Groot Gouda, dinsdag 15 januari 1946

ö GROOT GOUDA AD ASJBA MAAkTMMHT p sp ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOim EN OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drskker Drukkerij Verzijl Gotida NUMMER 128 DINSDAG 15 JANUARI 1946 A iniinistratie M J van Loon Buf Markt 67 Gouda Tel 3006 Abonn p w 25 et Losse numm 10 ot STADSNIEUWS DE REVUE 40 45 De administratie van de Revue 40 45 verzoekt ons mede te deelcn dat de 2de uitvoering ij uitverkocht een derde is nu vast gesteld op 24 Januari a s Kaarten hiervoor kunnen worden afgehaald Zaterdag 19 Januari van 10 18 uur bij Mevr Hagedorn van Swietenstraat 16 INDIE AVOND IN KUNSTMIN Op Vrijdag 18 Jan a s organiseert het comité Nederland helpt Indië een Indijë avond waarop door een gerepatrieerde zal worden gesproken over het lev n iij Japansche kampen Tevens zullen op dezen avond Indische dansen worden vertxxjnd Als derde pro gramma punt st t de Ncderland Indië revue vermeld Het geheel zal met muziek worden opgeluisterd De toegangsprijs bedraag t f l De kaarten geven bovendien toegang tot de Indische tentoonstelling welke in de Soc Ons Genoegen wordt gehouden Kaarten zijn verkrijgbaar aan de tentoonstellingszaal aan het bureau van ons blad Markt 67 en bij den heer J M Kwinkelenberg Kru gerlaan 39 RIJ MAAR AAN MET JE AUTO De politie heeft den chauffeur T uit Rotterdam aangehouden die Jiiet alleen geen rij verg uruujxg bleek te bezitten doch ook geen wegen belastingkaart kon overleggen Hij reed in opdracht van B uit Rotterdam directeur van de Zakken Centrale aldaar Deze vrijbuiter van het wegverke er moet het nu zonder auto stellen daar deze dpor de politie in beslag genomen werd GIFHANDEL IN TABAK Proces verbaal werd opgemaakt tegen H van de L Tiendeweg die tabak verkocht en inkocht voor 50 en 25 gulden De kweeker L uit Boskoop die den verkooper bleek te zijn werd ingesloten Ook tegen een anderen klant van L B van oen L Tiendeweg werd procesverbaal opgemaakt INBRAAK De heer v d H uit de Tuin straat deed er aangifte van dat onbekenden zijn huisdeur hadden geforceerd en in zijn woning hadden rondgesnuffeld Een gouden horloge met doublé ketting een geldkistje met f 125 en een spaarbankboekje worden vermist Een onderzoek wordt ingesteld Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe dis tributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen SCHRADER UIJTENBROEK U behoeft alleen Uw tweede dUtrlbutie tamkaart en het inlef vel mede te nemen U kant in het Gfmnastiek lokaal aaa de Peferstraat terecht tnuchen 9 30 en 12 en tasachea 2 e 3 30 nar DE JODAN BOYS Met verwijzing naar de advertentie elders in dit blad volgen hier de oefenuten van de verschillende afdeelingen van de Christ Sportver De Jodan Boys Afd Gymnastiek Maandag van 20 21 u Dames san leeftijd vanaf 25 j 21 22 u Heeren sen leeft v a 25 j Aanvangende Maandag 21 Jan Woensdag van 20 30 21 30 u dames leden leeftijd 17 25 j 21 30 22 30 u heeren leden leeftijd 17 25 j Zaterdag van 14 15 u meisjes junioren 8 12 jr 15 16 u jon gens jun van 8 12 jr 16 17 ur Meisjes adspiranten van 13 16 jr van 17 18 u Jongens adsp van 13 16 jaar De lessen staan onder leiding van den heer Spek te Gouda en worden gehouden in de Juliana school aan den Burg Martcnssingel INTERNATIONAAL REISVERKEER Aanvragen om reisvergunmngen Qaar het buitenland worden ingediend bij het Bureau voor