Groot Gouda, vrijdag 18 januari 1946

EENDRACHT Looa Td 3898 10 et Ö GROOT GOUDA PEKASPCa2 ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OM REKEN Atfanioistratie M J van Bur Markt 67 Qouda Aixnui p w 25 et Lome Rt ctie t J A V L Steenhoven NUMMER 131 VRIJDAG 18 JANUARI 1946 Mr A A J RJkseo Drvikker Drukkerij Verzij Gouda weer uitkomen IA de ZaterdagmiddagcompeUtle van de Afd Rotterdam van de N V fi hoewel aanvankelijk ingeschreven was voor de 2 terdagmiddagcompetitie van de Afd Gouda Door de geringe belangstelling welVe hier ter stede bestaat voor een Zaterdagcompetitie Is het nog zeer de vraag of er van dit plan van de afd Gouda dit seizoen nog wel iets kan komen Te ver De Jodan Boys besloot dan ook gezien de geringe belangstelling haar toezegging aan de Afd Gouda in te trekken en aan de Afd Rotterdam van de N V B alsnog om toelating te vragen aangezien het Bestuur van meening was dat een competitieloos seizoen zeker een terugslag zou geven op de vereemging Inmiddels heeft de Afd Rotterdam het verzoek ingewilligd waardoor 2 elftallen van de Cbr Sportver De jodan Boys dit seizoen In de Rotterdamsche competitie zullen uitkomen Het is te hopen dat er voor het volgende seizoen in deze omgeving meer belangstelHag voor em Zaterdagiwddagcompetitie zal bestaan Er z n verschillende afdeeliogen van de N V B van gelijken omvang als de Goudsche waar een dergel ke competitie met succes draalt Voor a 8 Zaterdag 19 jannarl ts vastgesteld de wedstrQd De jodan Boys I Groen Wit I terrein Bloemendaal aanvang 3 nvr BURGERLIJKE STAND Geboren 15 januari Adrlanus zoon van T W Mul en A A Prins Woudstraat 37 Hendrikus Cornells zoon van C van Norden en B Hoogendoorn A de VUchmarkt 40 Getrouwd 16 januari j Blanken en G van der Voorden j H Saers en H Sluijter R van Oosten ca E C van Loon H Klomp en j A Kerper G C de Gma a w en M de jong B vbb Ouds hoorn en j HeQ H Verbnrg en I Nleuwenbulsen Overleden 14 januari Johannes Chrlstiaan Verwei 69 UiT ÜEN OMTREK MOORDRECHT Jan Musck voor f Nnt Woensdagavond gaf de Mij tot Nut vaa t Algemeen een uitvoering in Hotel Het Postbuis Het waren de tooneelmatadoren jan Musch Hetty Beck Rie Smitshuizen en anderen die dezen avond met jan Musch Politiek Cabaret tot een daverend succes maakten Wat een vitale speler deze 70 jarige Jan Musch wat een rust maar ook wat een zuiver aan de kaak stellen van wantoestanden lauwheid en conservatisme En dan bij deze vaak ironische eruit k toch een ware kunstige uitbeelding der figuren te geven Daarvoor moet mrn Musch heeten iJirect hierna willen wij Rie Smitshuizen noemen tezamen met Hetty Beck Wat was het ons waard geweest als deze zaal nu eens niet met publiek maar met politici ambtenaien en bureaucraten gevuld was geweest En als men ons vraagt wat nu de beste scene was dan moeten wij zeggen het waren er velen Elk raakte een der vele zieke plekken die de vernieuwing en opbouw van ons land in den weg staan Nadat het gezelschap zich had voorgesteld met de overtuigng het gaat goed maar zich dan ook direct had afgevraagd Gaat het werkelijk goed zongen Uut en Ben een paar leuke melodietjes waarmede de swing enthousiasten het wel konden doen En ook zH die in een zatte zelfgenoegzaamheid verkeerden zullen spirit in zich hebben moeten voelen Het zou te ver voeren om het heele programma te be plege en maür wij willen niet nalaten nop de felle aanklacht te vermelden die Musch gaf in zijn creatie van