Groot Gouda, woensdag 16 januari 1946

OET ICÏEELE PUBLICATIE Kantoortijd personenvervoer rijks ver keersinfprctie Vanaf 1 Pcbroari a i is het barcan Pcr oétSDVtrvoer van de ri kaverkeersia pcctte Rotterdam Wfsstolein w rtHnoM van 9 Cww 13 uur vcor het publiek geopend s accrdelqice prcvincits en Zeeland de aardappelen zonder bon Oe afdeelingVoorlichting van het Miniitcrie van Landbouw Visscherl en Vocdsclvoor ikaing deelt mcdeyj Met ingang van 20 Jannari zallen in de provinces Friesland Groningen Drenthe en 2 eland de aardappelen zonder bon aan denconsument verkocht mogen worden Dit wil cchier niet zcgyjcn uat üc conöUCit ttc afirM appel positie voldoende ruim is Wegens het leit echter dat in genoemde provincies bet leeuwettatdndtfel van de aardappelen wordt geteeld en een groot gedeelte van het publiek iitée g zelf verzorgers behoort heeft h tweinig of geen zin de distributie aldaar echter te handhaven Aangenomen kan worden dat opheffing der distributie geen grooter gebruik door de consumenten aldaar mede mI brengen Nu door de invoering van een afzonder l ke aardappelkaart tegen een om distri butie technische reden tot heden niet mogeliik was de mogeliik beid is geschapen voor re prnvifirles dcB verlro p ronHrr bon te doea geschieden haeft de regeering gemeend daartoe te moeten overgaan Op onrechtmatig vervoer vaa aardappelen tt dcM provincies naar andere decien van het land xal evenwel streng gelet wordea Repatrieercndcn op het m s Johan van Oldesbarheveldt De afdeeling pers en publiciteit van den dienst der repatrieering deelt het Volgende mede Het m s fohan van Oldeabameveldt is uit Indie naar Nederland vertrokken act lOO t rcpatrleerenden aan boord Hiervan zijn 701 mannen 823 vrouwen en 475 kinderen beneden 12 Jaar Omtrent de aankomst In een Europeesche haven zullen zoo spoedig mogelijk nadere medcdeelingen volgen Een tablet Engelsche chocolade Ue afdeeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw Visïcherij en Voedselvoorziening deelt mede De volgende week zal voor alle leeftijdsgroepen een tablet Engelsche chocolade op een nader aan te wijzen bon beschikbaar worden gesteld Indienen aanvrafen landbouw werktuigen De Provinciale Werktuigen commissie voor Zuid Holland brengt hiermede onder aandacht van belanghebbenden dat met ingang van heden alle aanvragen voor nog ia dis tributie zijnde landbouwwerktnlg n tractoren en machines evenals dorschwerktuigea ingediend moeten worden bij den landbouw consolent in wiens ambtsgebied de aanvrager woont Tninbouwwerktaigen moeten aangevraagd bt den tuinboawconsulent in wiens ambtsgebied de aanvrager woont Oe urgentie van de aanvrage zal door de betrokken consuienten ot nun assisienien eveuiuc m overiCg mcc ue piduiscii Kc uuicouuuuu ia worden vastgelegd waarna de secretaris van de werktulgencommissle de provinciale voed sel commlssaris voor de toe te wijzen werktuigen de aankoop vergunningen zal uitgaven ia distributie zija thars nog aardappelpoot machinfs aardappelrooimachiaes aardappel stoomers dortcbmachines draadpersrn gier vaten graanmaaiers zelfbiaders grondfrees machines laadbouwtractoren landbosw wagens sproelwerktuigen uitgezonderd rupssproeiers stroobinders teuwpersen vee voederkookpotten veevoederstoomers