Groot Gouda, donderdag 17 januari 1946

EEND o GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RMkctie L J A v d Steeohoven Mr A A J Rijksen Dr li1cer Drukker Verztjl Gouda NUMMER 130 DONDERDAG 17 JAJMUARI 1946 Acbnioistratie M J vaa Loea Buf Markt 67 Gouda T i 3001 Abonn p w 25 ei Losse mtmm 10 ot STADSNIEUWS VRIJ EN ONVERVEERD T jdeiis de bezettingsjaren ontving de Britsche Paramount van de Reg Voorlichtingsdienst opdracht een fiim te vervaardigen die een beeld geeft van Nederland s aandeel in de geallieerde overwinning Robert Kiek bekend van radio Oranje en Hans Bamstein verzorgden het scenario terwijl Mr Cumins de regie ter hand nam Ook Dpnamen van het Koninklijk gezin in de jaren 1940 tot 1945 zijn in de film verwerkt Deze film die nationale beteekenis heeft zal vertoond worden ten bate van Nederl Volksherstel Vrijdag a s zal de Schouwburg bioscoop deze iTm er ooren waarbij zich dus de gelegenheid roor doct om niet alleen een waardevol filmproduct te zien van uitstekend gehalte maar bovendien de wederopbouw te steunen NASI GORENG Zaterdagmiddag zal er op de In die tentoonstelling gelegenheid zijn om op Indische wijze te rijstta felen Eenige oud Indischgasten hebben zich bereid verklaard hun deskundigheid op die gebied ter beschikking te stellen zoodat er ecD acigiiieele rijsttafel zal kunnen worden opgediend Deze attractie zal het bezoek aan de tentoonstelling zeker stimuleren imANJE P UTJRT nE E NIGING HET WESTEN Op 15 Januari j l hield bovengenoemde vereeniging een feestavond in Concordia De voorzitter de heel ï ruisen heette in korte woorden allen hartelijk welkom en wenschte de aanwezigen eengezelligen avond toe The Rhythm Pliyers oogstten een daverend applaus evenals het tooneel Sezelschap Timmers Bijzonder vic ien in den smaafe juftr Poets eü jutti Lap m de i atize werd en vei loting gehouden ten bate van fPen te houden kinderteest der buurtbewoners Het echtpaar van W ilgen Nborlander werd op tees telijke wijze gehuldigd met hun 45 jarige echtverecniginjg De dames Rietveld en Blok boden den voor itter een voórzittershanier aan met ie mededeeling datl hij voortaan de vergadering niet meer met zijn sleutelbos behoef de te openen Om pl m 12 uur eindigde de secretaris met een dankwoord aan allen die medegewerkt hebben om dezen a Vond goed te doen slagen Voorts deelde hij mede dat er nog ge Vergeet II niet dat U morgen Uw nieuwe dis trlbutickaart moet halen als Uw oaam ligt tusschen v d WAAG en ZIJTA U behoeft alleeo Uw tweede distributiestamkaart en het Inlegvel mede te nemen U kunt in het Gymnastieklokaal aail de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 u en tusschen 2 en 3 30 uur legenheid bestond voor een dansje waarvoor naar later bleek nogal animo bestond Tevens spoorde spr aan de mooie eensgezindheid der buurtbewoners te helpen bevorderen Om ongeveer 3 uur werd deze gezellige en inderdbad goed geklaagde avond gesloten Walsdroom Oat was operette wat gisteren in den Nieuwen Schouwburg gepresenteerd werd door de Hootdstad Uperette Ai dadelijk bq het begin is de stemming er in en in vlot tempo wordt het luchtige verhaal ons voorgezet De geschiedenis van Prinses Helene dochter van den vorst van Piausenthum die met een Weenschen luitenant trouwt welke zijn tegenzin tegen de wi ze waarop het huwelijk hem is opgedrongen uit In een proteststaking mag