Groot Gouda, zaterdag 19 januari 1946

PE6 ASPER AP ASTCA GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MAAiGTMMST ZATERDAG 19 JANUARI 1946 NUMMER 132 L J A ▼ d Steenhoven Mr A A J Rijksen I ntkkerij Verztjl Gouda Prlisss Maririst 3 Jaar WtmÓBMQ zal OBze Prinses Margriet voor bet eerst baar verjaardag la Haar vaderland vieren Z4 wordt al drie jaar En heelNederlud viert dezen dag met baar mee Al vroeg vanmorgen wapperden de vlaggen van alle torens en gebouwen in de stad en er is vreugde in vele harten Wat wij verleden jaar niet badden durven bopcn is nu waarheid geworden Wij hebben onze Prinses in ons midden en wij kunnen Haar verjaardag vrij vieren Van deze plaaU feliclteeren wij namens de Qoudscbe burgerij onze kleinste Prinses van barte op dezen dag en wij hopen en vertrouwen dat zij in den trant der Oranjes veel zal mogen doen voor het heil van Haar aad Prinses Margriet vier dezen dag blij en lukktg te midden van ons Koninklitli geiiB en groei op in ons Koningshuis Oai il de wensch d e wij heden bij Uw verjMrdag uit willen spreken STADSNIEUWS Geca concert door Anoy Hcrmcs e a Ia de KCcntle welke wij giatercnavoad 9avra vao het Parool conccit is een storuKi tout geslopen Het volgende concert door Anny Hermes anoy van Weering en Co Opdam zal n l niet piaats vinden daar dit concert voork opig moet worden uitgesieid Het concert van het Sweellnckkwaitet gaat echter wel door Het Nederlandsche Padvlndsfers Donderdag j l van het voor de afdeellag Gouda van het Nederlandsche Pddvindster gilde een bcldagrijke dag In een bijeenkocnsL la de Kleine Kerk aan de t eperstraat die tot in de uiiersie hoeken met padvindsters en kabouters wb gevuld weiden de Irdcn van de voo niatge N MC als groep 2 lo het Nederlandaciie Padviudsicrsui de opgenooien Ëcn teekrn van de meerdere rrohe d en de overwinning van vooroorlogjiche scheiding hegeen ook in de jeugdoeweging a a alle kanten op te mei ken valt De av ond die een steroffl g karakter droeg werd gfOpend met het zi i o van het lof lied en het uitspreken van de wijdlngsspreuk waarna onder het zingen van een c a let Van het Int Padvindsterlied de Int Padvindstersvlag werd binnengedragen Door de Dis rictscommissaresse werd in een kort woord de beteekenis der belofte en der vlaq uitrengezet waarna zi zich m het bijzonder tot de zooju st In het Gilde opge nomen gropp 2 wendde om tenslotte zich werr tot alle padvindsters en kabouters richtende te eindigen met de woorden Hei i nu niet meer wij en zij maar wij Nadat door ai Ie aanwezigen de z g n cbïk lketen was gevormd waarbij allen elkaar de nd gaven een symbool van de verbondenheid der padvindsters over de pe heele wereld werd de bijeenkomst met het Zingen van het Wilhelmus besloten Naar een van de bestuurleden ons medcj deelde bestaat er mede door de geweldige B tKreidinc die het Gilde ook hier in Gouda ondergaan heeft een groot tekort aan led sters Mochten er onder onze lezere sen ziir die voor dit mooie en belangrijke werk o der de jeugd van ons volk voelen dan kunnen zij zich In verbinding stellen met Mevrouw van Wijk Burgemeester Martensslngel 8 De partij van den arbefd Men bericht ons dat de vergadering waarop de heer H WlUemsen de algcmeene voors eller van de Partij van den A betd het doel en he streven van deze pa tij voor de afd S O A P zal toelichten zal woden gehouden op Woensdag 23 Jan om 8 uur In het Blanwe Kruis Gondsche Athletiek cotDmitsie De jaarlljksche Algemeene