Groot Gouda, vrijdag 11 januari 1946

DE WEDEROPBOUW VAN HET NEDERLANDSCHE SPOORWEGNET 1JAN 1940 1SEPT 1944 5 MEI 1945 EiND 194S NIEUWE AANWÏNSHN OPENBARE LEESZAAL Onderstaai e werken wordea 15 Januari a s ik circulatia gebracht Ze liggen nu in het uitleenbureau ter inzage Romans Aardweg v d Ons huus Marai Intermezzo in Bolzanq Nes Uilkens v Het Legaat Serdac De schaduw op het stille water Studiewerken Eeth Geschiedenis der logica Sassen De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden Romein Nieuw Nederland Josselin de Jong de Het Indië van Mei r Ranneft Bilt V d Sferische sterrenkundei Jordaan Nachtmsrrie over Nederland teckeningen Daniels Het lied van den vredie bloemlezing Eethge Dfe Chinesische Flüte Nederland erfdeel en taak door Prof v Geldercn Prof Geyl Prof Kraemer Prof Sassen en Prof van Schelven Rüter De Nederlandsche natie en het Nederl volkskarakter Waard van Walcheren onder de zeegolven Peerebopm Gijzelaar in Gestel Ten gerieve van de ledea van de Openbare Leeszaal te Gouda zullen wij regelmatig de nieuwe werken publiceeren welke door de Lcc zaal zijn aangekocht Met de Nederlandsche Reisvereeni ng door de 4 jaargeti en Woensdagavond hield de afd üouda van de N R V in de Beursklok een filmavond waarop de cineast Chris Pointl zijn film Perpetuum Mobile vertoonde De heer Hagedorn opende als voorzitter met een woord van welkom en een gelukwen sch voor 1946 waarin hij o m de verwachting uitsprak dat het geven van lezingen spoedig daadwerkelijk gevolgd mag worden door het genieten op de reizen in eigen land en in het buitenland De heer Pointl van wiens werk een groote roep uitgaat is jaren geleden genaturaliseerd en voormalig Oostenrijker Met dit filmwerk dat eenig in zijn soort is geeft hij er blijk van een groote liefde voor de schoonheid van ons land zijn natuur en zijn bewoners te bezitten Deze film is op Holland sche degelijke wijze met veel geduld en liefde gecomponeerd Het woord samengesteld zou hier te zwak zijn daar ook de begeleidende muziek er wordt niet gesproken in deze film geheel door den heer Pointl werd uitgekozen uit werken van Mozart Schumann Beethoven en Tsjaikowsky De vier jaargetijden worden op meesterlijke en onnavolgbare wijze m beeld gebracht De vervaardiging vergde anderhalf jaar De herfst b v werd tweemaal verwerkt Vele teleurstellingen en technische moeilijkheden moesten bij dag en nachtopnamen worden overwonnen Na de pauze vertelde de heer Pointl hier eenige persoonlijke belevenissen van die hem als gevoelig mensch en gave persoonlijkheid typeerden De opnamen zijn meerendeels gemaakt in de omgeving van Haarlem en Alkmaar bollenvelden en bosschen in Drenthe en Gelderland het oogsten waarbij zooals hij het zelf uitdrukte het onderste uit de kan is gehaald Door de prachtige kieuropnamen werd een goed beeld gegeven van allerlei details uit de natuur zooals het ontwikkelen van knop tot bloem CW XX maal versneld de bestuiving door vlinders en het opnemen van voedsel door de bijen Dichter bij de bedoeling van den ScheppeV voeren ons dergelijke tafereelen dichter bij de natuur waar wij door den oorlog zpo ver van zijn afgeraakt Aan lift slot van den avond kon de heer Hagedorn dan ook terecht zeggen dat de heer Puintl erin geslaagd was opnieuw onze oogen te openen voor de mystiek van het leven Hij dankte den kunstenaar die vergezeld was van zijn dochter voor de verzorging vau de muzikale illustratie en wenschte hem succes op zijn komende tournee door Amerika en ZuidAfrika waar hij een nieuwe filmdocumentaire hoopt uit te brengen De volgende bijeenkomst van de Rei svereeniging zal eveneens een filmavond zijn welke gehouden zal worden op 5 Februari Jn de Beursklok Deze film zal ons door Joegoslavië en de Dolomieten voeren DuBcinb Gouda Dinsdag werden voor de mderliage petitie de volgende partyen gespeeld Goadrtean P v d Pouw P Schouten v Buren H LufdensO v Linde P V d Linde v Baren A V Setten Th V d Veer L V d Linde P Hazelbag H TenwoldeP Hazelbag J RqnsbargcrP Schouten H de ong v Buren P V i Linde T Bak C Bouter A A de ong Hoogendoorn G v Ardenne j V Buren A v Leeuwen Th v d Veer D Stuurman A V Setten