groot industrieel in de scene De W A man en de man die achter hem staat en de zeer goede verzorging van de tragedie van den Spaanschen vrijheidsstrijd in Franco Is er nog Na een feiaa het eind gebrachte ovatie vertolkte Burgemeester K H Brant als voorzitter zeer zeker de gevoelens van de geheele zaai door aan Jan Musch en de andere leden van het gezelschap hulde te brengen en deze van bloemen vergezeld te laten gaan Wat kunst en cultureel leveq betref beweegt Moordrecht zich nog steeds inl Doe het NU Tereentging STADSNIEUWS Terugbetaling van gelden aan de gren ingenomen van repatriee rende werknemers De Directeur van het Gewestelijk Arbeidsknreau Letden maakt bekend dat bclangkebbenden het verzoek om uitbetaling van de ingeleverde grensgelden aiTj oirend scArj telyk kunnrn indienen Zi moeten dit verzoek richten tot den Directeur van het Arbeidsbureau waaronder de gemeente in tike zi wonen ressorteert Dit zijn voor kct gewest Lelden de arbeid bureaux te Lelden Alphen LUse Katwijk Gouda Woerden en Zoetermeer In het verzoek dienen te worden vermeld t naam en voornamen geboortedatum woonplaats adres Na ontvangst vjin dit verzoek zullen belanghebbenden zoo spoedig mogeli k door ket bevoegde rbeédibnicaa worden opge roepen voor de onderteekening van het aan dco Inspecteur der Belastingen te richten versoek Het ontvangstbewijs der ingenomen fctden dient daarb te worden overgelegd Ifct ligt In het voome en het bewits van f ditleke betrouwbaarheid door den Directeur vn het Arheid tburran dat het verzoek om Imgbetallag behandelt te doen aanvragen M den Pollttéken Opsporingsdienst Ditzelfdr aateaa zal voor doorzending van dit bewijs aa den Inspecteur der Belastingen zorgdragen Nadat genoemde Inspecteur toestemming tot uitbetaling beeft gegeven zal afwikkeling volgea door bemiddeling van het arbeldsbnrean onder verrekening evenwel van eventoeel aan dit bureau verschuldigde kleerfingen kmnvoortchotten en aan andere pablielrrecbteWke of danrmede gelijk te stel In ilchaoKa verschuldigd bedragen BekeeHngswerk in ndi € Eea goed IndiS kenner pater Verboeven U S C vertelde In Thalia voor een aandachtig gehoor over Indie en het was uit CCQ rijke ervaring dat de spreker vele interessante mededeel Ingen deed over het mociii ke maar edcke werk der eVMoyeücprcdlktng la verre voof vrijwel alle van ons onbekende gewesten Het zuiden van Nieuw Guinea werd speciaal onder de loupe geaonen en dit is wel de meest primitieve streek van Indie Waarschijnliji mede doo de onhrrbergzaamheid de moordlust van koppensnellers menscheneters en de totaal wilde staat waarin vele stammen daar verkcerea is een gedeelte van g noemd gebied aoolf door de Jappen bezet geweest Een korge tol betaalden ook de miss onar ssrn vurvan er 320 in de verschillende kampen bezweken Over het algemeen was de loading die de christenen aan den dag hebhea gelegd tijdens de bezetting zeer te lovra Nu na den oorlog staat men er moclIflker voor dan 40 jaar geleden Eertijds Iwuwde men geleidelijk op en oroeide het missiewerk stilaan doch gestadig Thans heef Ben een uitgewerkt program en Is alles uit kanden geslagen gebouwen in puin inventaristen geroofd en leermiddelen weg Aansluitend op de inleiding verduidelijkten enkele goedgekozen lichtbeelden een beschrij lno van de landstreek gebruiken en zeden der bewoners Vooral het bezetten van een po t alleen ia de eenzaamheid onder de vaak woeste onaecivlllsee de Inboorlingen