Groot Gouda, maandag 28 januari 1946

DE STEM UIT HUIS Bij de B in de BlaUwstraat werd en luidspreker gestolen uit den winkel wel een sterk staaltje Of hier het gesegde opgaat dat gestolen stemmen niet gedijen KETTINGBRIEVEN DWARRELEN DOOR DE K AKKEREN In de Korte Akkeren hebben eenige origineele lieden een kettingbrief in omloop gebracht die in de brievenbus bij de bewoners wordt gestopt Er wordt gedreigd met kwaad en onheil wanneer men de ketting verbreekt Het behoeft wel geen betoog dat hier geen enkel sociaal doel mee gediend is en het wordt dan ook t5en sterkste aangeraden niet aan deze aardigheid mee te werken Op die manier bloedt het geval vanzelf dood DE SPARTA TERECHT In ons blad van Zaterdag maakten wij er melding van dat er bij de Ambachtsschool een motorfiets was gestolen Thans is dit vervoermiddel teruggevonden in het fras langs den weg bij de Juliana sluis De motor was niet defect en startklaar zoodat vermoed wordt dat eenige onbevoegden er een plezierritje mee gemaakt hebben NATÜURK GENOOTS HA P VOOR GOUDA en OMSTREKEN VAN zuider2 ee tot IJSSELMEER Op Woensdag 30 Januari spreekt te 8 uur precies in Het Blauwe Kruis Westhaven 5 de heer Kees Hana bioloog te Heemstede over Van Zuiderzee tot IJsselmeer met lichtbeelden De heer Hana is schrijver van verschillende po pulair wetenschappelijke werken over het Nederlandsche landschap flora en fauna In zijn voordracht zal hij de veranderingen in landschap en planten en dierenleven welke bij de drooglegging der Zuiderzee plaats vonden behandelen DE HERVORMDE JONGEREN Donderdag 24 Jan hielden de Hervormde Jongeren in de Kleine Kerk hun maandelijksche samenkomst Jeugdouderling J Kapteijn opende vergadering met Schriftlezing en gebed daarna gaf hij het woord aan den spreker Ds A J v d Graaff uit Hilversum die tot onderwerp had Lichaamsbouw en karakter in verband met religieuze verschijnselen In het kort kwam het op het volgende neer Om te kunnen overgaan tot het beschouwen van lichaamsbouw en karakter in verband met religieuze verschijnselen als daar zijn de opvattingen over bekeering en wedergeboorte de godsdienstige richtingen en de kerkelijke twisten dienen wij ons goed voor oogen te stallen de wijze waarop wij leven Dan komen wij tot de ontdekking dat we niet in de diepte doch slechts aan de oppervlakte leven Alleen sterke prikkels razzia s VI atoomboom zijn nog in staat ons te treffen Wij moeten beginnen bewiist te leven en te observeeren hoe onze medemenschen leven zich uiten zich bewegen Dan zullen we inzien dat de zintuiglijke waarne nringea zeer subjectief zijn Men ziet vaak hetgeen men gelooft te eiillen zien Waimeer wij dit in Of IjLSchouw nemen zullen wij ook verdraagzamer tegenover elkaar gaan staan De mensch draagt de noMpgelijkheid daartcte in zich die is hem van God geschonken Naar den lichaamsbouw worden door prof Kretschuwer de volgende typen onderscheiden degenen waarbij hét gevoel overheerscht Hiertegenover staat de verstands mcnsch De eersten stellen meestal geen belang in intellectueele zaken zijr niet origineel geestelijk meer naar buiten dan naar binnen gericht daarentegen zijn ze niet verlegen en kunnen zich spoedig aan hui omgeving aanpassen De laatsten zijn intelligent voelen zich tot abstract denken aangetrokken zijn in staat tot ontdekkingen en doordat ze in zichzelf besloten zijn voelen zij zich ook spoediger gekrenkt Daarna lichtte Dr A J v d Graaff dit karakterverschil toe met behulp van voorbeelden en stelde ook tegenover elkaar Luther de gevoelsmensch en Calvijn de verstandelijke Dit zijn wel twee uitersten Maar de doorsnee mensch is een mengeling van beide karakters en wij kunnen daarom slechts in Christus werkelijk een eenheid vormen Na de pauze beantwoordde Dr A J v d Graaff de vragen die hem waren gesteld en lichtte Dr D M Blankhart het doel van de bijbelstudie kringen toe Muzikale medewerking werd geboden door Mej M Blom orgel en den heer J de Munck fluit SPOk i NIEUWS Biljart District Gouda Clubkampioenschappen 1ste klas Na haar nederlaag tegen Moordrecht 23 an heeft Per Aspcra ad Adstra Woensdag een goeden wedstrijd gespeeld tegen N S H Goudd en deze tevens gewonnen met 8 0 De eerste partij werd in 29 beurten met 113 car