P v d Pouw C MB 2 f 20 11 2 0 0 2 0 2 11 0 2 2 0 2 0 0 2 alg 0X 11 2 0 De onderlinge competitie Is nu ongeveer voor de helft achter den rug In verkuMi daarmede is het interessant de rangH steens te plaatsen Deze ziet er als volgt uit P V d Linde 15 12 2 1 26x D V d Linde 16 9 5 2 23 H Tenwolde 11 7 4 18 i H de Jong 16 7 4 5 18 I Goudriaan 12 7 3 2 17 P V d Pouw 17 8 1 8 1 P Op den Camp 10 6 3 1 15 Th V d Veer 11 6 3 2 15 A V Setten 14 5 4 5 14 J Höogeadoorn 8 6 2 12o A V Leenwea 7 5 1 111 M V Vliet 8 4 2 2 10 G V Ardenne 9 3 4 2 lOo H Luidens 9 3 3 3 9 D Stuurman 11 3 3 5 916 t Bak 12 4 1 7 9 C Bonter 114 78 A A de ong 5 3 1 1 7x P Schouten 4 3 16 L V d Linde 5 2 12 5 D Rtl sburgér 10 13 6 5 P Hazelbag 2 2 4 P Bonter 18 1 2 15 4 G Potharst 11 8 3 Heetland 8 1 72 J Woerlee 6 151 J v Baren 13 13 O X en o afgebroken parti cn 1629 K M I l l l lll l l K9i K M iiii iin i lfe9K M 9Ï6K M 1111 imm 11 K M 1791 K M I 111 11 H t ENKELSPOOD $ Z ONBERIJDBAAR SPORTNIEUWS HOCKEY Het Hockey progfamma vermeldt de volgende wedstrijden 12 Jan Dames G M H C 2 S V 35 2 Heeren Ervea 2 G M H C 2 13 Jan Dames Excelsior 3 G M H C 1 peeren R B C 3 G M H C 1 Competitiestanden Heeren G M H C 1 6 2 10 21 8 Noad 2 6 4 2 10 20 7 Leonidas A 6 4 119 23 10 Aeolus 3 6 2 44 15 13 R B C 3 6 2 44 9 22 G E 2 5 1 46 4 16 Leonidas 3 5 141 3 19 Dames Spartaan 2 7 6 1 12 20 6 G M H C 1 6 4 2 10 17 3 Tempo 34 2 7 3 2 2 8 13 9 Noad 3 5 2 2 1 6 9 6 Bully 36 5 7 2 1 4 5 VGH7 Excelsior 3 5 3 2 3 5 7 M R H C 5 5 2 3 2 1 16 Leonidas 5 6 1 5 2 5 1 Biljartnieuws D O S Na een rustperiode van twee weken is het competitie rad weer gaan draaien De eerste ontmoeting in 1946 vond plaats in het clublokaal Hotel Zomerzorg tus IHT DEN OMTREK HAASTRECHT DOKTERSDIENST Haastrecht Polsbroek Oudewater De doktersdienst op Zondag 13 Jan zal voor de g meenten Haastrecht Polsbroek en Oudewater worden waargenomen door Dr Bogaard U Haastrecht WADDINXVEEN BURQERLIJKE STAND 4 Jan tot en met 9 Jan 1946 Geboren Hi bcrtus Marinus zTt V Hubertus H de Wilde en Dorothea Sophia Kroon Christina Verweij dr v Willem Verweij en Teuntje Baan Ondertrouwd Nicolaas C Wilschut en Nellie v d Kraats Abraham van Prooijen én Nceltje H V Leeuwen Gehuwd Dirk A Buitelaar en Hendrina M Striefler Overleden Ewoud Verstoep echtg van Marrigje A v Eijk Johannes de Jong kind van Jan de Jong en Neeltje Kerver Berber Walinga Wed Herre Roelevink BINNENLAND Hüde Krop en Jan Raedecker üi Londen IHIMIi 168S K M V lllll l lBg De Nederlandsche beeldhouwers Hildo Krop en Jan Raedecker zijn gistermorgen in Londen aangekomen Zij zullen de opening van de Nederlandsche Kunsttentoonstelling op Vrijdag a s te Londen bijwonen l il II IME 995 K M imff SUM I TIM 295 KM II I I II I ffmr i OUBBELSPOOR ELECTR w NET C D atELOPERSDlENST schen D O S lila en t Westen 111b De uittsiag was een verdeeling van punten 4 4 V oor D O S won Toon de Jong zijn partij in 24 beurten met een moyenne van 2 30 D O S I gaat a s Vrijdag naar Gouda en ontmoet daar Thalia s Vrienden in eigen home Deze ploeg staat thans tweede voor D O S met 50 punten uit 10 wedstrijden terwijl D O S 44 punten heeft Nog een wedstrijd moet dan gespeeld worden tegen Belverdère l maar Per Aspera ad Astra heeft reeds beslag gelegd op het kampioenschap Het programma na de competitie begint met deelname aan het Excelsiortournooi 1946 waarin D O S tegen Valkenbosch uit sGravenhage moet spelen Zondag 27 Jan vindt deze ontmoeting plaats om 3 uur De loting voor de tweede ronde zal op Zondag 27 Jan worden gehouden Binnenkort hopen wij mededeelingen te kunnendoen betreffende de te spelen Persoonlijke Kampioenschappen Ie en He klasse van den Ned Biljartbond afdeeling Gouda D O S heeft groote plannen voor het komende seizoen Een onderlinge wisselbekerwed strijd staat op het programma De houder tot September 1946 is Cor de Jong Plannen zijn in voorbereiding voor het organiseeren van een D O S tournooi waartoe de beste vereenigingen zullen worden uitgenoodigd T z t volgen hierover bijzonderheden in dit blad TRIESTE CIJFERS Zitting nöodgemeenteraa van Rotterdam In de gistermiddag geliouden zitting van de noodgemeenteraad