Groot Gouda, zaterdag 19 januari 1946

DANSSCHOOL HOLTKUIJSEll XOi COBPIA WBSTHAVHd Zondagmiddag 20 Januari as 3 J0 n 5 uarcaraaa ccratbcBinaeade Zondaoarondas DanieaTooriafcaducvcnleerUaBen aaav 7 30 Baad The Rhythm PUy Vrüdagavond 25 Januari a s Inschriivins voor j 4l M i fc i Cwi v = 8 tp Airnri NnriP I UdcreaDoadctdagavoBd openbaar oamcBiB de Scuau t M 1 til t U j j v e arktUtrelB Abbvbbs 8 mut Hiervoor vm aa 6 30 lot S aar ta eanae oor fle orderdea ool hie kaaaca ïkh Daoiei ea H tt oat opgtvca Pcivaaücnta voigea ahpraak Hoogacblead HOLTHUM8EN Gedipt Lecnii TE KOOP Enkele Wocmhuixen Twee pakhuizen en twee Woonhuixeo met een perceel tuingrond aan den rand van de stad Brieven onder no 3467 burea u van dit blad Op fabriekskantoor te dezer stede is plaats voor een TYPISTE Brieven met volledige inlichtingen onder no 3442 bur v d blad MAISO N ANNY apeOaa l adres i oor het van alle soorten Dameshoeden HOOGB GOUWE 9 GOUDA vervormen GOUDA CONCORDIA Donderdag S4 Januari 8 uur WILLY ALBERTI de jeugdige heldentenor io t SCHOOIERTJE Een greep uit het werkelijke leveo Zang en Dana Verdere medeapelerden zijn Fen lach en een traan K iHiaa Kaaack N erl grootste Operette komiek J Aaa Poppy Walter koaack Wiiiy Branda Prijzen f 1 50 en f 2 bel inbegr Bciptcckl vooral op dra dag dar voonlelllog van II tot 3 anr De Heer en Mevrouw Van den Burg v Straaten feveii net groote vreugde kernU vaa de geboorte van him Zoos FRANS ile4 4 het H Doopsel de mmea OBtvlna Fraadacaa Evcrardna Goada 18 aii 1946 an van Rcnessseplein 8 De Heer en Mevrouw De Neef Vixscboxsc fcven act a rootc blijdschap kennis yaa de geboorte van hun Dochters lohanaa Tbcodora en Anna Marcthii Utrecht 18 Januari 1946 L s inglaan 89 Tot onze groote droefheid overleed heden ons hef 2k OBt e en Broertje KEESJE inden onder dom van 7 maanden De Heer en Mevr J W PRlNS Ros JOPIE Gouda 17 Januari 1946 Maikt 25 De begrafenis zal plaatsvinden Maandag 21 Jaouaii 1946 op de Algemeene Brg aafplaats e Gouda Vêrtiek van tviaconessenhuts De Wijk Westhaven te Gouda om 11 uut v m Voor de vele bliikrn van medele ven bij het overlijden van onzca geliefjen Man n Vader H C J DE MAN zeggen wij hartel k dank W C de Man Rollfs of Rodois en kindeièn Voor de véle blijken van deelname die wi mochten ontvangen bij het ovcrhidrn van onzen nnig geliefden Man en zorgzamea Vader den Heer ABIB VBPSlUnS aiggcn wij bij dezen harteiqk daok A C VERSLUIJS Bakker Csfol Gouda 18 Jan 1946 Onder de Boompjes 101 Gouda Januari 1946 Kiugerlaan 63 Mlf hebben In GLORIA MUNDI C IJFF Markt 4 Telefoon 3603 DAMES laat than Uw vilthoed weer vervormen bij Mafson Van Elfck Grotc i ndaal 12 Gunda VRIJZ NED HfcBVOBMDEN f eme Cerfc PepetsUaat 128 A 8 Zocdap 10 30 uar Mej Ds C P TKCMSEN Kerk iteads varwarmcl Te koop een paar NOB FN M J DE GRAAF Crabethstr 12 WILLEM DE BfcUN MuzUkxhool WcMbaven39 Leeraar Middelbaer Ondettiija ALLE VAKKEN £ 12 50 per kwartaal TËHÜÜR Wie wil huren een middenstandswoning in Ro teidfe ih huurprijs f 40 per maard In ruil voor