Groot Gouda, maandag 7 januari 1946

Ned Indië en uit gevangen de toekomst om met nieuwen moed een nieuw leven aan te durven Ik begrijp uw teleurstelling en ontgoocheling iwc r alles niet zoo geloopen is als gij u de ekomst had voorgesteld Deze teleursteling en ontgoocheling liggen zoozeer in de natuur der dingen Toch zie ik ook het lijden van ons geheele volk zij het op andere wijze dan gij de verklaring voor de traagheid in het u zielkundig begrijpen en tegemoetkomen zooals dit verwacht en gehoopt hadt üp het tijdstip dat gij onze grens overschreedt waren de geesten geheel in beslag genomen door de zorg om het dagelijks bestaan en de eigen ontberingen en met het overwinnen van de eigen moeilijkheden Toch lijdt het geen twijfel dat Nederland weet wat gij over gehad hebt voor de zaak der vrijheid en de bevrijding des Vaderlands en dat het trotsch op u is Wij mogen en zullen dit niet vergeten In een tijd als waarin wij thans leven kunnen wij uw bezielend Voorbeeld en de kracht die van u uitgaat als strijder en strijdster niet missen willen wij een nieuw en beter vaderland bouwen Wij hebben ieder van u noodig onverschillig of gij weer tot werken in staat zij oi nog gekluisterd zijt aan een smartelijk ziekbed Wil ons ook nu voorgaan met de inspiratie die u bezield heeft en de geestkracht die gij aan den dag gelegd hebt tijdens de verschrikkelijke jaren die achter ons liggen geef u opnieuw op dezf wijze voor ons allen voor het Vaderland Met hart en hoofd geheel vervuld met dit leveftsdoel zal opnieuw geluk uw leven binnenstroomen en God geve u daarbij innerlijke rust en vrede Nu ik tot u spreek gaan als vanzelf mijn gedachten ook met trotsche voldoening uit naar onze dappere strijders te land in de lucht ter zee en bij de koopvaardij van wie veel geestkracht en moed gevraagd wordt om de gevolgen d e de oorlog voor hen met zich heeft gesleept voor het verdere leven te dragen die hetzij gewond werden in den strijd of wel als gevangenen en daarmede gepaard gaande ellende hebben moeten verduren Hier behoef ik slechts Thailand te noemen Hun allen roep ik toe wij hebben ook u noodig vervult uwe roeping bouwt allen mede geestelijk en ook stoffelijk aan het nieuwe vaderland en aan het nieuwe Rijk Ten besluite spreek ik tot alle Nederlanders Wij zijn aan onze driekleur die ons in deze jaren zoo dierbaar is geworden verplicht te toonen dat het ons diepe ernst is met onze dankbaarheid tegenover al deze vrouwen en mannen die het beste aven voor Nederland voor ons Rijk en voor ons Het is onze eereplicht hen niet t leur te stellen ten Welke voor f 1 t per stuk verkocht zullen worden Wie nog wat missan kan koope een of meerdere loten Er zijn mooie en nuttige prijzen Loten zijn te verkrijgen bij den penningmeester den heer Scharloo de la Reijlaan 6 an bij het bureau Groot Gouda Het plaatselijk Comité werd Zaterdag verblijd met een gift vaü 1000 gld van een bekende firma ta dezer stede Ten slotte verzoeken wij onze lezers belanghebbenden er op attant t maken dat repatrieerendeu in Gouda e o zich onder opgave van indentiteitskaartnumm er moeten melden bij den secretarisi van het plaatselijk Comité Nederland helpt Indië den heer van Bemmel Bodegraverstraatweg 68 Telefoon 272 Reeuwijk UIT DEN OMTREK R E E U W IJ K UITVOERING Op Vrijdag 18 Januari a s 8 uur zal in Hotel De Sport door üa Rederijkerskamer te Montfoort worden opgevoerd het spel in 6 badrijven Het leven in Bazettingstijd Da herinnering aan de gezins Ralötoes iraak H M de Koningin Tot de gerepatrieerden uit kfimpen teruggekeerden jH M de Koningin heeft Zoridagavond tot gerepatrieerden uit