Groot Gouda, zaterdag 19 januari 1946

Brammetie Flapoor en z n vrienden Nadruk tfrboden De Avotitaren van doorG Th Rotman 24 Dalen kon natuurlijk niet en aan alle kanten was niets dan water en lucht te zien Nergens een stukje land Op goed geluk Vliegen ze zoo eenige uren voort op t laatst keken ze niet eens meer waar ze waren Totdat opeens de motor langzamer ging draaien en tenslotte geheel stilstond O wee daar had je t al De schrik sloeg hun om het hart De machine ging schuin naar beneden 23 t Is jouw schuld jammerde Bram terwijl hij Tom kwaad aankeek Jij hebt gezegd dat je vliegen kon Leugens riep Tom terug ik wou daarstraks de andere kant uit maar jij wou zélf hierheen O o als we hier maar niet verdrinken Menelik zei niets die zat maar bevend in zijn hoekje met angstige oogen omlaag op de wilde zee starend De lichting 1945 en de bezetting van een stuk van Duitschland In tegenspraak met verscfaillende geruchten en onjuiste krantenberichten verneemt het A N P dat er op het oogenbllk geen sprake is van een bezetting van een deel van Duitschland door Neder landsche troepen De lichting 1945 wdke th ns gekeurd wordt en vermoedelijk in Mei a s in zijn geheel onder de wapenen zal zijn is volledig bestemd voor den dienst in Indië Slechts een zeer gering contingent zal vermoedelijk in Nederland blijven Minister Van Kleffens bij Bevin Gistermiddag heeft de Nederiandsche Minister van Buitenlandsche Zaken Mr van Kleffens een bezoek gebracht aan den Engelschen premier Bevin op het Engelsche departement van Buitenland sche Zaken landsche Zaken van de Sowjet Unie Visjinski en den Turkschen Minister van Buitenlandsche Zaken Hasan Saka hebben plaats gevonden Het voorstel tot dit onderhoud zou van Visjinski zijn uitgegaan Het onderhoud zou drie dagen in beslag genomen hebben en Saka zou hebben voorgedagen dat de gebieden van Hars en Ardahan aan de Sowjet Unie zouden worden teruggegeven onder voorwaarde dat deze laatste van alle aanspraken betreffende den Bosporus de Dzirdanellen en de provincie Georgië zou afzien Visjinski zou t elöofd hebt en deze voorstellen aan zijn r eering over te brengen MBDBDBELING6N PL ATSBLIJKh DISTRIBUTIÈDIBNST GOUDA Mededeelingen voot D handel In de week van 2v26 Januari a s wordr handelsverlies gegeven voor de artikelen tabak versnaperingen suikerbloem en r sf Bij de inlevering van de bonnen voor deze artikelen behoeven voor elke 20 bonnen welke normaal zouden moeten worden opgeplakt slechts 19 bonnen te worden Ingeleverd Op deze wijze blijven derhalve de vakje welke genummerd zijn 20 40 60 80en 100 op de opplakvellen onbeplakt TEXTIEL De komende week kan antwoord gehaald worden op ingediende aanvragen voor extra textielpunten aan loket 11 van den distributie dienst Peperstr volgens onderstaand schema No s 33000 33359 op Maandag 21 lan 46 25615 25999 op Dinsdag 22 jan 24000 24399 op Woensd 23 Jan 2646726933 op Donderd 24 jan 2440024799 op Vrijdag 25 an w Telkens van 9 30 12 en van 2 3 30 uur BUITENLAND De officieele overgave der Japanners op Sumatra Generaal Majoor H M Chambers opperbevelhebber van de geallieerdelandstrijdkrachten op Sumatra heeft gistermorgen het zwaard van It generaalMoritake Tanabe bevelhebber van hetJapansche 25ste leger in ontvangst genomen als teeken van alle Japanners op Sumatra ♦ GEHEIM ONDERHOUD VISJINSKI SAKA Volgens inlichtingen uit geloofwaardige Armeensche bron aldus meldt A F P zou te Istamboel in het grootste geheim een onderhoud tusschen den plaatsvervangend Volkscommissaris van Buiten a cdcackUaf OHd Boelekadc Gouda SCHOUWBURG BIOSCOOP DE FILM welk U niet mag verzuimen vervaardigd door BRITISH PARAMOUNT