Groot Gouda, maandag 7 januari 1946

Brammetje Flapoor en z n vriendeii De Avonturen van Nadrak verboden door G Th Rotman Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m I8 X Tony Schifferstein speelt Holland sche liedjes J8 15 Voor de rijpere jeugd 18 40 Arnold Swillens fagot Isja Rossi caq piano 1900 NieuWs 1915 Patriotten en N S B ers door Prof P üeijl 19 30 Het Omroepkoor Herman Kruijt en jean Antonietti piano vierhandig Brahms programma 20 0O Nederland herrijst De Fox spreekt 20 15 Herinneringen aan üeorge Gershwin gr 91 00 Radiodebat onder redactie van F A Hof 21 20 Sem Nijveen s Swing kwartet 2K45 Or sjeiconcert door Joop Walvis 22 15 Mensch en Maatschappij Mr E Brongersma over Het recht op arbeid 22 30 Balletmuziek van Strawinsky gr 23 00 Nieuws 23 15 Avondwijding Kap B Kloppen borg v d Par v O L Vrouwe Onbevl Ontv te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM H 415 m 18 00 18 30 19 00 19 30 20 00 20 30 Nieuws Vaudeville orkest o I v Cor v d Linden Orgelconcert door Albert de Klerk Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten an Corduwener Non stop Landbouwrubriek H D Louwes De landbouworganisaties weer aan het werk 20 45 Om roep kamerorkest o I v Jaap van Oinneken m m v Nap de Klijn viool 21 45 22 00 22 15 23 00 Avondwijding Ds P Boendermaker Ev Luth Pred te Hilversum Nieuws Ensemble Nina Dolce Sluiting en Wilhelmus Samensteling Nederlandsche deiegatie bij de algctneene vergadering van de vereenigde naties te Londen De Nederlandsche delegatie welke zal worden afgevaardigd naar het etrste gedeelte van de eerste algemeene vergadering van de vereenigde naties die op 10 Januari a s te Londen zal worden geopend is als volgt samengesteld Vertegenwoordigers Mr E N van Kleffens Minister van Buitenland sche Zaken hoofd der dele gatie Mr J H van Roijen Minister zonder portefeuille plv hoofd der delegatie jhr Mr E F M J Michiels van Vèrduynen buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Londen A Pelt oud chef van den regeeringsvoorlichtingsdienst Plv vertegenwoordigers A Th Lampin i buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Londen Prof Mr F M Baron van Asbeck hoogleeraar aan de rijks iiniversiteit te Leiden oud hoügleeraar aan de rechtshoogeschool te Batavia Prof Dr j Tinbergen hoogleeraar aan de Nederlandsche economische hoogeschool te Rotterdam administrateur aan het centraal bureau voor de statistiek leneraal Maj Ir J B Ridder van der Schueren mevrouw Dr H Verwey Jonker vertegenwoordigster van het Ned Vrouwencomité Rechtskundig adviseur Prof Dr J H W Verziji hoogleeraar aan de njksuniveisiteit te Leiden Deskundigen Jhr Air ü Beelaerls van Blokland gezantschapssecretaris der eerste klasse Mr H van Blankenstein ambtenaar aan het Departement van Handu en Nijverheid Mr Ir B W Haveman secretaris van den Minister President Jhr Mr M B M van Karnebeek oud burgemeester van Zwolle B J du Leeuw oud directeur van financiën in Nederiandsch lndié oudthesaurier generaai aan het Departement van Financiën Mr E M J A Sa ssen lid van jedeputei c Staten var Kt Brabant P J Schmidt reterendaris aan l et Departement van Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk Mr Z Zain Secretarissen Mej J M ten Bosch de heer A Fack mej Dr A F W Lunsingh Meijer de heer Mr C W van Santen jonkvrouwe P J M Schimmelpenninck mej Mr M Z N Witteveen mej C W A Walburgh Schmidt Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van den Minister President Prof ir W Schermerhorn de algemeene vergadering gedurende eenige dagen bij te Wonen Nieuw Amsterdam leeg Oranje 5 Jan in Southampton De afdeeling Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering deelt mede Gisterochtend om 11 uur waren alle repatrieerenden uit de Almanzora gedebarkeerd en op weg naar huis De Almanzora is direct weer I3aar Southampton vertrokken Hedenmiddag te 14 00 uur zal de Atlantis uit Southampton vertrekken met bestemming Amsterdam Aan boord bevinden zich o m 440 liggende zieken Alle repatrieerenden die met de Nieuw AmSterdam uit Indië zijn vervoerd hebben dit schip nu verlaten De Oranje wor Zaterdagochtend te 10 uur in Southampton ver wacht Uitbetaling Vafl grénsgeldeti Naar aanleiding van de publicatie in de dagnladeri en via de radio betreffende de uitbetahng van gelden ingeleverd door repatrieerenden aan de grens vernemen wij dat nog niet alle directeuren van Arbeidsbureaux de desbetreffende instructies hebben ontvangen Belanghebbenden wordt derhalve verzocht nog eenige dagen