Groot Gouda, dinsdag 8 januari 1946

Brammetfe napoor en x n wiieiKien Nadruk verboden De Avonturen van door G Th Rofman RadiopFogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m 18 00 Orkest Carlo Carcassola 18 30 Engelsche les voor beginners igXK Nieuws 19 15 Reportage 19 30 Ensemble Jetty Cantor 200 J Departementen spreken 15 Bravour en Charme 00 Hoorspel Het borstbeeld van den leider door Friedrtch Seld vertaald door Peggy van Kerckhoven 21 30 Het B B Q Symphonic Orkest o l v Arturo Töscanini 22 15 Mensch en Maatschappij Dr O Damsté Da bakermat der democratie 22 30 De componist van de week Jean Sibelius 23 00 Nieuws 23 15 Avondwijding Ds B J LietaertPeerbolte Ned Herv Pred teHilversum l 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM H 415 m 18 00 Nieuws 18 30 üramofoonmuziek 18 50 Voor je slapen gaat 19 00 Juan Petri en zijn orkest 1930 Voor de Neder Strijdkrachtetn 20 00 Piano recital door Willem Andriessen 2030 Voor de werkende vrouw 2045 ItaÜaansche steftimen gr 21 15 Eddy Walls speelt 21 45 Avondwijding Pater W a Haye O S Cr van het Kloosjftüfer Kruisheeren te Bussum 22 00 Nieuws K i 22 15 Orgelconcert door Bernard Drukker 23JO0 Sluiting en Wilhelmus INDIË Semarang gebombardeerd Het officieele communiqué van vandaag meldt dat het cordon om Batavia dat koft geleden is opgeheven gistermiddag opnieuw om stad is getrokken Het onderzoek van iTs ampongs is vandaag hervat Te Buitenzorg zijn de T M KR en de politie overeengekomen met de Britsche autoriteiten samen telwerken Als bewijs van hun oprechtheid hebben zij 77 ongewenschte elementen uitgeleverd Intusschen wordt het Zuidelijk deel van de stad onderzocht Uit Bandoeng wordt gemeld dat daar rust heerscht Gedurende het weekeinde heeft een Britsdie torpedobootjEger Imloiie ërs die zich in stellingen ten Oosten van Semarang hebben ingegraven gebombardeerd De stad is Zaterdag door Indonesische kanonnen gebombardeerd Het vliegveld werd tijdelijk onbruikbaar gemaakt maar snel werk van de BritschIndische troepen meakte het spoedig weer voor gebruik geschikt In de buurt van Soerabaja hééft de artillerie het vuur geopend op aanvallend t Indonesiërs Deze trokken zich terug Het ontslag van LuitenantGeneraal Van Oyen Het ontslag van Luitenant Generaal Van Oyen was niet het resultaat van noch stond in direct verband met eenig persoonlijk meeningsverschil t a v de Ne derlandsche regeeringspolitiek op Java aldus een zegsman van de N G I S De Nederlandschc regeering is zich ervan bewust dat de situatie in Nederlandsch Indie buiten de controle van oudere Nederlandsche militairen ligt en de bestuursautoriteiten hebben een scherpomlijnd politiek vastgesteld volgens welke plaats moet worden gemaakt voor de jongeren die door nauwer contact beter op de hoogte zijn met de situatie Luitenant Generaal Van Oyen is van dezen gang van zaken eeds eenige weken geleden op de hoogte en heeft daar in aanleidins gevonden zijn ontslag te nemen Hij lKeft zich terecht tot de Nederlandsche regecnns gewend om gepensioneerd te worden Ais gevolg van de regeeringspolitiek zal zijn aftreden met een alleenstaand geval blijven Ue regeering heeft ingezien dat de persoonlijke overtuiging van oudere ambtenaren er niet op berekend is te leiden tot de meent vlotte en de meest hilhjke regeling van moeilijlcheden in Nederlandsch lndie NEDEilUlIB EPT INDlE Indonesiërs pr steeren tegen instelling van Nederl militaire Gerechtshoven Naar te Batavia verluidt hebben de republikeinen een krachtig protest hij üener ial Christison gelanceerd tegen de instelling van Nederl militaire gerechtshoven Hoew€l de republikeinen daarin hun ongerustheid te kennen hfbben gegev en over deze ontwikkeling zijn er tot nog toe geen aanwijzingen van eenig e verandering in de Britsche houding Het instellen van Nederl militaire gerechtshoven in gebied dat onder Nederl souverein gezag staat is volgens de Britsche zienswijze geheel in overeenstemming met het internationaal recht Vrijlating van Indqnesische politiemannen Een Britsche zegsman heeft bevestigd dat allen die gedurende de recente bezetting van de Indonesische politiekazernes gearresteerd werden met uitiondering van