Groot Gouda, donderdag 3 januari 1946

GOUDA December 19 Hierbij hebben wij de eer U mede e deelen dat op 6 Januari 194J de WeiEd Heer G A DE JONG thans lid van de Directie onz r N V den dag zal herdenken waarop hij vóór 50 Jaren in ont dienst trad Ter gelegeabcid vaa dit fabiieaa xal Zaterdag S aa 1946 tea receptie gekoadcaword van IS7 It in Hotel DeZala U ottda teacladedca ablUrU partooal k te liuaaei LS gdaliwcatchca Hoog achtend N V TOT AANNEMING v WERKEN li H I NEDERHORST Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUDA Vaa Vrijdag 4 Januari tm Woensdag 9 Jannari De grandiooze lachfilm Tkc JUmbeJth UcdU Dit ia geen film meer maar een LACHFEEST zo ongeloofejijk geestig en amusant dat U nog URENnapicc zult hebben om de pracht komieken Toegang alle leeftydtn Lupino Lanc en Saily Cray Aanvang der voorsiellingen Vrijdagavond 7 n en 9 15 u Overige dagen 3 uur 7 uur en 9 15 uar Zondag i voorstellingen 3 uur 5 uur 7 uur en 9 15 uur Aaa zoo n pakje heerlijk geurige Douwe Egberts Thee is de eerste iheebon van 1946 het allerbeste besteed Prima Britsch Indiscbe pluk uouwe tgherts THEE N V B Nederlandsche Volksbeweging INDIE A VOND UCQrig 3 lanoari 1946 te 8 nar s avonds in de Reunie aan de Ooflth vpn 17 Goad Spreker Prof Dr ƒ P B de Josselin de Jong over Dc Nacioaalc gedachte in Indle Gelegenheid tot vragen stellen Verwarmde zaal Prijs f 055 NEEF EN RABOUW vraagt voor inpak en verkoop I ▼ I CL I 0 J lZ ongeveer 17 jaar BANKETBAKKERIJ Achter de VIschmarIct 8 Peslauranl TEB GOUW wenscht zijn cliënié e een gelukkig Nieuwjaar Nat Chrhtelijke Geheel Onth Vereeniglng WOENSDAG 9 JANUAHI in Concordia opvoering van DE PINKSTERBLOEM la 3 bedri ea daor het VlaardlngKli Griel chap Kaan è 75 et verkrijgVaropL Tl ndrw g 25 Gr Plorl wrg 34 Derde Kade 26 Hoelekad 8 Toll n a t 55 D taal verwarmd Pa ntichool C W van Mastfigt Inschrijving van Clubs voor Leer ingpn en gev rderden op ZOinDAG 7 JANUARI in de bovenzaal van Café Restaurant Ter Gouw Leerlingen cursus van 7 uur tot 8 15 uur Dansen voor gevorderden van 8 15 uur tot 10 uur PRIVÉ LESSEN VOLGENS AFSPRAAK Aanbevelend C W Van M Sfrfgt Frkend Dansle raar POIvfe ADRES MR p J VA N HKUSDENSTRAAT 80 COUDA PLATEELBAKKERIJ vraagt een bekwame BEDRIJFSLEIDER Eventueel genegen zich te onderwerpen aan een psycho technisch onderzoek Brieven onder no 2971 Bureau van dit bhd ADVERTELRT IN GROOT COUDA Telef 2253 Accountantskantoor vraagt voor spoedige Indiensttreding jonge ADMINISTRATIEVE KRACHT Vr N H itstekend typiste bekend met koekhoaden Br onder no 2975 bar v d Wad r Gevraagd Een Dasmeisje Zondags vrij Mevr Elshout v Swietenstr 17 Te huur gevraagd Ruimte geschikt voor kleine werkplaats Br onder no 2983 bur v d blad Flinke if erkster GEVK AAGD voor enkele dagen per week Maisou Verhoeff Hoogstr 23 Gevraagd EEN NET MEISJE voor de dag Zelfstandig kunnende werken Zaterdagmidd en Zond vri Br onder no 29b6 bur v d blad Gevraagd Nct MciSJe P G Toor heele of haKe