Groot Gouda, woensdag 23 januari 1946

o GROOT GOUDA m S ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKENK AP Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J RiiWsen Dnikker Drukkerij Verzijl Gouda Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 30öa Abonn p w 25 et Losse nunun 10 et i NUMMER 135 WOENSDAG 23 JANUARI 1946 Oct I rn xcnin XËrvrtMTT rXA niiTx T r T r i n i ik T rvk ir TTMn T IWT EENDRACHT De striïd tegen de inflatie duurt voort Richtprijzen vastgesteld PUBLIEK MOET MEDEWERKEN den De huidige loonen worden waar houdelijke artikelen en kru rienierswaren Sgszins mogelijk afgestemd op de kos worden ook de maximumprijzen gegeven Jen vaT hS lelensonderhoud en met van schoenen schoonmaakartikelen en vo rfictrihiitipnakket Daaruit i waschbehandeling S uÜatiifSe cS Mocht men evallen van er erlüVe voerprijzen zijn over et g n c een te hooge huur gevraagd wordt hoog en ook de binnenlanoscne pro c i z cn altijd tot bovenge rdHlYdSm S n dzikdiik dat noem n H et wenden met een verzoek e n zicVl oitdurend realiseert wat ee n om inl ch nge fateliïics h fetn waard is Doorgaans zen dat overtredingen streng gestraft heeft de huisvrouw slechts de beschikking worden Hooge boetes en andpr straffen zijn er den laatsten tijd reeds opgelegd en het zal er niet bij blijven indien aan dit maatschappelijk euvel geen einde komt Doch verwacht mag worden dat alle betrokkenen in het belang van de Nederlandsche huishouding zich zullen gedragen zooals de regeering het wenscht dat wil zeggen sociaal en in een geest van zijn te beschouwen niuci V Sën zijn samenwerking arbeidend aan de moeilijke weten wat de jf f J eKenerial taak die Nederland te vervuUen heeft i rPr1zi iu fo ldïS Uengesteld b haar wederopbouw STADSNIEUWS De vervalschtc Postwisscl De kantoorbediende de kreeg bi zijn Mtroon in de Qabethstraat een postwissel in handen van f 39 80 en kon de verleiding iet weerstaan deze van een valsche handtekening te voorzien Hij giog er echier ook toe over hem te innen en maakte de zaak éaarmede nog erger Dit gebeurde tijdens den oriog naai kwam eerst thans aan het licht Nu werd de aaogehouden Hi bekende het gebeele feit en w rd daaina weder op vrije voeten gesteld De geziosweek van Volksherstel Door Nederl Volksberstel wordt in het fcbeclc land van 3 tot 10 Pebr een gezinsweek gehouden In bet kader hiervan wordt op Dinsdag 29 an a i in Concordia door de afd Gouda een bijeenkomst georganiseerd waarop de beer G Bos ait Oen Haag zal spreken over De taak van deNed Volkslieast terwijl hij na de pauze het woord zal voeren over Gezinsherstel brengt Volkskrstel Deze bijeenkomst zal te half acht aaovangen O die fijTtsen De heer S deed aangifte van diefstal van 4d fleta die op den Kleiweg even onbeheerd voor eea winkel had gestaan Dit gebeurde Maandag j l omstreeks 11 15 uur Wanoeei zollea de wielrijders lecren neer aandacht asa hu karretje te besteden vragen wij ons at BURGrRLIJKE STAND GEBOREN 18 an Esther M dr v A A ReparoD en A M de K eiicr Raam 129 PranciKOS E zn v F v d Burf enA M G van Straaten v Renessrpl 8 19 Jan Wil emlaa M dr v Noorlander W M Wassina Varkeoraarkt 30 Gcrardos zn v W P Jansvrn en H deKoning Gr Plorisw 79c Erik R E zn P L E Uunk en B Rllnders foohertstr 13 20 Jan Willem M zn van M W Vertchttt en M M Spee Kanaalstr 24 21 Jan PtiroDclIa M E W dr v H C de Mol KL Hazelzet Hoogstraat 8 OVERLEDEN 17 aa ComelU H P P ln 7 moarxirn