twee Indonesische politiemannen than weer zijn vrijgelaten De bedoeling is altijd geweest slechts diegenen in hechtenis te nemen die misdaden hebben be Wegvoeren der Japanners uit Java Een Britsche verklaring te Batavia welke door A P aangehaald is meldt dat alle Japanners op Java in totaal ongeveer 70 000 man naar het onbeloonde woeste eiland Galang worden overgebracht Dit eiland ligt in RiouwArchi pel De eerste 500 zijn reeds daar aangekomen BINNENLAND Het publiek sprak De Ramblers stoppen De Rambler hebben besloten hun treden in het openbaar voorloopig testaken in afwachting ven een dukMijkeopenbaarmaking van de motieven diede ea eraad geleid hebben tot de uitspraak op grond waarvan de RamWersna 1 Januari 1946 weer met conceftenzijn bronnen De Almanzora gearriveerd Oi sterenavond omstreeks half tien is de Almanzora voor de tweede maal in Amsterdam gearriveerd met repatrianten uit Indië Er waren totaal 1672 personen aan boord van wie 482 personen van de Oranje en o a 60 ieken van de Nieuw Amsterdam Daar het a intal gezonden ditmaal veel grooter was dan den vorigen keer was ook het enthousiasme aan boord van het schip bij aankomst veel grooter Op de kade stonden talrijke belangstellenden o w de Kolonel J G van Os van Deelden en de Overste F Maas van den repatrieeringsdienst en de heer Banier gacommitteerde voor Indische zaken van het dep van Overzeesche ge biedsdeelen Gisterenavond gingen alleen de zieken en de bemanningen van de Oranje en de Nieuw Amsterdam die met dit schip zijn meegekomen van boord de rest wordt morgen gedebar keerd De Almanzora had helaas ook acht dooden afkomstig van de Oranje Behoudens enkele gevallen zijn de zieken gelukkig er niet ernstig aan toe De Marinekapel heeft bij aankomst het Wilhelmus gespeeld en vroolijke muziek ten beste gegevem Generaal Tans territoriaal bevelhebber Nederland Naar wij vernemen Is met ingang van 1 Januari j l benoemd tot territoriaal bevelhebber Nederland Kolonel Ir N Tans die daarbij teveijs tijdelijk is benoemd tot gene raal majoor De Nederlandschc martniers voor een deel terug naar Malakka E n Britsche zegsman heeft gisteren gemeld dat een bataljon Nederlandiche mariniers te Batavia is geland De rest gaat niet naar Soerabaja maar zal naar Malakka terug keeren Ontsporino tusschen Asselt en Appeldoorn Gisterenavond is een as gebroken van een trein tusschen Asselt en Apeldoorn waardoor een ontsporing ontstond en beide sporen vernield werden Dientengevolge ondervinden de treinen naar en van het Oosten en Noorden van het land vandaag groote vertraging Vanaf Amersfoort worden de door gaand treinen gel d over Ede Wageningen Arnhem Apeldoorn en Zwolle zoodat het reizigersverkeer ernstige stagnatie ondervindt In de loop van den dag hoopt men de I baan weder vrij te kunnen maken 3 Dadelijk besloot hij zijn vrienden uit te noodigen om de tocht met hem mee te maken dat was gezelliger en ook veiliger Hij schreef hun dan ook allen een brief want ze woonden nog al ver uit de buurt Haring export wordt binnenkort hervat Naar wjj vernemen zal binnen enkele dagen voor het eerst na den oorlog een partij HoUandsche haring worden geëxporteerd De vaten met haring die bestemd zijn voor Luxemburg zullen worden gepakt in Vlaartiingen Scheveningen Katwijk en IJmuiden en worden geëxporteerd door de stichting Export van visch Behalve dat hierdoor deviezen vrijkomen geeft deze export ook meer arbeid aan haringpakkers en kuipers zoodat deze eerste order in de visscherijplaatsen met vreugde zal worden begroet Dagorder van Lt Admiraal Helfrich Luit Adm E L Helfrich heeft een dagorder uitgeschreven voor alle Nederlandsche troepen die onder bevel staan van den opperbevelhebber der Nederlandsche strijdkrachten in het Verre Oosten Het is misschien niet aan u allen bekend dat ik onlangs openlijk heb verklaard volledig in te stemmen met de krachtige maatregelen in Ned Oost Indië aangekondigd en terstond in werking gesteld De opzet van deze maatregelen was grootere veiligheid te verzekeren in dat gedeelte van Java dat thans door de geallieerden bezet is Deze maatregelen zijn niet alleen noodzakelijk voor de perlijke veiligheid van al dieg enen