Groot Gouda, maandag 7 januari 1946

S l Ö GROOT GOUDA AD ASTBA algem en dagblad voor gouda en omstreken EENDÏ AChT M AKi MACHt Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 121 MAANDAG 7 JANUARI 1946 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3G98 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et Weers refwachting medegedeeld door het K N M I töt morgenavond Meest nevelig of gedeeltelijk bewolkt overigens droog weer in de kuststrook Temperatuur om het vriespunt In het Binnenland des nachts lichte vorst vooral in het Z O Overdag temperatuur om het vriespunt Z wind aan de kuSt matig Wat is er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Op Hoop van Zegen Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag The Lambeth Walk Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Klaar voor onder water Dinsdag 8 Januari 8 uur Concordia Bordini s Hypnose Variété Idem Kunstmin De A V R O in Gouda spreker W Vogt Medewerkingt Annie Schuiten declamatie en Pierre Palla Woensdag 9 Januari 8 uur Beursklok Ned Reisvereen Chr Point met de kleurenfilm Perpetnm Mobile Idem 7 30 uur Nat Chr Geheelonth Ver 40 jarlg bestaan Opvoering door DePinksterbloem Idem 7 30 uur Ned Geref Gem Turfm 54 Avonddienst Idem 9 Januari 8 10 uur Repetitie Gem Zangvereeniging Euterpe in de 1ste Bewaarschool Patersteeg Donderdag 10 Januari 8 uur Nieuwen Schouwburg Revue 40 45 ten bate van de Stichting 1940 1945 van den Voetbalbond De heer Boosman heeft de medespelenden dan ook zeer waardeerend toegesp oken en hun een blijvende herinnering aangeboden Tot slot een gez llig bal onder leiding van den heer W Kok Zondagavond bad een herhaling van de Zaterdagavond uitvoering plaats uitgezou derd de redevoering van den heer Lotsy Thans waren te gast de commissieleden van rie Afr p lfng er harir aaTine oteti riiih beneven vele bekende vcetba ers uit hrt ayon Al met al heeft de Afdeeling Gouda van den N V B haar jubileum op waardige wijze herdacht UIT INDIF TERUG Vrijdag ziin i et het eerste transport van Sou bamt ton naar Amsterdam per Almanzora twee repatrieerenden in Goutia aangekomen n l de dames Kamstra en Fauël Bats Wij zijn eens een praatje gaan maken met beide dames Onderweg had men gelukkig goed weer gehad Aan boord waen veel zieken v n l met mazelen bof en verkoudheid gelukkig niet zeel ernstige gevallen Op het schip waren ook vele Engelsche soldaten die van het oorlogstooneel in het Verre Oosten vooröoed naar huis gingen In Suez kreeg nen een wintermantel en een jurk alsmede een paar schoenen een paar kousen en ondergoed Er was echter voor allen niet genoeg kleeding zoodat m n zich in Southampton met behulp van dekens moest redden Onteürijpeliik was het voor allen waarom de Nw Amsterdam niet naar Holland opstoomde De Almanzora bleek niet verwarmd te kunnen worden zoodat er veel koude geleden werd In Holland was de ontvangst allerhartelijkst Men deed wat men kon Over hun belevenissen in diverse kampen wilden de dames liever niet preken wat alleszins begrijpelijk is Men was dankbaar thuis te zijn ofschoon het begrip thuis voor hen die letterlijk alles verloren hebben hun naaste familieleden kinderen huis en goed berin STADSNIEUWS LICHTING 1925 WORDT OPGEROEPEN Door de indeelingsraad GDuda is d e volgende regeling getroffen in verband met de keuring van hen die in 1925 geboren zijn De zitting zal in het tijdvak van 11 Fe brijari tot 16 Maart plaats hebiben in het gebouw van het Gew Arbeidsbureau Turfmarkt 144 te Gouda Verzoeken om voor een anderen raad te mogen verschijnen moeten op duidelijke wijze vermelden a tegenwoordige verblijfplaats b volledig adres straat enhuisnummer c gemeente waarvoor ingeschreven Voor hen die thuis gekeurdmoeten worden moet dit zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk bij denaanvang der vergadering waarvoor zij zijn opgeroepen worden aangevraagd eveneens met vermeldingvan volledig adres Israëlietische keuringsplichtigen opgeroepen op een Israëlitischen