Groot Gouda, donderdag 17 januari 1946

V Haal die 9 voordeden binnen De beste artikelen de laagste prijzen Dat kan alleen de Ullie Elke 10 dagen een speciale aanbieding Thans tot en met 26 Januari zoolang er voorraad is Kaas per kg 15 cl goedkooper Holl Spliterwtan geen 22 maar 19 et p 500 gr Hoi Groene Erwten geen 17 maar 15 et p 500 gr Aardappelvlokken geen 20 maar 17 et p 200 gr Havermout fleen 25 maar23ct p 500gr ü Winkelt PRETTIG en GOEDKOOP bij de Unie N V v h JOH WOLFF Co Gouda vaagt voor spoedige indiensttreding J JNGSTE EN AANKOMENDE BEDIENDE M of Vf 1 Ëednjf te Gouda vraagt een HANDIGE JONGEMAN höaH nf m l r dminiatratie corr poDdtDii en borkaebleken r hif h fl t t aanbrvehng B Kan arda blaf t Brieven onder no 34ül De H ftr on Mnvrmiw W A G STDAVEB KOBP teran mei ftrooie blijdschap ea dankbaarheid kennis van da boorta van hun Dochler PIA die bij hal H Doopsel de namen Oüiviuy PetrpntU Maria Eiizuveth Iddwina Obtida 17 Januari 1946 Hcraosatraat 3 Op 11 Pebroari a i te half lOten StadhuiK hopen GERARD V d SPRONG en MIEN ERBERVELD ia het Howeiijk te treden Te 10 o xallea zi io de Parochiekerk van O L Vr Hemelvaart elkaar het Sacrament van het Huwelijk toedienen Daarna zal tot hun Intentie can gezoajen H Mis worden opgedrag n waaronder de huwelijksxcgcn ordt gegeven Gouda 17 Januari 1946 Kar enrlksloot Ift L Tiendeweg 88a Receptie L Tiendeweg 88a van 3 30 30 Bur Toek adreai Karnemelksloot 18 Benig en Alg kennisgeving Maden overleed onze lieve Moeder Behuwd en GrootMoeder GEHRTJEVANELST W 4 van P h U cb la den ouderdom van 88 aar M de Raadt Lafeber C de Graaf Lafeber W P Ufeber van Vliet G G v Veen Lafcber B Van Veen en kleinkinderen Gonda 16 Janoari 1946 Graaf Ploriiweg 40 De begrafenis zal plaats hebben Vri dag 18 an vs te i2 30u op de Alg Begraafpt te Gouda De Griffier bi het Kantongerecht te Gouda maakt bekend dat bl betchikkiog van den Heer Kantonrechter te Gouda d d 3 an 46 aan HENDRIK BRAND wonende handlichting is verleend tot het uitoefenen van eea administratiekantoor en onderwijsinstelling waarbij U tevens is gemachtigd tot de ontvangst de uitgave van en de beschikking over zijn inkomsten en tot het aangaan van alle verbintenissen rot vnnmnrmd adminl trntiekaatoor en onderwijsinsrelllBg bettckkelijk met nitzondering van de in art 484 B W lid 2 genoemde De G iffier voornoemd H H KIRCHHEINER Dr ARNOLD BEEK Lange Tiendeweg 54 zal Maandag de prakiijk hervaiien n betuigl zijn harlelijken dank oor de groole belangstelling iijdena zijn ziekle en de ontvangen g lukwenschen bij de jaarwisseling Wegens ziekte praktijk tot latere aankondiging GESLOTEN Zr VAN AS Gouwe 48 Jong echtpaar z kinderen vraagt 2 kafflirs met kockcelegtiilieiil of gebruik van keuken Brieven aan J T v d KOLK V d Ven Esseweg 14 Vught S B BIJVERDIENSTE Personen die hun vrijen tijd nuttig wenschen te besteden met goede vooruitzichten gelieven te schrijven onder no 3397 bur v d blad Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUDA Van Vrijdag 18 Januari tm Woensdag 23 Januari DE NATIONALE FILM VRIJ EN ONVERVEERD Nederlands aandeel in dea Geallieerden aorlog en opnemen van bet Koninkl k Huis van 1940 1945 Scenario J KIEK en H BARNSTIJN Regie Mr CUMMINS De opbrengst van deze film wordt geheel ter beschikking gesteld van NEDERLAMDSCH VOLKSHERSTEL 4iS JMi MS M Mi M Mi 6 Aanvang der voor teliingen Vrijdagavond 7n en Q IS u Overige dagen 3 uur 7 uur en 9 15 uur Zondag 4 voorsteil 2 30 uur 5 uur 7 15 uur en 9 15 uur WBRKBLqK GOEDE KOFFIE IN HET LANDI At Wij bieden U weer een bijzonder mooie en uimv soriwfinB j De koffie die Donwe Egberts U tham levert beantwoordt weer aan alle dscben van kenner ca f nprocvcr Goede boenen zorgvuldig gesorteerd op oude wijze gebrand Een en al geur en smaak I A D C KJ droog O a fabrikaten van Cadena OI 7 l Cl Victor Hago WtUem 2 Antonio Graaf Egbert enz Ook in Cigarcttca Shag Kook en Pruimtabak flinke sortccring aanwezig AutbcTclend OOUDA S OUDSTE TABAKSZAAK Fa D G V Vfenmingeo Wijdstraat 20 Gouda Aardewerk draaier gevraagd Zij die in staat zijn goed Huishoudelijk en Sieradenwerk te vervaardigen genieten voorrang woning disponibel Eigenh geschreven solh citatie met gegevens over laatste werkkring loon gehuwd of ongehuwd groote gezin en godsdienst aan bib iiiiiimiiiiii PotUnbakksri Dft Yiitr PaddastoPiPo EIST U Drnü 11 Bioscoop IlLUllIC THBATBB Directie T J van den Tooren HEBRLIIK VERWARMD Vanaf Vr dag 18 Jan tm Wocaadag 23 Jan Melodie en Romantiek Vroolijkheid en spanning Actie en Tempo viadt m B in de fenomenale klcarcnfilm BCt ADOLPHB MENJOU ZOKINA ANDREA LEEDS en het niet te cvcnarca komieken trio Tlie Ritz irotlicrt 63 FILMSTUDIO eCHeiMCN el dt grooItU Muatl vaa t aar CHABLIB Mc CABTHY d grappig pop van BUGAR BERGER Vooiaf O a De nieuwste actttaliteUen Ie vertooning Gouda en weer een echte verrassing Walt Disney Lcate Godin Allaan loaung bovan 14 Jaar Aaavaag Vrijdag 7 9 15 Zaterdag 3 7 a en 9 l5 a Zondag 3 b 5 n 7 a ea 9 1 aar Maandag Diaadag ca Woeaedag 3 a 7 a ea 9 I S aar Plaalibriprckea dageltjke I nur voor dea aaavaag vaa ledere veorficlling Niet per Iclefooa Verwacht een lila die wijalel behoeven aan te bevelen onx bcxoeker doen dit voor OS9 kct 11 ORKAAN THALIA THEATER Kleiweg 103 Tal 2230 Gowh Vanaf Vrijdag 18 Jai tm Woensdag 23 jaa a Première voor Couda Het grootsche Pranache filmwerk PARIJS ONDER Hoogspaooiog DÉMASQUÉ I Ericii w Strolieiin DALIO ARLBTTl CARETTB en ANNY DUCAUX bekend alt Mcltjet achter ttaUa Dechamps en Stroheim rcgiaccrdca het tiniek filnwerk PARUS ONDER HOOGSPANNING breagt U aaaat dranaliek ea tmaer I levcnewl xe beepltgcllagca ae rake lypec1 tlagen Inliolge gedcellta ea OD e Maaa a bare apaBneodc momcaiea het iawimpt vaa Praakritka mtcal vtraaardc aitMnn Toegang boven 18 aai i Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 n Zattrdag 3 u 7 a en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u en 9 13 u Wocüsdag 7 u e 9 15 u uw 8 01 Plaatabeapr I n voor ledcrrevoortltniio