Ned Indië en tot de uit gevangenkampen teruggekeerdeii een radiotoespraak gehouden waarin zij o m zeide Landgenooten die zijt teruggekeerd uit de hei van concentratiekamp gevangenis werk of gevangenkarnp of een of meer van deze beproevingen hier te lande hebt ondergaan en gij die thans uit Indiü zijt aangekomen tot u allen wil Ik bedeii een persoonlijk woord richten Nu de eerste schepen uit het eens zoo vredige en welvarende Insulinde met uitgeputte kinderen vrouwen en mannen zijn binnengeloopen en deze thuiskomst in zoo grootèn getale na zoo verre rei over oceaan en zeeën wellicht nog duidelijker tot de verbeeldingskracht spreekt van iecieren Nederlander en deze nog meer doet beseffen welk nameloos leed is te lenigen dan bij den stroom huiswaartsgekeerden uit Duitschland en de door dat land bezette gebieden heb ik dit oogenblik aangegrepen om tot u allen het woord te richten Hartelijk welkom heet ik u landgenooten die de verre reis naar hier hebt volbracht Gij zijt voor ons in Nederland de verpersoonlijking van hetgeen geleden is drie èh een halfj aar onder den hiel van den meedoogenlooze Aziatischen overweldiger en van de daarop gevolgde geestelijke en lichamelijke martehngen na den val van Japan Met open armen ontvangt u het vcihge gastvrije Nederland dat u zeker alles al geven wat het te geven heeft Wij allen hier wenschen u toe rust en spoedig herstel van krachten Diepe ontsteltenis heeft zich van elkeen meester gemaakt bij het vernemen van de berichten over het gruwelijke dat zoovelen die zich trouw verbonden voelen aan ons rijk is overkomen waarbij ik niet zou willen vergeten zij die neergeveld werden om der wille van hun geloof Vol eerbied ep bewondering zijn wi voor uwe onoverwinnelijke geestkracht taaiheid en volharding in die tijden vap vernedering en smaad En thans gij die eerder van elders en langs anderen weg het vaderland hebt bereikt soms na lange omzwerving en moeizame reis gij vrowen en mannen die daarginds de verschrikkingen van concentratiekamp en gevangenis hebt doorstaan of wel gij die in het vaderland door deze hel zijt heengegaan ik weet hoe gij geleden hebt naar ziel en lichaam en hoe langzaam uw geknakte gezondheid uw uitgeteerd gestel zich weder oprichten en hoe gij meestentijd nog steeds het beeld van al die verschrikkingen in u omjaagt Maar ik weet ook hoe gij bovenal door dé diepten van uw geestelijk lijden heen kunt opklimmen tot een punt waarop gij u keert naar neringen papieren etc etc toch weinig kan zijn j Met de welwillende madewerking i van Distributiedianst Volksherstel en verschillende firma s in Gouda kon door het plaatselijk Comité Nederland helpt Indië aen begin gemaakt worden met hat verschaffen van het allernoodigste voor deze ojrbgsslachtoffers De Nw Amsterdam is het eerste schip dat met 3600 Hollanders naar het Moederland komt De Oranje mat ean groot aantal zieken is reeds in Engeland aangrkomen Dan zullen nog volgen de Noordam de Bloemfontein de Johan de Wit allen met duizend an van alles beroofde landgenooten Er zal veel geld noodig zijn om al daze menschen slechts het m 2st noodzakelijke te kunnen verschaffen Ieder onzar die deze oorlog is doorgekomen zonder verlies van naaste familieleden en zij die in hun huis mat hun volledig huisraad zitten en geen schade hebben geleden en zij voor wie de oorlog voordeel gebracht heeft laten zij eens ernstig met zich zelf te rade gaan of zij gedaan hebban wat Christenplicht is Het Comité Nederland helpt Indië heeft veel geld noodig In Gouda wordt o m een groote loterij georganiseerd met 25 000 lo moeilijkheden in de oorlogsjaren 1940 1945 de