Groot Gouda, vrijdag 4 januari 1946

vrouwen en kinderen bij 15 a 25 tegelijk in gaswagens omgebracht Volgens Ohlendorff was bij verschillende gelegenheden door de legerautoriteiten op besDoediging van de uitroeiing aangedrongen in verband met het tekort aan huisvesting en voedsel Ohlendorff deed verder verklaringen over tie niob e e groe pen welke enkele wpVen v or dp n j vang van de campagne tegen SovvjetRusland aan alle legers in het Oosten werden toegevoegd en welke de uitroeiing van Joden en de Communistische functionarisen tot taak hadden Hij zelf was leider geweest van een groep in de Zuidelijke Oekraine en op De Krim Bij een bespreking met Himmler had deze gezegd dat degenen die de uitroeiing uitvoerden zoowel leiders als manschappen geen persoonlijke verantwoordelijkheid droegen Die berustte alleen bij Himmler en den Führer NEDERLAND DOEToVAN ZICH SPREKEN Conferentie voor vredesverdragen te Parijs Volgens A F P is per 23 December jl door de te Moskou in conferentie bijeengekomen Big Three aan Frankrijk voorgesteld dat de conferentie voor het opstellen van de Vredesverdragen met Italië Hongarije Roemenie Bulgarije eil Finland te Parijs zou worden gehouden Naar thans verluidt zou de Fransche ministerraad gisteren besloten hebben dit voorstel in principe te aanvaarden Deze aanvaarding zou definitief worden zoo dra de Fransche regeering tevredenstellend antwoord heeft ontvangen op haar verzoeken tot nadere toelichting omtrent de bevoegdheden van die conferentie i Study of War Een boek door Prof Quhicy Wright van de universiteit van Chicago dat Study of War heet behelst een Ujst van het aantal oorlogen waaraan de verschalende landen van 1480 tot 1941 deelnamen Engeland nam deel aan 78 oorlogen Frankrijk aan 71 Spanje aan 64 Rusland aan 61 Oostenrijk aan 52 Turkije aan 43 Zweden aan 26 Italië aan 25 Duitschland aan 23 Nederland en Denemarken aan 20 Amerika in de laatste 150 jaar aan 13 China aan 11 en Japan aan 9 oorlogen Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 m 1800 Lex van Spall en zijn orkest 18 30 r p rhno mppcte prc Pnti ort 1900 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Recital door de Z itsersche pianiste Rosmarie Stucki Beck 20 00 Buitenl overzicht door Drs L de Jong 2015 Omroeporkest o l v Willem Lohoff m m v Lola v d Ben sopraan en Lucien Louman bariton 21 00 Op de brug 21 15 Gevarieerd instrumentaal en vocaal programma 22 15 Mensch en Maatschappij Dr Jop Pollmami over Volkscultuur 22 30 Lichte dansmuziek 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds J J v d Velden Ned Herv Pred te Hilversum 2330 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 18 00 Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 Eddy Walis speelt 18 50 Voor je slapen gaat 19 00 Juan Petri en zijn orkest 1 30 Programma voor de Nederl Strijdkrachten 20 00 Werken van Beia Bartok 21 00 Op de brug 1 15 Oramofoonmuziek 21 45 Avondwijding Ds A L Broer Doopsgez Pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Dolf V d Linden en zijn Metropoleorkest 23 00 Sluiting en Wilhelmus WIE ZAL PAUS PIUS XII OPVOLGEN Mogelijkheden na de nieuwe benoeming van Kardinalen De onlangs plaats gehad hebbende be poeming van 32 kardinalen is zonder twijfel een gebeurtenis van bijzondere beteekenis Niet alleen door de benoemingen zelf doch vooral door de feiten die zich daarbij voordoen Voor de eerste maal is het college van Kardinalen thans voltallig en bestaat nu uit 70 leden Wat echter opmerkelijk is is het feit