Groot Gouda, maandag 14 januari 1946

De jjevluchte Nazi s Naar het Zweedsche blad Aftonbla det uit Amerikaansche bron meldt zouden de Vereenigde Staten van plan zijn politieke en economische druk uit te oefe nen op de neutrale landen om hen de helaneriikste gevluchte nazi s te doeri uitleveren Deze actie zou in samenwerking met Engeland en Frankrijk worden ondernomen Telefoon en Telegraafverkeer te New York gestaakt New York 11 Jan Reuter De voornaamste gebouwen van de American TfaelephCMie and Tel fraph Company te New Vork zijn door stakersposten vro in den middag afgezet Deze actie voigcte op de teru rekking van de verkladng vati ücii picaiuciil vcai dé Uiiie van tele phonisten waarin werd verklaard dat de stakit tot Maandag zou worden uitgesteld Het feit dat de Unie er niet fai geslaagd was het uitzetten van posten te vetliinderen wordt als reden voor deze verandering opg even Voorportaal van Dom te Muenster hersteld Naar de Duitsche Nieuwsdienst in de Britsche zone meldt heeft de militaire Do y erneur het gebied van Muenster voorrang verleend aan de herstelwerkzaamheden van het voorportaal van den Dom te Muenster De stad Muenster heeft in den oorlog zeer veel geleden Veel van haar kunstschatten zijn onher stelbaar beschadigd In het voorportaal van den Dom van Muenster bevinden zich tal van beroemde Duitsche plastieken De militaire Gouverneur wenscht dat deze voor de inwoners van Muenster van Je huidge en de komende generatie zullen bewaard blijven reden waar u ii aan d t i r c vnrvrranpr verleend is bij de leverinc van de voor het herstel henoodigde materialen Verklaring d Spaansche regeering in ballingschap Manuel de Irujo de Minister van Industrie Handel en Scheepvaart in het SpaanSche Republikeinsche Ministerie van Oiral hfeeft in een verklaring aan de pers o m het volgende gezegd Heden is de vergadering van de Vereenigde Volken geopend de Spaansche Republiek had daarbij aanwezig moeten zijn als een zelfstandige staat De republiek is afwezig omdat Spanje nog een land is militair bezet door de strijdkrachten die gesteund door nazi s en fascisten Generaal Franco aan de macht gebracht hebben De Spaansche Republiek was het eerste volk in Europa dat t gen het fascisme vocht De Europeesche oorlog begon in Spanje in 1936 en in de jaren na 1939 Dat het Spanje van Franco ter beschikking stond van Hitler is te Neurenberg definitief aangetoond De overwinning der democratie eischte de erkenning van de Spaansche Republiek die het regiem vormt dat vrijelijk gekozen is door zoowel Castilianen Basken Catalanen en Galiciërs Minister Basyn van België niet naar Nederland In verband met den politieken toestand heeft dhr Basyn minister van oorlogsschade zijn per einde van deze week voorgenomen reis naar Den Haag uitgesteld Minister Basvn w c van plan zich te Den 1 Ha K van de methodes te vergewissen j die in Nederland inzake oorlogsschade I vergoeding worden toegepast De tolken der U N O De Daly Herald wijdt een artikeltje aan de tolken die tot taak hebben de I edevoeringen van de afgevaardigden van de U N O om te zetten in dè Iwee voertalen Engelsch of Fransch Eén onder hen André Kaminker kan een rede van een half uur zonder eenige notitie vertalen Hijzelf verklaart deze begaafdheid met de opmerking dat er niet woordelijk vertaald wordt en een spreker gewoonlijk drie of vier punten in een redevoering maakt Als linguist onder de tolken is George Margoulies moeilijk te overtreffen Hij is bedreven in de vijf officieéle talen van de U N O Engelsch Fransch Spaansch Russisch en Chineesch Indien een afgevaardigde een andere taal wenscht te spreken moet hij zijn eige i tolk meebrengen Margoulies heeft een Chineesche grammatica geschreven en kent nog andere talen behalve de vijf genoemde Hij