Groot Gouda, vrijdag 4 januari 1946

OVERAL HETZELFDE REEUWIÏK Htrisslachtingen Over de laatste week werden ter üemeentesecretarie aaln huisslachtingen aangegeven 9 varkens en 1 schaap Bij den keuringsdienst van ee en Vlee rh WPfHpn als PPStorVPn riïprpri fpr vernietiging aangegeven door N van jLeeuwen twee kalveren J van der O t een schaap Burgerli ke Stand Geboren Adrianus Hendrikus z v N Th W Nederhol en M Stolwijk Johanneg Jacob z v J de Vast en A M van Holst Jacoba Maria d v J J Schakel en M J H Kloet Predikbeurten Zondag 6 Januari 1946 Nederl Herv Kerk Reeuwijk dorp v m § 30 en nam 2 30 uur Ds H Roelofsen Nederl Herv Kerk Sluipwijk v m 10 en nam 4 uur Ds E S v d Lint Geref Kerk a d Brug v m 10 en nam 5 uur Ds P Warmenhoven BINNENLAND EINDELIJK IN NEDERLAND De Almanzora waarop zich 1900 uit Indië tcrug eercjide Nederlanders bevinden is gistermiddag om half drie te IJmuid i binnengevaren Om kwart over vier zette het schip de reis naar Amsterdam voort waar het kwart voor zeven Is aangekomen Bij de ontvangst te Amsterdam van de Almanzora waren tegenwoordig il K H Prinses Juliana de Min van Over zeesche Qebiedsdeden Prof Logemann ViceAdmiraal Stuvé K A B Q van Os van Delden hoofd van den dien$t voor Evacuatie en Repatrieering Dr T P Banier algemeen commissaris van Indische zaken en tal van andere autoriteiten Oisteravond zijn de zieken en passajfiers met bestemmhig Amsterdam naat kuis gebracht De andere passagiers zulte vandaag pas van boord gaan Gezant te Praag benoemd Naar wij vernemen is de heer A Merens benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Praag Wijziging Algemeene Vergunning Credietgeving en Debetrekeningen Het ministerie van Financiën deelt mede De Nederlandsche Bank N V heeft het vierde lid van haar algemeene vergunning nr 40 betreffende Credietgeving en Debetrekeningen met ingang van 1 Januari als volgt gewijzigd 4 Over crediet ongeacht of de credietnemer al dan niet geblokkeerd tegoed heeft kan worden beschikt ter betaling vari Looneii salarissen pensioenen wachtgelden en lijfrenten zulks tot hetbedrag dat resteert na aftrek van loonbelasting bijdragen in sociale verzekeringen en premiestortingen in pensioenfondsen ten aanzien van de loonen ensalarissen dient een verklaring te worden overlegd dat deze voldoen aan de van regeeringswege vastgestelde normen Interest dividend en tantième betaalbaar gesteld na 25 September 1945 Kosten van levensonderhoud metdien verstande dat ten hoogste een bedrag van ƒ 100 per week ten laste van dedebetrekening kan worden opgenomen Door den credietnemer gewaarmerkte facturen en soortgelijke documenten betreffende geleverde goederen enverrichte diensten Het houden van ongeregistreerd vee in verband met de huidige positie van de vleeschvoorziening in ons land blijft registratie van het vee voorloopig noodzakelijk daar het huidige vleeschrantsoen alleen op deze wijze kan worden gehandhaafd en in de ioekómst verhoogd Ambtenaren van den C C D constateeren evenwel bij herhaling dat er nog veehouders zijn die de registratiekaarten onvolledig invullen en ongeregistteerde koeien varkens en schapen aanhouden Zoo werden bij een controle in Zuid Holland in één week twaalf processen verbaal opgemaakt waarbij zeventien varkens in beslag werden genomen In Katwijk werden bij een veehouder vijftien ongeregistreerde schapen in beslag genomen en verbeurd verklaard Deze veehouder kreeg 500 boete en werd wegens herhaalde overtreding bovendien veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf Op het bedrijf van een veehouder te Waverveen troffen controleurs 15 schapen en 1 varken aan welke dieren niet waren geregistreerd en waarvoor de vereischte vergunning ontbak Te Pufmerend werden 7 vakens die zonder contract of vergunning werden aangehouden in beslag genomen evenals een gelijk aantal te Berkhout In al deze gevallen werd