Is wel een der grootste opofferingen die het bekeeHng werk van deze pioniers de be chavino vraaat Een leerzame avofid met een nobele strekking Geslaagd Voor de te Rotterdam afgenomen examens n de Vereeniging van Modevakschoolen aaqden voor costnmiére de dames C v Camp M W Loeve A G de Man Mevr C de MoF de Pater en W Poot voor cou P e H Roereflln M A den Hollander tn Swljnenburg en voor leerares E T H Hoogerwaard en M v d Tooren Alle leerlingen van Modevakschool W Mettan Bezocht U reeds deyscheTentoonstelliiio Het wiel begon vcjpy tichtclf Van de auto via dca tjraadstoffHdtande laar H die op de Karnemelksloot reed liep plotseling het rechter voorwiel af toen de wagen zich Woensdag omstreeks 1 uur ter koogte van de Lange van W ngaardenstraat bevond Het losse wiel raakte het 7 arlge meisje P V dat op het trottoir liep en op den rijweg geworpen werd Zij werd bij omwonenden binnengedragen en later op advies van dr Broekhulzen naar het Van Iterson ziekenhuis verv erd Na onderzoek kon zij echter naar haar woning teruggebracht worden 1 Pond peren voor de kinderen Morgen Zaterdag zal er voor de kinde ren van 8 10 jaar 1 pond peren afgrhaald kunnen worden aan de St Agnieten kapel ingang achterzijde op de Nieuwe Markt De uitreiking berft plaats van 9 5 uur Distributiestamkaarten van de kinderen meebrengen De prijs bedraagt f 0 93 en f 0 73 xr k Het Paroolconcert Het feit dat de beide judas langen t dIn eeo concentratiekamp hebben doorgebracht zal ongetwijfeld zijn sporen op hen hebben achtergelaten bun spel heeft er evenwel niet onder geleden I Jo juda Is wars van alle uiterlijke podinmvirtuositelt Hij kenmerkt zich in zi n vertolking door groote eerlijkheid De groote componisten uit den Barokttjd elschen een eenvoudig vreugdevol musiceeren Het kenmerk van hun mntlek en dat is vooral bil Corelll het geval Is minder een streven naar acrobatische vlrtftositeit dan wel de drang der edele melodie Reeds bij de eerste tonen van het Adagio uit de bekende solosonate met de Polla treft ons dat uda beeft hlcrb het geluk een zeer dankbaar instrument te bespelen een Guacufi van f 20 00QI Evenwel mist o Jnda deo bezeten hartstocht die den grooten solist kenmerkt Zijn spel Is evenwel beschaafd en steunt opeen voornaam technisch kunnen In Beethoven s Krentzer Sonate toonde de pianist niet alleen een even groote technische ttekwaambetd te bezitten op zijn instrument als zijn broer op de viool maar tevens een begaafd kunstenaar te zijn Zijn spel was zeer overtuigend krachtig en beslist k ate rend in zijn snelle figuren teer in zijn samenspel met den violist Ik ben verlangend hem eens te hooren in Ub van Beethoven s pianoconcerten In Ravel s Thigane voor viool en piano of orkeit kwam de violist meer op den voorgrond o juda zorgde voor een boeiende weergave evenals in de voor viool zoo dankbaar geschreven Spaansche dansen van de violist componist de Sarasate Een toegift eveneens de Sarasate besloot het concert Wij wenschen den gebroeders juda veel succes toe op hun verdere tournee door ons land en In hun tournee door Engeland Zwitserland Egypte en Palestina Van harte tot ziens Er werd nog medegedeeld dat het volgende Paroolconcert geaeven zal worden door Annie Hermes zana Janny van Weer ng piano en Co Opdim fluit tevens dat binnenkort het iweelinckkwartet weer verwacht kan worden dat bij zi n vorigeconcert hier ter stede zulk een gunstlgen Indruk achterliet G J Sllgter