Groot Gouda, maandag 21 januari 1946

De Avonturen v n Brammctie Fldpoor en z ii vrienden door G Th Rotman Nadrak verboden vervult een der leiders belangrijke functies in de Katholieke Volkspartij en de Christelijke Vakvereenigingen Men gelooft volgens berichten uit Oostenrijk dat Otto en zijn twee broers Karl Ludwig en Rudolf zich met geheim goedvinden van de Fransche bezettingsautoriteiten in Oostenrijk bevinden Himmler wilde de geheele bevolking van de Oekraïne uitroeien Naar radio Moskou meldt is tijdens het verhoor van de beschuldigden in het proces te Kief tegen 15 Duitsche oorlogsmisdadigers gebleken dat Himmler orders had gegeven voor het uitroeien van de geheele bevolking van de Oekaine Luite nantgeneraal der politie Paul Scheer een der beschuldigden heeft verklaard dat Himmler bevel gegeven had dat alle tot werken in staat zijnde burgers uit de Oekraine naar Duitschland als slavenarbeiders moesten worden overgebracht het in het land aanwezige voedsel moest in beslag worden genomen en de overblijvende bevolking moest worden uitgeroeid onder het mom van strijd tegen de partisanen Het doel van deze massamoorden was het verwerven van grondgebied waar de Duitschers zich konden vestigen DE GAULLE GAAT HEEN Na dreigement afgetreden Hedennacht meldde A F P dat Gen De GauHe na een conflict met de communisten is afgetreden Hi zal Yich uit het politieke leven terugtrekken Hedenavond om 9 uur zal hij een radiorede houden Welingelichte kringen te Pariis verklaren dat generaal De Gaulle tijdens een speciale bijeenkomst van den ministerraad gistermorgen gedreigd heeft af te treden indien de ministers bepaalde voorwaarden niet zouden aannemen en dat hij slechts 15 minuten ter vergadering is gebleven Naar AJF P meldt zijn Bidault en Vincent Auriol Zondagmiddeg uit Londen op Le Bourget aangekomen volgens A F P zou de ministerraad vanmiddag om 5 uur zooals verwacht was niet tjij eenkomen PARLEMENTAIRE COMMISSIE NAAR INDIË ONRUST IN TALRIJKE GELEDEREN Het bericht dat de Tweede Kamer de motie Van Poll t w de iritzendtng van een parlementaire commissie naar Indië heeft aangenomen heeft over de geheele wereld de gemoederen geschokt Sjahrir beschouwt de uitzending als een gebrek aan vertrouwen in den persoon van Dr Van Mook De Engelsche bladen trekken ook van leer daar zij deze geste als onvriendelijk beschouwen Het zou zipi alsof het Nederlandsche vdk het Engelsche optreden op Java niet vertrouwt De plotselinge benoeming van Sir Archibaki Clark Kerr duidt er op dat de Engelschen er meer achter zoeken dan de motie wil INDIË Mr Mas Slamat over Sjahrir In een brief aan het Dagblad schrijft Mr Mas Slamat o a Mijn meening en die van vele anderen is dat wij hooge verwachtingen van Soetan Sjahrir mogen koesteren Het is echter een feit dat Sjahrir die weet dat zeer velen achter hem staan er zich eveneens van bewunst moet zijn dat deze volgelingen op het oogenblik machteloos tegenover de gewapende fascistische terreur staan Tegen deze fascistische terreur van de republiek heb ik bezwaren Ik zou willen dat die terreur vervangen werd door een werkelijk democratische volksvertegenwoordiging nadat eerst wet en orde hersteld zullen zijn en de maatschappij van de misdadige elmenten gezuiverd zal zijn Dan ook zal Sjahrir ondersteund wordep door een sterke democratische meerderheid en zal hij in een veel vrijere positie verkeeren Ik persoonlijk heb geen politieke aspiraties maar ik heb mijzelf in mijn brieven gemaakt tot vertolker van de hartekreet van het Indonesische volk nen van nicciimg uai uc Kignt non Mr ArcnioaiQ iaiK iverr grooter probleem vomt voor dr Van Mook ambassadeur te Moskou zich naar Baen de Nederlandsche regeering dan voor g besreven als een speciirfe am SPAREN EN NOG EENS SPAREN Maar niet ten koste van de voeding Spaarzaamheid is een der eigenschappen die het Nederlandsche karakter sieren Spaarzaam zijn is verstandig utant ieder oogenblik kan het leven V voor onvoorziene uitgaven plaatsen Sparen inag echter niet ten koste van de voeding gaan dan zou de zuinigheid de