van Rottcrtlam heeft de burgfaneester teruggegrepen naar de aloude gewoonte om mt jaaroverzkht te gevert daarin deelde hij o a mede dat de Dienst voor Volkshuisvesting danoen ontwerpt voor den bouw van 5000 woningen Het is de wenscfa van het college d t de belangrijke plaats die de vrijwillige brandweer te Rotterdam van oud i heeft ingenomen haar weer zal worden toegewezen In afwachting van de reconstructie van het bevolkingsregista is het bev kmgscijfer na een nachteKjke tdHng van de persoonskaarten per 31 December 1945 voorloopig vastgesteld op 615 828 inwoners t w 301 612 mannen en 314 216 vrouwen Van de 14 000 joden zijn er na den oorlog 13 000 niet teruggdkeerd In de eerste 6 maanden van 1945 dus tijdens de hongerperiode stierven gemiddeld 1324 personen per maand Een triest hoogtepunt werd bereikt in Maart met 1761 sterftegevallcn tegen 545 in denzelfden maand van 1939 De schulden der gwneente stegen van rond 93 000 000 op 31 Dec 1939 tot ruim 529 000 000 op 31 Dec 1945 De vlottende schuld liep op van 18 tot ruim 82 000 000 Mijnontploffing nabij Nijmegen Een van de meest bekende Roosendaalsche oudillegale wrkers de heer Wim van der Horst is nabij Nijmegen bij een mijnexplosie zeer ernstig gewond geraakt Voor zijn leven wordt gevreesd v d Horst die in de illegaliteit een naaste medewerker was van de oud minister v Heuven Goedhart eenmaal fer dood veroordeeld werd en ontvluchtte trad geruimen tijd geleden bij de Engelschen in dienst en was als officier leider van een ploeg mijnopruimers Nadat hij medehielp de kuststrook van de projectielen te zuiveren was hij den laatsten tijd met zijn ploeg in de omgeving van Nijmegen aan het werk VOOR DE VIERDE MAAL BOTER Veehouders krijgen in de nieuwe periode het volle pond De Minister van Landbouw Visschcr en Voedselvoorziening is indertijd gedwongen geweest de verstrekking van boter aan veehouders op de margariflebonnen met ingang van 25 November j l stop te zetten omdat daar deze bijzondere voorziening een onevenredig deel van de beschikbare boter zou opeischen anders zelfs de hotervoorziening voor de kleine kinderen op de huidige rantsoeneeringsbasis in gevaar zou komen Het liet zich aanzien dat voor de consumenten boven vier jaar nog slechts driemaal de gebruikelijke hoeveelheid van 125 gram boter verstrekt zou kunnen worden hetgeen inmiddels is geschied De berekeningen oyer de beschikbaar komende hoeveelheid boter zijn gebaseerd op schattingen en verwachtingen waarbij uiteraard de voorzichtige weg wordt bewan deld Thans is gebleken dat enkele gunstige elementen optreden die de hoterpfesitie verruimen De aanvoer van melk valt den laatsten tijd mede Deze verhooging van den aanvoer die niet van zoo groote beteekenis is dat de voorziening met consumptienieik ruimer kon worden gesteld komt wei tot uitdrukking in de boterpositie die in den winter zeer laag is Bovendien is er nog een redelijke kans dat er een partij boter binnenKort kan worden geïmporteerd Het is op deze gronden dat besloten is voor de periode van 20 Januari tot 2 Februari behalve de gewone 250 gram boter voor de kinderen vaij O 4 jaar wederom 125 gram boter toe te wijzen aan de personen van 4 jaar en ouder De veehouders door wier medewerking immers deze boterproductie wat meegevallen is hebben naar het inzicht van den minister recht op een deel van deze extra boter Derhalve is tevens bepaald dat de veehouders en hun gezinsleden op hun margarinebonnen geldend voor bo jengenoemde periode eveneens boter zullen ontvangen op de wijze zooals die voor 25 November j l gebruikelijk was De toezegging van den minister dat zoodra de boterpositie het mogelijk zou maken de huidige regeling die margarine ook aan veehouders toewijst zou worden gewijzigd wordt dus nagekomen Dit verstrekken van boter aan veehouders on voorloopig uitsluitend gelden vooi e veertiendaagsche periode Tenzij mi blijken dat de boterproductie ook ver r nog bijzonder meevalt terwijl daarnaast de gei mporterde boter de heipende hand komt bieden zullen na 2 Febr veehouder zoowel als de gewone consument van 4 jaar en ouder voorloopig weer met margarine genoegen moeten nemen