Groot Gouda, donderdag 17 januari 1946

De revne der kleine misdaad loó nd riep de verdachte dramatisch uiü K Protest tegen de publicatiesdie bleek naar het aanmeldingsbureau té zijn geweest om zich voor fndië op te van J Oe Kaai Amusant was de zitting van het Kantongerecht van gisttren zeer zeker Mr van Bronlifhorst was er in En wij p de persbank konden genieten van menige snedige opmerking van achter de groene tafel Het begon al dadelijk met denman die een ritje op de motorfiets over den IJsseldijk te Gpuderak maakte zonder in het bezit te zi jn van ee rijvergunning rijbewijs niimmerbewijs en wegenbejastingkaart fiet was een oefenritje deelde de gemachtigde van den beklaagde mede Hij zou binnenkort zijn rijbewijs halen en had al 10 lessen gehad Op de verzuchting van den Kantonrechter dat er eigenlijk niets was repliceerde de gemachtigde dat alleen de goede wil aanwezig was om een rijbewijs te behalen Na eenig heen en weer gepraat over het eigendomsrecht van de bewuste motorfiets kwam de uitspraak ƒ 40 sub 10 dagen voor het rijden zonder rijvergunning en ƒ 10 sub 4 dagen voor het iet hebben van een rijbewijs De vingerbreed Ingewikkelder werd het met den autotWfbfflsf jdie een tilbury wilde passferen ierlvijï er van den anderen kant een fietser aankwam Ook dit geval speelde zich op den IJsseldijk te Gouderak af De ruimte was echter ondanks het feit dat de fletser tegen de heg ging staan niet groot genoeg en een aanrijding was het gevolg Ik ben er door gekropen beweerde de verdachte Ja ja ze zijn allemaal zoo kruiperig in Gouderak dat merk ik al was het antwoord van Mr V Bronckhorst De aangeredene kwam als getuige met een poging voor den dag öm de schuld te 7t rkleinen Het was niet noemenswaardig M3fweèrde hij t was maar een vingerbreea 15ie geraakt werd r Zoo n vinger kan anders heel wat niitrichten vond de Kantonrechter ik lees hier tenminste dat de boomen van Uw wagen gebroken zijn De eisch luidde ƒ 20 sub 10 dagen Verdachte vond dit een belooning voor zijn goedheid omdat hij zoo voorzichtrg was geweest Blijkbaar is het de eerste maal dat hij voor dé groene tafel verschijnt want steeds weer moet de deurwaarder hem beduiden dat het nog niet afgeioopen is en hij nog even moet blijve staan Dan komt óeAmi lsche aap uit de mouw wanneer Mr v Bronkhorst opmerkt dat er ten flaste is gelegd dat er te weinig ruimte f was om in te halen Ruimte om in te halen was er voldoende maar geen rpimte om te passeeren maar dat is niet ten laste gelegd Dus spreekiik U vrij De lot te t gen de twee jagers zonder acte die netten hadden gespannen en een haas daarin gejaagd hadden peelde eveneens vandaag Jammer genoeg waren de boosdoeners niet aanwezig Zij werden veroordeeld tot 3 dagenhechtenis elk Het wordt hoog tijd dat de wildstand weer eenigszins op pijl komt en tegen menschen die dat in den weg staan moet streng worden opgetreden voegde Mr van Bronkhorst eraan toe Niet beloonde acrobatiek Eén van de hoogtepunten van de zitting was het verschijnen van den motoracrobaat die staande op de voetsteunen met zijn handen wijd uitgespreid over ëe Oosthaven reed Dat ging zoolang goed tot de lihker vo etsteun het begaf en de voorstelling eindigde tegen een gevel Bij dit alles had een rijbewijs ontbroken wat opnieuw een strafbaar feit opleverde Dat is me afgenomen toen ik in Winschoten terugkwam uit Duitschland met mijn heele portefeuille deelde de delinquent mede die bovendien politiek delinquent bleek te zijn Hij was vrijwillig in Duitschland gaan werken en moest zich au driemaal per week melden bij den PX D Het afgenomen rijbewijs was een Belgisch dat nier volgens den Kantonrechter toch niet geldig was Op de vraag waarom hij dergelijke