bekend worden geacht Het Weensche damesorkest dat in het naburige park speelt trekt hem onweerstaanbaar aan maar alles komt terecht wanneer de Prinses geleerd heeft iets van het Weensche temperament over te nemen Al w hel orkest niet groot het wist o l v Pim de la Fuente de muziek alle recht te doen wedei varen Een flink decor dat vooral in het twtede bedrijf de sfeer goed bi brachi en keurige costuums werkten mee aan bet slagen vaa deze opvoering En de wedewerkenden Oaar was wel in de eerste plaats Oora Schrama als de li rlnses ief en Ingetogen aanvankel k later tempe ramentvol en spontaan Hittir prachtige zangstem helder en zuiver en haar keurige uitspraak stempelen haar tot een operette ster van eerste groO te Naast baarstond Benard Taveme als Luitenant Nikl Hij weet alle verclschte charme van den jeune premier aan den dag te leggen aonder in het overdrevene te ver tcn Meteen daarna kan Ruth Rodto qfnoemd worden als de dirlgente van het damesorkest jeugdig sprankelend Ween ch Ook van haar kdn worden gezegd zoowel qua stem als spel dat zijhetjuiste type voor de operette Is Vele medespeletdcn komen voort uit de vroegere Fntsch Hlrsch Operette en zi Hoofdstad opcrètte Van hen kunnen wij in de eerste plaats noemen Paul Harden als Vorst Joachim en Prils Steiner als diens neef Lothar Kostelijk In dwaasheid is vooral de laatste Zijn baletten in het tweede bedrijf zijn staaltjes van waren humor Vele moppen worden er tusschendoor gegooid en niet altijd even origineel maar de wijze waarop het geschiedt maakt ons verge vensge ind op Jit punt Oscar Strauss de componist van de meeslepende muziek zal op rijn beurt an Paul Harden den Inlasch van het lied Carousel vergeven Puntig en uitstekend an voordracht Dolf Andrea was Luitenant Montschl confrère van Nikl Hetty Ruys voldeed goed lis de hofdame vaak In monsterliike cos uums gehuld waarmede haarsmakelojsheid uitgebeeld wordt terwijl Mady Meth als Fih de slagwerkster uit het orkest met den euwlgen honger mede een van de geslaagde figuren genoemd kan worden De overvolle zaai dankte met een enthousiast appb us waarin het verzoek lag opgesloten het gezelschap van de Hoofdstad Operette spoedig weer in Gouda te mogen erugzien Dit is amusement waaraan wij beboette hebben Bourtverecnlgiog S I O S viert haar 15 jarig bestaan S I O S de buurtvereeniging van den Korte en Lange Tiendeweg een der langst bestaande hiei ter stede vierde haar 15 jarlg bestaan met een feestavond Na een kort openingswoord waarin de voorzitter de heer van Bohemen een terug blik wierp op de fge oopen 15 jaren traden op De Koude Patatoes cabaretgezelschap van de zustervereenlging Jrena Joübert straat die een programma biachten dat zeer beschaafd was en waarom hartelijk werd gelachen Als conferencier fad op den heeJ Tenrulter die op werkelijk keurige wHze de deelen van het prpijramma wist te vereeri qrn en daarnaast nog eenige malen zelf voor het voetlicht kwam en zijn kwaliteit als declamator toonde De heer G Straver als Oru O II zong eenige liederen op zeer aubllcse vi e De Tweede Kamer en lodië De critiek op de Toor lichting niet mals Nadat mifi Logeman de rejjeeringsnota aan de Tweede Kamer had voorgelegd begon Dinsdagmiddag het groote debat over dit deel van de regeeringsnota Van een debat in den juisten zin des woords kan men eigenlijk niet spreken daar het probleem