dat bij de laatste benoeming slechts 4 Italianen tegenover 28 niet italianen Kardinaal werden Daardoor is et totaal aantal Italianen beneden 35 gekomen Wanneer Paus Pius XII mocht komen te overlijden zullen de kardinalen te Rome bijeen komen om in een plechtig conclaaf een nieuwen Kerkvader uit hun midden te kiezen Om tot Paus te worden gekozen is een meerderheid van 2 3 van het aantal stemmen noodig Zal bij het eerstvolgende conclaaf een Itaüaansche kardinaal tot Paus worden gekozen dan zal het noodig zijn dat een 1 elangrijk aantal niet Italiaansche kardinalen hun stem uitbrengen op een Italiaan Daar staat tegenover dat zich onder de Duitsche kardinalen van thans eminente figuren bevinden die zich met groote volharding tegen t nationaal socialisme hebben verzet en de Kerk tot een der voornaamste struikelblokken van dit verderfelijke systeem gemaakt hebben Mannen als Kardiaal Von Galen en Kardinaal Faulhaber hebben in dezen tijd niet alleen bekendheid verworven door hun houding maar tevens de achting van vrHwel de geheele wereld verkregen De Ver Staten van Amerika tellen thans evenals Frankrijk 7 kardinalen terwijl Engeland er 2 heeft Zou de huidige politieke wereldconstellatie bepalend zijn dan zou een Duitsche kardinaal niet wenschelijk geacht kunnen worden terwijl een Engelsche of Ameri kaansche kardinaal gezien den overheer schenden politieken invloed van deze Jan den evenmin in aanmerking zou komen wil men deze landen niet ook een kerkelijk overheerschende positie doen innemen Frankrijk zou dan als groote mogendheid van den tweeden rang het meest in aanmerking komen Doch de politiek zal los staan van een keuze waarbij immers de persoonlijkheid een domineerende rol speelt En persoonlijkheden zijn er onder de kardinalen zeer velen Niet alleen in de groote mogendheden maar ook in de kleinere staten Noemen wij slechts de voo ons meest bekenden Kardinaal van Roey in België en Kardinaal de Jong in Nederland Wanneer deze laatste geroepen zou worden tot de leiding van de R K Kerk zou het de eerste maal na 400 jaar zijn dat een Nederlander in het Vaticaan zou zetelen Ofschoon Paus Pius XII hopenlijk nog iang gespaard zal mogen blijven tot heil NEURENBERG Gisteren werd gehoord Otto Ohlendorf die 38 jaar oud de functies van generaalmajoor van politie chef van den veiligheidsdienst op Himmlers hoofdkwartier en chef van de S D in Duitschland onder prncf ltP h ii ner p HpUppH Onpring fixeerde dezen getuige die een zenuwachtlgen indruk maakte voortdurend i Ohlendorf indentificeerde de personen welke voorkwamen op den stamboom van de Gestapo en de S D aan den wand van de rechtszaal Hij zeide over de sa menstelling daarvan het toezicht te hebben gehouden Ohlendorff gaf toe dat onder zijn leiding negentigduizend Joden in Rusland waren uitgeroeid zoowel mannen ais vrouwen en kinderen Tot 1942 werden de ongelukkigen bij massa s in ant tnnVgrachtén en dergelijke overhoop geschoten Op bevel van Himmler werden later Nu in bet centrum van Europa spoor en waterverkeer over grooie afstanden vrijwel onmog ijk is besfaa er groo e behoefte aan international vrachtvervoer langs den weg Het Nederlandsche particuliere vervoerwezen pakte de xaak resoluut aan en thans wordt OPLICHTER VAN GROOT FORMAAT Siegfried Wrescynski in België gepakt Een oplichter van wereldformaat een dtiivels handige zwendelaar die steeds weer door de mazen van h t justtlOreile net wist te glippen en Nederland voor ettelijke miljoenen heeft opgelicht is op 18 December van