UIT DEN OMTREK REBUWIJK Controle Bevolkingsre ster eo tweede distributiestamkaart 8 en W hebben ter openbare kennis E bracht dat voor de vergelijking van hf t volkin sregister en de Tweede Distrikutiestamkaart benevens de voorgeschre▼en ▼ zegeling daarvan de ingezetenen zich persoonlijk moeten aanmelden op de daarfcij aangegeven dagen en uren op 21 22 23 24 25 28 29 30 en 31 Januari a s tp de voor ieder aangegeven dagen en ren zie daarvoor de publicatie Zij die nalaten zich aan te melden kunlen niet meer in aanmerking komen voor it verstrekking van nieuwe bonkaarten Bij niet aanmelding of verstrekking van fljuiste gegevens kan straf worden opge Voor personen die geboren zijn in 1931 f later moet de aanmelding plaats hebken door het hoofd van het gezin Personen die door ziekte daartoe de lelegenheid niet hebben dienen b er an et opgave van de redenen mededeeling te doen aan de afd Bevolking ter ge eentesecretarie Bij de aanmelding moeten worden me legebracht de Tweede Distributiestamkaart zoo mogelijk het persoonsbewijs en ket trouwboekje en andere bewijsstukken waaruit de identiteit kan worden vastgesteld Openbare vergaderingen De Burgemeester heeft ter opentja e kennis aebracht van de Ingezetenen dat onder intrekking van de Verordening van 12 Sept 1R44 Stbl 15 nieowe regelen xijn vastgesteld volgens welke het houden van openbare verga erlngeo bijeenkomsten of eptochten alsmede vao bi eeï fcomsten tot oefening den wapenhandel aan beperkingen ziin onderworpen Het verbod geldt niet voo fkeli ke openbare Godsdl os oefenmger Tot bet verki gen van verguBOlofl ln e vijf da en te voren een sch ifteijke anglf e wo deng dian bij den f u ge meester Ter Itvoertag vaa deze verordening Is de Burgemeester gemachtigd vergunning te verleenen alsmede de te stellen regelen der ververgadering of bijeenkomst te geven Loop der bevolking Vertrokken zijn J van Delft uit H 4 i n Gouda L Brand uit H 163 n Schiedam Ingekomen zijn H F L akerveld in H 83 utt Gouda M E van der Hoorn in A 8 uit Leiden P Kraan In E HO uit Wveen I Prederlka in H 139a uit Duitschland S Njesmatchrowa in E 66 nlt Duitschland Th M H Broer in B 28 uit Amsterdam H A van der Hoorn in A 8 uit Zegve d Th H Koek in F 97 alt Den Haag 1 C van Leeuwen in D 143 alt Beverwijk P Hofman in K 8 uit Viist Ter GemeeBtesrcretarie werd als verloren voorwerp aangeqrven een k he katoen verloren door dhr W van der Steen sGravenbroekscbenweg E 154 Onbetronwbaar ijfs Zondagmiddag zakte e i 12 jarig Meisje van de familie L van Le uwea nlt de afd OudR euwiJk op de wetering langs den Kerkweg door het ijs De hrer MaMop had het geluk met behulp van eea ladder het meisje op het droge te brengen Het meisje was reeds bewusteloos maar werd door toegeschoten ha p donr tocpaaMng van de konstmatige ademhaling weer bi gebracht Ook aan de ReeowUkschebruq zakten er zestal personen door het J s Zij wistea zichzelf te redden Barg lQke stand ONDERTROUWD H Heus 47 j co K v d Star 54 W van Leeawea 24 1 ea P W Koster 18 C M Meijaard 26 1 te Arnhem en P Slappende 26 f Erh scheldtng Inoeschreven tas chea Vonk eii L Riacheval beidea te W veen OVERLEDEN te Goada H Scboutea 83 j oiioeb van Vlfet 2m z v vaaVl et en T I Verwaai T Hoogendnoro te Zwaoimerdam 78 echtgenoot van M Koster GEBORENHans x v M JïrhonteB ea A V Elk Leonardns Theodow i ▼ P Th Vergeer ea J M de Jong Kon Minister Lieftinck in zijn laatste radiorede meedeeien dat door