zaai maaimachines voer paardeckracht Alle overige landbouwwerktuigen evenals de onderdeden van vrije en gedistribueerde werktuigen Mogen zonder aankoop vergunningen g rkocht verkocht en geleverd worden Vrij van distributie zijn dust alle soorten eggen kanstmeststroolers handzaaimachines maalmachines hooischudders bietensnijders combridgewalen wledvachinei pterpompen rijpssproeiers hooiharken aardappelsorteerders enz H erhij dient opgemerkt te worden dat kleine grreedschappea jsooals scheppen rieVenetc gedistribneerdblijvfnrnaange raar d knnnen worden bij de plaatselijke horeik houders Binnenkort zal een distributie vn landbouwwagens in het leven geroeoti worden Aan degenen die in aanmerktaa k0mea voor een wagen zal een bestclbo uitgereikt worden waarmede men b tti handelaar een complete wagen kanVtrekkta Dit zijn groote wagens oogstwagens uit fusi mcc nou ten veigen waarom ijzerts uauüen welke te zjjner tijd vervauya kunnen worden door luchtbanden wanneer deze beschikbaar komen Dè prijs van deze wagens zal waarschijnlijk boven de f 1000 liggen Ook bestaat de mogelijkheid doï bestelbon b een wagenmaker in te levetci waarmede deze zich met het benoodigde materiaal kan bevoorraden en de wagen o bestelling vervaardigen Men wordt verzocht de aanvragen vooi alU werktuigen binnen den korst mogelljlcei termijn Hij de rljkilandbouwconsulentm of de tuinbouwconsulenten indien het tuinhoow werktulgcn betreft in te dienen NIEUWS IN HET KORT Ongeveer 15 X 0 menschen woonden een massa vergadering van de Grieksche burgerlijke partijen bij Zij waren bijeengeroepen door organisaties welke tó dgor Sofocles Venizeios opgestelde jatt tusschen de liberale republikeinen en dt royalistische Volkspartij voorstaan Er werd uiting gegeven aan de anti fascistische gezindheid DIVERSEN ENGELSCH Wilt U werkatijk vlot Eafclach Iterta iprtka ea vcrttaaa Schrifi leciaar met 25 er ia Eagclaad Btiavea oader ao 2S3 $ baitn vaa dit blad Kaarten varki gbaar aan de tentoonstelling Bnr Groot Gouda ca bt dea Heer M Kwiakelentwrg Kruflcrlaaa 39 Toegangsprijs f 1 Oevraagd een NET MEISJE VDor heele of halve dagen BOELEKADE 175 Te koop gevraagd ecu Swaglfér m it pantea beschikbaar of te jtnilea voor 2 allaalaiumparaan Br onder na 3171 bureau v d blad Gevraagd een bekwaam Beeldhouwer Brieven onder ao 3377 bureau van dit blad Gcvrpagd flinke jongen voer de kwcclieri nette loopjongen KLEIWEG 38 Gevraagd flinke werkstef voor 3 dagen per week Maison Vtrhotff ttoogstraat 23 U U Te koop gevraagd SchrijfmacliiDe Brieven onder no 2500 bnreaa van dit blad Jonge menschen die wenschen te teouwcn zoeken Woon en Slaapkamer en keuken of met gebruik van keuken Brieven onder no 3355 bureau v d blad Biedt zich aan Jong ervaren Boekhouder L fsf kidende functie Br onder no 3354 bureau v d blad II II Boomtaken te koop groote en kleine partijijca f 2 10 per bos b T T DRIBL Const Huygenstr 63 Gouda Te koop aangeboden annDblenmit Lakwerk Burfl Martenssingel 92 NM ersoon leeftijd 27 jaar zoekt eenige bijverdienste in de avonduren Br onder no 3364 bur v d bl Te koop gevraagd een broodbakkers handwiden i fl at s Brieven onder no 3362 bureau v d blad INDIË AVOND VrqdagiS Jan 46 Kunstmin Gouda a a vends 8 n Revue Nederland Indië