Groot Gouda, woensdag 23 januari 1946

Brammetje Flapoor en z n menden Nadruk verhorien De Avonturen van door G Th Rotman RADIOPROGRAMMA VOOR HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 Hoe staat t met de landbouwers door Chr v d Heuvel 18 20 Populair programma RN 10 19 00 Nieuws n c RV 19 15 Marschmuziek 19 30 Eng jes voor beginnelinRen PN I ü 20 00 Nieuws NCRV 20 05 Radio Philh Orkest o l v Albert van Raalte solist üerard Hengeveld piano 20 55 Dr W J Kolkert Het Chr Onderwijs in zijn nationale beteekenis 21 15 Vervolg concert tJN 10 22 00 Nieuws NCRV 22 15 Actueel halfuur 22 45 Een half uur zang 23 15 Gram concert 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m RN I O 18 00 Nieuws VARA 18 15 Reportage of orgelopnajnen 18 30 Kwartet Jan Corduwener 1845 Het werk van de Dr H B Wiardi Beckmanstichting 19 00 Juan Petro en zijn orkest VPR O 19 30 Beteekenis van de kerk door bs C B Burger RN 1 0 20 00 Nieuws V A R A 20 05 Progr m m v W Drees Min v Soc Zaken Rolien Numan en Joh Jong RN 1 0 21 15 De Patriot V A R A 21 30 Het spel van liefde en dood door Romain Roland 22 30 Eddy Walis speelt R N I O 23 00 Nieuws V A R A 23 15 Voor we ter ruste gaan 24 00 Sluiting BUITENLAND De Engelsche communisten en Labour De Britsche communistische partij zal gaan streven naar grooter samenwerking met de Labourpartij Officieel is verklaard dat de communisten alle verplichtingen voortvloeiende uit de reglementen der Labourpartij willen aanvaarden en van ganscher harte willen bijdragen tot het succes van de regeering Men gelooft dat zulks de communistische partij in staat zal stellen in opbouwenden zin bij Ie draeen tot de gemeenschappelijke taak van de arbeidersbeweging een taak die deii SfeuTfVan alle arbeiders vereischt OVERZICHT VAN DE U N O Na het aanhangig maken van drie internationale kwesties bij den veiligheidsraad IS men in U N O kringen zeer verlangend te weten wanneer deze raad bijeen zal komen Het is niet waarschijnlijk dat de raad nog voor Donderdag aanstaande een regulaire bijeenkomst zal houden Waarschijnlijk zal het zelfs later worden Wel zouden de leden van den rjiad morgen een informeele vergadering beleggen De dag van heden was wederom gewijd aan het werk van onderscheiden commissies en subcommissies Aan de subcommissie voor de talen bijvoorbeeld is de kwestie voorgelegd of de vijf officieele talen van de U N O Engelsch Fransch Spaansch Russ en Chin alle totAverktalen verklaard moeten worden Dit zou een rompslomp van vertaalwerk met zich mede brengen De subcommissie heeft daarom een compromis voorstel in studie genomen voU ens hetwelk het Engelsch en het Fransch als voertalen ter vergadering gehandhaafd zouden worden doch Waarbij tevens de mogelijkheid geschapen zon worden door middel van koptelefoons het gesprokene ook in een der andere drie talen te volgen In de bijeenkomst van de beheercommishie heeft de Syrische gedelegeerde critiek geleverd op de houding van Frankrijk inzake het mandaat over Togo en Kameroen Deze houding beteekende volgens hem zooveel ais anexatie van de betreffende gebieden wem Waarschijnlijk zal morgenmiddag m derom een plenaire zitting van de alge vergadering worden gehouden Nederlandsche kringen bij de U N O over het optreden van Dr Manoeilsky In Nederlandsche krin iren bij de U N O i niL n volgens Reuter van meening dat het optreden van dr Manoeilskv namen i de delegatie van de Oekraint betreffende Indonesië waarover de Nederlandsche delegr tiu niet wred geraadpleegd d belangrijke vraat naar voren brengt van de interpretatie van het handvest Van Nederlandsche zijde wordt er n l op gewezen dat men met hét volste recht ou kunnen opmerken dat hetgeen in Indonesië ge neurt een zuiver binnenlandsche aangelegenheid is waarbij het aan de Neder landsche regeenng vrij staat om de hulp in te roepen welke zij wenschelijk acht om de situatie te behandelen Hoewel er oogenschijnlijk overeenkomst bestaat tusschen de Indonesische en Perzische situatie wijzen Nederlandsche kringen er op dat de Perzische regeering zelf een beroep heeft gedaan op den Veiligheidsraad terwijl een dergelijk beroep niet gekomen is noch van de Nederlandsche of Grieksche regeeringen Dr Manoeilsky heeft gisteren verklaard dat hij besloten had tot den door hem genomen stap nadat hij tallooze telegrammen had ontvangen van Indonesisch Nationalistische groepen waarin hem verzocht werd om hun geval aan de U N O voor te leggen daar zijzelf niet in staat waren dit te doen Ned voormalige krijgsgevangenen naar Singapore Officieel wordt medegedeeld dat er sedert 30 December 1945 geen Nederlandsche krijgsgevangenen