het slaeren van de ueldsaneering het gevaar voor inflatie goeddeels is afgewend geheel van de haan is dat oreva ir stellip niet Bij de thans gevolgde loon en prijspolit ek immers is het een drincrende noodzaak dat niet alleen de loonen maar ook de prijzen vast in de hand gehouden w or dat ook de levensmiddelenpnjzen en die van de dagelijksche levensbehoeften gestabiliseerd dienen te worden Het gaat er om evehwicht te breneen tusschen de inkomsten en uitgaven van den individueeien verbruiker en uiteindelijk van het geheele Nederlandsche volk Hangt hiermede ook niet het herwinnen van onze plaats op de wereldmarkt cQrnpny Sver een ge inge hoeveelheid contanten waarm zij moet passen en meten om noo ge uitgaven te kiinnett doen De mpdewerkine van het publiek is dan ook ononTe rlijk bij het handhaven van de ISfyS wat als g giizijn te beschouwen moet h tp ubliCk ooic Het streven is er op gericht de ve bruikersprijzen zoo laag mogehik te houden Verschillende prijsverlagingen zooals voor textiel en schoenen konden reeds worden doorgevoerd Aan dit streven ztjn echter bepaalde grenzen gesteld De inroerprijzeS zijn over het algemeen z MOORDRECHT Per Aspera ad Astra s eerste nederlaag in dit seizoen Voor het districtskampioen Gouda 1ste klasse libre speelde gisterenavond Per Aspera ad Astra uit Gouda te Moordrecht baar eersten wedstrijd tegen Moordrecht die voor de Gouwenaars tevens haar eerste nederlaag in dit seizoen is geworden Dit is voor Moordrecht een uitstekend begin in deze ontmoetingen reeks waarbij nog zijn ingedeeld N S H uit Gouda en de Bergambachtsche Biljard Ver De eerste partij tusrchen P Frederiks 96 en W Kok lOl had direct a een spannend verloop doordat Frederiks op de fwee laatste caramboles stracddr waardoor Kok de 101 haalde Bij den nastoot echter maakte Fi ederiks met een fraaien trekbal ook de 96 vol waarmede In 22 beurtca deze partij remise De tweede partij tnsschen Sleutelberg Gouda en Slobbe Moordrecht had een egaal verloop waarbij Sleutelberg regelmatig zijn voorsprong vergrootte daarmede in 24 beurten de 113 punten behalend Moyenne Sleuteloerg 4 70 en Slobbe 2 66 waardoor de stand 3 1 in het voordeel van Gouda werd De partij C G de Grnyl 96 en van Jeveren 96 was pannender Belden stonden bi de 50ste carambole gelijk doch hierna ging van everen uitioopen om na de 21ste beurt de 96 te halen Moyenne van Jeveren 5 47 de Gruyl 3 04 Stand 3 3 Onder spanning nam de laatste partij een aan ang tnsschen C v d Kuy 107 Moordrecht en D Maree 137 Gouda In het begla was het een gelljkopgaande partij waarbij mooie stooten gemaakt werden De spannino werd echter steeds gtooter want na de 10de beuri was de stand van de Kuy 68 tegea Maree Si Aaa beide kanten Werden eenige poedels gemaakt maar van de Kuy liep langzaam maar zeker uit en in de 8de beurt war de l07de carambole daar Maree telde R5 caraTitioles l möynne vnn deze partij was v d Kuy 5 94 en Maree dat bij de volo ende bonkaartenuitreiking via den distributied enst aan het publiek zal worden uitf ereikt Hierin zijn de kleinhandelsprijzen van verschillende artikelen vermeld Deze prijzen zijn bedoeld als richtprijzen zoodat zij niet ais een vast tarief moeten worden gehanteerd Men kan echter aan de hand van dit vouwblad zelf bepalen of men te veel betaalt voor een bepaald artikel Naast brandstoffen bmnen huis prijsopdrijving constateeren dan kan men zich wenden tot het Directoraat voor