beklemming van de Duitschs onderdrukking ziet men thaps met geheel andere oogen Een gedeelte van de opbrengst okmt ten goede an de Stichting 1940 1945 ter ondersteuning van oorlogsslachtoffers en oude illegale werkers De Rederijkerskamer te Montfoort is reeds in verschillende plaatsen van ons land met groot succes opgetreden Het kan dan ook niet anders of ook in Reeuwijk zal de belangstelling van de zijde van het publiek niet ontbreken Kaarten zijn verkrijgbaar in Hotel De Sport JITBETALING GELDKAARTEN De uitbetaling op de geldkaart van de Rijkspostspaarbank zal op het postkantoor te Reeuwijk aan de Reeuwijkschebrug plaats hebben als hieronder is aangegeven 7 Januari voor de letters A t m C 8 Jan D t m E 9 Jan F t m H 10 Jan I t m K 11 Jan L t m M 12 Jan K 14 Jan N t m O 15 Jan P t m R 16 JanS t m V 17 Jna W t m Z Het postkantoor is geopend van 8 30 tot 11 uur en van 14 tot 15 30 uur Verzocht wordt zich zooveel mogelijk aan de bovengestelde regeling ta houden ter voorkoming van teleurstelling Kerkklokken De klok van de R K Kerk te Reeuwijk dorp is nog altijd niet opgespoord Toen de klok door de Duitschers was weggehaald is door de bezetters een andere klok ter beschikking gesteld Het bleek later dat deze klok was gestolen uit de Beurs te Rotterdam De Beurs heeft nu deze klok opgevorderd Ook hadden de bezetters een van hetzelfde adres gestolen klok ter beschikking gesteld van de Ned Herv Kerk te Reeu wijk dorp in de plaats van de weggevoerde klok maar deze is inmiddels ook opgevorderd en teruggestuurd De eigen klok die door de Duitschers is weggevoerd is teruggevonden en zal weer ter beschikking worden gesteld De klok uit de Ned Herv Kerk te Sluipwijk is ook weggevoerd door de Duitschers en ook hier werd een andere klok ter beschikking gesteld welke klok nu nog dienst doet De eigen klok is volgens ingekomen berichten in de smeltkroes verdwenen Het is dus te Reeuwijk ook wel een heele klokkenmisère evenals elders t Uitvoering Het R K Meisjestüoneelgezelschap gaf met medewerking van het parochiaal zangkoor een geslaagde uitvoering in het gymnastieklokaal te Reeuwijk dorp Opgevoerd werd het tooneelstuk De Oude Schuld onder regie van mej S Verhceni onderwijzeres aan de R K school Het meisjesgezelschap za als liet zoo door blijft gaan de andere gezelschappen spoedig voorbij streven w ant zij gaven een goed ingestudeerd spel te zien Cultureel contact met het buitenland In een bijeenkomst van Haagsch Leera rencontact heeft Dr O Bolkenstein medegedeeld dat een cultureele conventie tusschen Engeland eil Nederland spoedig tot stand kan komen terwijl voorts door de regeering overwogen wordt cultureele attache s aan verschillende ambassades te verbinden If Zelïrijzend bakmeel Naar aanleidingvan de door de radio en in de pers gegeven waarschuwing tegen het gebruik van zeifriizend bakmeel merk Banier deelt de Jndervakgroep zelf rijzend bakmeel fabrieken mede dat door een vergissing de betrokken fabriek in plaats van de gebruikelijke grondstof eeri ak van een ander product dat schadelijk is voor de gezondheid heeft ontvangen en verwerkt Er behoeft volstrekt geen vrees te bestaan voor het koopen en verbruiken van zelfrijzend bakmeel dat onder andere merken in den handel is Ongunstige Verkeersongevallencijfers De K N A C doet nogmaals een dringend en ernstig beroep op alle categorieën van weggebruikers zich beter aan de verkeersregels te houden en in het verkeer de hoog noodige voorzichtigheid oplettendheid en inschikkelijkheid te betrachten Blijkens de jongste publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het verkeersongevallenbeeld be