma 14 30 Russisch programma door het Boston Symphonieorkest o l v Secge Koessevitsky 15 30 Avond hoorspel van Paul Vialar 16 00 Janine Andrade viool en Theo van der Pas piano 16 30 Ned Herv Studiedienst voorganger Prof Dr M C v Mourik Broekman Amersfoort 17 30 Gewijde muziek 18 00 Twee nocturnes van Chopin Arthur Rubmstein piano 18 15 W Europeesche melodieën 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Twee motetten van Bach 20 00 Nederland Herrijst R C van Ree over De herscholing van gerepatrieerden 20 15 De wederopbouw van ons land in 1945 20 45 Ensemble Jetty Cantor 21 15 Brief uit Londen van J Huizinga 21 30 Gevarieerd solistenconcert 22 15 Mensch en Maatschappij l rof Dr J Veraart Grondwet en Constitutie 22 30 Op den drempel van den lacht 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds J L Wielinga Geref Pred te Laren 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM U 4 15 M 8 06 Nieuwsberichten 8 20 Instrumentaal ochtendconcert 9 00 Micheletti zang Albert Sandler viool 9 30 Gedichten van de maand Voordracht door Max Dend rmonde en Ary van Nierop 9 45 Klassieke kamermuziek 10 30 Hoogmis uit de Par kerk van O L Vrouwe Vereeniging van Vrijzinnig Neder Hervormden Godsdienstoefening in de KLEINE KERK Peperstraat Zondas 10 45 uur Prot Dr R Casimir van Voorburg Maandag 31 Dec 7 u nam Mej DsX RTbomscfl Met medewerking van Zang solist Accountantskantoor vrqagt v spoedige indiensltrediog 3e Assistent V reiachten Machlncschrijven Boekhoudoplelding en zoo mogelijk kantoorervaring op accountantskantoor orieveo met opgave van verlangd alaris en genoten opleiding onder 28 te richten aan BOEKHANDEL BIJLSMA L Tiende weg 5 Gouda DE GROOTE DAG Het einde der zorgen voor de huisvrouw Nederland heeft groote dagen lekend in zyn geschiedenis Hei was een groote dag toen de eerste schepen met vreemde specerijen onze havens binnenliepen Het t as een groote dag toen Nederland onafhankelijk werd na een oorlog van bijna 80 jaar Het was een groote dag de dag van onze bevrijding in 19 5 Maar de GROOTE DAG gaat 111 komen De dag waarop dehuisvrouw bevrijd wordt vankleine zorgen die de oorlog haarbracht Dan kan zü weer met genoegen winkelen bij De Gruyter die haar voorkeur heeft om zijnbeter verzorgde waar wiens étalages een lust voor het oog zijn Dan geeft De Gruyter weer cassnbons uit Voor tien gulden bonséén gulden terug Deze dag gaatspoedig komen 53 zal spreken Het verdere programma van 11 00 s avonds af wordt eveneens over beide zenders uitgezonden Van 11 11 45 uur zal men kunnen luisteren naar een klankbeeld over 1945 samengesteld door Peggy van Kerckhoven waarin met inlassching van de authentieke stemmen de historische gebeurtenissen uit dit veelbewogen jaar zullen worden gereleveerd Van 11 45 12 10 uur dus inclusief het tijdstip der jaarwiseling is er een gewijd programma cjat muzikaal omlijst wordt door Anthon van der Horst Voor 12 uur zullen spreken Ds A A v Ruler en Pa stoor I P J Kaarsgaren na 1 uur Dr E O Spelberg Om 12 10 uur houdt de Rotterdammer een korte Nieuwjaarsrede waarna men van 12 20 2 uur kan genieten van een pittig en gezellig Oudejaarsavo ridprogramma Nieuwjaarsmorgen wordt geopend met diverse kerkdensten waarna om 11 30 v m Lilly Krauss en Simon Goldberg over Hilversum I een Mozartprogramma speten Uit het programma van Hilversum I lichten wij nog de volgende bijzondere uitzendingen Om 3 uur spreekt de heer E Kuppers voorzitter van het N V V om 3 45 de heer A J Koejemans en des avonds in de rubriek Nederland Herriist hoort men de heer H M van Randwijk OFFICIEELE PUBLICATIE Van 8 18 8 45 uur volgt de groote Roode Kruisluisterwedstrijd ten bate van Nederland helpt Indië Bezoekuren Rijksbureau s Onderstaande rijksbureau s allen gevestipfl te s Gravenhage hebben als vaste bezoek dagem ingesteld Maandag Dinsdag Woeu s dag Op deze dagen kunnen Van 10 12 uur en van 14 16 uur bezoekers ontvangen w rdcn Op alle andere dagen kan dit uitsluitend geschieden na voorafgaande afspraak