Groot Gouda, zaterdag 5 januari 1946

i OH de wtek MENSCH EN GEMEENSCHAP ie tot gemeenschap niet den drang verstaat en niet voor haar met vreemde ontroering leeft zijn leven stolt tot een versteend gelaat waardoor geen innerlijke glans meer beeft Maar wie het eigene in zichzelf niet hoed t en daaruit put als uit een diepe wel hij wordt verslonden in gemeenschaps vloed hij is een golf in levens ruischend spel Het diepst van alle dingen is dat gij gemeenschap dient wijl gij uzelve zijt en immer weder uit gemeenschaps rij aanbiddend treedt ten berg der eeuwigheid Uit D A VORSTER Het nieuwe getijde Biascof irengen Onder regie van Anthon Asquith is een rolprent ontstaan die ons vaak zelfs op spannende wijze het interessante leven aan boord laat meemaken Met medewerking van de Britsche Marine en manschappen en officieren van de Onderzeedienst wordt ons het reisverhaal verteld van de P 61 The SeaTiger De haven verlatend met geheime opdracht gaan de toesc houwers feitenlijk aan boord mee ten einde het Duitsche slagschip Brandenburg in het Kielerkanaal tot zinken te brengen Onderweg wprden 3 D uitsche officieren gered die nkt een vliegtuig waren neergeschoten en van deze verneemt de bemanning dat de Brandenburg inmiddels reeds in de Oostzee is Ook daar in dit vijandelijk gebied weet de P 61 door te dringen en hier bereikt deze film dan ook zijn hoogtepunt wat suggestieve opnamen betreft Het kapotvaren der versperringsnetten is werkelijk een staaltje van regie die ons ten volle dit spannende oogenblik doet beleven Tenslotte slaagt natuurlijk deze opdracht maar nog zijn de rnoeilijkheden niet overwonnen Na olie en levensmiddelen in een Deensche haven te hebben bijgelaien iets dat natuurlijk niet zonder meer kan geschieden wordt tenslotte de thuishaven bereikt We zien in deze film met Eric Portman en John Mills in de hoofdrollen een kleine tip opgelicht van hetgeen op zee is gepresteerd ook voor onze bevrijding Laatste btricht Stadsnieuws Doodeliik ongeval Hedennacht is onze stadgenoot da Heer H v M als militair chaa£Eenr dienstdoende op een ziekenauto onder Amersfoort met zijn auto tegen een niet verlichte trailer gereden De heer v M werd doodelijk gewond Twee inzittende znsters werden gewond Hetslacht offer is 26 jaar oud en laat een vrouw met drie kinderen achter UIT DEN OMTREK WADDINXVEEN Afscheid Burgemeester Albarda Oe fgd Burgemeester dezer gemeente heeft Woensdagmorgen in de Raadzaal van het Gemeentehuis i v m de opheffing van de staking van burgemee r Mumsen officieel afscheid genomen vanf t geheele gemeentepersoneel De burgemeester werd door een hoofd van dienst ae politie den gemeente secretaris en tenslotte door den loco burgemeester den heer A Oudijk toegesproken Duidelijk bleek hieruit dat de burgcmeei er In het half jaar dat hij het burgemeesters ambt waarnam zich de sympathie van het ambtenarencorps en de politie heeftverworven Door alle sprekers werd met dankbaarheid herdacht de prettige wijze waarop zoowel met de ambtenaren als met de wethouders in de vergaderingen van B en W werd samengewerkt en zooveel in het belang van de gemeente kon worden tot stand gebracht De burgemeester dankte alle ambtenaren en in het bijzondy den gemeente ontvanger en den gemeente secretaris voor de hem verleende medewerking die hij zoo ten volle had genoten Het valt mij moeilijk 2eide de burgemeester thans weer ambteloos burger te moeten zijn Hij hoopte echter qedUU Het 1 op Hoop van Zegen Deze week èr ait in de Réunie de Hollandsche verfilming van het bekende tooneelstuk van Herman Heijermans Op Hoop van Zegen Zooals bekend mag worden 1 geacht hekelt dit stuk de mistoestanden in het visschersbedrijf van ongeveer 40 iaar geleden De temJenz welke Heijermans in zijn stuk legde is in de film bewaard gebleven De bekende overleden tooneelspeelster mevr Esther de Boer van Rijk vertolkt in deze film evenals in het tooneelstuk op verdienstelijke wijze de hoofdrol en steekt boven haar tegenspelers uit Deze film werd geproduceert toen de Nederfandsche filmindustrie in haar begii ta dium stonÖ hftgeen het publiek niet voldoende in aanmerking neemt De film vertoont de geschiedenis van Barend dje door de handteekening van zijn moeder Kniertje op de wrakke Óp Hoop van Zegen wordt geplaatst Ook de twe de oon van Kniertje Geert komt na zjij n tslag uit de gevangenis op dit schip üe wrakke schuit waarvan de reeder de toestand waarin zij verkeerde kende vergaat waarbij Geert en Barend omkomen Zoodra men hfervan zekerheid heeft gaan de nabestaanden hun beklag doen bij rceder Bos een reeks scènes die het bijzonder goed doen Dit is de korte inhoud van deze Nederlandsche roHJRïi t die