Vergadering der Gondsche Aihletick commissie zal plaats vinden op Zaterdag 26 anuari 1946 in café restaurant t uinstee aan de Marktte Gouda Aanvang ha f vier 50 Jaar getrouwd Het echtpaar Ho thuyzen van Wijk hoopt op 12 Pebr a s den dag te herdenken waarop het voor 50 jaar In het huwelijk is getreden Het zal het bruidspaar op hun gouden huwelijk zeker niet aan belangstelling ontbreken Gouda helpt Indië Succesvolle avond in Kunstmin Vrijdagavond vond in de vrijwel uitverkochte Kunst muizaal de Indtë avond plaats welke geheel ten bate kwam aan d ociic Nede land helpt Indie en waa aan alle medewerkers geheel bclangloos hun mede werking ve leenden De heer D Nederho rt de voorzitter van het Gondsche Comiii opende dezen avond met een kort inleidingswooid waarin hij het doel van de opvoering uiieeBzette Het programma werd geopend met een ndischen dan 4oot de Zuttert van hetltersoaziekenhuis Engel en Groenewegen Deze dans offerdans geuHamd was door Zusier Engel ontworpen en hoewel voor onsN deilanders grootendeels onbegrijpelijk was het toch csa lust voo het oog de uitvoaring van dezen dans gade te slaan De slcrl ke armbewegingen en het golvende bulgen in de polsen vormden met de fraai uitgevoerde danspassen eea bekoorlijk harmonisch grheel Als tweede prr qrammapttot voe de de bu rtvereenlging Krngerlaan het Indië deei de reeds meerdere malen met succes ten tooneele gebrachte kinderrevne op Duar de heer Beretti momenteel In Engelaad vertoef had de heer J C E U Janssen de leiding en het dankbare applaus toonde ook ditmaal weer dat de opvoering In de maak viel Jammer alWea was dat detooneelverlichting wa te wenschen overliet Hierna trad het 22 man sterke Djalak op Wij kunnen nfet anders zeggen an dat hef orkest sedert de laatste opvoering welke wij zaoen goed vooruit Is gegaan en hef opt eden alle waardeering verüient Na dit vocale tn Instrumentale deel kwam de heer Srhoots hoofdirachinlff Hj d Rotterda rsche L oyd voor het voetlicht om ziin wederwaardigheden op zee en In Japansche k llgsoe s P vertellen E n d o oor hef nlf breken van den oorloo erltef de h er Schoots met de Palembang Rotterdam In Antwerpen zou lading worden Irflpnomen Hij bevond zich in den beruch Q worden nacht van den lOen Mei In een hotel te Antwerpen Dien nacht werd Antwerpen gehombadeerd en het was dus gewen ch an werpen fe verlaten S uVa sdeden op de Schelde een vergeef chm aanval op he srHp Tn VHsMnaen aina mevrouw Schoots van boord en de Soofdmach nist ging zonder dat h he wist ijf emotievolle jaren eaemoet Hu maakte eenioe reizen van Indie naar L vprpool en New York In het begin an 1942 mo 8 de Kca Rpdja waarop hij torn voer Soerabaja aandoen voor reparatie aan hef roer i heer tf s o ten twee boraen r f oer oon van twee rrafozen ISO een OO d Toen bedon de e lende Japansche vllegfolnen Heden eer aanval op den Kruiper Java De KotaRadja die met rubber was geladen we d getroffen en vloog in brand a6d hranrlen was het schio een wrak Spoedig h rna veroverr en de Jarpen Java Alle vreetTidelingen Hrtln arders moesm zich ten renitree en hetoeen f l O kost ïcJ oots had weinig zl om dit bedrag De Japoen voUs onHen toen t et die de heer Srhoots vond n die volcens h m noa voor geen ScHoo o Op 70 Na éeze realsfatie vond de heer hot w n rVe i k off e fe dulkrn Mov 10 7 werd hil toch Gevangen oenomen vervoerd naar niet slecht wa vandaar nra V he hier riet vertoefde een h= f jaar in de gevanoeni te SooraS la en werd