Nationale Veiligheid aan de hand van het beA ijs van politieke betrouw baarheid en twee pasfoto s a door niet zakenlkden bij vo r noemd bureau Êadhuisweg 79 teScheveningen b door zakenlieden houdets vanordre de mission bij het bureauNat Veiligheid Bezuidenhoutsche weg 56 Den Haag naast het Departement van Handel en Nijverheid waar de ordre de Mission erbre en wordt CONTROLE OP DANSEN Een aantal personen beneden 18 jaar werd bij controle door de politie aangetroffen in dansgele igenheden zonder toestemming van de ouders Ook in de toekomst zal streng worden toegezien op handhaving van de dansvoorschriften DE DRIEHOEKS MEISJES IN HET NED PADVINDSTERS GILDE Donderdagavond om half 7 zaler een bijeenkomst in de KleineKerk aan de Peperstraat gehoudenworden waarop de voormalige Ne derlandsche Meisjesclub De Driehoek in het Nederlandsche Pad vindsters Gilde wordt opgenomen Padvindsters en kabouters van allevendels en kringen worden om 18 15 uur aan de KI Kerk verwacht V GOUDSCHE MUZIEKSCHOOL Het Comité van de Goudsche Muziekschool verzoekt ons het volgende mede te deelen Het is dit comité ter oore gekomen dat in verband met het overlijden van den heer H C J de Man in Jeven organist van de St Janskerk en directeur van bovengenoemde muziekschool de meening bij velen heeft post gevat dat de gelegenheid tot het ontvangen van muziekonderwijs aan deze inrichting zou zijn opgeheven althans belangrijk zou zijn gereduceerd Dit berust op een misver I stand De lessen aan deze school die direct na de opheffing van de Stad Muziekschool werd opgericht worden nog steeds op een aan den overleden organist waardige wijze voortgezet inet uitsluitend Goud sche leerkrachten Aan uitbreiding van het leeraren corps wordt aandacht besteed De heer C de Man is thans aan de school verbonden als leeraar voor spreken zingen en voordrachtskunst Zie voor verdere bijzonderheden Je advertentie in dit nummer DAMVER DAMLUSt De uitslagen van de Onderlingecompetitie van de 18e ronde van Damlust luiden nl volgt J Bacjter A v Bewsekom 1 1 A Kooi P Vexuoom 1 1 M Zijlstra N v d Wouden 1 1 P Tom P Versloot 1 1 C Molenaar J G Bol 2 0 A V d Berg A d Frankrijker 2 0 C de Pater H v Haaren 1 1 M Vermeulen A Kooi 0 2 P Slieker A d Frankrijker 0 2 N Gerhards J Backer 1 1 J d Bruin A d Frankrijker 0 2 P Schouten M Vermeulen 1 1 A Rodenbach P Verboom 2 0 S J Schroder M Zijlstra 0 2 P Schouten W Verhoeven 1 1 A v Beiizckom N V a Wouden 1 1 M Vermeukn A d Frankrijker 2 0 A d Frankrijker G J Barbier 1 1 Aanvragen extra Textielgoederen Antwo rd op de Ingediende aanvragen ku worden fehaald aan den Oistributie dienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewlfi van aanvrage het nummer draagt t sscken 27800 en 28199 op Woentd lejaaoari tnaschcn 9 30 ea 12 uur eo 2 en 3 30 nor Schaakclub Messemaker De stand van de onderlinge wintercompetitie van Schaakclub Mcucmakcr luidt als volgt punten 8 3 3 2 Groep I gespeeld P Roggeveen S Balt A de Jong 7 H Meyer W E de Jong 6 J J Jager 3 Groep II 5 3 3 3 P Lafeber 6 F Eynm achter 7 H V d Harst 8 A H Kulik 6 W Boswinkel 6 P Oomens 6 Groep in 7 5 3V 3 4 J J Baggerman 9 Hollebeek 6 A V d Vilat 5 J C Revet 7 A Hey 6 A P M Lafebtr 7 Groep IV A Boot 6 4 3 3 3 3 3 2 2 P J Revet i H v B Geelen 4 A Bine 5 G ïkn Boer 5 J M Hclsbeen 4 G Kooy 4 Daar nog vele partijen in deze competitie moeten worden gespeeld zal de einduitslag