kunststukjes uithaalde deelde hij mee dat het een motorfiets was van den P O D die hij had gerepareerd De eigenaar vond haar slap in het stuur wat aanleiding was voor den reparateur acrobaat om het bovenbeschreven proefje af te leggen Het personeel van den F O D had veel belangstelling betoond Het lijkt wel een cjrcusvertooning vond Mr van Bronckhorst Ik heb het zelf op de kermis gedaan en het is heelemaal niet gevaarlijk Bovendien heb ik leeren vallen Het slot was dat de artist zich veroordeeld zag tot 7 dagen voorwaardelijke hechtenis met een proeftijd van 2 jaar een boete van f 20 sub 4 dagen en voorw ontzegging etn motorrijwiel te berijden voor den tijd van 2 jaar Voor het niet hebben van een rijbewijs was de uitspraak ƒ 5 sub 2 dagen Ook het schoolverzuim ontbrak niet De poelier uit Oudewater die vond dat zijn 15 jarige zoon bij hem meer kon leeren als op school was de verdachte Hijzelf was op zijn 12de jaar van schQol gegaan en na dien tijd Jeerde je toch niets meer U moet niet alles aan Uzelf afmeten gaf de Kantonrechter hem ter overpeinzing mede Op den eisch van ƒ 15 luidde de repliek dat je daar 2 paar klompen voor kon koopen De uitspraak was ƒ 7 50 sub 3 dagen Met eenige wielrijders die geen licht hadden op hun fiets toonde Mr van Bronkhort medelijden Zij werden gezien de omstandigheden schuldig bevonden zonder toepassing van straf Alleen de man die bleek een pleizierrit gemaakt te hebben kreeg ƒ 2 sub 1 dag De mijnheer die de zwijntjesjagers wilde tarten en zijn fiets niet op slot voor een winkel liet staan kreeg ƒ 7 50 sub 3 dagen De Vaderlander De volgende acte bracht den Bergam bachter voor het schavot die zich met zijn fiets door den autobus had laten sleepen Zoo worden goede vaderlanders be d zijn geweest geven Geeft U daar astublieft niet zoo oog van op verzocht Mr v Bronkhorst want dan deugt het niet Zulke menschen hebben ze in Indië precies niet noodig Enfin U bent er nog niet blijkbaar Zijn vaderlancisliefde werd beloond met ƒ 4 sub 2 dagen De schuur met houding De boer die zijn schuur had afgebroken en een nieuwe had gebouwd zonder vergjinning had zich eveneens te verantwoorden t Is dezelfde schuur Edelachtbare vertelde de beklaagde Dat leek den Kan rechter toch wel wat onwaarschijnlijk Maar het bleek dat door het bouwen tegen een bestaanden muur het nieuwe bouwwerk vergroot kon worden Die schuur nam een houding aan Edelachtbare dat had U moeten zien Ja man tegenwoordig neemt iedereen een houding aan Tot de schuur aan toe was het antwoord 1 15 was de uitspraak sub 6 dagen De inwoner van Waddinxveen die en haas had vervoerd vormde het sluitstukvan de zitting Hij had geen jachtacte en de haas bleek aan een boer toe te behooren Dat wist de verdachte natuurlijk niet althans hij deed of hij het niet wttit Hij had den haas gevonden Gebeurd dat nopal vaak wilde Mr v Bronkhorst weten Nee dat valt tegenwoordig niet mee verkondigde de man Zoo zie je maar verzuchtte de Kantonrechter overal komt de klad in Zelfs in het vinden van hazen En met 1 week hechtenis met een proeftijd van 1 jaar plus ƒ 15 boete sub 6 dagen ging ook deze laatste verdachte heen De Waterpolo ComjSe title Dinsdag 22 Januari a s zullen in het Spaardersbad de volgende waterpolo wedstrijden worden gespeeld voor de competitie van d kring Gouda der K N Z en R B Danfes O Z V B Z C Heeren b O Z V I B Z C I Heeren c O Z V II S Z en P C II UIT DEN OMTREK WADDINXVEEN LEZINGEN COMITE H3t onlangs alhier opgerichtte comité voor het organiseeren van lezingen zal Vrijdag 18 Januari a s diS avonds te 2 uur zijn tweede lezing houden Prof G van Hoorn hoogleeraar in de oudheidkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is bereid gevolgden