feestdag kunnen zich op eenanderen dag der zitting aanmelden Alle correspondentie voor enna de zitting te richten aan hetHoofd V d Jndeelingsraad Gouda te Voorburg Laan v Nieuw Oosteinde 200 Gedurende de zittingaan het Hoofd van den Indeelingsraad Gouda in de zittingsplaats waar de keuring geschiedt Bij eiken raad wordt een afhaaldienst ingesteld voor de gemeenten waarvan het centrum stadhuis meer dan 6 K M verwilderd is van het gebouw waar dekeuring wordt gehouden In dekennisgeving betreffende de oproeping voor de keuring toegezondendoor den burgemeester wordt bekend gemaakt hoe laat en waar dekeuringsplichtige die per autowenscht ie worden vervoerd zichmoet melden Voor hem die gebruik maaktvan den afhaaldienst bestaat gelegenheid te overnachten door dezorg van den raad Hij behoort zoo mogelijk zelf voor dekens eneen handdoek endesgewenschtvoorjlakens te zorgen Zoolang eenkeuringsplichtige bij den raad aanwezig moet zijn geniet hij ook voeding door de zorg van den raad Bord lepel vork en kom behoortdoor den keuringsplichtige te wor en meegebracht Een en anderwordt ter kennis gebracht van belanghebbende in de kennisgevingbetreffende de oproeping voor dekeuring 7 Het onderzoek en de keuring uurt twee volle dagen Onder Gouda ressorteeren in de Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen DOCKUM en GRONINGEN U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het inlegvel mede te nemen U kunt in het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 u en tusschen 2 en 3 30 uur zen de gemeenten Bodegraven Waarder Moordrecht Rietveld Haastrecht Gouderak Waddinxveen Boskoop Zwammerdam Reeuwijk Schoonhoven Polsbroek Hoenkoop Hekendorp Lange Ruige Weide Oude water Snelre waard Willeskop Papekop Woerden Barwouts waard er IJsselstein Montfoort Linschoten Lopik en Benschop De keuringsplichrigen in deze gemeenten worden t z t s morgens om 7 30 uur per auto afgehaald aan het raadhuis hunner gemeente Voor het rayon Delft beginnen de keuringen reeds op 7 Januari in het Patronaatsgebouw Raamstraat 68 Onder dit rayon vallen de gemeenten Schipluiden de Lier Berkel en Rodenrijs Pijnacker Nootdorp Zioetermeer Benthuizen Hazerswoudc Bleiswijk en Moerkapelle Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Disiributiedien t loket 11 Peper traat door hen wier bewi s van aanvrage het nummer draagt tnsschen 17401 en 17800 op Dinsdag 8 Januari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur JFUGDSAMENKOMST Op Donderdag 10 Januari zal vanwege het Goudsch Genootschap tot verbreiding van het Evanfe ie eenramenkomst worden sJhoHd Ti nnr d j iigd van 16 tot 20 jaar Spreker is de heer W Jvan Leeuwen over het onderwerp Een nieuw offensief Er is muzikale medewerking Deze samenkomst is uitsluitend bedoeld voor ni etkerkelijke jonge menschen en wordt geliouden Noorderstraat 63 bij de Nieuwe Vaart aanvang des avonds kwart voor 8 Toegang vrij IJSSPORT Een commissie van de Oranjeverceniöing te Stolwijkersluis hieldVrijdagmiddag wedstrijden in hethardrijden op de schaats waarvanwinnaars werden v Meisjes tot en met 10 jaar Marijke Proere jongens tot en met 10 jaar Aart Slingerland meisjes van 11 tot 14 jaar Carona van Vliet jongens van 11 tot 14 jaar Bram Holthuizen oudere meisjes en dames Mevr A v d Neut oudere jongens en heeren Henk Verboom DF NEDERL PADVINDERS Door den Districts Commissaris van de Nederlandsche Padvinders te Gouda den heer P J A Bijlo is de Plaatselijke Commissie samengesteld die de belangen van de Padvindersbeweging binnen Gouda zooveel mogelijk zal behartigen In deze commissie hebben zitting genomen de heeren D G Nederhorst voorzitter J P Wepster secretaris H J Bulder penningmeester Dr C van Elk Med Adv G Bouwmeester Ds F W Verheul en J W van Kogelenberg JUBILEUM N V B Afdeeling Gouda Het feit dat de voormalige Goudsche Voetbalbond sedert eenlge jaren Afdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond vóór 40 jaren werd opgericht is dezer dagen op feestelijke