soortgelijke woning in Gouda spoed Brieven onder no 3511 bureau van dit blad Schottwborg nConcordia Gouda Maandag 21 Januari 8 uur Concer en ITieaferfrareaB ƒ C P d Lindtn prtttnttert De arootste d i t d IN UK A Het yf i 2 cl raadvf De WTreltntfonBd f ycho frafoioec ea Helderzicade Indra de man met het zesde zintuig Indra voorspelt U de toekomst indra beantwoordt al Uw vragen ladra geeft wonderbaarlijke experimenten Indra de mysterische man die U doorziet Indra brengt U in het land der onbegreasde mogelijkheden Indra werd overal bestormd ea toegejuicht ♦ Overal enthousiaste peisbeoordeeling en overal uitverfcochte zalen Entrtt f 1 50 en f2 Incl belmating Voorverkoop en plmatabeaprekiny van 10 tot t nar aan de taq l Gevraagd een seroutlneerde Kantoorbediende m o Vr leerden reeds 15000 militairen l dienstverband met onzen ichriftelijken cursus samengesteld voor het Departement vao Oorteg Een beperkt aantal burgers kan dez lessen ook volgen In 22 lessen Malel eh laaraii met officiceien cursus Lesgeld f 2 90 per maand ƒ 14 50 totaal ENGELSCH 2 50 p nmdL Fransch Duitseh steno boekhouden mlddenstandsdiploma Oplafdinq practijketawen 7j NED TALEN INSTITUUT EEUST ILLEGAAlR OTTERDAM NU NATIONAAL Q U Gratis proefles vans in staat zelfstandig administratie te voeren van middelmatig bedrijf Brieven onder do 3505 bureau van dit blad HANDZETTERS 9 i Flink loon met prestatie toeslag Sollicitatie met opgave van leeftijd vorige werkplaatsen godsdienst enz enz N SAMSON N V Alphen a d Rqn C ïasonderneming l oucla aO a HoogeSchicL Zeedijk 23 TeL2028 HET aangèi zeti adces voor het verzllver nf herverzilveren slijpen polijsten enz van al uw vlakglas Speciaal ingericht i oor het aanbrengen van koperru Onderstaande adressen verschaffen U gaarne alle Inlichtingen Fa H D TAMSE Nealeritra4it23 J VANDERlAND Markt 2 Fa H ZANDVOORT Wijdstraat 25 Adminislraliekanioor H Brand bij de Julianasluis Gouda BOEKHOUDINGEN inrichleiï bijhouden en coulroleeren BALANSEN BELASTINGEN Poatadres Oateinde 57 Moordrecht In de Schilder en Decoratie atclieis van de N V Koninkliike Plateelbakkerij Zuid Holland te Gouda kunnen mannl en vrouwelijke krachten worden geplaatst zoowel jeugdige als volwassen personen Jeugdige personen worden gaarne ter opleiding in dit beroep aangenomen Schriftelijke solUcHa ies ijitsluitend aan onze afdeeHng personeel terwi het bovendien moflelijk is om iich voor dit berotppersooDii k te melden ea wei eiken werkdag en op de Zaterdagen van 9 tot 12 30 bij denPortier Verlorerkrst 7 Vc or grocte en kleine VERHUIZINGEN I HOOGENDOORN Bogen 23 Telefoon 2818 Gouda Mniikale iddiag Nol SchotaauB ƒ Schülzer 4 wtkea Corta IC D a Haag 6 wckrn Atta Ie Anitcrdam Orgel of Piano d com an gevraagd Franco brieven met omicbiiiving en prijs aan COR PE GRUY TER Boekhandel Schoonhoven TB HUUR centrum stad grooie trrpizais met kantoor ook zeer geschikt voor opslag Br onder no 346 bur v d blad Gevraagd R K Dienstmeisje Liefst voor hee e dagen MEVR M DESSINGMoons V Raerlrstraat 22 Net Jongmensch