Teneinde zooisncl mogelijk behandelirq van de loopenc werkzaamheden te vczekeren zal aan deze regeling streng dr hand worden gehouden Zij geldt voor drljksb reau s voor aardolieproducten chemische producten keramische producten me n len tabak en tabaksproducten tcerproducten en het rijkskolenbureau Met deze publicatie zijn aUe vroegere bekendmakingen van bovengenoemde rijk s bureau s t a v bezoekdagen en bezoekuren vervallen Keramische producten De Dir Rijksbureau Keramische producten maakt bekend dat van producenten en Importeurs van onder voornoemd Rijksbureau ressorteerende goederen terzake van alle af leveringen van bedoelde goederen die door hen na 31 December 1945 worden verricb een bijdrage in de kosten ten bedrage van 3 4 pCt der factuurwaardc zal worden geheven Ook z fl interne leveringen vallfn onder deze heffing vrijgesteld van heffing zijn de aflevering van grind zand aard henevens klei en aUe overige grondstoffen voor de keramische industrie Aanvragen tot volledige doorberekenirg moeten gericht worden tot het directoraBtgeneraal va de prijzen sectie prijsvorming keramische producten Nadere inlichtingen zijn vervat in de circulaire welke in den loop van Januari 1946 aan alle belanghebbenden zal worden toegezonden Tevens zul len kostenèmslagformulieren voor het maandelijks opgeven van de verschuldigde bijdrage Over Hilversum II kan men om 12 40 uur luisteren naar een uitzending De Nederlandsche jeugd groet de jeugd van alle landen terwijl van 2 30 2 50 uur Nieuwjaarsgroeten uit geteisterd Nederland worden uitgezonden De besprekingen te Londen Oi ereenstemmins met Indonesiërs noodig ringen en van het Indonesische volk De Britsche en Nederlandsche regeeringen zijn het daarom eens over de gedragslijn om te bevorderen dat de leiders van de Nationalistische beweging tot overeenstemming komen met de Ned autoriteiten Middelerwijl zullen onmiddelfijk verdere stappen worden genomen om zooveel als mogelijk is de veiligheid te verzekeren van de krijgsgevangenen en geinterneerden in Indonesië die Ijedreigd wordeni door geweld der extremisten Prinselijk Paar bezoekt Kardinaal Mgr De Jong H K H Prinses Juliana en Z K H PrinsBernhard hebben gistermorgen om halftwaalfx een bezoek gebracht aan dennieuWnenoemden Kardinaal Mgr DeJona om hem geluk te wenschen met zi rtbenoeming De Telefoon bij de Jaarwisseling Tot dusverre werd in de eerste uren van den eersten Januari en verder op den geheelen Nieuwjaarsdag een groot aantal Nieuwjaarswenschen per telefoon afgehandeld Dit legde een zware extra belasting ophet bedienend personeel van den telefoondienst dat daarom in meer normale tij aeuj uijycvcu vouv r Er wordt hierom een dringend beroep iijK uij UI ja v ov f op het publiek gedaan om dit jaar de slechts de normale bezetting op de tele telefonische gelukwenschen achterwege den sterk uitgebreid moest worden In worden beschikbaar gesteld Het is ovcrbodiq de huidige omstandigheden is het op verzoeken om toezending van de circulaire andere dagen door personeelsgebrek al en de formulieren tot het Rijksbureau te ondoenlijk den dienst zonder groote ver nchten traging te laten functionneeren en is uitbreiding met extra personeel niet mogelijk Bij de jaarwisseling zal dan ook te laten fooncentralen aanwezig kunnen zijn MAISON ANKY biedt U het allermodernste in de fraaiste modellen Hooge Gouwe 9 Gouda Een Jongen gevraagd BAKKERIJ r EEF en RABOUW Achter de Vischmarkt 88 Te koop gevraagd Een groote WaaMiond Gr Florisweg 95 Uw adres voor het maken van Nieuwe overhemden boorden en Reparaties is M V ESSEN Roelink A G de Vrijestraat 18 IHBOEDEL TAXATIE J Hoogendoorn Bcëedigd Taxateur Peperstraat 16 oada Telefoon 3109 I AdreS KuiperStraat 26 N H meisje leerling Mulo van bulten zoekt KOSTHUIS van Maand tot Zaterd Briev p a C de Groot St Josephstrfiat 26 Bakkerij VAN AALST vraagt Hier hen ih f Halfwi i akker en Jongen voor bakkkeri en bezorgwerk GOUWE 176 v d PLAATS fTf m DEI m Gz Piatcelbakkerij IVORA GEVRAAGD MEISJES