te wachten met het indienen van aanvragen van verklaringen of van uitbetaling bij de Arbeidsbureaux of de inspecteurs der belastingen i Oageregeldhedeo bij het optreden van de Ramblers Het vierde optreden van de ramblers sedert het afloopen van de schorslngsterml n v n dit enieinble dat gisteravond in het gemeentelijk concertgebouw te Hasu lem plaats had is niet zonder rumoer verloopen Toen het ensemble op het tooneel vericheen werd het begroet met een zeer luid sleg heil geroep en bijna vlak daarop werden drie rookkaarsen naar het tooneel gcworpeL die een enormen rookkolom veroorzaakten waardoor men nog juist van de zaal uit kon waarnemen dat de musici met hun instumenten ijlings op de vlucht sloegen Ook in de zaal zelf kon men tengevolge van den ropk binnen enkele oogenblikken vrijwel niets meer te zien Ee i aantal aanwezigen hief het Wilhelmus aan en liet dit volgen door sieg Heil geroep Tegen half negen gaf de politie die roet een sterke macht aanwezig was opdracht de zaal te ontruimen Toen hierop uit het publiek geeischt werd dat de entreegelden zouden worden terugbetaald verzocht een inspecteur van politie de ontruiming ordelijk te doen verloopen en de kwestie van de cntreeqelden roet de directie te bespreken Hierna verlieten de aanwezigen de zaal en buiten deelde een officier van de qezagstroepen waarvan een aantal manschappen aanwezig was mede dat de directie bereid was de entreegelden terug te betalen Hij verzocht echter deze te schenken aan de Stichting 1940 45 waartoe onder luiden bijval werd besloten Een tijdlang hebben de Ramblers die aan de politie voor de ontruiming van de zaal ce kennen hadden gegeven dezen avond nief meer te zullen spelen het gebouw niet durven verlaten daar zich bij alle uitgangen een aan a personen had opgesteld die zeer waarschijnlijk de leden van het ensemble niet ongemofid zouden hebben laten vertrekken Toen deze personen waren verdwenen is het ensemble om ruim tien uur vertrokken INDIË Annamitisclie Nationalisten vernietigen rubbcrvoorraden Annïffi iche Nationalisten hebben zes van de 24 opslaaplaatsen van rubber bevattende naar schatting 19 684ton door brandstichting vernietigd aldus een bericht uit Btitsche officteele bron Men neemt aan dat de Nationalisten in het geheel al 5000 on rubber bijna de helft van de productie van 1945 hebben doen verdwijnen Republikeinsche kabinets uitbreiding Sjahrir heeft zijn kabinet uitgebreid door de benoeming van den vroegeren minister zonder portefeuille Rasjidi tot ministei voor religieuse zaken en Soepciio tot staatssecretaris voor de penioeda jeugdbeweging Ontslagaanvrage Gen Van Oyen te Batavia bevestigd Nederlandsche militaire kringen te Ba tavia hebben bevestigd dat LuitenantGeneraal Van Oyen aan H M de Koningin 7ijn ontslag heeft gevraagd omdat hij het niet eens kan zijn met de politiek der Nederlandsche regeering De tegenwoordige ChefStaf Generaal Uhl heef verzocht op pensioen te worden gesteld en binnen korten tijd kunnen nog meer 1 Brammetje Flapoor woonde hier ver vandaan in Afrika waar het altijd warm weer is Zijn vader en moeder behoorden tot de rijkste olifanten uit de heele omtrek en daardoor was Brammetje een beetje verwend Nooit dacht hij aan iets anders dan grappenmaken ontslagaanvragen in hooge Nederl lndi sche legerkringen verwacht worden Het lijkt het meest waarschijnlijk dat Kolonel S H Spoor die op net oogenblik in Nederland verblijft Generaal van Oyen zal opvolgen De Nederlandsch Indische legercommandanten worden steeds door H M de Koningin benoemd Dr Van Mook blijft eenige dagen te Cairo De Lt Gouv Generaal Dr van Mook heeft aan den Indischen redacteur van het A N P meegedeeld dat hij op zijn terugreis naar Nederlandsch indië eenige dagen te Cairo zal blijven om zich op dk hoogte te stellen van de kleedingvoorzifening der repatrieerenden Omtrent het verzoek om ontslag van Generaal van Oyen kon Dr van Mook geen nadere mededeelingen doen Sjarifcedin is afgetreden Sjarifoedin is afgetreden als minister van voorlichting en zal worden benoemd tot hoofd van de T K R De republikein sche radioomroep heeft medegedeeld dat Mohamet Nasir nu minister van voorlich ting is geworden Soekarno Hatta en Sjarifoedin hebben Djokjakarta als hoofdkwartier gekozen Soekarno vraagt nogmaals de erkenning van zijn republiek Soekarno president van de Indonesische republiek heeft gisteren tijdens n radiorede welke hij in zijn nieuwe hoofdkwartier in Djiljakarta heeft gehouden opnieuw een beroep gedaan