het vorig jaar door een voor hem kleinen misstap in h den van de Brusselsche recherche gevallen en zit thans in Brussel achter slot en grendel Siegfried Wrescynski die 1893 in Polen werd geboren week een vijftal jaren I vóór den oorlog naar Nederland uit en vond in ons land een voor zijn geslepen brein gemakkelijk operatie terrein Verkleed als een voornaam zakenmanwist deze man met het grijzende haar zijn Clark Gable snorretje en zijn donkere zware wenkbrauwen bij vele mensche n die hij met een stortvloed vanuitdrukkingen in alle moderne talen imponeerde een zpo groot vertrouwen tewekken dat zelfs in voor hem benauwende situaties niemand zijn goede trouwin twijfel trok Ongetwijfeld herinnert men zich de opzienbarende opiichter saffaire waarvan in 1937 een bankinstelling in Amsterdam het slachtoffer werd Wrescynski slaagde er toen in deze bank 10 millioen gulden afhandig te maken zonder dat men de overtuigende bewijzen van zijn schuld kon geven zoo dat voor hem de kwestie met een sisser afliep Met ongekende brutaliteit verbleef hij daarna nog eenigen tijd in ons land gaf zich uit als manager van de Metro Goldwyn Mayer Company uit Hollywood en lichtte op die wijze tal looze argelooze meisjes op die in aanmerking meenden te kunnen komen voor uitzending naar tieze lokkende filmsfad In die dagen genoot Wrescynski noga wat publiciteit door zijn verhouding met een bekende artieste van de Nelson revue In luli 1945 lokte B lgië zoozeer dal hij zich er vestigde Hij betrok weelderige appartementen bezocht uitsluitend de duurste restaurants en knoopte een verhouding aan met een bekoorlijke elgisch e vrouw die reeds getrouwd waif Van van de R K Kerk is het toch niet oninteressant een blik in de toekomst te werpen en de mogelijkheden te bezien die thans bij de benoeming van 32 nieuwe kardinalen ge schapen zijn INDIÈ HET BLIJFT ONRUSTIG Volgens een bericht van een Republikeinsch Nieuwsagentschap heeft t repuhl Vpinsche bestuur oo Sumatra tot de centrale regeering te Batavia een verzoek ppricht tot het indienen van een scherp protest bij den geallieerden opperbevelhebber van Nederlandsch Indië tegen de repressailles te Padang welke daar na den moord op een Britschen majoor en een Roode Kruiswerkster genomen zijn Een telegram dat het republikeinsche ministerie van Voorlichting van den gouverneur van Sumatra ontvangen heeft meldt dat meer dan 200 huizen waren afgebrand na de beschietingen in dit iphiprl De Voorlichtingsdienst van het N l leger maakt bekend dat Indonesiërs gistermorgen te Meester Cornelis op een militaire auto hebben gescheten Zij waren gekleed in groene kiel en broek en waren gewapend met stenguns en machinegeweren Een Europeesche vrouw en een Ambonncesche soldaat v crden gedood Gedurende den middag werden verscheidene Chineezen door Indonesiërs beroofd De Nederlandsche wacht kon niet telefo nisch gewaarschuwd worden daar de lijn doorgesneden was CM KaDPeasMEnsT Gisteravond werd de Nederlandsche wacht te Meester Cornelis verdubbeld Nederlandsche troepen zuiverden de kampongs ten O en ten W van het gebied dat door hen bezet was gedurende welke actie verscheidene branden uitbraken Hedenochtend ontstonden gevechten tusschen Nederlandsche soldaten en exfie misten in de kampongs Pisangan Baru waar ook brand uitbrak Behoudens eenige gevallen van roof is het te Batavia verder rustig Europa doorkruist doot Ned convooien be mand me Ned chauffeurs Het prachtische rciultaat Nederlandse he producten gaan naar Praag Wagonladingen