te spreken over het onderwerp De Romeinen in Nederland Ihier D ezing met lichtbeelden zal gehouden worden in het gebouw t v entrum a SPREEKUUR BURGEMEESTER Des Woensdags en Vrijdags van II tot 12 uur Aan vragen extra Tcxtielgoederen AntwoorÜ op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bew s van aanvrage bet nummer draagt tttsschen 28600 en 28999 op Vrijdag 18 Januari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur COLLECTE NEDERLAND HELPT INDIE Het voorloopig bestuur der afd Waddinxveen van het NcderJandsche Rxxxie Kruis lioudt op Zaterdag 19 Januari a s eenhuisaan huis collecbe BINNENLAND H M de Koningin ontvangt Kardinaal De Jong Naar wij vernemen heeft H M de Koningin gisterenmorgen in het Paleis Lunge Voorhotit te sGravenhage Mgr Johannes Kardinaal de Jong in particuliere audiëntie ontvangen Na deze ontvangst bood H M de Konin gin aan den Kardinaal een nocnmaal aan waarbij tevens enkele genoodigden iltraarooder de minister president frof Ir W Schermerhorn aanzaten In een door 10 onderteekenaren ingezonden stuk in Het Dagblad te Batavia is een fel protest geuit tegen de bewering van J de Kadt opgenomen in Het Parool van 19 December 1940 In de kampen zou aldus de heer De Kadt onder de Nederanders een anti Indonesische stemming geheerscht hebben scherper dan de anti Japansche stemming In het tegen dit artikel gelanceerde protest wordt de onjuistheid van deze bewering aangetoond en verderfelijk van strekking genoemd De Nederlandsche gemeenschap gevoelt zich uitermate gegriefd door deze en dergelijke De Kadtsche uitlatingen en meent terecht t daarvan ongjunstigste invloed pitgaat b p de Indonesische Republiek zoo wordt in het protest gezegd Dit is de reden aldus het protest waarom dringend verzocht wordt of het mogelijk is verdere publicaties van De Kadt onmogelijk te maken CONTACT MET FAMILIELEDEN IN INDIÊ De afdeeling pers en publiciteit van den Dien sr der KVpainecring üeelt meae In tegenstelling met hen die reeds een vrij geregelde correspondentie mbt familieleden in Indië voeren zijn er nog velen die tot op heden nog geen contact met hun verwanten hebben Het is begrijpelijk dat het üitbUjven van berichten een zekere onrust teweegbrengt een onrust die niet eerder weggenomen zal worden dan dat de eerste brief met berichten uit Indië in de bus valt i Behalve de zuiver particuliere onzekerheid levert dit gebrek aan contact ook moeilijkheden op voor de officieele instanties die belast zijn met b v de huisvesting der repatrieerenden Immers als de repatrieerenden van hun familie nog geen bericht hebben ontvangen dat zij verwacht worden dan is de mogelijkheid verre van uitgesloten dat zij met onbekende bestemming naar Nederland vertrekken en of zonder eenig adres te Amsterdam op de kade stappen of eerst op het laatste moment door te les rafisch bericht aan boord hun bestemmingsadres te weten komen Het ligt voor de hand dat dit problemen schept De repatrieeringsdienst wil nu trachten deze te voorkomen door die Nederlanders die nog geen contact met hun familie hebben gehad te verzoeken de hun bekende bijzonderheden betreffende de te verwachten repatrieerenden schriftelijk mede te deelen aan het volgende adres Dienst der t epatrieering Carel van Bylandtltan 30 Den Haag in den den linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden contact Het is noodig de volgende gegevens te verstrekken naam van het familielid in Indié geboortedatum geslacht laatst bekende adres naam familielid in Nederland adres familielid in Nederland adres in Nederland waar de repatrieerende gehuisvest kan worden Deze gegevens zullen naar Batavia worden gezonden alwaar de verbindingsofficier van den Dienst der Repatrieerincr 