C J B Agenda Voor de Trekvogela Om bekende redenen a Zaterdag 19 Januari GEEN Vluchtmlddag Voor dè boven 16 jarigen Zaterdag 19 lanuari n m 7 M uur Inleiding door Ds Thomson over Albert Schweitzer bij Mevr Vos Noorderstraat 75 Zondag 20 Januari n m 3 uur in school no I Eerste besprekingen voor de leekenspelgroep Kadervan Genderen Ijsscl Kader Zondag 20 Januari v m 10 uur vergadering bij Wim ïaan 70 SPORTNIEUWS De Jodan Boys in de Zaterdag middagcompetitie Naar wM vernemen zal de Chr Voetbal Naar wn J g ook dit seizoen o pgaande lijn WtctUeUkt Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavood Wordt verwacht Koude wind tusschen Oost ea Zuid Oost Matige vorst toenemende bewolking met later ksins op sneeow vooral in bet zuiden van ons land Wat Is er In Gouda te doen t Reunie Vrijdag t mf Woensdag Tbe Goldwyn Follies Thalla Theater Vrijdag t m WocasdaB Parijs onder Hoogspanning Schouwburg Bioscoop Vrl ea Onverveerd Vrijdag 18 Januari 7 30 mir Rest Ter Gouw Biljartwedstr d t Westen De Sptt Idem 8 uur lodiê avond in Kunstmin tea bate van het Comité Ned helpt ladü Zondag 20 jan Ter Gouw 11 uur Bil jartwedstrijd Rembrandt De Sport 3 aar t Contrum Stolwijk lederea dag van 9 12 uur 2 5 aureavaa 7 9 30 uur Sociëteit Ons Gem egefi sIadR tentooBstelllng De volgende Natsavond Op 30 Januari e v zal voor de MQ tot Nut van t Algemeen afd Moordrecht Gouderak uc heer de Lindt utt Rotterdaa 4 geheel alleen voord af en het welbekende werk van Herman Heyermans De w ze Kater HAASTRECHT Doktersdienat Haastrecht Onde water tn Polsbroek De doktersdleut voor de gemeente Haastrecht Polsbroek en Oudewater zal op Zondag 20 Januarla s worden waargenomea door Or j Hoving te Oudewater tel 57 REEUWIJK Biljartnieuws van D O S D O S H en D O S III zijn uitgespeeM Het 2e behaalde 42 punten uit 10 wedstrijden en 3h 50 punten uit 12 wedstrijden Donderdag speelde D O S 3b haar laatste wedstrijd voor de competitie tegen Concordia 3 die eindigde m het voordeel van D O S met 2 De Knikker W y Holst en Uitenbogaard invaller wonnen hun partijen en kunnen op een goeden wedstrijd terugzien Het Ie behaalde een zeer goed resultaat door het sterke Thalia s Vrienden de overwinning te ontnemen het werd 4 4 De eerste partij werd gespeeld door H Uiterwijk die zijn tegenstander in 19 beurten met een moyenne van 5 05 versloeg Cor Ballering won daarna zijn partij met slechts 2 poedels in 24 beurten mef het mooie gemiddelde van precies 4 00 Jan van Vliet zag geen kans Jaske er onder te houden Tot de 31e beurt stond htj voor met 10 car doch Jaske daarna aan stoot komende eindigde de partij in zijn voordeel met een mooie slotserie van 22 Tot slot moest Han Hoogenboezem den doorslag geven Won hij zijn partij dan beteekende dat winst voor D O S verloor hij echter dan was het einde een verdee iing der punten Het laatste gebeurde jammer genoeg Zijn tegenstander C Meijer was in onge naakbaren vorm Geen enkele poedel makend speelde hij zijn partij uit in 8 beurten zoodoende een moyenne halend van ruihi 14 00 Het was voor Han Hoogenboezem een teleur stelling want hij kreeg geen kans op dreef te komen Toch haalde hij nog 32 car met een moyenne van 4 00 Volgende week kunnen wij U opgave doen van de eindstanden van alle afdee lingen Zondag 27 Jan a s naar Gouda In Ter Gouw de ontmoeting D O S combi natie Valkenbosch comtoinatie Den Haag Aanvang precies 3 uur De loting voor de 2e ronde vindt na afloop plaate