naast minder goede ook uitstekende scènes bevati Aan deze hoofdfilm gaat een vlot teekenfilmpje vooraf The tambeth Walk De Enffdsche operette Me and my girl die langen tijd in Londen werd opgevoerd en er groot succes behaalde is getransformeerd in de film The Lambeth Walk welke deze week in de Schouwburgbioscoop vertoond wordt En ofschoon de film meer mogelijkheden biedt dan het tooneel kan deze rolprent toch niet in aiie opzichten geslaagd worden genoemd Er is n aardig verhaal van den dood gewonen man uit de achterbuurt die blijkt erfèer am te zijn van een adellijke familie enfoöfjfcleid moet worden om Lord te wo dé h e rr beheerder van alle familiebezittingen Hij wil daarbij echter geen afstand doen van zijn meisje hetgeen allerlei verwikkelingen met zich brengt Een liooiftépunt wordt dan ook wel bereikt wanneer op het bal in het kasteel de vroegere vrienden van Bill ook verschijnen en er de Lambeth Walk introduceeren Tenslotte komt alles natuurlijk nog terecht en vindt het huwelijk tussehen Bill en zijn Sally plaats die kans heeft gezien om het hart van de hertogin de vrouwelijke familietyran te vermurwen Grappige momenten zijn er te over in deze film Het gegoochel met t bolhoedje de demonstratie met de hermelijnen mantel het getuigt van een vlotte regie De periode van de roomtaartensmijterij dachten wij echter te boven te zijn Maar we hebben on s blijkbaar vergist Voor hen uie van luchtige kost houden Is dit een film die zij moeten gaan zien Naast het Nederlandsche Nieuws en t Wereldnieuws met opnamen van het Neurenbergsche proces is er n fijmpje met een overzicht van het afgeloopen jaar mef tefcist van Willem van lependaal en muziek van Huf ü de Groot in het voorprogramma Klaar voor onder water In de buitengewoon suggestieve film Klaar voor onder water brengt Thalia Theater ons deze week een rolprent waarin de toeschouwers in nauwer con tact worden gebracht met het leven in een onderzeeër dat de gelegde banden niet met dit afscheid zouden worden verbroken en dèt isiin hem nog eens op de hoogte wilde houden met den gang van zaken In Wadijinxyeen zooals dit ook met andere gemeenten waaT hij gewerkt heeft nog het geval Is Tot slot sprak de burgemeester den wensch uü dat het gemeente bestuur en de ambtenaren ook onder zi n opvolger erin zouden slagen het gemeente belang te dienen zooals dit gedurende zijn ambtsperiode geschiedde Hedenmiddag tussehen 2 30 en i uur was er ten gemeeniehuize voor de ingezetenen en in het bijzonder voor de Raads edengelegenheid afscheid van den beer Albarda te nemen INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Red Juweelendiefstal tijdens bezetting Niemand zal kunnen ontkennen dat mede tengevolge van de verdere aanduidingen in den kop van het bovenaange haalde artikel opgenomen in Uw blad van 5 December j l oppervlakkige lezing en het grootste gedeelte der courantenlezers leest dergelijke artikelen slecl s vluchtig den indruk nalaat dat van de voornaamste ondergrondsche werkers werkers vereenigd in de Goudsche B S niet veel deugde Men zal zich later herinneren dat deze vergiftigd en moreel verrot zijn Mevr K beïnvloed hebben om diefstal ten eigen bate te plegen en dat zij profiteurs zijn Daar bovendien van een tweetal van hen zij het dat slechts hun initialen eenoemd worden een aan duidelijkheid niets te wenschen over latende beschrijving gegeven wordt zal dezen lezer bijblijven dat zij bij een en ander een werkzaam aandeel hadden Wij weten wel dat als men het artikel aandachtig leest sommige scherpe kanten verzacht worden doch dit neemt niet weg Jat ieder onbevoordeeld lezer overtuigd zal zijn dat de illegale groep hier ter stede met name de B S in dit artikel een veer moet laten Vanzelfsprekend rijst de vraag Is er reden geweest om dergelijke blaam te werpen Uit besprekingen met Uw redactie blijkt dat U van den stelregel uitgaat Wij hebben slechts opgenomen hetgeen door Mr Drost gezegd is en kunnen met getuigen staven dat hij dit gezéfü heeft Mr Drost heeft ons echter een schriftelijke verklaring gegeven waaien hij categorisch ontkent een df t he trjir den mond gelegde woorden of mtdrykkingen gebezigd te hebben en daaraan toegevoegd dat hij dit ook niet gedaan kan hebben omdat de bedoelde illegale groep zich niet aan één der feiten heeft schuldig gemaakt Alleen dit laatste is van belang dus niet of woorden of uitdrukkinfen gebezigd zijn maar of ze waarheid bevatten Door den eenigen persoon die volgens U de zinsneden gebruikt heeft is schriftelijk verklaard dat hij geen recht had ze te gebruiken omdat ze niet waar zijn Wij kunnen nu dus in het midden laten of hij ze gebruikt heeft daar de hoofdzaak is Kon