dagen 2 ifstandig kuuLenae werken Br oiider no 97 4 bur v a biaa Waar blijlt Gevraagd zoo apoedig mogelyk een nette Dienstbode of ea Werkster ▼ oor een paar dagen p week tevei s cca HUlaNAAlSTER voor een dag per week v LOON Graaf Florlsweg 28d WEGGÉWAAID van auto Blauwe Koffer met inhoud van zuster Rijsdiik ter gedupeerd Veil opderliksw UtrecfatGouda Terug te bez bq Rt sdi k Rodenrijschelaan 15 Rotterdam N Gevraagd in klein gezin eea Hulp in de Huishouding van 9 tot 5 uur s Zatcrdagm ddags Zon en Feestdagen vrij Groote wasch buitinshuis Br onder no 2981 bui v d blad Firma Gebr VAN DAM Mitselaars Isnremsrs P C Bothstraat 70 72 G N Gouda Wij wenschen U een vooispoeaig 1946 A L J d Veer s Kleedtogbedrijvrn Hoek L en K Ticndewrp Gouda i Plateelbakkerij VRAAGT fcEMGll Assistent ModéUeurs Afwerkers Schilders Schilderessen Leerling Schilders LeerlingSchilderessen zich aan te melden Pr Heiidnkstr 09 101 8£UliI£ TH£ATLR Directie T J van den Tooren HEEBLIfK VERWARMD HMdig ca Avooévowiteliiagei Vmmml VtQdag 4 Jan tm Woensdag 9 Jaa de Nederlendsche film met Mevr Ësihgr de Boer van R k al KNIERTJE m Op Hoop van Zegen Spel van de zee Regie 4 Benno Vooraf o a De nieuwste actaaliteiten Ie vertooning Gouda en weer een zeer geestige teekcnfilm Scrappy a Ponny Toegang bovMi 14 Jaar Aaavaagt Vr dag 7 a 9 IS Zaterdag 3 7 u eo 9 iS u Zuuüay 3 u 5 u 7 n ca 9 15 aar Maandag Dinsdag ea WocDidag 3 D 7 n en 9 IS aur Plaatsl r pr k a dagcl lii aurvoerdea aaovaag van ledere vooritelliog Niet per telefooa Verwacht Maurice Chevalier In The maa from Folies Bergère i HALrA THEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Goada Vanaf Vrijdaf 4 Jan tm Woensdag 9 Jan Eric Portman John Mills in de spannende sensationeele film Kiaar voor onderwater Toegang alle lerftiidrn Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 u Zondag 3 u 5 n 7 u en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u en 9 15 u Woensdag 7 u en 9 15 u Bespaart uw kolen Bezoekteena per week ons Theater Middagen avondvoorstell HMrlIjk varwarmda zaal Verwacht binnenkort Anna Bella J aa Cabiii en Feidinant Grevey la bet groolé Pranechr Piimwrrk f VARIÉTÉ WoDiDgruil Spoed Aangeboden benedenhuis in Den Haag k mer en suite twee slaapk gang keuken voor en achtertuintje Huurpdis f 6 0 water vrij in ruil voor woning omg Waddmx o Z j n lil rrv 1 Huur tot f 30 H L MAAT Huvjo Verri8straat77 Den Haag D praklijk van Dr J P DE JON O chirurg wordt WAARGENOMEN door Dr TH D DE BCUIN chirurg Fondsspreekuren ongewijiigd Spreekuur voor porliculieren ip hel Diaconessenhuis De Wijk Dinsdag Donderdag ea Vrijdag van 1 30 230 uur HANDELSKANTOOR vraagt voor direct aankomeDd btdieodr m of ff Brieven met opgaaf van salarl Jw liO 2881 CARRIER met dichte bak te 4coop gevraagd DE UNIE Hoogstraat DIVERSEN OPROEPr Juffrouw Terlouw KeteUtraat S Kom M e man terug Toeatand erarllg Weggeloopen een Fox fcrrier 3 aind Tefl l l teiug te bes Vrouweeteeg 41 M B VeriM 4s