de door de regeering gevoerde politiek niet aangeroerd mocht worden teneinde de broedende kip aldus Mac van Poll niet mag worden gestoord Vrijwel de geheele Kamer uitte zich In scherpe critiek op het gevoerde beleid inzake 4e voorlichting en de heer van Poll vroeg dan Ook ronduit wditrum een buitenldndsche mogendheid wël en de Kamer niet op de hoogte werd gesteld Waarom gaat alles door de spreekbuis van Dr van Mook Waarom kan er geen Nederlandsche parlementaire commissie naar Indië wanneer er wèl een Engelscbman heen mag Om een rapport samen te stellen Het feit dat Sjahrir de openbare meening In Amerika in gunstiger Zin weet te beïnvloeden dan de Nederlandsche regeering werd vooral aan het beleid van Dr van Mook geweten Over het gevoerde regeeringsbc eid Hepen de meeninqen uirekn Vooral de heeren Meyerinck AR Bajetto R K van Kempen Lib en Sbhonren A R kantten zich t o v de door de regeerlrg inaeslagen weg De Anti Rev vertegenwoordigers staan op het standpunt dat de regeering dezelfde koers moet varen als In 1926 en 1933 toen tsoqlngen tot revolutie den kop werden Ingedrukt Van Poll RK zeide dat zijn fractie de sympathie voor de Indische beweging had en de regeering steunde in de liquidatie van de koloniale verhouding Het regeerlng beleid werd vooral verdedigd door de Indoresiër Palar S D A P en Goedhart niieflBHfel Het antwoord van de min op de uitgesproken critiek vatten wij als volgt samen De regeering Is bereid aan het nationale besef In Indie een volwaardige plaats toe te kennen binnen het Koninkrijk De regeejlng blijft op ha r oude stardpunt staan t o v de besprekingen zij wcnscht ttlt te spreken over de erkenning van een regeering De Tndl rhe kwestie Is zoo delicaat en tevens internatl nBal dat geen volled ce opheldering pad de Kamer kan worden gegeven Indien de besprekingen met Sjahrir vastloopea kan Nederland op internationale Instemming rekenen om die maatregelen te nemen welke noodig zijn Over de voorlichting zeide de mfn dat er rekening moest woiden gehouden met de büzondere otrstpndigheden w o oewerkt moet worden Internationaal roeit Neder and tegen den strpoip op Dit mapkt alles zoo moellHk He wereld verwacht van on dat wil een nieuwe koers insipan De min besprak daarna de structuur van d Nation allitlsche Peweoino en ontkende ter stelllgi te dat de groep Sjahrir beschouwd moest worden als een ste japansrhe Waj ng popoen De min bekende dat de repatrlee rinq niet schitterend verliep De huisvesting is een carHlnaal punt Hierna gaf minister Me llnen een beeld van het stadium wa8 r n de opbouw van ons gezngsnpparaat zich bevindt Bobbel de heer de Rijk bracht door rijn optreden als de man die steeds In moeilijkheden verkeerde en altijd in de war was de lachspieren in beweging Het zou ons e vér voeren alle roedewerkers te noemen die o a ten tooneele brachten Een Feestredenaar haak Meijer s Wiegelied de belevenissen van eenige buurtbewoners Jansen heeft telefoon en De zieke reclame agent waarhij de namen van zaken op den Tiendeweg werden genoemd De voorzitter dankte het gezelschap voor het gebodene waarna de heer Imholz als secretaris van de Centrale Buurtvereenlglnqen de vereeniging nog complimenteerde en zeide dat hij nog geen opvoering van een buurtvereeniging had bijgewoond welke een programma bracht op zulk een peil als dezen avond Een gezellig en geanimeerd