pagld ongunstig zoowel absoluut als relatief in vergelijking met vóór den oorlog Terwijl in Augustus en September 1945 gemiddeld per maand 100 doodelijke slachtoffers op den weg werden geregi streerd steeg dit aantal in October d a v tot 141 het aantal ernstig gewonden van 356 tot 433 Het aantal dooden in het wegverkeer is in ons land thans in een kwartaal bijna even groot als in een half jaar vóór den oorlog toen de intensiteit van het verkeer aanmerkelijk grooter was Indien dit in dezelfde mate mocht voortgaan zouden wij in 1 V2 jaar meer slachtoffers bij het verkeer op den weg heb ben te betreuren dan bij de rechtstreek sche verdediging van nns vaderland in 1940 En dat terwijl minstens driekwart van de verkeersongevallen is te voorkomen door betere verkeersdicipline Den Haag maakt een bijzonder slecht figuur met ongeveer anderhaflf maal zooveel dooden en ernstig getroffenen als Amsterdam en Rotterdam Het blijkt urgent dit verschijnsel te analyseeren Het gaat om menschenlevens Nederlandsche Marine koopt Firefly jager8 De Ncderland sche Marine heeft heden haar besluit bekend gemaakt om haar bewapening met Fairy Firefly machines uit te breiden Dit is de eerste verkoop van Britsche oorlogsvliegtuigen aan een buitenlandsche mogendheid De Firefly Vuurvlieg is een standaard tweezits verkenningsjager van de Britsche Marine Zij is ontworpen voor operaties van een vliegtuigmoederschip af De vleugels kunnen opgevouwen worden Het eerste Britsche vliegtuig dat boven Tokio vloog was een Vuurvlieg JVltcrofoon debat over de doodstraf Hedenavond om 21 X uur zendt Herrijzend Nederland over Hilversum i een radiodebat uit met d f doodstraf als onderwerp De debatteerenden zijn Mr Dr F B Jonker en Jef Last Jef Last zal n standpunt tegen de doodstraf innemen Bruikbaar en ruw ijzer en ferro Icgeeringen vrij De verbeterde voorraadspositie van een aantal materialen in ons land maakt het mogelijk sommige bepalingen ten aanzien van hun verhandeling en verwerking te doen vervallen Zoo is thans de positie van bruikbaar en van ruw ijzer en van ferro legeeringeii zoo gunstig dat het handhaven van de beperkende bepalingen ten aanzien van den handel en het gebruik van dit materiaal niet langer noodzakelijk is In de Staatscourant van 4 Januari 1946 zijn dan ook publicaties van het Rijksbur voor Mealen opgenomen in welke dit bur bekend maakt dat het dispensatie verleent van de voorschriften vervat in de artikelen 12 tot en met 17 van de IJzer en Staalbeschikking nr 13 en van artikel 7 lid 1 van de ijzer en Staalbeschikking 1940 nr 1 0 jd Spanj2 strijders krijgeti de Nederlandsche nationaliteit terug Tijdens de massale manifestatie Zaterdagavond in de A rkthallen te Amsterdam voor Vrij Spanje gehouden heeft Mr Benno Stokvis medegedeeld dat hij de kwestie der oud Spanjestrijders op upenhaitige wijze met den Minister President Prol Ir W Schermerhorn en den Minister van Justitie Mi H Kolfschoten heeft besproken Als gevolg daarvan zullen de oud Spanjestrijders die hun Nederlandsche nationaliteit hadden verloren deze binnen afzienbaren tijd terugkrijgen Daarbij zit het streven voor dat ij dfjn ook zullen mogen deelnemen aan de as verkiezingen Binnen enkele dagen zullen technische aanvvij iiigen gepubliceerd worden voor de betrokkenen Rotterdam overlaadplaats voor kolen In den loop van dezen maand zullen 100 00 ton Westfaalsche kolen naar Rotterdam worden gedirigeerd óm daarverscheept te worden naar het buitenland 65 000 ton zijn voor Noorwegenbestemd De rest is voor Frankrijk waar een gedeelte van de industrie dreigt lam s elegd te worden tengevolge van kolengebrek