INDISCHE DANSEN k Repatrieerenden vertellen van hun belevenisBen Muziek Het èéne tientje doet heti Het t ac licBl c wat U dtU lit knat tpttn btiorgt 4m HUIS JESMELKaRS g S faaiea mmu U kaal ia kofIta iqd la Utr dgta ball waoM aiit t n rtalelaasc bypothrak Vraaft U bm fralla Wachart aaa DtM kracbara faaft U aaa vaüadtg ovatilckl vaa aaa ifaarayttMai Bouwkas UW EIGEN HUIS lMp J C ldkaf n B rfl8ck l n229 K ëaa T 1 4M f ZtmU m mm gratis brotkmre nor 4c G G Adraa Naam In de Schilder en Oecoratie atelieis van de N V Koninklijke Plateelbakkerij Zuid Hollandi te Gouda kunnen ƒ mannl en vrouwelijke krachten worden geplaatst zoowel jeugdige als volwassen personen Jeugdige personen worAon gaarne ter opleiding in dit beroep aangenomen Schriftelijke solliciia ies aitslaltcad aan onze afdeeling personeel terwl l het bovendien mogcli k is om xich voor dit beroep persoonlijk te melden en wel eiken werkdag en op de Zaterdagen van 9 tot 12 30 bij den Portier Verloreakost 7 STOKVIS wordt bionen enkele weken verwacht Thans nog ruitne voorraad Bestellingen kunnen vanaf heden weer thuisbezorgd worden Aanbevelend Mcuwc ióuJtevistk a f 1 25 per Kg zonder bon Scharleman sVischh ndel g r 7 DANSSCHOOL HOLTHUIJSEN CONCORDIA WPSTFAVFN VRIJDAGAVOND 18 Januari a a Inschrijving voor errstbeginncndrn van 8 tot 9 uur Zondagmiddag 20 Januari a s 3 30 en 5 uur cnrana eeratbcginnendeB Zondagaponda a Danaen voer ingcachrevcn leerlingen aanv 7 30uBr Band Tha Rhythm Ptayeit xV 1 X EN JTIE I Oonderdagavonrf Opcabaar dasacD la de Rtilaaraatzaal vaa k t VcaaarkUcrrcla Aanvang t aur Hiervoor vanvaa 6 30 tat 8 aar eca curia voor gevorderden ook kier kunnen zich Damet ea Hecreavoor opgavea Pilvaatleuaa volgens adpraak Hoogachtend MOITHUI SEN Gedipl Leeraar De N V Koninkl PI teelbakkerij Zuld Holiand vraagt voor haar model afdeeling eenige VORMENGIETERS Tevens worden er voor diverse afdeeiingen jeugdige en volwassen mannelijke en vrouwelijke krachten gevraagd ter opleiding in het vak Aanmelding op alle werkdagen en op Zaterdagen van 9 tot 12 30 unr bij den Portier Verl renkost 7 Gevraagd oevraagd hnlpmleliaishoadiag P G voor dag of dag en nacht Gued loon MEVR P OSMAN Van Itersonlaan 26 Gouda Busch Ontvangen eenige serie s Kindermanlels maten 60 t m 90 Aidsa BETER BRIEFONDERWIJS JoBranliatick ea P blielt lt leergangen o l v dagbladdirecteur Dr Wi RMSER en F OB SINCLAIR m Eagclicb Franach Duitach Ned en Corresp middcastl diploma steno boekhouden opl Practqkexamens ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOPSTRAAT ROTTERDAH Coapon ao 354 Grntia proeflca leervak t Naam t Adraa t Fini is in de wolken Da bésie ihee er wereW haafi fc J aan boord voor de wira tbeeliefhebbers van NEDERLAND v d PLAATS g THEE VAN DER PLAATS THEEHAK e L BOLSWARD Depat Fa J van Wl k Axn Greasier KalKTstrnat MEESTERKNECHT Gevraagd in kaaspakhuls in Friesland flinke meesterknecht volkomen op de hoogte met alle voorkomende werkzaamheden In staat de geheele leiding op zich te nemen even onder no 3251 bureau van dit blad ten Op een kantoor wordt gevraagd BEDIENDE w die kan typen en bekend ia met boekhouden Eigenhandig geschreven brieven met opgave van genoten opleidlRfl en verlangd salaris onder nummer 3350 bureaa van dit blad