proces verbaal onfpm oi f on p + ongeregistreerde vee in beslag genomen School voor Diamantindustrie te Amsterdam n Woensdagmiddag is de school voor de diamantindustrie met ongeveer honderdleerlingen begonnen Hinderwet Artikel 14 onder 2o der hinderwet bepaalt dat om een inrichting welke vier jaar heeft stilgestaan opnieuw in werking te brengen een nieuwe vergunning krachtens die wet noodig is UITBETALING GRENSGELDEN Het Ministerie van Financiën deelt mede dat een regeling is getroffen waarbij onder bepaalde voorwaarden het Nederlandsche geld en de tegenwaarde van het vijandelijke geld dat door repatrieerende Nederlanders aan de grens werd ingeleverd kunnen worden uitbetaald Belanghebbenden kunnen zich daartoe wenden tot den inspecteur der belastingen van de laatste woonplaats vóór hun vertrek naar het buitenland Daarbij moet worden overgeleg l een verklaring van het Oew Arbeidsbureau o a bijkantoor waaronder de laatste woonplaats vóór het vertrek naar het buitenland ressorteert ook indien belanghebbende niet door bemiddeling van het Gew Arbeidsbureau in het buitenland werd te werk gesteld Uit deze verklaring moet blijken dat belanghebbende naar het oordeel van den directeur v h Gew Arbeidsbureau niet geacht kan worden zich aan tewerkstelling in het buitenland te hebben kunnen onttrekken verder moet in de verklaring t bedrag vermeld zijn dat belanghebbende naar het oordeel van genoemden dir van zijn aldaar verdiende loon kan hebben overgespaard Tevens moet een door den P O D van de laatst woonplaats afgegeven verklaring van politieke betrouwbaarheid worden overgelegd De tegenwaarde van de aan de grens ingeleverde rijksmarken zal worden berekend tegen den koers van 1 r m ïï = f 0 265 welke gelijk is aan de koers van de marken welke door de geallieerde legers in Duitschland in omloop zijn gebracht z g bezettingsmarken Voor gerepatrieerde schippers is een eenigszins afwijkende regeling getroffen Bovenstaande regeling geldt niet voor de aan de grens ingehouden bezettingsmarlcen Voor de uitbetaling der tegenwaarde van deze marken zal evenals voor de uitbetaling der tegenwaarde van andere niet vijandelijke gelden binnenkort een afwijkende regeling worden bekend gemaakt Loonvorderingen op Duitschland Het Departement van Buitenlandsche Zaken deelt mede dat personen die loonvorderingen op instanties in Duitschland hebben deze bij het Nederlandsche Clearing Instituut moeten indienen LIEVER DOOD DAN LEVEND Bijzonder Gerechtshof te Utrecht Gisteren stond terecht een 29 jarige slager J D de Wit uit Lopik die in April 1941 te Maarsseveen bij de WaMen S S in dienst was getreden Dit was de eerste van een serie gevallen van Nederlanders die op de een of andere manier de Duitsche oorlogsinspanningen hebben gediend De procureUr fiscaal Mr M H Geeling hield een kort maar scherp requisitoir waarin hij in herinnering bracht dat beklaagde bij de actie te Arnhem is ingezet en daardoor de geallieerde plannen heeft helpen mislukken Dit is voor een groot deel oorzaak geweest van de ellende in het laatste deel van den oorlog Beklaagde heeft de wapens tegen zijn land opgenomen en den eed op den Fuehrer afgelegd Alleen al daardoor is hij des doods schuldig Eisch doodstraf Uitspraak over veertien dagen A r i e S t i g t e r veehouder te Linschoten was eerst onderofficier van het Nederlandsche leger is na het verloopen van zijn bedrijf tot de N S B toegetreden deed later dienst bij de Deutsche Postamt en werd in April 1944 bandwachter Ofschoon hi niet tot de felsten heeft behoord waardoor de procureur fiscaal niet de allerzwaarste straf zou eischen werd toch in overweging genomen hoeveel Nederlanders door zijn controle wellicht in Duitschland zijn terecht gekomen Eisch 20 jaar gevangenisstraf GEBREK AAN WOONRUIMTE IN NEW YORK Men schrijft ons uit New York In Nederland wordt nogal geklaagd oVer gebrek aan