Tsjechische pioiuctcn arnveeren in Nederland haar het hij foto s vervaardigen door den Belgischen Hoffotograaf waarop zij te zien is uitgedost met een hoeveelheid sieraden zooals slechts hij ze haar in dezen tijd verschaffen kon Een Brusselsche gerant vond tijdig uit dat hij door Wrescynski op handige wijze van zijn geld ontdaan was en deed een maand geleden aangifte daarvan Thins 7i cht e pseiido fi mmannjer de would be bankier de z g advocaat in een aparte cel in de Brusselsche gevangenis of zucht hij niet Bij een huiszoeking kwamen enorme bedragen aan Engelsche ponden te voorschijn stapels Nederlandsche effecten en kisten vol sieraden Binnenkort zal hij zich moeten verantwoorden voor Belgische rechters voor overtreding van de deviezenverordening waarop 2 2 Jaar gevangenisstraf staat NIEUWS IN HET KORT Het Fransche budget door de nationale vergadering goedgekeurd vertoont een tekort van naar schatting ruim twee milliard francs Men hoopt dit deficit voornameiiik te kunnen bestrijden uit de voordeelen welke de devaluatie van den tranc zal opleveren Meer dan dertig duizend arbeiders van 28 van de 32 Mexicaanse hezilvermijnen zijnin staking gegaan Zij cischen een loonsverhooging van veertig procent Vele der betrokken mijnen zijn Britsch en Amerikaanscheigendom Generaal Mac Arthur heeft verklaarddat de besluiten der conferentie groote beroering in Japan hebben verwekt President Truman heeft de medaille vande stad Verdun gekregen omdat hij in denvorigen oorlog in het 129ste Amerlkaanscheregiment artillerie bij Verdun gestreden heeft De Poolsche radio heeft bekend gemaaktdat de Poolsche Minister van buitenlandschezaken zijn Hongaarschen collega heeft doenweten dat Polen verlangend is Ue diplomatieke botrekkingen met Hongarije te herstellen Volgens een bericht van radio Moskouzijn nabij Warschau een aantal personengearieiteerd die deel uitmaakten van deDuitsche weerwolven Admiraal Lord Louis Mountbatten heeftper proclamatie medegedeeld dat geheelBirma met ingang van 1 Januari 1046 weeronder burgerlijk bestuur zal staan Officieel is medegedeeld dat meer dan 280 000 Fransche Krijgsgevangenen engedeportee Jden nog vermist worden en als ovef leden worden beschouwd Nederland is zijn geld kwijt zijn sieraden zijn effecten en zijn antiek maar Wrescynski zal na het uitzitten van zijn straf aan de Nederlandsche politioneele autoriteiten worden uitgeleverd Daaraan te ontkomen zal zelfs hem wel een onmogelijke taak blijken te zijn l e hoofd commissaris der Amsterdamsche politic verzoekt een ieder die inlichtingen over Siegfried Wrescynski alias Dr Hans kan geven en allen die door hem voor tijdens of na de bezetting in eenigerlei wijze zijn opgelicht zich te vervoegen aan het hoofdbureau van politie kamer 144 Marnixstraat Amsterdam Eerste Duitsche schepen naar de Firth of Forth Volgens den vlootcorrespondent van tie News Chronitle zijn de eerste schepen van de Duitsche vloot welke volgens de overeenkomst van Potsdam aan Engeland moeten worden overgegeven op oe Schotsche Firth of Forth aangekomen Het zijn twee torpedojagers Andere schepen worden dezer dagen verwacht De schepen waren bemand met Duitschers onder bevel van een Britschen officier en onder escorte van Britsche vlooteenheden Volgens den correspondent waren deDuitsche officieren klaarblijkelijk zeergekant tegen het overgeven van de schepen Men moest hen streng i n het ooghouden De kruisers Prinz Eugen en Nurnberg zullen binnenkort in een Sowjetbaven arriveeren I aETgfffiifJBf