bal stoot dezen geslaagden feestavond SPORTNIEUWS Wat zal voetbal Zondag brengen Zondag a s zal Gouda tegen llversum in het strijdperk treden Dat wordt de eerste ontmoeting tusschen itzt beide clubs in dit k ucMM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Oostelijke wind met matige vorst in het Noorden van het land nog kans op overtrekkende wolkenbanken Overigens helder tot licht bewolkt Wat is er in Gouda te doen t Reunie Vrijdag t m Woensdagi The Goldwyn Follies Thalta 1 heater Vrijdag t m Woensdag Parijs onder Hoogspanning Schouwburg Bioscoop Vrij en Onverveerd Duadeidag 17 Januari 8 uur Concordia Concert door Jo en Arnold uda voor Het Forooi Idem 7 30 uur Biljartwedstrijd BelvédèreHaastrecht Idem Thalia Theater 8 uur Lezing over Indië door de Weleerw Pater N V hoeven M S C Vrijdag 18 Januari 7 30 uur Rest Tec Gouw Biljartwedstrijd t Westen De Spil Idem 8 uur Indië avond in Kunstmin ten bate van bet Comité Ned helpt Indlë lederea dag van 9 12 aur Z S uur en van 79 30 uur Sociëteit Ons Genoegen i Indië tentoonstelling seizoen Het zal zonder twijfel een moeilijkea wedstrijd worden voor Gouda maar zij hebben een kans om te winnen Weliswaar staat Hilversum twee plaatsen Looger geklas sificeerd maar dit zal de Gouwenaren niet af schrikken In de klasse 38 gaat Olympia op bezoek bij Tonegido Tonegido heeft ook al behoort zij tot de staartgroep berer prestaties geleverd dan Olympia Een vorige maal f indigde hun wedstiijd in een gelijk ipcU 22 maar het zal de vraag zijn of Olympia het thans tot een gelijkspel kan brengen Ook ONA gaat naar ulten om In Den Haag Laakkwartier te ontmoeten Op eigea terrein wist UNA den achterstand tot 3 5 te beperken en ook thans zal het wel geen overwinning voor hen worden G S V moet het tcgcB R V C opnemen Deze wedstrijd zal wel door G S V gewonnen worden en willen zij zich in de kopgroep hardhaven dan hebben zij deze twee ponten bok bar noodig In de 4de klasse H tenslotte komt Donk tegen V N D uit Hoe de stand hier woidt valt slechts te voorspellen Veel heeft Donk Helaas nog niet gepresteerd en zij zal ook Ihana haar beste beentje voor moeten zetten Door de overgang van eenige vereenigingen naar een andere afdeeling is van deze klasse geen ranglijst te maken Dat Donk hekkensluiter is is echter wel duidelijk Misschien flaagt zij erin alsnog een plaatsje op te klimmen Wij laten hieronder de ranglijst van 4eklassen 2B en 3B volgen 2e klasse Bi H V C 8 8 O O 33 16 U V V 7 5 11 23 11 11 Elinkwijk 7 5 11 21 12 Ü Unitas 7 4 2 1 18 11 10 Vriendensch 8 5 0 3 26 13 10 Hilversum f 3 1 3 19 19 7 Velox 8 3 1 4 18 19 7 Gouda 7 1 2 4 13 20 4 Sliedrecht 7 1 O 6 6 20 2 Hercules 7 0 16 7 29 1 SV W 7 0 16 4 26 1 3e klasse Bi Laakkwartier 8 8 O O 31 10 16 Scheveningen 8 7 O 1 24 12 14 G SV 9 6 12 20 15 13 DNA 8 4 1 3 30 9 9 G D A 9 4 1 4 26 23 9 R V C 8 2 15 30 33 5 Westerkwart 8 2 15 20 29 5 Tonegido 8 2 1 5 23 34 5 Cromvllet 8 2 0 6 18 29 4 Olympia 8 0 2 6 12 30 2 Voor de afd Gouda staan de volgende wedstrijden op het programma Ie klasie A ON A 4 Gouda 4 11 uur Doak 2 VEP 1 Ie klasse B Olympia 3 Nieuwerkerk 1 Moordrecht 2 GS V 3 de klasse A Olympia 4 Nieuwerkerk 2 12 uor Donk 3 ON A 5 12 uur 3de klasse B Waddlnxveen 4 Donk 5 12 uur 3de k asseC Gouda 6 Bodegraven 3 11 u Alle wedstrijden voor zoover niet anders aangegeven vangen aan om 2 nur Um tmiiti mmimaM