woonruimte en stampvolle hotels Maar Nederland heeft 5 jaar oorlog en bezetting achter den rug Er werden hier 100 000 woningen verwoest 300 000 licht en 30 000 zwaar beschadigd Wellicht klaagt men niet zoo gauw meer als men verneemt hoe het in New York gesteld is in Amerika waar geen oorlogsschade is aangericht Hier volgt dan een amusant relaas uit één der meri 3ar sche bladen Als ge naar New York komt in de naaste toekomst zijn er verschillende waardevolle tips die ik U kan geven Breng een matras mee het doet er niet toe hoe omvangrijk Uw bagage daardoor wordt En breng dekens lakens en een badkamer mee Ja als gij Uw heele huis of ilat mee kunt brengen is dat natuurlijk nog verstandiger want er is in heel New York genvoudig geen plekje te vinden om te overnachten Op het oogenblik heeft New Yorkmeer menschen dan eenige andere stad ter wereld Er is geen enkele kamer beschikbaar Ik had daarvan al gehoord maar ik kwam welgemoed naar NewYork omdat ik een van die snaken beti die menschen ken die zeggen dat zij menschen kennen die U altijd wel een kamer kunnen bezorgen j Ik woon in het Pennsylvania Station Zonder gekheid De eerste dagen woonde ik in het Grand Central Station Maar iemand die beide stations geprobeerd had vertelde mij dat ik een vriendelijker zij het dan minder deftig thuis zou vinden in het Pennsylvania Station en dat de man die de treinen afroept aan dit station een veel zachter en aangenamer stem heeft Toen mijn vrouw aankwam en me vroeg waar ik logeerde kon ik haar het goede nieuws brengen dat we niet één van die elledige taxj ritten naar een hotel door New York s drukke straten hoefden te maken maar dat we thuis waren dat we bleven waar ze stond Het was niet zonder trotsch dat ik een gebaar maakte dat het geheele groote Pennsylvania station omvatte en zei Dit is ons nestje Heelemaal voor ons Willem H u i d i n g een 27 jarige Utrechtenaar was in October 1943 in dienst getreden bij het N S K K waardoor hij in Duitschen dienst eenige malen een auto gereden heeft Er werd tien jaar gevangenisstraf gtëischt De beklaagde verklaarde liever de doodstraf geëjscht te krijgen dan tien jaar gevangenisstraf Martin over de plannen van de K L M De heer Martin onderdirecteur van de K L M heeft verklaafd dat hij hoopte dat een eendaagsche luchtverbinding met Indië in Februari van dit jaar tot stand zou komen BUITENLAND William Joyce geëxecuteerd William Joyce die als Lord Hawhaw tijdens den oorlog voor de Duitsche radio is opgetreden is gistermorgen in de Wandsworth gevangenis te Londen door ophanging geëxecuteerd De laatste dagen voor zijn executie heeft hij doorgebracht met schaakspelen tegen zijn cipiers Madrid opgelucht Het communiqué van dé conferentie te Moskou is in officieele kringen te Madrid met opluchting ontvangen Men vreesde dat de Anglo Amerikanen tot een collectieve breuk nrtt de Spaansche regeering zou besluiten en men constateert met voldoening dat dit niet is geschied Men rekent hiermee op een nieuw uitstel gedurende hetwelk naar men hoopt de meening van de wereld haai interesse zal verliezen Over Iran kon in Moskou geen overeensteming worden bereikt De Britsche minister van Buitenlandsche Zaken Bevin heeft gisteravond machtiging gegeven voor de publicatie van een mede deeling over de Iraansche aangelegenheid waarin er op wordt gewezen dat in het communiqué over de conferentie van Moskou geen gewag wordt gemaakt van Iraansche problemen doch dat deze problemen wel door de drie ministers uitvoerig zijn besproken Er werd echter geen definitieve overeeit Maak het je gemakkelijk en doe of je thuis bent We hebben een van de leukste kleine bankjes van heel New York al zeg ik het el Ventilalie nnar alle kanten en we lee en het met een van de nirfiigste echtpaartjes die je ooit bent tegengeko men Hij is één van de groote zakenmenschen uit Portland Oregon en is hier