heeft echter geen werkelijke belangstelling voor levende talen Hij stelt veel belang in hieroglyphen of spijkerschrift OFFICIEÉLE PUBLICATIB Inlevering groentebonnca Htt Centraal Distributiekantoor deelt meet dat handelaren in groente de van hun ten ontvangen bonnen g 03 der grotntekaait geplakt op opplakvellen op Maandaq 14m u uu ij jwuuaii ü o ui at piBatselijW distrlbut edifü ten moeten inlever jv diensten zullen toewijzingen no S9g reiken welke de handllaren van 16 t a 19 Janularl a s bij het plaatselQke verc kantoor of bi gebreke hiervan bij de groi sierscombinatie waaronder zQ ressortetrtt moeten inleveren ter verkrijging van toewijzingen Met dese toewijzingen kannea handelaren zich bevoorraden van 20 Ianii ï t m 13 April a i Toewqzingcn tabak Groeiers in tabak in Nederland benoordei Haringvliet en Waal zullen bij inleveriig van toewijzingen 546 en 547 in de êdi van 13 t m 19 Jan toewijzingen G 33 of G 34 ontvangen De toeslag bedraagt 10 pa Het betrekken van hnishondzcep Het C D K deelt mede dat grossiert a detaillisten benoorden Rijn Nederrijn Lek Noord E prdsche Kil HoUandsch Oto Volkerak Krammer en Grevelingen op 4 toewijzingen no 959 voor hui hou btp m i v 21 Januari a s huishoudzeep knoia betrekken van fabrikanten grossiers en detaillisten gevestigd ten zuiden van genocadt rivieren dienen voorshands faun huishoudzeep nog te betrekken van de aangewtzta depots Een bedrijf te Gouda vraagt een HANDIGE JONGEMAN om opgeleid te worden voor de adatlaistratic corrctpondcBtic ci boekhouding Mulo A en eenige kantooiervaring strekt tot aaDbevellsi Bij geblelen gescbiktheid goede vooruitzichten Brieven oodcrao 324i bureau van dit blad GEVRAAGD Flinke WINKEUUFFROUW en een LOOPJONGEN FIRMA A QUANT Kleiweg 1 £ ujce en Huishoudelijke Artikelen v g g v Hulp aanwezig Br no 11 VAN BURK s Advertentie bureau Kleiweg 39 De Heer en Mevr v VLAARDINGEN HuliemaiD geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter NIZA CORNELIA Gouda 11 Januari 1946 Hooge Sditol fag Zeedijk 3 4 Tot onze diepe droefheid overleed beden onze jongste Ltevellng en Zusje MAGDA m den jcugtiiyeu leeftijd van n anflen S L Boegheim A H Boegheim Vergoed Rinl Henny Ineke Siml Gouda 12 Januari 1946 Wachtelstraat 21 De Engelenmli xal geschieden in de Parochiekerk van iet H Sacrament aan de Tollensstraat op Dinsdag 15 Janaai te 8 30 uur waarna de begrdfrni oo het R K Kerkhof Verïitflfvan het sterfhuis te 1 uur Gevraagd Nette JnffroDW voor bet dagelijks schoonhoudea van het kantoor Plraa DAALMANS 6 Co Flmyeleastngel 25 Meisfe gevraagd voor halve dagen naar believen m tof zonder mlddagkost gr wasch btiitenshuis en Zondags vrQ Mevr Groenendijk Du Toitstr 1 BRANDHOUT ▼ oor handel indnatric ca ccatr vcrwarailBg Levering per wagon en schip DECAMPER SINGEL 52 BUSSUM Holp In dB HuishoydiDO gevraagd voor heele of halve dagen of WERKSTER voor meerdere dagen per week W G Dibbets V Henegouwestraat 12 Te koop aangeboden een t Heereii Winterjas maat 4 8 50 R y Catsweg 142 Gevraagd een oette dagdienffbode goede kost qoede behandeling en hoog loon Van 8 tot 4 uur MAISON VERHOEFF Hoogstraat 23 Gou da Voor spoedige indiensttreding gevraagd Verkoopster en een aank Verkoopster Leeftijd van 17 20 J Hoo loon Pers aanbieden Schoenm BATA Hoogstraat 14 Gouda MORGEN IS DE GROOTE DAGI Dan begint de inschrif ving op de GROOTBOEKSCHULD 1946 ons land Ook op Ü rekent Ieder heeit de plicht meVle te werken aan het financieel herstel van het Vaderland Bovendien verkrijgt U een behoorlUk rendement van Uw vri e èn uw geblokkeerde geld Schrijft morgen in Gmimgtnheid iot inschrijving bij de bankan ffeclenfcantoren boaranleanbatJcan en spaarbanken Leest voor verdere btjionderheden hei prospacüis dat U hebt ontvangen Hu PUBLICATIE VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN MEISJES JONGENS Mde MANNEN GEVRAAGD Stoomwasscherij Daalmana 8 Co Pluweelensiogel 25 Aanmelden I Dagtlljksch aan he kantoor van 9 12 en van 2 6 nu T GOEDEWAAGEN ZONEN vragen een flinke werkster vap s morjgens 7 9 uur en bovendien s Zaterdags van 1 5 uur GEVRAAGD JONGENS voor de fabriek 14 16 jaar Spit Van Catz Touwfabrieken N V Fluweelensingel 95 VAKGROEP RIJWIELKLEINBEDRIJF Ten inda misvarstand t voorkamen deelea wij U m da dainief rkeltt Rijwialzakan speciaal bevoorraad zouden zijn maar dat alle erkende Rijwielzaken levering g ver gunningen voor Rijwielen en bonnen voor rijwielbanden kunnen verzorgen HET BESTUUR B EU RS ra M H i Uw behaag wit en schilderwerk VROEGTIJDIG te bestellen Speciaal adres voor BEH NGVÈRFWERK iets nieuws Nog beperkte voorraad WIT en GEWONE KWASTEN SCHOONMAAK ARTIKELEN verkrijgHaar M A SMIT Behang Wit en Schliderbcciri f Tcicfooa 3410 Wetli V tswcg H 208 Gevraagd flinke maat VLOERKLEED Wil rullen met droge turf KORSEDI K H 251a Reeuivijk Bejaard echtpaar te Gouda vraagt teg n 1 Maart a s een nette LJ GEVRAAGD C08RECT0fi TRICE Nederlandfch oude spelling Van s morgens 10 12 uur Brieven onder no 1100 bur v jl bl 2de klas ZETTER LEERLI IG ZETTER LEERLING DRUKKER Brieven onder no 1450 bureau van dit blad Gevraagd aaakomeod Meisje als hulp in de hulshouding in klein gezin QUBERTST RAAT 150 Voor direct gevraagd een oet Dagmëisje Mevr V SCHELVEN P unt 17 PAKHUIS ruim eo droog TB HUUK GB VBAAGD in t centiem der stad Fa C van TongerloOt Groenendaal 4 TE KOOP wegens gebrek aan opvolger Kruidenierszaak met of zonder Pand inlicht A M v Vliet makelaar K Tlendewcg iO Gouda Tel 3509 Te koop tUXE MÖTORBOOT E met nieuwe njotor ea Ka MOOI ZEILBOOTJE met kajuit en prima aetltuig beidt bootjes zijn z g a n Te bevrsga Veerstal 18 Gouda Telefoon 2565 e TE KOOP AANGEBODEN 1 paar bruine iloHtn dani Utchocaen m Crabttbucwt 5 tea lollcdc kachel goed oadcrhoadea art tocbchooccn V de loog Kcielilrut 52 een i g a tt Invallde wagea i lf bcwtgti te bevr G Mnider Neaicninet 32 elattickt koue z g a n vooioorloguhtkwil O d BoomptM 2 meiflei hoeden i f 3 50 p stak 2 iKlita baret i 2 50 p etak Bothattraat 3f eea compleet davcltjc I iwllu eea accordeon klein ormaat avoadi aa 6 ani Tainitrtal haardkachcl merk Olga ao S te koop gc t of te ruilen eea ttepereooai apriagbak V rbcal Walvlntraat een w Japon en eea br portJaale MTO railen eea p laadalea leder voor chotae fnaat 39 Booaderi Da Cottakade 4 een orgel te bevr O de Boompl huiik ameubl ea luidapr Uveni ruü z g a n zw dameapnmpa m 37 voor m te bevr van 4 uur Kon Wllh wej ♦ een hecren coetoum 2 rqen l soopca o f 45 Wllhelmloaitraal 1 itaoilneahok é dcelig I traniportkuit obaB 28 X 1 5 8 1 paar l pdcrea handachofoea rullen1 dommekracht prima 8 ton 3a o rlleteene v tl pmacb 1 aoiodinamoFo aaien met wielen v aardenwagco 1 boormachine z g a n te bevr Lcthmaetitr 3 een zw Imitatie bontmantel i g at 2 vllt dameahoedcn en 2 meialeamaateli itAiV 12 en M laar Vogelfnzang U z gji n 20 en eea 18 aportladder Woudatraat il zuiver wollen zwarte damelmanlel ii pctaiaan boat a 46 ea 2 gr mooie i B koDiJDcahokken H Tcekeni Bloemeadaal acheweg 13 bij de Baaia 2 z g a n colbertcottuuma bruin en bla atreepdeatin m 8 p at 135 gid 1 beerea 250 r wlei z banden 25 gId te bevr R v Catawtfl zw mantel te koop of te rullea v rtgenlj m een paar dameaachoenen 39 voor na 6 uur PC Botbstraat V eea héardkachel v Vliet Naalcrstraal 1 1 Tranaportfieta met banden I mandoll I poppeowageo 2 paar Am acbaaiiea Aaam des avonda na 7 uur Spooritraat TE KOOP GEVRAAGD een o gena wlnterjaafe leeft d 10 12 of te müea tegen een damea winterinaatel Kattenrlngel een kinderwagen liefat opvouwbaar E Ak kerboom Wlel ewaalitfJ Adverteert in Groot Goadi