die sedert het optreden der extremisten hun leven niet langer zeker zijn maar ook in steeds toenemende mate is hun doel een goede basis te scheppen voor vruchtbare uitwisseling van opvattingen tussc hen vertegenwoordigers der Nederl regeering en de Indonesiërs Ik weet maar ai te goed hoe het u te moede moet zijn vanneer gij tot nonractiviteit verplicht bent en soms zelfs passief de gebeurtenissen moet afwachten die uw gevoelens van recht en eer schon ken Ik eisch niettemin in het volle be sef van wat er op het spel staat de u iterste zelfbehet rsching en discipline zelfs al zouden anderen fouten maken Rupressaille en vergelding kunnen slechts haat brengen en vervreemding en onze leputatie schaden Het geheele militaire personeel dat üi der inijnbevel staat moet zich in ieder opzicht verre houden van daden hoe gering ook die recht en orde zouden kunnen verstoren Nogmaals beveel ik u met den meesten nadruk mijn wenschen en orders uit te voecen Diegenen die desondanks zich zelf schuldig maken aan onwaardig gedrag zullen zeer streng gestraft worden Ik reken er op dat gij met geloof i mijn gezag zult handelen in den geest c ie ik van u verwacht BUITENLAND Het proces te Neurenbej De openbar aanklager heeft een groot aantal documenten in het geding gebracht waaruit blijkt dat de generaals en hooge officieren als groep en voor het meerendeel ook individueel Hitler hebben gesteund en de door hem beoogde doelen beget ren§waardig hebben geacht Dit viel m op te maken Hut verklaringen van de generaals Von Brauchitsch en Blasköwitz 4 Nu ze schreven allemaal terug dat ze m onderweg opwachten zouden Op den dag van Het vertrek s morgens vroeg haaide Brammetje Ledervel het nijlpaard uit de stal en vertrok na de noodige vermaningen meegekregen te hebben om toch vooral voorzichtig te zijn Het proces tegen moordenaars van Britsche piloten Het internationale tribunaal voor oor logsmisdaden ontving gisteren een Duit sche verklaring omtrent de terechtstellin van een Britsche commandoeenheid die ni November 1942 bij Egersund in Noorwegen met een zweefvliegtuig neerkwam Drie leden van de bemanning werden door den val gedood en de veertien overlevenden allen in Britsch uniform den volgenden dag terechtgesteld Dit waren voor zoover bekend de eerste slachtoffers van Hitler s bevel alle geallieerde commando s tot op den laatsten man zelf na hun overgave of gevangenneming te vernietigen Amerika voorbereid op oorlog door ziekte bacillen Het Departement van Marine heeft eeni ge mededeelingen gedaan omtrent den aard van het werk van een kleine werkgroep bekend onder den naam van naval medical research imit nr I op het gebied van de biologische oorlogvoering Een groot deel van de werkzaamheden bestond uit onderzoekingen in verbapd met het mogelijk gebruik door den vijand van bepaalde besmettelijke ziekten De ziekte die men speciaal op het oo 4 had en waarvan de naam ook thans noi niet wordt onthuld was een van de oudste ziekten en een van de doodelijkste naar Captain Albert Faul Kruger tie Officier van Gezondheid die aan het hoofd van de werkgroep stond verklaarde Na 33 maanden van onderzoekingenaan de Universiteit van Californic kanthans worden gezegd dat men een aanzienlijke hoeveelheid kennis heeft ver gaard ten aanzien van massaverdedigingtegen het gebruik van deze ziekte doot den vijand Met het oog op het waardevolle onderzoek omtrent de beschermingvan de burgerbevolking tegen ziekte kie men door de lucht overgebracht zal dewerkgroep het werk jn 1946 nog voortzetten Blanchette Tarjus een dertienjarige violiste Een groüte ovatie mocht Zondagavond de dertienjarige Fransche violiste Blanchette Tarjus in ontvangst nemen toen zij debuteerde met Mendelssohiis vioolconcert begeleid door het Londensch Phil harmonisch Orkest Met groote zelfverzekerdheid speelde de jeugdi ge violiste die op een wedstrijd van het Parijsche Conservatorium den eersten prijs won het welbekende werk De toehoorders wareii enthousiast en riepen Blanj hette zeven maal terug Alvorens naar Parijs terug te keeren zal het meisje nog in twee provinciesteden concerteeren Regeer Oostenrijk erkend President Truman heeft zich accoord