Groot Gouda, dinsdag 15 januari 1946

Brammetje Flapoor ii z n wrienden Nadrxtk verboden Radioprogramma van hedenavond De AvonttuKti pan door G Th Rotman Bevredigende Nota over Indië HILVERSUM 1 301 m van m n droomen 18 00 Het meisje gr 18 30 Engelsche Jes voor beginnelingen 19 00 Nieuws IQ 15 Reportage 19 30 Orgelconcert door Willem Vogel m m v Maartje Kliffen sopraan 20 00 Departementen spreken Mr K F S Verboeket De toestand op Java tijdens de bezetting 20 15 Omroeporkest o l v Benedict Silber man Fred Hausdorfer piano 21 00 Hoorspel Haal Paul Temple er weer bij door Francis Durbridge 21 30 Ensemble Jetty Canor 22 15 Mensch en Maatschappij Dr O Damsté De bakermat der democratie 22 30 De componist van de week Felix Mendelssohn Bartholdy 23 00 Nieuws 23 15 Avondwijding Ds J L Wielinga Oer Pred te Laren 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 18 00 Nieuws 18 30 Salonmuziek gr 18 50 Voor je slapen gaat 19 00 Jo Meeuwse viool en Felix de Nobel piano 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachteiv mOO Cabaret Nelson met Happy dreams 20 30 De werkende vrouw J M Hondius De vrouw draagt de cultuur 20 45 Kamermuziek Het Lener kwartet met een Beethovenprogramma 21 45 Avondwijding Pater G van Gestel S j 22 00 Nieuws 22 20 Sam Nijveen s Swing kwartet 22 40 Om het haardvuur gr 23 00 Sluiting en Wilhelmus De ieugd vooraan Veretertciiig der Volksweerbaarheid De minister van Oorlog heeft op advies van den minister van Sociale Zaken na ingewonnen advies van de Stichting van den Arbeid een commissie samengesteld onder leiding van luitenant kolonel J W H van den Wall Bake welke commissie zich thans voor een kort verWijf in Engeland bevindt ter bestudeering van de paedagogischc en psychologische zijde van de Army Cadet Training A C T De studiecommissie zal bijzondere aandacht besteden aan de vraag waarom deze opleiding die vrijwillig is zoo n grooten opgang heeft gemaakt en in hoeverre onze volksmentaliteit voor een soortgelijke opleiding toegankelijk ge maakt kan worden De A C T in Engeland is dè voortzetting van een soortgelijke organisatie welke al in het begin van de 19e eeuw is ingesteld echter met onderscheid dat toen de cadetten alleen in den oorlog dienst deden b v assistentie verleenden bij het aandragen van munitie De A C T in haar huldigen vorm heeft echter sedert 1860 bestaan De bedoeling is den jongens een opleiding te geven welke hen zoowel in vredestijd als in oorlogstijd tot nuttige staatsburgers maakt door het aankweeken van saamhoorigheidsgevoel trouw aan het vorstenhuis en kameraadschap De overige leden van de commissie zijn J G Suurhoff bestuurslid N V V P S Serrarens Kath Arb Beweging F P Fuykschot Chr Nat Vakverbond Tj Bendien Werkgeverszorg Th S J Hooy Voorz Raad v Best Middenstandszaken C A R Craamans Insp Lichj Opv van het Dep van Onderwijs n W Luberti Unie van Ambt Organisaties Personeel weigert overplaatsing Het personeel van den dienst voor in bewaringstelling en vrijlating van politieke delinquenten te Haarlem zou overgaan naar den dienst van den gemachtigde van den Procureur fiscaal Het heeft hiertegen bezwaar gemaakt eenerzijds omdat het niet maar van den eenen dienst naar den anderen dienst wil worden gezonden anderzijds omdat het meende en wenschte Ibij het Tribunaal in dienst te treden Het is daarom sinds Vrijdag niet meer op kantoor verschenen Generaal Christiansen hartelijk ontvangen te Den Haag Omstreeks half vijf gistermiddag verscheen er voor het Departement van Justiite te Den Haagsen auto van The Netherlands Warcrimes Commission met als passagier generaal Christiansen tijdens de bezetting Duitsch militair bevelhebber in Nederland de man wien de verantwoordelijkheid Van het vreeselijke drama van Putten wordt toegedacht Het moet voor Christiansen een vreemde gewaarwording zijn geweest plotseling weer Op enkele passen afstand te staain van het gebouw het Dep van Oorlog vanwaar uit hij geruimen tijd zijn bevelen gaf Dit maal stonden er geen stramme schildwachten die bij zijn komst prompt in de houding sprongen integendeel er was een goedmoedige parketwarht en al spoedig een ondrin ijend publiek dat zijn minachting en haat voor dezen Duitschen onderdrukker niet verborg Christiansen werd onmiddellijk nadat de Nederindsche autoriteten zijn aanwezigheid hadden geregistreerd overgebracht naar een auto van de parketwacht om te worden vervoerd naar de Strafgevangenis te Arnhem waar hij zal verblijven totdat hij vermoedelijk voor het Bijz Gerechtshof te Arnhem zal