de Prijzen waarvan het Gondsche kantoor is gevestigd op de Steinkade 27 Ook voor andere zaken wordt een prijsregeling vastgesteld zooals voor verhuizin en en dergelijke Speciaal wordt de aandacht gevestigd op het veel voorkomende euvel van te hooge huren voor kamerbewoners Moeilijk is het in dit geval vaste prijzen op te stHlen Men kan immers een kamer huren met of zonder kost meubiieering wasch of verwarming Er wordt echter een dringend beroep gedaan op de verhuurders om in deze sociaal te handelen en niet te overvragen Mochten huurders vinden iKltuUeiM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Zwaar bewolkt met later vooral in het Zuidw van ons land plaatsel eenige neerslag langzaam afn vorst Matige wind hoofdzakelijk tusjchen Z 0 en Z Wat is er In Gouda te docnl Reunie Vrijdag t m Woensdagi The Goldwyn Follies Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Parijs onder Hoogspanning Schouwburg Bioscoop Vrij en Ooverveerd Woensdag 23 Jan Reunie bovenzaal 7 o Ds J Bö ger Wat kunnen wij doen In verband met den mensch van morgen Idem 8 10 uur Ie bewaarschool Patersteeg Repetitie Gemengde Zang vereen Fuierpe Idem Ned Herv Gemeente Turfmarkt 54 7 3C uur Ds Joh van Welzen Idem 7 30 uur Vcemarktrest Vergadertag Ned Chr Vrouwenbond Idem 8 uur Blauwe Kruis S D A P Afd Gonda H Wihemse Over de Partij van den Arbeid Donderdag 24 jan 7 30 uur Rest Ter Gouw Blljartwedstrljds K O T Berkenwoa deSportrust Idem 8 uur Kleine Kerk Pperstr spreker Dr A J v d Graaff uit Hilversum oven Lichaamsbouw en karakter ia verband met religieuze verschijnselen Idem 7 45 uur Blauwe Krais Volksoal versUelt Dr E v Raaltet Binnen ra buiten spiegel van Rusland en Amerika Idem 8 uur Reun et Voordrachtavond door Diny Plets Metselaar Idem 8 our Concordia WlUy Albertt la Het Scbooierfje Vrijdag 25 Januari 8 nor Blanwe Krtita Bijeenkomst Soc Dem Vronwenkomst Idem 7 30 uur Rest Ter Gouw Biljartwedstrijd K O T Gouda Stolwljkerslnis 4 72 Eindstand 5 3 In het voordeel van Moordrecht Voor deze districtskampioenswedstrijden worden deze week nog gespeeld Per Aspera ad Ad tra N S H N S H Bergambacht en Bergambacht Moordrecht BINNENLAND BINNENKORT WEER TEXTIELPUNTEN GELDIG Zeer binnenkort zullen de nog i stee rende punten van de textiefkaart V 510 geld g worden verklaard Het publiek wordt erop gewezen dat het koopen ea verkoopen van textielgoederen op bonnen der textielkaart niet geoorloofd Is zooIrng deze nog niet door het Centraal Distributiekantoor aangewezen zijn Tegen hen dit zich hieraan niet houden zullen strenge maatregdeo wordai genonien Gifhandel in quadraat eischte dooden Een ernstig geval vaa het schenken van Methyl alcohol is gistermiddag door het gerechtshof te Amsterdam in hooger beroep behandeld In Maart 1945 stierf een bezoeker van een café te Amsterdam tengevolge van het gebruik van enkele borrels die hij had gedronken De caféhouder beweerde de drank van twee ói jaar oude Amsterdammers N L en H B te hebben gekocht die daarop werden gearresteerd Zij bleken de alcohol gestolen te hebben en waren door de rechtbank in October 1945 tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld Aanvragen extra Texticlgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Dis ributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wle bewtls van aanvrage het nummer draagi tnsschen 26467 en 26933 op Donderdag 24 annari tusschen 9 3 enl2 uur en 2 en 3 30 uur mmmmm