gevraagd voor loop en kantoorwerkzaamh den en voor o pi kantoor Br onder no 3463 bur v d blad PER OHfcEL GEVRAAGD een tweede meisje van 8 tot 12 uur A Scbolien Gouwe 75 DIVERSEN Net meisfe xoekt vriendin Leeftijd pim 24 j PG Br ooder no 332V bur van dit blad Wie wil ruilen ern huil met een kamer kamrikrukeo en 2 laapkameti huurpri f 1 50 Korte Akkeren voor grooler bun Br onder no 3388 bur v d blad Hultboudtter gevraagd om ali buisvrouwte leven Br onder no 3360 bur v d blad TER RU LING S tt z kinderwagen voor een vloerkleed voorooriogichl Temps Gaoastraal 29 een avondfapon voor mldi agispoo m 42 of stof voor een japon Bcatrizsiraat 21 een maatel leeftijd M jaar voor een mantelvoor Ircfi 17 jaar Weaterkadc 85 paar br damenehoenen m 38 voor melsjeucboeneo m 38 of voor heercnkleeding Br onder no 3381 bur v d blad een paar damessch platte hak m 38 voor een paar lage klodersrhc eDtjes 26 of 27 te bevr Ridder van Catiweg 57 donker blanwe dameimanlel m 43 voar Ig sx kinder agen britvca ondcf do 5369 bureau van dit blad tan llcht grtls littraa wateasinua niskea legaa eca donktr BloemeiésaI IS ten witte ovtratl go d kwal fllake sj j weiaig gedragta voor baUbaoddockea becrcnortrbcadcB groote naat D Broerc chterwilleat 6 eca donkere wimerjas voor brjas den hm Icgra ccn wintermanttl voor beiaaide dsiil joaoeDi Jasle leeft d S 9 l o l adioenca m 36 voor Jongens ichoeaeDn J Da Costakadc H TE KOOPGEVPAAGO cca kachel voot masar n Ooglcfwn Boelekade IB complatc ipeorttcla of eventueel te nOtt voor IdPderledikant met toebrhoorea Waale ilols D 39 Haaitre tea spoortrein met rails NT Kfrbfc Gerard Leeosli n een wieg liefst hekleed baby commo babypop Br o ao 3387 b r v d bla TE KOOP AANGEBODEN een 2 pits gaastel met tafel eea gaicomfow ca een graomcnwrgcr j I W Koot Boeleksde 2 esB paar x g a B bearenschoenen 2 persoook ledikant geen geverfd l J te rullen een meisiesmantel voor een CU mantel donwe 138 en eetservies ea lectr strflk ier bM Moordr Veris twee fornuizen Vogeleniang 30 BIsaM en trekiaag H m lang na 5 uur S JosepBitraai br jongensjasje 11 è 12 i L V Wijngaardestrsst I blauw mantelpak maatwerk brieven o no 3131 bureau van dit blad mab tafel met drie storleo JJ E I uiiwljk Vondel trM en düvelkai helt e z g a n m l piiP jj V de long Ketelsirssl 3J bekl res baok met loiie kussen 23 Br onder no 3379 bur lH H koDljoenfokkerseen 4 deligbij ISO cm timmeimansw rk ut iS Gr van Blolsst Gans tr prima Pbilips luid preker l X l Godin fornuis l g it z een kort boatjasie venten jJ Verkley lan P hnlstelefooa compleet f 55 P j oj s f 65 Pfin i Hendrik ifionderltjk Kranendonk een nieuwe hee en winterjas ni ƒ jrullen voor vloerkleed 3 x 4 Persi een x g a n hobbelpaard te bevr jj T I Boeghelm T graroofoonplaten w o kl jj t i kacb H I 1 bad met geyser luidsptelier kool en een paar nieuwe beenkuFP l2 Lange van WÜng door bHx omst 2 paar nieuwe j rf Hires iw en br ma ea 38 39 j 5l gedr br k moll m 28 H H kooljnenfokkers I gat 5 G D 389 geen g b eken P 50 Gr vaa Blolsst VI Feu v