op de democratische mogendheden voor de erkenning van zijn republiek Hij verklaarde dat de 7U millioen Indonesiërs een sterke staat zouden vormen welke economisch en politiek met de democratiën zou samenwerken De Indonesiërs hadden reeds hun vrijheid verkregen en zouden de e ten koste van alles verdedigen BUITENLAND Don juan binnen 6 maanden op den Spaanschen troon In monaichistische kringen in Spanje heerscht groote spanning in verband met de jongste ontwikkeling wat de mogelijkheid van den terugkeer van een Spaan schen koning betreft De gebeurtenis van d n dag was de onverwachte verklaring van een generaal tijdens een zitting van het hooge militaire gerechtshof die in het publiek de meening uitte dat Don Juan op Januari a s zich in Portugal zou bevinden en binnen zes maanden in Madrid Politici in Spaansche monarchistische kringen trachten het optimisme m deze kringen te temperen door er op te wijzen dat het aanbod inzake een ontmoeting tusschen Don Juan en Franco aan de Spaansch Portugeesche grens wellicht niet meer beteekent dan een afleidingsmanoeuvre van Franco Overeensteniing n China Vandaag werd officieel bekend gemaakt dat de Kwomintang regeeringspartij en de Communisten tot overeenstemming zijn gekomen mtertfe procedure tot het beëindigen van vijandelijkheden en het hersttj van de verbindingen 2 Op zekeren dag zei z n vader Brammetje iK word al wat oud om zoo ver te gaan Jij gaat dus volgende week op reis naar Sheik Ben Aboe om een som geld te halen die hij mij nog schuldig is Moeder keek wel een beetje bedenkelijk maar Bram was natuurlijk in zijn sas Klap in het gezicht van Bymec Reuter meldt uit Washington dat c j niet officieele maar gezaghebbende Ji my apd Navy Journal het besluit vn 1 Molotoff de Assemble der Véreenig volken te Londen niet bij te wonen t i klap in t gezicht van Byrnes is Byrm aldus het blad ging naar Moskou in i hoop Molotoff tot bijwoning der Assei blé te bewegen Hij hoopte dat de So jet Unie haar ondubbelzinnige steun aaii de Vereenigde Volken zou verleent i door een zoo gezaghebbend mogelijke delegatie te zenden Door alle belangrij o vraagstukken op de conferentie te Mc kou naar de Groote Drie Vier of Vijl te verwijzen heeft de Sovjet Unie aldus het blad voor onbepaalden tijd een ove heerschende rol aan de groote mogendheden toegewezen De Duitsche Westgrens twistpun Generaal Mac Narny bevelhebber d r Amerkaansche bezettingszone heeft verklaard dat men uit de impasse t a v efi centraal Duitsch bestuursapparaat zal komen als de vier bezettende mogendhi den het eenmaal eens zijn over de kwestie van het Ruhrgebied en de Westelijke grenzen van Duitschland Mac Narny zeide dat voorzoover hijwi st op d conferentie te Moskou nit gedaan is t a v het Fran sche verz ltegen een centraal bestuur en dat mogendheden niet dichter bij een oplc sing zijn gekomen In sommige kring ineemt men aan dat het vraagstuk tha smoet wachten op de vredesconferentie inhet voorjaar n Maart verkiezingen in België Ujt Brussel wordt gemeld dat welke ook de besluiten zijn die dezer dagen zullen worden genomen het bijna zeker S dat de verkiezingen niet voor het einde van den maand Maart zullen kunnen plaats vinden Vol ens van Glabbeke minister van Binnenlandsche Zaken is het onmogelijk de verkiezingen binnen 10 dagen te orgaiiisecren Behalve met de kwestie van het vaststellen van de Kiezerslijsten moet men nog met andere factoren rekening houden b v met t feit dat men al het kiesmateriaal moet vernieuwen zooais stemhokjes htoelen dat alles in de meeste gemeenten tijdens de bezetting verloren is gegaan Bovendien is er voor de verkiezingen 240 000 kg filigraanpapier noodig De kwestie van de malerieele voorbereiding zal dus op de regeeringsbeslissingen n belangrijken invloed hebben DE GESTE WIL OOK WAT Geroofd Textiel naar NederlSW terug Naar de geallieerde bestuurscommissie in Duitschland meedeelt zijn door de onderzoekers in de omgeving van Hannover in het plaatsje Ossenbeck te xtielgoederen ontdekt die door Duitsche troepen uit Nederland geroofd waren en twee weken voor den aankomst der geallieerde troepen daar waren opgeslagen De goederen waren nog voorzien van de prijskaartjes die aantoonden dat de voorwerpen te Amsterdam en Rotterdam gemaakt waren De goederen zullen binnenkort aan Nederland teruggegeven worden De partij bestat uit 5000 baby uitzetten 57 paar babyschoenen 3 X paar bonthandschoenen 1 50 paar gewone handschoenen 500 tuben tandpasta en 400 houten kamman H M ifsnm i