met medev erking van den Regeoringi Voorlichtingsdienst Dit filmwerk is opgedragen aan het Nederlandsche Volk dat door zijn taai verzet tegen den vijand de bewondering van de wereld heeft opgewekt Deze film geeft een overzicht van den strijd der vereenigdelanden en het aandeel dat Nederlandsche strijdkrachtenbuiten het bezette gebied daaraan gehad hebben Want ook zij die in vrijheid onder het fiere roodwit blauwstreden hebben in deze donkere jaren Nederlands naamhoog gehouden De N V Koninkl Pl teelbakkerij Zuid Holland vraagt voor haar model afdeeling eenige VORMENGIETERS Tevens worden er voor dfverse afdeelingen jeugdige en volwassen mannelijke en wrouwelüke krachten gevraagd ter opleiding in het vak Aanmelding op alle werkdagen en op Zaterdagen van 9 tot 12 30 uur bij den Portier Verlorenkost 7 ie geven door Diny Piefs Meiselaar op Donderdag 24 Januari 46 s avonds 8 u in de Deunie Ooslhaven Voorgadragen wordt uil warkan van Vondal Jan Prini Jan Engalman Willam Kramar Salma LagarlSI F da Sinclair e a Toegangsprijs t 1 25 I Stcd Bel inbegrepiB Wie heeft kamer disponibel om administratie werkzaamheden te verrichten Liefst met gebruik van telefoon en m het centrum der stad Br onder no 3414 bur v d stad RUILEN Een z g a n Heerenfiet vooroorlogsche Dunlopbanden met trommelrem voor een prima Radio Brieven onder no 3441 bureau van dit blad Gevraagd voor eenvoudige Kantooradministratie Een Meisje gevraagd voor heele dagen bij J v d Wouden Koekoekplein 8 Wednwn Gepens zoekt kennismaking met nette vrouw boven 50 jaar of degelijk kosthuis in of buiten Gouda Brievn onder no 3487 bureau van dit blad Een prima haardkachel te kooji zeer zuinig in het gebruik bij I N REI DING St Anthomestraat 3 Oouda ike Bedienile bekend met boekliouden en type Brieven onder no 3462 bureau van dit blad 1 gadioprogramma van hedenavond HILVERSUM 1 301 ni lönn Geleend van de Meesters 18 30 Het Rijk overzee H F vC Visser Het miKPum van Aziatische kunst te A datn Ss lane Bron ziflRt 19 00 Nieuws 1q i5 Reporage 19 30 Radio filmshow ón nn Nederland herrijst Lichtbaken door pX Henri de Greeve 20 15 Zoo speelden de Meesters zelf Rr 20 25 Korte toespraak door Drs L de Jong 20 30 Bonte avond o a Lys Gauty 21 45 Hoor noel Er gaat iets vreemds gebeuren £ John Dickson 22 15 Mensch en Maatschappij Dr M C Siotemaker de Kt Zelfkennis 22 30 Componist van de week Felix Mendelssohn Bartholdv 23 00 Nieuws 23 15 Avondwijding Pater Leopold Verhagen van t Klooster der Paters Augustijnen te Eindhoven 23 30 Avondstemming gr 24 X Volkslied en sluiting HILVERSUM 11 415 m 1800 Nieuws 18 30 Gevraagde platen 1930 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Eddy Walis speelt 2oio Sportpraatje door Chris Geudeker 2ft45 Omroeporkest o I v Nico v d Linden solist Jacob v d Woude viool Beethov enprogr 21 45 Avondwijding Ds M Wildschut Ger Pred te Hilversum 2200 Nieuws 22 20 Dansmuziek gr 23 00 Sluiting en Wilhelmus VOOP ZONDAG HILVERSUM I 301 M R N 1 0 8 00 Nieuwsberichten NCR V 8 15 Van nian tot man RN 10 8 30 Prqt Studiedienst Voorg Ds A A van Ruler 9 30 Nieuws KR O 9 45 Stemmige muziek 10 00 Hoogmis uit de St Nicolaaskerk te Baarn 11 30 Koorzang 11 40 De Heilige van den dag 11 50 Koorzang 12 10 Lunchconcert door het Ensemble Nina Dolce 12 35 Brichanteau redt den keizer bijna Vertelling van Paul Huf 12 50 Lunchconcert door het Ens Nina Dolce R N 1 0 13 00 Nieuws K RO 13 15 Gramofoonmuziek 13 30 Haydnprogramma 13 50 Past A Smit over Het apostolaat der Hereeniging J4 00 Paca kwartet 15 00 Apologie door Prof J B Kors O P 15 20 Die Zaubermte van Mozart 16 00 Ziekenlof 16 30 Lichte muziek N C R V 17 00 Gewijde