wijsheid bedriegen De Gruyter echter kan V in beide opzichten tegemoet komen Gebiedt de w sheid Ü diens beter verzorgde waar boven andere te verkiezen zoo maken de fcdtricage in eigen fabrieken de verkoop in eigen winkels en de massale omzet het mogelijk dat U een belangrijke korting verleend kan werden De Gruyter geeft Itrfo korting Voor tien gulden aan cassabons een gulden contant terug j De kwaliteit blijft gehandhaafd toch kunt ü sparen 659 loflcz Mededeeling ÏÏr5e S i 2i tei Hide £ Sii i 8Mn do ïkr Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m N C R V 18 00 Het N C R V Harmonie Orkest o l v Piet V d Hurk 1845 Sportpraatje door Dick Symons R N I O 19 00 Nieuws M C R V 19 15 Berl Philh Orkest o l v Dr Leo Pie v d Hurk Blech 19 30 Actueel halfuur R N I O 20 00 Nieuws N C R V 20 05 Kamerorkest o l v met koor R N I O 21 30 De Fox speelt N C R V 21 45 Oramofoonmuziek R N I O 22 00 Nieuws N C RV 22 15 Strijkorkest o l v Boyd Neel 2230 Prof Dr J H Bavinck Moeilijke teksten uit het N Testament 2250 üevar programma 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m R N 1 0 18 00 Nieuws A V R O k an 18 15 De Romancers 1900 En nu naar bed 19 05 Piaho Recital door George v Renesse 1930 Beroemde tenoren R N I O 20 00 Nieuws 20 05 Landbouwpraatje A V R O 2015 Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden met Henri Dorel en Rie Helmig 2045 Materieele en geestelijke wederopbouw van Nederland De herovering van de Wieringermeer 21 00 Les gars de Paris o l v Frans van Capelle m m v Lia Dorana 21 25 Radio Philh Orkest o l v Nico v d Linden 22 30 Herman de Man 22 45 Gramoioonmuz ntk R N I O 23 00 Nieuws A V R O 23 15 Nocturne 24 00 Sluiting ENCYCLIEK OVER ROETHENIE De Observatore Romano heeft n encycliek gepubliceerd waarin den driehonderd vijf tigs ten verjaardag van de Ro theensche kerk in den schoot der Roomsche Kerk wordt herdacht De encycliek zegt o a Zooals men weet heeft de patriarch van Moskou Alexis onlangs in een brief aan de Roetheensche kerk openlijk afvalligheid van de Roetheensche kerk jegens de Roomsche Kerk aangeprezen Dit gebeurt op een oogenblik dat men in de internationale assemblee zeer hoog opgeeft over de vrijheid van godsdienst terwijl deze in Roethenië genegeerd wordt 16 Nederlandsche schepen komen Mnnenkort weer vrij De 15 schepen die niet meer voor troe pentransportschepen door het Amerikaan he ministerie van marine zullen worden gebruikt zullen in onderstaande volgorde worden vrijgegeven Bloemfontein Brasügi El Liberador Japara Klipfontein Kota Agoeng Kota Baroe Noordam Poeloe Laoet Sloterdijk Sommelsdijk Tabinta en Tsjisdane Alle in Januari Weltevreden in Februari en Kota Inten in Maart Deze schepen zullen aan de Nederlandsche regeering die er momenteel het beheer over heeft worden overgedragen idat de schepen voor de repatrieermg van geëvacueerden uit Nederlandsch Indië gebruikt zullen worden Geheime onderhandelingen tusschen Otto en Oostenrijksche raonarchistische leiders Een vertegenwoordiger van Zita de voormalige keizerin van Oostenrijk heeft tegenover journalisten verklaard dat het eenige doel van het bezo van haar zoons Karl Ludwig en Kyd f aan Europa was materieele hufp aan Oostenrijk te verschaffen Reuter verneemt verder uit Bern dat volgens berichten uit Oostenrijk Aartshertog Otto van Habsburg met belang ike monarchistische leiders te Innsbruck onderhandelingen voert Naar verluidt 25 Ze waren niet meer boven zee maar vlak boven de een of andere groote havenstad O jongens als ze zich maar net tegen een van de hooge huizen te pletter vlogen Maar neen hoor het kwam allemaal zoo prachtig uit of Brammetje de volleerdste piloot was De machine streek namelijk op een groote vlakte midden in het stadspark neer tot hevige ontsteltenis van de kinderen die er speelden en die dan óok hals over kop op de vlucht gingen REACiTEr TE BATAVIA OP DE UITZE NG VAN EEN PARLEMENTAIERE COMMISSIE In alle kringen te Batavia Is de grootste verbazing uitgedrukt over het bericht dat de Tweede Kamer der Ned Staten Generaal de regeering verzocht