om een transactie van $ 12 000 000 af te sluiten We gebruiken zijn handtasschen als hoofdkussen en gisternacht leende zijn vrouw aan mijn vrouw haar sabel bontjas om over zich heen te gooien toen het kil begon te worden dat is zoo omstreeks den tijd dat de laatste trein naar Philadelphia vertrekt Zij hebben al een invitatie aangenomen om bij ons te komen logeeren voor een veek of twee in het Florida East Coast Station in Daytona Beach als het wat verder irt den winter is In het begin waren de banken hard en draaiden we ons de heele nacht om en om Maar met een beetje vindingrijkheid losten we dat ook op In het begin waren de banken een beetje hard en draaiden we ons de heele nncht om en om Maar met een beetje vindingrijkheid losten we dat ook op We hebben nu inwendig veerende matrassen van oude spoorboekjes en de twee vrouwen hebben lardige bedelaarsdekens voor ons gemaakt van oude spoorkaartjes We hebben niets geen moeite onze kleeren opgeperst te houden Gewoonlijk zitten er tusschen middernacht en het morgengloren zooveel matrozen en soldaten boven op ons dat er scherpe plooien in onze kleeren blijven Hoe fijn we het in het Pennsylvania Station ook hebben er zijn natuurlijk zekere nadeelen aan verbonden Eén ding is dat we niet veel onder onszelf alleen zijn En als je vrienden vraagt je eens te komen opzoeken hebben ze nogal eens moeite om je bank te vinden En dan is het leven in het Pennsylvania Station nogal gebonden Als je je bank verlaat loop je de kans hem kwijt te raken aan de een of andere afgunstige man of vrouw die al twee of drie dagen lang staat te staan of boven op zijn bagage huist We hebben al prachtige aanbiedingen ge iad voor onze bank en we hebben hem al binnen een minuut kujinen onderverhuren maar we zijp niet gek We weten het ctA te goed als we bon af zijn stemming bereikt en over deze aangelegenheid worden de besprekingen langs de diplomatieke kanalen voortgezet De verdragsdatum van 2 Maart 1946 voor het terugtrekken der troepen blijft gehandhaafd en wij hebben dienaangaande herhaalde verzekering ontvangen De Amerikaansche pers over Fascisme in Argentinië De New York Herald Tribune schrijft o a dat het régime van Peron in Argentinië gebruik maakt van de bekende democratische instellingen zooals arbeidersbonden verkiezingen massabetoogingen volksdemonstraties enz terwijl het veel van de bekende leuzen omtrent vrijheid en economischen vooruitgang herhaalt welke onze maatschappij aanvaardt Daarbij stelt het ons voor het oude dilemma van 1939 in een moeilijker vorm dan ooit namelijk om in de Argentijn sche binnenlandsche aangelegenheden i te grijpen terwijl ze op alle mogelijke wettige wijzen behandeld worden Dit zou een gewelddadige inbreuk zijn op die beginselen van nationaal en internationaal recht waarop wij juist met pijnlijke nauwgezetheid trachten een rationeele maatschappij weder op te bouwen Niet ingrijpen beteekent dat men er bij staat toe te zien hoe het fascisme misbruik maakt van onze maatschappij Tenslotte kan het vaster voet krijgen in Latijnsch Amerika totdat het uiteindelijk het heele continent zoo niet een grooter deel van de wereld zou dreigen naar den ondergang te voeren Deze gevaren zijn heden ten dage wehswaar nog ver verwijderd om ingrijpen te billijken doch niettemin zijn zij aanwezig en het valt te betwijfelen of wanneer zij dichterbij komen ingrijpen op eenigerlei wijze beter mogelijk zal worden Goei ng s zoon ontsnapt In aansluiting op een eerder bericht wordt gemeld het Tsjecho Slowaaksche ministerie van Binnenlandsche Zaken heeft medegedeeld dat de zoon van Herman Ooering uit zijn eerste huwelijk met een Zweedsche vrouw gisteren in het gebied van Teschen bij de PoolschTsjecho Slo waaksche grens uit een transport gevangenetl is ontsnapt De bevolking is verzocht naar dezen Goeridg junior die ongeveer 35 jaar oud is uit te zien