muziek I K O R 17 30 Prot Studiodienst N CR V Iz OO Gewijde muziek 19 25 Sprekende nadat hij gestorven is KR O 1945 Herstel van Kath kerkgebouwen R N 1 0 20 00 Nieuwe K R O 20 05 Cantabile septet 20 0 Kampvuren langs den evenaar door Dr Paul lulien 20 45 Cantabile septet R N 1Ü 21 05 Ruhiiek van den wederopbouw K R O 21 10 Utr Sted Orkest o Lv HenkSpruyt H N 1 0 22 00 Nieuws K R O 22 15 Stemmige nui iek 22 30 Avondgebed en koorzang 22 50 Stemmige muziek 23 00 En tenslotte 24 00 Sluiting HILVERSUM 415 m R N 1 0 H ÜO Nieuws V A R A 8 15 Gram muziek 9 00 üee stelijk leven Lezing door Dr G Stuiveling 915 Hettij Beek voordracht Johan Jong orgel 9 45 Met volle zeilen toespraak door Kees W oudenberg Schrave spant de kroon als Uw wasch moet zijn Mdec tH sckóOH STOOMWASSCHERIJ H SCHRAVE Zn iBoelekade 171 a 1 73 Goudal Kouen en sokken 29 nog schaarsch W ees er daarom nog zuinig mee t er NU aog nieuwe voeten Mn maken Vokien aan Dameskousan 70 et p p Voetan aan Hoereniolckan 90 cl p P Voetan aan Klnderkouien 80 et p p BATA oogstraat 14 Telefoon 2829 Gouda HEEREN Uw costoum door PALTHE oatvlekt en opgeperst ia HERNIEUWD ff Correct Goedkoop PALTHE Almelo r laodeling goehiedt in onz zaak Weg 65 Gouda voori Dlnsd en Donderd V P feO 10 00 Zondagshalfuur voor kinderen I K O R 10 30 Prot Kerkdienst Voorg Ds J j Thomson f A V R O 12 00 Happy days are here again 12 03 Concert door de Kon Mil KapeL 12 15 Causerie Wat vrouwen op het hart hebben 12 35 Kon Mil Kapel R N 1 0 13 00 Nieuws A V R O 1 15 Lunchmuziek door het orkest Malando R N 1 0 13 50 De spoorwegen spreken A VR O 14 00 Gram muziek 14 10 Litt beschouwing door Dr P H Ritter Jr 14 30 Musica Antiqua 15 00 Het Metropole orkest o I v Dolf v d Linden m m v Tony van Hulst zang 16 00 Filmpraatje door L J Jordaan 16 20 Het AVRODansorkest o l v Willy Kok met Annie de Reuver V P R O 17 00 Gesprekken met luisteraars V A R A 17 30 Oome Keesje R N I O 18 00 Nieuws en sportuitslagen VA R A 16 15 Bravour en charme 18 55 Het Hoofdklasse kampioenschap kleinbiljart 19 00 Sydney Torch 19 15 In den tuin der poëzie Wanda Reumer draagt voor 19 35 JJuan Petro en zijn orkest RNIO 20 00 Nieuws A V R O 20 05 Radio Philh Orkest o l v Albert van Raalte 21 00 Gewoonterecht hoorspel 21 30 Avondmelodie 22 15 Mr Dr R Barend de Goede Stuivertje wisselen 22 30 Gram muziek RN I C 23 00 Nieuws AV R O 23 15 Nocturne 24 00 Sluiting BINNENLAND Prinses Juliana licht ongesteld Naar wij vernemen is H K H Prinses Juliana licht ongesteld Zij moet het bed houden De Stichting Radio Nederland in den overgangstijd Het compromis in den omroep In de uitzending het praatje op de brug heeft de Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Prof Dr G van der Leeuw gisteravond gesproken over de stichting Radio Nederland in den overgangstijd onder den titel het compromis in den omroep Bij het afscheid van Herrijzend N ederland Zooals bekend zullen de programma s van de Nederlandsche radio met ingang van Zondag 20 januari niet meer worden verzorgd door Herrijzend Nederland doch door een nieuw orgaan de Stichting Radio Nederland in den overgangstijd Herrijzend Nederland dat zoo langen tijd de harten van de in de tiog bezette deelen van ons land wonende Nederlanders heeft gesterkt dat dit deel der bevolking in de donkerste uren van zijn bestaan moed heeft ingesproken en hrar de waarheid omtrent de krijgsverrichtingen heeft verteld zal dus verdwijnen Alle wedstrijden afgelast lle voor Zondag a i vastgestelde wed triiden zijn afgelast Het programma van 20 Januari is in alle distneten opgeschoven naar Zondag 27 januari Ook de korfbal en hockeywedstrijden zijn afgelast