heeft de uitzending van een Parlementaire Commissie naar Java te bevorderen Ditbericht is als een boniinslag zei Sjahrir Het bezoek van de Commissie heteekent dat het Nederlandsche Parlement dr Van Mook niet vertrouwt Ik ben van meening dat de toestand een regeering de Indonesiërs Een welingelichte Britsche Commentator heeft te Batavia verklaard Een zoodanige daad zal waarschijnlijk t werk van de laatste maanden teniet doen Wij hebben getracht een gematigde groep aan te moedigen waarmede onderhandelingen mogelijk zijn Een reactionnaire daad zou hen verzwakken en de positie der extremisten versterken Voordat hij zich tot de houding der republikeinen tegenover de nieuwe situatie bepaalde heeft Sjahrir nog verklaard dat hij er de voorkeur aan zou geven af te wachten en te zien welke ontwikkelingen nog op het aannemen van de motie zoUden volgen hij was echter duidelijk over het feit dat als een commissie inderdaad in Indië zou aankomen om naast dr Van Mook op te treden bij mogelijke besprekingen er weinig reden zou zijn voor dergelijke besprekingen Naar zijn meening zou dr Van Mook bij zijn terugkeer in Batavia feitelijk geen volmacht hebben Hij besloot met op te merken dat er een zeer moeilijke situatie zou ontstaan zoolang de Nederlanders in het moederland zich niet konden vereenigen met de te voeren politiek Sir Archibald Clark Kerr naar Batavia Het Engelsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft Zaterdag het volgende communiqué uitgegeven Zooals bekend is Z M regeering verlangend behulpzaam te zijn bij het bevorderen van een spoedige reeling van de huidige politieke moeilijkheden in Nederlandsch Indië Een dergeUjke regeling is zeer wenscbelijk niet slecht voor een bevredigende uitvoering van de militaire taak die zij op zich heeft genomen 26 üauw gauw er uit Hier vanuaan zei Bram Ze klommen alle drie uit demachine gaven elkaar een poot en liepenzoo vlug ze konden het perk door steedsde stilste paadjes kiezende Angstig kropen de kinderen achter de struiken een olifant in n vliegmachine Zooiets raars hadden ze nog nooit gezien Maar waar moesten onze drie vrienden heen We moeten wat te eten zien te krijgen zei Tom Want ik rammel Japansche overgave doch ook in het belang van het algemeene weizijn van de v Hken van Nederlandsch Oost Indie en voor het herstel van vrede stabiliteit en de welvaart in Zuid Oost Azië in het algemeen Te dien einde heeft Z M r eering onlangs te Londen verdere besprekingen gevoerd met vertegenwoordigers van de Nederlandsche r eering oiuler wie Dr van Mook den luit go evemeurgeneraal die nu op weg is naar Java Met toesteming van de Nederlandsche regeering heeft Z M regeering nu als een sp fele maatregel besloten dat de Right Hon Sir Archibald Clark Kerr tavia zal tjegeven als een specisrie ambassadeur ten einde Z M regeering in te lichten over de ontwikkelingen en om op alle mogetijke wijzen behulpzaam te zijn in het bereiken van een vriendschï ïpelijke en bevredigende reeling Sir Archibaki Clark Kerr wordt tegen het einde van de volgende maand te Batavia verwacht De Missie van Sir Archibald Clark Kerr In Engelsche kringen te Londen Jegt mei er den nadruk op dat Sir Archibald Clark Kerr zeker niet naar Batavia gaat als scheidsrechter Hij gaat om te zien welk advies en welke hulp hij kan bieden bij het regelen van een probleem dat Engeland in het bijzonder wenscht te zien opgelost gezien het bijna dagelijksch verlies van Engelsche levens welke dit met zich brengt DE STREKKING VAN DE MOTIE VAN POLL De regeeringsvoorlichtingsdienst dedt net vo iiende mede Blijkens persberiditen maakt men zich in Ned lndlë een onjuiste voorstelling van de strekkfaig van de door de Tweede Kamer aangenomen motie Van Poll De strekking van de zending eener commissie uit beide Kamers der StatenGeneraal is geen andere dan om deze door eigen waarneming de voofKditing te verschaffen waaraan zij bdioefte gevoelen De gedachte is dan ook onjuist dat de uitzending dezer commissie het door de regeering en namens haar door den lt gouvemeur genera te voeren