wijze gevierd Zaterdagmiddag recipieerde het Afdeelingsbestuur in de zaal van De Beursklok en vele officials en vereenigingsafgevaardigden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om te feliciteeren groot was het aantal sprekers die over het nut en de voldoening van het Bondswerk getuigden Vele bloemscukken en eenige andere geschenken werden hierbij aangeboden o m een voorzittershamer als een stuk fijn houtsnijwerk door de Vereen Bergambacht Tot de voornaamste sprekers behoorden Burgemeester ames namens het Gemeentebestuur van Gouda de Heer K J J Lotsy als voorzitter van het hoofdbestuur van den N V B de heer A Piersmavan Oivmpia de oudste vereeniging m het district welke destijds de stoot gaf tot oprichting van de voetbalcompetitie en nadien veel propa gandistisch werk voor de voetbalsport in Gouda en omgeving heeft verricht De heer Weekenstro sprak namens de afd Rotterdam de heer Van Hoek vertegenwoordiflde de afd Dordrecht en de heer Dijkman complimenteerde voor de afdeeling Leiden van den N V B De Heer G van Tilburg secretaris van de Afdeeling Gouda die als zoodanig tijdens de bezettngsjaren zijn 25 jarig jubileum herdacht werd hiervoor tha s door den Bondsvoorzitter Lotsy met een gevoelvol speech de ridderorde van den K N V B verleend Tenslotte bood de Heer J van Tilburg namens alle bij de Afdeeling Gouda van den N V B aangesloten vereenigingen meteenige sympathieke woorden als waardeering cea stencilmachine met bijpassende tafel aan De heer Boosman heeft tenslotte als voor zitter van de Afdeeling Gouda allen die deze drukbezochte receptie bijwoonden vrien delijk dank gezegd voor tie betoonde attentie s Avonds werd een feestavond gehouden In de zaal Kunitmin welke geheel gevuld was met besfuuiders van aangesloten clubs en andere officials Na de opening door den heer J van Tilburg als voorzitter van de Herdenklngicommtssie heeft de heer W Boosman president van de jubileerende Afdeeling een feestrede uitgesproken waaruit blijkt dat de voe balsport in het rayon Gouda ongeveer 30üO leden relt en een nieuwe periode van groei en bloei is aangebroken Hierna gaf de h er K J Lotsy opnieuw uitisg een eminent redenaar te zim hij bracht onder de aandacht dat tijdens de oorlogsjaren vele mensc en geestelijk en moreel achteruit zijn gegaan en vooral dr roe tand van de jeugd vele zorgen baart Noemde duidelijke voorbeelden welk eeo groot nut de sport bezit ook voor het maatschappelijk leven Er kan dan ook niet genoeg aandacht besteed worden om goede gelegenheden te scheppen de sport te beoefenen werke ijke leidtrs te kweeken waarvan een opvoedki nJ ge waarde uitgaat Hij sprak hierbij met waa deering over de eigenschap pen van de Koninklijke familie om te geraken tot een positief volk en eindigde zijn gloedvol betoog tnet een ymbool op de Nederlandsche vlag Hem viel een uitbundig applaus ten deel Hierna voerde de VIRES Tooneelgroep o l v den heer W A C vsn Zevenhoven op Adel in livrei van Henk Bakker een symphonic van leugens met een slotaccoord ia drie bedrijven vlot en geestig zonder eigens banaal te worden Een aantrekkeli k blijspel De auteur voert ons mee naai de romantische omgeving ven het eeuwenoude kasteel bewoond door Alfred de Reaucour één der laatste telgen van een roemrijk adelijk ges acht Deze jonker met schulden valt van de eene moeilijkheid in de andere totdat de last hem te zwaar wordt en hij het a=inbod van zn knecht accepteert om met deze van plaats te wisselen Deze dienaar zal nu de peultjes eens doppen Helaas komt het eenioizins anders uit Men geraakt in een warnet van leugens en bedrog verstrikt zoodat de toeschouwer zich afvraagt hoe dit a lei op z n pootjes moet terechtk mcn Toch slaagt Bakker daarin en be slotaccoord brengt ons vele verh uqde gezichten De looneelgroep van de Gymnastiek en Athletlekvereerlginp Vires et Celerltas heeft dit stuk feilloos opnevoerd en daarmede veel succes behaa d en belananjk bijgedragen tot het slagen van de jubileumherdenking