daarna kamp Kesitie waa het Hierna naar Amharawa en RandoTO Piiior der slecht de landing or verklaard In de kamp co t rrne1 k n bi all S wat de heer Schoo S nog tf ararh n fond On reVerrn daa he was na jx r H hper Schoots door in Mo mandë werd ae neer de Jappen fri n oevanaen Zijn afscheldsspeech deelde mandaat Jhr van Karnebi ak den vertrekkenden mede dat de inval was btrgeni en en het einde in zicht was De Jappen stonden hier bijl In een klein bootje waar geen plaats was om te gaan liggen werd de heer Schoots overgebracht naar Poel Damar b Singapore Hier was het verschrikkelijk Arbeiden dag en nacht zonder slaap en practich geen voedsel Zelfs de Jappen moesten bekennen dat dieren zei s slaap noodig hadden en deze menschen dus ook Het gedrag van de Jap pen was hier beestachtig Zwarte randjes aan de nagels kostte een pak slaag Hoofdhaar dat langer was dan z c werd uit getrokken Een klein verarllp werd gestrafd met de vreeselijkste lijfstraffen De heer Schoots werd ziek werd opgenomen en werd onder deze omstandiaheden bevrijd In Dec j I kwam hij m Gouda aan Met groote aandacht volgde het gehoor de causerie van den spreker Ook de heer Voorn zou op dezen avond aog het woord voeren Wij hebben hea be reld gevonden zijn bevindingen aan ons tr vertellen zoodat dit verslag een dezer dagen door onze lezers tegemoet kan worden gezien Aanvrsgen extra Textielgoederea Antwoord op de ingediende aanvraqen kan worden gehaald aan den Dlsrribu iedlenst loket 11 Peperstraat door hen wie bewHs van aanvraae het nnmmrr draagt tnsschen 33000 en 33359 op Maandag 21 Januari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Propaganda avofiden van De Joden Boys Het ligt in het voorrtemen van De lodan Boys om op Donderdas 14 en Vrijdan 13 Febr a s twee prooaJTandaavonden te houden in Concordia aan de Westhaven Laej het aanvankelijk in de bedoelin ï om één avond te geven door de groot toeloop van nieuwe donateurs en mede door het oprichten van de gymnastiekafdeeling werd het noodzakelijk er twee avonden van te maken Ruim 200 nieuwe donateurs gaven zich op terwijl het aantal deelnemers aan de gymnastiekafd de 120 ver te boven gaat De leden van de voetbaiafd kunnen Donderdag 24 Jan a s in gebouw Daniël van 8 9 uur nam een gratis kaart en 1 kaart voor f 0 25 uitsluitend voor den eersten avond afhalen Leden van de gym afd kunnen Vrijdag 25 lan een gratis kaart en een kaart voor f 0 75 uitsluitend voor den tweeden avond afhalen aan hetzelfdeadres Donateurs zullen een circulaire ontvangen Schriften zonder bon Wegens het koopen en verkoopen van cahiers zonder bon is proces verbaal opgemaakt tegen v L uit de Tollensstraat Hij vroeg resp 20 25 30 en S5 cent voor schriften die slechts 8 10 20 en 30 cent mochten kosten Damlust viert feest Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Damver Damlust was een feestavond georganiseerd voor leden donateurs en genoodigden Na de gebruikelijke opening door den voorzitter werd er een vlot en zeer geslaagd programma afgewerkt Alle tooneeistukjes werden door de leden van Damlust zelf opgeveerd Zonder tekort te doen aan de anderen noemen we het clublied van den heer J Boeker en het toonelstukje van den heer F Schout en zijn verloofde Het Model en Dat zou je wel willen het A B C cabaret van den heer Vermeulen d e alle I rten on letter beschecf en het Italiaansche lied ezongen door den heer en mevr Kooy Dat Damlust gezien is bleek wel uit de bloemen en de