te Rangoon meer zijn Allen zijn geëvacueerd naar Singapore waar zij opgenomen zijn in de daar gevormde bataljons Wisjinsky te Londen gearriveerd Om 12 58 uur G M T is Wisjinsky gisteren op het vliegveld Tangmere aangekomen Productieslag in Amerika In materieel opzicht is de overschakeling van Amerika s industrieele apparaat thans vrijwel voltooid De voornaamste taak waarvoor het land zich nu gesteld ziet is de omvang der productie Aldus John W Snyder directeur van het bureau voor oorlogsmobilisatie en overschake ling in zijn vijfde kwartaal rapport aan het congres Het totaal aantal werkeloozen bedroeg in December ongeveer 3 000 000 Volgens Snyder werd het hoogtepunt van de werkeloosheid in het vroege voorjaar verwacht Het directe gevaar van deflatie is daarom minder ernstig Men beschouwt de inflatie echter als een toenemende be dreiging voor de economie De inkomsten der Amerikanen na aftrek der belasting daalden weliswaar met 7 000 0DO OOO dollars per jaar sedert V J dag De uitgaven der consumenten stegen in hetzelfde tiidvak echter met 3 000 000 000 dollar per jaar In het ver slag wordt aangedrongen op twee veiligheidsmaatregelen tegen inflatie In de eerste plaats moet de prijsbeheersching ook na 30 Juni 1946 voortduren In de tweede plaats moet alles er op gezet worden om de productie op te yoeren Snyder zeide wij moeten een race heginnen om onze productie uit te breiden Wij moeten de inflatie verstikkeft door een gestadige stroom van goederen wij moeten werkgelegenheid scheppen die onze arbeiders en veteranen noodig hebben Dit is primair een taak van het paticuliere bedrijf Maar de regeering heeft onbetwistbaar de verantwoordelijkheid om de juiste omstandigheden te scheppen voor het zakenleven om de beoogde doelen te bereiken Engelsche reactie op Russisch voorstel Volgens een correspondent van Reuter heeft het Britsche cabinet heden tijdens zijn bijeenkomst welke aan de heropening van het parlement voorafgaat het plan van Rusland besproken de quaestie van de Britsche troepen in Griekenland en Indonesië aan de U N O voor te leggen De regeering overweegt de mogelijkheid dat Bevin of een andere Minister later op den dag in het parlement een verklaring over dit onderwerp zou afleggen BRITSCHE PERSSTEMMEN OVER DE INDONESISCHE KWESTIE Cjedurende de afgeloopen weken hebben Sowjetbladen felle critiek iiitgeoefena op de Nederlandsche en Britsche politiek in NedIndiè aldus deMiplO i i correspondent van de Times Zij lieten de vooruitstrevende hervormingsplannen die de Nederland sche regeering op pol tiek eii sociaal gebied v h Indon volk hebben ontwikkeld onbesproken doch betoogden dat de door het handvest der Vereenigde Volken erkende rechten aan het Indonesische volk werden onthouden Het teit dat Sir Archibald Clark Kerr tot Baron IS verheven onmiddellijk na aankondiging van zijn bijzondere zendinu naar Java s door de geheele Bntsche pers met volrloeniiv besproken Voi rens den Bataviaanschen correspondent VMU de Daily Telegraph is de bekendmaking van de zending van Sir Archibald Clark Kerr in Britsche en Neder andsche als ook in gematigde InLe ische kringen S tig on vangen In overcensteming hiermede keeit het op 29 Een twee boem krak Bram was in volle vaart tegen de deur aangebonsd de deur bezweek met gekraak en Bram rolde met de stukken van de deur de winkel in zoodat alleen nog maar zijn voetzooien te zien waren In een wip waren ze nu ale drie binnen ook Menelik die eigenlijk op de uit ijk had moeten staan maar zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen timisme met betrekking tot een spoedige regeling van de Kwestie terug Dr v Mook zal aldus de correspondent op den algemeenen steun kunnen rekenen Hij is ongetwijfeld de juiste figuur om de Nederlanders in de aanstaande onderhandelingen te vertegenwoordigen en het gunstige moment in de benoeming van Sir Archibald Clark Kerr is gelegen in den invloed die zij moet hebben op de Indonesische leiders zijn aanwezigheid plaatst de onderhandelingen op een internationaal standpunt hetgeen steeds de wensch van de Indonesische leiders is geweest Tot op heden was de invloed van de gematigde Indonesiërs niet groot genoeg om druk uit te oefenen op de extremisten De tegenwoordigheid van Sir Archibald Clark Kerr zal hen in de gelegenheid stellen het extremisme van Soekarno te overvleugelen Sir Archibald Clark Kerr baron De Engelsche Koning heeft aan Sir Archibald Clark Kerr den titel van baron verleend Geen Nederlandsche rechters te Tokio De New York Times meldt uit Tokio dat Nederland zoowel als Frankrijk en Rusland verzuimd hebben te antwoordenbinnen