wellicht een ander t eeld gevea dan de hierbovenstaande P J Becker 2P B Schaik Zellingen 3 UeeeUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond ia de kuststrook lichte ia het overige gedeelte des lands matige vorst in den ochtend plaatelij k nevelig Later op den dag op verschillende plaatsen zonnig weer Temperatuur om het vriespunt Weinig wind geen neerslag Mat Is er in Gouda te doeal Reunie Vrijdag t m Woensdag The man from Folies Bergère bchouwburg Bioscoop Vrijdag tot ea BKt Dinsdag Het dubbele paspoort Thalia The ater Vrijdag c m Woensdag Variété Woensdag 16 Januari 8 uur Concordia Min Ir H Vos spreekt voor de S D A P Idem 7 uur Réunie boveaiaal Ds J Borger De meoscfa die op komst is Idem 8 uur Schouwha g Hoofdstad operette met Walsdroom van Oscar Siraun idem 8 10 uur Repetitie van de Gcai Zangvereenigtng Euterpe Patersteeg 1ste Bewaarschool Idem Ned Geref Gcm Ds Joh vaaWelzen 7 30 uur Donderdag 17 Januari 8 uur Gincordia Conceri door Jo en Arnold Juda voor Het P rool Idem 7 30 uur Blljartwedstrijd BelvédèreHaastrecht lederen dag van 9 12 uur 2 5 uur en van 79 30 uur Sociëteit Ons Genoegen Indfêtentoonstelling Higo dB firoot op ds Markt Eealge keerea heeft het bekende oude hotel Het Herthuls Hulyh de Groot ontvaa gea Op het oogenbllk wordt hem door Groot Gouda vlak bij de plaats van liet voormalige Herthuis gastvrQ eld verleead Llbrye en Museum tezamen hebben achter de spiegelrulten een smaakvol geheel gevormd waarvan de kist d la de Groot de meeste belangstelling heeft van den gaanden ea komenden man van wlen men uitdrukkiag a hoort ais Die zal best nog heel wat iek kos en T ch benauwd meid om in te zitten e d illustratief is ook de schr f cassette met ouden inktkoker candelaber ea kaars waarop de Groot s nog altijd levende boek over internationale recht ligt het De jure ixlll ac pacis Zijn Hollandsche regtsgeleerdheid la de gevangenis van Loevestein geschreven is er een getuigenis van dat niet alleen in dca laatsten oorlog juist in gevangenschap vaak ijverig is gewerkt Statig staan er de folianten die jammer genoeg baast alle in het latijn geschreven zijn ooals voor de wetenschappelijke werken dier dagen gebruikelijk was Zij vertegenwoordigen een enorm stuk art eid van Grotius met alleen als jurist maar ook als geschiedschrijver bijv van den tijd van den 80 Jarigen oorlog vanaf 1555 tot 1609 en als theoloog zooals de enorme boeken met aanteekeningen over het Oude en het Nieuwe Testament Een snelle volhardende werker een petuige van recht w ens kist spreekt van het onrecht dat h zelf leed zoo treedt de Groot van achter de spiegelrulten van Groot Gouda den aan dachtlgen kl jker tegemoet Men t estelle daar spoedig het boekje over de Groot rn Gouda Dat kan bijv ook per telefoon nummer 3098 U zult het later allicht niet meer kunnen koopen Het zal slechts in een beperkt aantal verschijnen dat nu spoedig zal moeten worden vastgesteld Doe het dus nu BURGERLIJKE STAND Geboren 11 Jan Niza Cornelia dr V C V Vlaardingen en J HuUeman H S Zeedijk 3 12 Jan Theodorus Antonius zn v Z Th Merkesteijn en H vanDijjk Goejanv dijk 18 Son ja Wilhelmipa Maria dr v T Plokkaar en F Golinski Raam 68 13 Jan Barbara Gerarda Maria dr v M J Bakker en C P v Nimwegen Potgieterstraat 6 Getrouwd 15 Jan J S v Gils en M A Vorst Overle den 12 Jan Giilardina Stecnwinkel 81 j Magdalena Maria Francina Boegheim 6 mnd