vertegenwoordigmg van Schoonhoven Haastrecht Moordrecht Waddinxveen Reeuwijk en het Beiersche Het geheel werd opgeluisterd door pianoen accordeonmuziek van den heer Joop Cabout die ook eenige soli ten beste gaf Een Vrijheidslied door hemzelf gemaakt werd uit volle horst meegezongen Het was een zeer geslaagden avond die ten goede zal komen aan de damsport in het algemeen en Damlust in het bijzonder Om pl m 2 uur sloot de voorzitter onder dankzegging de bijeenkomst Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3991 Abonn p w 29 ei Losse nioiun 10 d l ce€$cdM Weersverwachting medegedeeld dow het K N M l tot morgcaavood Wordt verwacht In den nacht lichte vorst overdag temp om het vriespunt Meest zwaar bewolkt Geen neerslag van beUekenls Zwakke wlod Mat is r In Gouda t docnt t m Woensdag I The Reunie Vr dag Goldwyn Follies Thaha T heater Vrijdag t m Woei Kkl Parijs onder Hoogspanning Schouwburg Bioscoop Vrij en Ooverveerd Zondag 20 Jan Ter Gouw 11 uur Bit jariw dstii d RcmiSrandt De Sport 3 oor t Contrnm Stolwiik lederen dëg van 9 12 nur 2 5 uur en van 7 9 30 uur bocletelt Dm Genoegen i Indië tentocmstelling Dinsdag 22 Jan 7 30 nur Rest Ter Gonwi Biljartwcdstrijd De Witte Bal on De Tunnel PREDIKBEURTEN Zondag 20 Januari 1946 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m üs P J Steenbeek vanOude water 5 aur nam Ds G Elzenga Westeikeik v m 10 uur Ds G Elzenga 5 uur nam Ds Gerh Huls Wocnsd g 23 Januaii 8 nor Kleine Kerk tl beltezaj door Ds G Elzenga Vereeniying vaa Vrüzinatg Hervormden KlemcKerk Pepe straat 128 v m 10 30 nar Mej Ds C P Thomaen Ned Herv Ver Calvljn Geen opgave ontvangen Rcmonstr Gereform Gemeente 10 30 aar Ds J Nienbuis Evang Luchersche Kerk 10 uur voorm Ds A W C de Wit van Den Haag Oud Katholieke Kerk 10 30 en 6 oar Pastoor Gl kes Gcieformeerdc Kerk 10 nor Ds J P C ten orink Dea H Avondmaal 5 uur nam L s J P C ten Brink Bed H Avondmoa en Dankzegging Geref Zondagschool Jozef Groen vaa P lBstercrscbool Gioenendaal Van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereformeerde Kerk art 31 Geen op gev o tvangen Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5iwr Leesdienst Maandag 21 Jan 7 uur Ds A Verhagen van Lisse Christel Gereform Kerk 10 en 5 aar Ds A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 unr Ds Joh van Welzen Vrije Evang gem geb Zeugaatraat 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n a Ds Jac Verboom vaa Utrecht Woensdag 23 Januari 3 uur Gebedsuur Leger des Heils lO Uur Heiltving sa erst 3 30 uur Openlucht samenkomst op de N Markt 7 30 uur Openbare sain nkomst Leiders Majoor en Mevr H Wels Dinsd 7 30 uur nam Leden ergaderlDg Donderd 7 30 uur nam Opanb itnk Dokters en Apothekersdienst De ZondapdieBften worden waargenomen door Dr A 1 Keitier Gouwe lf6 rn Dr H Reedijk Crabethsrrpat tS Men pe leve boodschappen af te geven des mrrg ns voO 10 uU i Ado hekersdienst Apctheek Grendel Lange Tiendeweg 9 Clandestien geslachte geiten De K uit het Rozendaa werd bekeurd wefrens het clandestien slachten en verkoopen van 4 geiten Het vleesch verkocht hij voor 31 2 en 4 gulden per pond en het vet voor f 12 pet kg Ook zijn afnemers H van de Westhaven C uit de Hyr v Alphenstraat R uit de J P Heije straat en K van de Nieuwe Haven werden bekeurd Een geslachte geit 19 2 kg vleesch en 2 geitjes werden nog in beslag genomen Proces verbaal wegens het op ongeoorloofde wijze slachten n l zonder voorafgaande bedwelming werd opgemaakt