terechtstaan Christiangen was van allen luister van eertijds ontdaan Hij maakte een zeer pooveren indruk in een oude legerregenjas en een pet zonder versierselen Een oude gebroken man die zooals hij zeide zich maar niet kan indenken waarom het Nederlandsche volk iets tegen hem heeft Niet ik maar Seyss Inqnart en diens booze geest Born zijn verantwoordelijk BUITENLAND Scandinaviërs en Nederlanders de meestgewenschte immigranten in de Vereenigde Staten Het Amerikaanéche Gallup instituut heeft een onderzoek ingesteld teneinde na te gaan uit welke landen volgens de meenig der ondervraagde Amerikanen immigranten in de Ver Staten kunnen worden toegelaten Uit dit onderzoek bleek dat de Scandinaviërs als de meest gewenschte immigranten worden beschouwd in de 2e plaats komen de Nederlanders en vervolgens de Belgen Engelschen Franschen Tsjechen Polen Grieken Russen Duitschers Spanjaarden en Italianen 5 van degenen die zijn ondervraagd sprak zith uit voor uitbreiding van de immigratie 32 wenschte geen verandering 37 wenschte minder immigratie 14 wenschte algeheele stopzetting der immigratie terwijl de resteerende 12 geen meening had De oorlogsveteranen spraken zich uit voor een vermindering der immigratie HET PROCES NEURENBERG Neurenberg 10 1 Een speciale verslaggever van het A N P seint Nadat de zaak Rosenberg kort was afgehandeld hebben vandaag drie beschuldigden digdeneen vernietigende aanklacht tegen zich hooren uitspreken de eerste in rij was Hans Frank voormalig GouverneurGeneraal van P en tegen wien massa s bewijsstukken werden opgestapeld Frank had het den Amerikaanschen aanklagers gemakkelijk gemaakt doordat hij zijn geheele uitvoerige dagboek als politieke erfernis heeft nagelaten De aanklager bewees in hoofdzaak met citaten uit Frank s eigen geschrift dat hij verantwoordelijk gesteld moet worden voor alle gruwelen die in Polen en in alle Poolsche concentratiekampen zijn begaan Frank beschouwde de Polen als de eerste kolonie van Duitschland en als de buit van het Duitsche Rijk Met verbazingwekkende openhartigheid schrijft Frank in zijn dagboek over de koelbloedigheid en meedoogenloosheid waarmee het Poolsche volk van zijn leiders moest worden beroofd Er ligt een triomfantelijke toon in de aanteekeningen waarin Frank zichzelf prijst over de hulp die zijn Gouvernement aan Duitschland gaf door de levering van slavenarbeiders en voedingsstoffen Uit menige opmerking in dit fameuze dagboek blijkt dat Frank s geestesgesteldheid in misdadigheid niet voor die van Himmler onderHet grootstedeel van den dag moest worden besteed aan den man die thans het meest onbeduidend lijkt in de beklaagdenbank Julius Streicher Het dossier tegen hem is yan bijzonder grooten omvang en bevat als meest weerzirawekkende producten van zijn sadistischen freest tal van kLidcp eutenhoeken gemaakt om den jodenhaat reeds vroeg in te pompen bij kinderen die nog met op school gingen Het beruchte blad Stuermer waarm Streicher de waandenkbeelden van zijn zieke brein uitte werd onophoudelijk geciteerd Ook het aandeel van Streicher in progroms werd met bewijzen gestaafd Bjvele van Streicher s anti joodsche artikelen maakte de aanklager de opmerking dat zij een regelrechte ophitsing tot massamoord waren p Streicher zelf gaf geen oogenblik de indruk dat hij geïmponeerd was door het gewicht van den aanklacht Integendeel 15 Nadat de roovers ch van de zak met geld hadden meester gemaakt werden Bram en Tom meegevoerd naar de paarden die op ecDlge afstanden gereed stonden En terwQl ze stevig vastgehouden elk voor één der roovers op het paard zaten ging het in vliegende galop de woestijn door naar het roovarskamp dat uit eenig tenten bestond waartusschen onheilspellend een kampvuur brandde hij lachte grijnzend toen zijn vieze geschriften over ritueele moorden en zijn pornografieën werden voorgelezen Herhaaldelijk streek hij zich met de volle hand over het kale hoofd alsof zijn geest voldoening vond bij de herdenking van zijn eigen duistere producten Schacht werd door de aanklager Luit Brysoa aangeduid als de economische Tsaar van Duitschland Zijn zaak werd hier met groote belangstelling tegemoet gezien en er is zooveel materiaal dat zij nog een groot deel van de zitting van morgen zal opeischen Het is daarbij verrassend dat de Amerikanen irt dit geval met veel nieuw materiaal komen Van de 58 deels zeer uitvoerige documenten tegen hem zijtt er slechts enkele reeds in een vroeger stadium van het proces aangeboden Ut CONFERENTIE TE PARIJS OVER DE HERSTELLEVERANTIES