7 dl trachten zoo snel mogelijk het contact tusschen de familieleden tot stand te brengen Een ander belangrijk punt dat onder de aandacht van familieleden der repatrieerenden uit Indië dient te worden ge bracht is het volgeude Het is gebleken dat verscheidene repatrieerenden die met de Nieuw Amsterdam de Oranje en verder met de Almanzora en de Atlantis naar Nederland iijn gekomen onderweg telegrammen hebbenfontvangen die wijzigin gen inhielden in het bestemmingsadres van den repatrieerende Bij aankomst te Amsterdam kwam het dus voor dat de repatrieeringsdienst het vervoer geregeld had naar de plaats die aanvankelijk was opgegeven doch dat thans de organisatie moest worden omgegooid in verband met het nieuwe adres dat in een geheel ander deel van ons land lag iedereen zal begrijpen dat zulks in een groote organisatie ondoenlijk is Daarom verzoekt de dienst der repatrieering met nadruk om eventueele wijzigingen in het bestemmingsadres van den repatrieerende in de eerste plaats op de snelst mogelijke wijze te berichten aan den Dienst der Repatrieering Carel van Bjrlandtlaan 30 te Den Haag Het is natuurlijk wel gewenscht ook het familielid dat zich aan boord van een thuisvarende boot bevindt in kennis van de adreswijziging te stellen 1 13 deel van Emmen s bevolkii werkloos In Emmen staan thans ongeveer 3801 werkloozen ingeschreven welke om en bj een dertiende deel van de grootste Drent sche gemeente vormen Repatrieering naar Nederland De Nederlandscb Indische Regeerinjifft voorlichtingsdienst maakt in een comiin niqué gericht tot de pers bekend dat binnenkort een begin zal worden gemaakt met een dageHjksdien luchtdienst in beide richtingen tusschen Nederland en Nederlandsdi Indtë zoodat ongeveer 500 tot 600 passs iers per week ktuineii worden getransporteerd Dit zal helpei de repatrieering te bespoedigen Pieter van der Meer de Walcheren naar Zuid Amerika De letterkundige Pieter van der Meer de Walcheren zal in Februari een reis van drie maanden door Zuid Amerika gaan maken In Chili zat hij lezingen over zijn vverkeiT houden Hooge buitenlandsche onderscheiding voor Leidsch astronoom De gouden medaille van de Royal Astronomical Society te Londen is dit jaar toegekend aan prof dr J H 6ott den directeur van de Leidsche Stertt wacht Deze medaille die één keer per iaar wordt uitgereikt Jcan worden beschouwd als de hoogste wetenschappelijke onderscheiding op het gebied der sterre kunde Het moet dan ook voor prof Oort een groote voldoening zijn om zijn werk op deze wijze beloond te zien Een loterij zonder nieten De Gemeenteraad van het lersche plaatsje Kilkee heeft van den Hagenaar Dick Bergman een schrijven ontvangen waarin de naar zijn verklartnf 22 jarige jongeman verzoekt hetu n kennis te brengen met een meisje van kilkee dat hij zou kunnen trou wen De Gemeenteraad is op dit schrijven ingegaan Een derraads leden merkte op dat er in Kil kee zeer veel aardige meisjes wd ren zoodat het beter zou zijn den adspirant b uidegöm een lijstje met tenminste twaalf namen te sturen ter keuze Een ander raadslid repliceerde Jat het een kwestie van hartbreken zou ifor den wanneer men een werkelijk aardig meisje dat in aanmerking zou willen komen zou vergeten op het lijstje te plaatsen De Voorzitter van den raad stelde daarom voor dat men de namen der sollicitanten op aparte briefjes zou schrijven deze briefjes gesloten en wel in den tradidoneelen hoed zou doen en bij trekking het lot over de aanwijzing van de uitverkorene laten beschikken Deze trekking zal nu komende maand geschieden Onderwijl zijn sommige meisjes achter Bergmans adres gekomen en hebben om oversturing van zijn portret ge vraagd Aldus een verhaal in de Daily Mirror