hü met bewijzen staven dat de Top van de B S of een gedeelte Jaarvan zoodanig moreel verrot is dat deze een dusdanigen invloed kon uitoefenen dat zij die met hen in aanraking kwamen er niet voor terugdeinsden zich ten koste van anderen te bevoordeelen Nu hij die deze woorden gezegd heeft of gezegd zou kunnen hebben verklaard heeft dat er geenerlei redeiiis deze groep een dergelijke houding toe te dichten zou het ons voldoende geweest zijn indien Uw redactie een korte rehabilitatie van de Goudsche B S en de met namen genoemde personen in Uw blad zou hebben opgenomen Na meerdere besprekingen met U is vast komen te staan dat U daartoe niet bereid zijt daK voor U het criterium is Is een en mJeK gezegd en niet Is het gezegde waar Wij mogen U nu verzoeken het bovenstaande als ingezonden stuk in Uw blad op te nemen en kunnen daar nog het volgende aan toevoegen Geen der in den tijd dat de diefstal gepleegd werd leidende figuren der Goudsche B S dus ook niet de in Uw artikel met initialen genoemde was op de hoogte dat Mevr K den diefstal gepleegd had i Kort na de bevrijding is aan de Justitie belangrijk feitenmateriaal ter kennis gebracht dat onomstootelijk in de richting van Mevr K wees De B S kende deze gegevens niet Eerst op 7 Juli 1945 bleek waar het goud zich moest bevinden Dienzelfden dag hebben eenige Stafleden van de Goudsche B S dit goud verzameld en terstond overgegeven aan den Officier van Justitie Uit deze toevoeging voor 4 iwaarheid waarvan wij met onzen geheelen persoon instaan blykt dus dat er geen sprake van geweest is dat de toenmalige Staf der B S of eenige leden daarvan den door Mevr K gepleegden diefstal heb ij Wat was ik blij toen ik van de week door de radio hoorde dat het met allerlei artikelen zoo best ging da ze vrij te koop zouden zijn koek taartjes beschuit vermicelli en nog veel meer Ik zeg tegen jGesina vrouw de oude tijden herleven we kunnen er nu op aan dat we s Zondagsmorgens bij de thee een beschuit hebben en de koek weer bij het ontbijt zal staan Maar Gesina zag het niet oo best in Ja zegt ze als jij kunt zorgen dat de winkelier altijd de beste anthraciet krijgt en liefst nog een beetje meer Je zult zien dat de winkeliers het nu aan de vrindjes geven Ik zeg Kom kom niet zoo somber Daar bleef het bij Vandaag bleek Gesina dat gesprek niet vergeten te zijn Ze had de buurvrouw gesproken Die was vermicelli gaan halen Daarvoor kon je eerst een half uur in de kou in de rij staan Als je aan de beurt Rwam moest je er pakjes soep bij koopen om honderd gram vermicelli te kunnen krijgen En bij de winkelier lagen op 31 Dec s avonds nog een heele muur van ontbijtkoeken in de étalage Toen Marie m n schoondochter op 2 Januari s morgens om koek kwam was het nee die hebben we niet Waar waren die zoo gauw gebleven Het gaat weer onder de toonbank en het wordt weer smoezen Dat was het verhaal van Gesina Ik wil het nog zoo maar niet gelooven Misschien is het ook wel goed dat ze maar niet aan onbekenden gaan verkoopen die misschien voorraadjes willen maken door bij eiken winkelier aan te gaan We zullen moeten afwachten of de winkeliers aan een goede verdeeling meehel pen door eerlijk op normalen voet aan de vaste klanten te verkoopen Het vrouwvolk is soms zoo zenuwachtig Maar ik vind het toch maar beter dat onze tabak voorloopig nog op de bon is ben goedgekeurd of daarvan hebben geweten Integendeel zoodra bleek hoe de vork in den steel zat is oogenblikkelijk alles in het werk gesteld om het volle licht op deze zaak te laten schijnen U dankend voor de door ü verleende plaatsruimte M A DE KORTE Tj KOOISTRA C HESS P PETERS C BENNIS J FEIT ZOET J ZOER Naschrifl van de redactie Wij moeten de juistheid van ons verslag ten voile handhaven Dit is geheel overeenkomstig de ter plaatse gemaakte en bewaarde aanteekeningen niet alleen van onzen verslaggever maar ook van een jurist géén redactielid die de zitting bijwoonde Weliswaar is er op dit punt een onoplosbaar verschil met Mr Drost Uit een brief van deze aan ons blijkt echter dat ook hij het verslag van het door hem gesprokene gedeeltelijk als juist erkent Wij zijn niet in staat te onderzoeken wat er te Gouda gebeurd is Gaarne geven wij echter in het bovenstaande de gelegenheid aan de betrokkenen om zich te rechtvaardigen tegenover hetgeen ter zitting werd behandeld Wij beschouwen hiermee deze aangelegenheid als beëindigd Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributie dienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewijs van aanvrage het nummer draagt tussehen 17001 en 17400 op Maandag 7 Januari tussehen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Abonneert U op Groot Gouda