Het Ministerie van Fhianciën deelt mede dat de Internationale conferentie welke op 9 November tot 21 Decemt er 1945 tePariis de verdeeling van de herstelleveringen uit de Amerikcansche Brit sche en Fransche bezettingszones van Duitschland heeft besproken een ont werp overeenkomst heeft opgesteld welke zij voor een zoo spoedig mogelijke aanvaarding door de betrokken landen heeft aanbevolen De aanbeveling is geteekend door de delegaties van de Vereenigde Staten Engeland de Brjtsche Dominions Britsch Indië Noorwegen Denemarken Nederland België Luxemburg Frankrijk Tsjecho Slowakije Joegoslavië en Alba De Minister van OverzecöChe Gebiedsdeelen heeft een nota over het regeeringsbeleid aan de Tweede Kamer doen toekomen In deze nota wordt o m het volgende gezegd Het algemeene beeld van den toestand zooals dat is geschetst in de nota van 11 December 1945 gevolgd door de regeeringsverklaring van den 21 sten dier maand is tot op heden niet in beslissende mate gewijzigd Stelt men dt gunstiger elementen in de ontwikkeling voorop dan vallen vooral te vermelden de voortschrijdende consolidatie van den toestand in de buitengewesten met name in het Oostelijk deel van den Archipel en de verordening welke sinds 27 December 1945 is ingetreden te Batavia waar de eerste maatréfeelen ten uitvoer zijn gebracht die moeten leiden tot een meer afdoende beveiliging en betere verzorging van het burgerlijk leven in West Jaya met zijn groote concentraties Rapwi Een bepaalde verslechtering van den toehtand zou zijn af te leiden uit de schaaische berichten welke over de Oostkust van Sumatra worden verkregen De gunstiger aspecten in de groote Oost zijn vooral belangwekkend omdat zij een perspectief openen Het is nog treenszins zoo dat de moeilijkheden in die gebieden als grootendeels overwonnen kunnen worden bschouwd Het herstel van het economisch leven wacht vooral op geregelden aanvoer van con 16 Hier werden Tom en Bram in de groote tent van den hoofdman gebracht waar ze moesten aanzien hoe de Bedoeïnen het eld op een kleedje uitschudnen en het vergenoegd grijnzend natelden O hoe graag zou Bram opgesprongen zijn om zijn vaders eigeodoramen te verdedlgce Maar hij zoowel als Tom waren aao handen en voeten gebonden nië Egypte en Griekenland e ook ter conferentie waren vertegenwoordigd teekenden niet mee De ootwerp overeenkMnst regelt drie kwesties n 1 de onderiinge verdeeling der Duitsche herstelleveranties de InstelHng van een intergeallieerd agentschap voor de hersteUeveranties te Brussel en de teruggave van monetair goud De percentages der herstelleveranties zijn in rangorde van grootte voor de onderscheiden landen Vereenigd Koninkrijk 28 00 en 27 80 Vereenigde Staten 28 0 J en 11 80 Frankrijk 16 00 en 22 80 Na deze drie groote mogendheden volgt Joegoslavië op de eerste plaats met 6 60 en 9 60 en Nederland op de tweede plaats met 3 90 en 5 60 De rest is verdeeld over de dertien overige landen Daar alle herstelleveranties welke Duitschland kan opbrengen onder deze regeling zijn begrepen is er uiteraard geen plaats meer voor latere afzonderlijke hersteleischen De Nederlandsche regeering heeft gemeend zich bereid te moeten verklaren tot onderteekening onder voorbehoud v 1n ratificatie door het Parlement Heden openstelling verkeersbrug bij Zutphen Dhisdag 15 Januari des middags omomstreeks half één wordt de verkeersbrug over den IJssel nabij Zutphen voorhet verkeer opengesteld De opening geschiedt doordat Ir H J H Harmsen di recteurgeneraal van den Rijkswaterstaataan den Oostetijken oprit van de tMiigde Nationale vlag hijscht sumptiegoederen en op de onmisbare verkeersmiddelen De aflevering van de in de USA bestelde schepen ondervond Het verblijdende verschijnsel van de groote Oost is dat hier op groote schaal een nieuwe geest en een nieuwe vorm van sfamenwerking tusschen Nederlanders cri Indonesiërs in de praktijk op de proef wordt gesteld en blijkt te slagen üe op 27 December 1945 ingezette actie van grooteren omvang te Batavia voorafgegaan door een pioclamatie yan den Britschen bevelhebber heeft tot doel in een ruimer rayon geordende toestanden te herstellen Het kan met nadruk worden vastgesteld dat de overgroote meerderheid der Indonesische bevolking dit ordeherstel met vreugde heeft begroet Het inheemsche personeel der openbare bedrijven is zonder onderbreking aan het werk gebleven dat van particulieren dorst zich van lieverlede weer te melden en te beginnen De geheele stad vertoonde al spoedig een meer normaal beeld Wordt vervolgd