den gestelden tijd op een uit noodiging om een rechter te benoemen dieTokio moeten beoordeelen en als gevolg hier van niet in het gerechtshof vertegenwoordigd zullen zijn INDIE De verjaardag van Prinses Margriet te Batavia Den 19en januari had te Batavia de viering plaats van den verjaardag vanPrinses Margriet in verband hiermede werd de avondklok later gesteld doch vanfeestelijkheden was slechts sprake in kleinen kring cantines e d Er kon geensprake zijn van een algemeene feestviering Geinterneerden uit Malang te Batavia Verwacht Het Republikeische ministerie van Voorlichting te Batavia deelt mede dat 156 geïnterneerden uit Malang vanochtend te Batavia zijn aangekomen Aalmoezenier der Ned Kath Jongerenbeweging De Bisschop van Haarlem heeft namens het hoogwaardig episcopaat benoemd tot Nationaal aalmoezenier der Ned Kath Jongerenbeweging H A J Drost te Anisteraam GELDKWESTE OP JAVA üe Economist schrijft de valutaontwikkeling op Java verschilde aanmerkelijk van die in de andere bevri de landen in het Verre Oosten daar het algemeene plan tot demonatiseering der Janansche geJduitgiften zonder meer met kon worden gevolgd De Britsche autoriteiten gingen noodgedwongen tot improvisatie over Zoodoende zijn er op het oo enblik twee soorten geld in omloop doch slechts het Japansche wordt officieel erkend De Britsche en Bntsch lndi 30 Vlug gingen ze nu 1 Menelik klom vlug als J i P hoogste planken en wit a i beneden dat door de ai vangen werd Vooral b daar handig in hij ving de brooi et alleen met zijn pooten maar ook n ct zijn slurf op Maar o wee Wat was dat opeens sche troepen die in Nederlandsch lndi sche guldens betaald worden kunnen dit slechts in hun cantines en legerpostkantoren gebruiken terwijl andere betalin gen voor plaatselijke goederen en diensten in Japansch geld geschieden Teneinde de troepen in staat te stellen gelu uit te geven in bazars restaurants en dergelijke ontvangen zij wekelijksch een ex gra1ia betaling in Japansche guldens die zij niet kunnen sparen of omwisselen Daarom geven de troepen dit geld zoo spoedig mogelijk uit De inlanders hebben practisch den handel gestaakt doch eir wordt nog steeds n kleine handel gedreven door Chin die eigenaars zijn Van restaurants en van de meeste winkels Den laatsten tijd poogden de winkeliers goederen tegen ponden of dollars aan te bieden De onofficieele koers voor het pond jiterling is 400 tot 800 Japansche guldens en voor den Nederlandsch lndischen gulden ongeveer 20 Door ponden of dollars in Japansch geld om te zetten en dit weder in Indische valuta kunnen winsten van meer dan 500 worden gemaakt doch het schijnt dat er niet op groote schaal gepoogdwordt het pond in omloop te brengen Deze toestand en de onzekerheid aangaande de toekomst van het Japanschegeld maken allen handel behalve zeergeringe verkoopen in het klein zoo riskant dat het de Chineezen ontmoedigt Noch de binnenlandsche noch de buiten landsche handel zullen zich waarschijnlijk herstellen tenzij Nederlandsch geld ofeen of andere stabiele valuta wordt toegestaan Dit moet echter vermoedelijkwachten tot de politieke toestand is opgelost HET HOOGER ONDERWIJS TE BATAVIA De Universiteit van Batavia is gisteren officieel geopend door dr P A Kerstens doctor in de rechtsgeleerdheid en directeur van het departement van onderwijs en eeredenst Hij zeide o m Het ligt niet in onzen aard neer te zitten in wijsheid en toe te zien terwijl de ellende zich verspreidt over het land en over het volk Wij deelen de angst van allen betreffende hun stoffelijke nooden en gevaren maar vragen ook bijzondere aandacht te besteden aan de stagnatie van de intellectueele wetenschappelijke en moreele opvoeding van onze jeugd Het is volkomen duidelijk dat tenzij schoolopleiding en opvoeding vernieuwd verdiept en uitgebreid worden de beloften van staatkundige en socialen vooruitgang vervat in de historische rede van de Koningin niet in vervulling kunnen gaan Deze nooduniversiteit laat als academisch eii werkend instituut met groote vastbeslotenheid de periode van de ivoren toien achter zich Het is de be i doeling dat het onder de auspicit n van de nooduniversiteit voor diegenen die de belangstelling gevoelen maar nochtans met tot een academischeii kring in enge ren zin behooien mogelijk zal zijn colleges van hoog wetenschappelijk peil te loopen Dit instituut wordt door zeer bekwame professoren geleid en vereenigt weer zoowel Indonesische Chineesche en Euio peesche studenten als professoren Het is de vrucht van nederigen geemeenschaps zin en keert zich terecht af van hooghartig individualisme en isolationisme