ioor Sleutelberg P A A A gewon nen van Wiltenburg 63 car De 2e partij eindigde met Kok als winnaar met 101 car tegen Voorden haak De 3e partij eindigde voor belde partijen met 96 car De Grauw met een moyenne van 5 64 Eikenboom met een moyenne van 2 23 De laatste partij won Marec in 20 beurten met een moyenne van 6 85 van Dukker met een gemiddelde van 3 90 Zoo won Per Aspra al de vier partijen Donderdag J l speelde N S H I met Bergambacht I gelijk De eerste partij werd gewonnen door C v d Starre Bergambacht met 110 car van Wiltenburg N S H met 50 car De volgende partij won Eikenboom P A A A onbedrelgd van Graafland Bergambacht met een hoog gemiddelde van 6 De partij Dukker HO car van Wal 121 car werd zonder moeite door van Wal gewonnen met een gemiddelde van 6 73 De vierde en laastste partij welke zeer spannend was won van Vliet van Voordenhaak zoodat dezen wedstrijd met 4 4 eindigden Vrijdag speelde Bergambacht tegen Moordrecht deze kwam met een 6 2 overwinning uit de bus De beste partij werd gespeeld door P Frederiks Moordrecht in 15 beur fen van A Prins met een gemiddelde van 6 40 De tweede partij won Moordrecht eveneens doordat Slobbe in 27 minuten v d Straaten wist te slaan De spannenste partij werd gesppeld door v Wal en C v d Kuy van Wal wist in 2 beurten zijn achterstand In te loopen en passeerde v d Kuy met 20 car In de laatste b urt strandde van Wal waardoor v d Kuy zijn kans kreeg en deze partij WOB Bergambacht won de laatste partij met van Vliet tegen van Jeveren De stand is nu Moordrecht 2 gespeeld lip Per aspera ad astra 2 lip Bergambacht 2 6 o N iH 2 4 Met grogramma v d komende week bevat N S H Moordrecht 27 Jan Bergambacht P r aspera ad astra 29 Jan Per aspera ad astra Moordrecht 30 Jan Bergambacht N S H In de afgeloopen week begonnen de clubkampioenschappen 3e klas De stand hiervan is Tunnel 3 Sportrusl Stolwijk 0 8 Belvedère 3 Tunnel 3 6 2 Moordrecht 3 Moordrecht 3 b 4 4 Moordrecht 3a Moordrecht 3 b 4 4 Sportrust 3 Belvedère 3 uitgesteld Deze week worden in 14 clublokalen de voorwedstrijden voor hel persoonlijk 3e klasse kampioenschap gespeeld Hiervoor hebben 97 spelers ingeschreven Uitslagea Damlust De uitslagen van de 18e ronde vao de E amvereenigiog Damlust luiden H V Eljk N V d Wouden 0 2 P Versloot P v Dam 2 0 A Kooii N V d Wouden 2 0 A V Beuzekom M Vermeulen 2 0 N N A Rodenbach 2 0 J Blokland P Verboom 2 O A Boer P Versloot 0 2 H V Haaren M Zijlstra 0 2 H V Ei k P V Dam 1 1 N ÜThards S Schrooder 0 2 C Molenaar P Tom 2 0 M Vermeulen Blokland 1 1 N N P Tom 1 1 j C de Rruijn J L Bol 0 2 j L Bol M Zijlstra 1 1 Dampkampioenschap van Gouda ea omstreken Op 6 Februari a s zullen de voorwed strijden beginnen voor hetdamkampioenschap van Gouda en omstreken uitgeschreven door den Goudschcn District Dambond onder afdeeltng van den Ned Dambond Deze voorwedstrijden waaraan wordt deelgenomen door 30 spelers ondergebracht In 6 groepen van vijf man 2 groepen eerste klas e 2 groepen tweede klasse en 2 groepen derde klasse zullen vijf weken duren De wedstrijden worden te Gouda gespeeld in Restaurant Duinstee op de Groote Markt en wel op vijf achtereenvolgende Woensdagen aanvangende op 6 Februari a s des avonds om half acht Voor de eerste ronde komen de volgende spelers tegenover e kaar Ie klasse A C Terlouw Moordrecht P Hoogerbrug Boskoop F Ver waal Reeuwijk W Anker Haastrecht P Steenland TOG Waddinxveen vrij Ie klasse B J Goudrlaan Gouda M Ztilstra Stolwijkersluis A Blok Del Bodegraven G v Bgmond Schoonhoven F Jacobi Excelsior Waddinxveen vrij 2e klasse A P Op den Camp Gouda J Hoogerbrug Reeuwijk A v Ardenne TOG W veen A van Multon Moordrecht J Bol Stolwijkersluis vrij 2e klasse B J v d Horst Schoonhoven B Anker Del Bodegraven P Potuit O G Bodegraven C Blonk Exc Waddinxveen J Stout Haastrecht vrij 3e klasse A P Paisgraaf Moordrecht T Koolstra O G Bodegraven A Mesker Schoonhoven M v d Flier Ex Waddinxven A Compeer TOG Waddinxveen vrij 3e klasse B A Rodenbach Stolwijkersluis A van Setten Gouda T Lammens Del Bodegrdven N Duits Haastrecht D v d Ster Reeuwijk vrij UIT DEN OMTREK REEUWIJK Bedankt De heer D Bretnnier die benoemd was tot voorzitter van de Zangvereeniging Hosanna aan de Reeuwijkschebrug heeft voor zijn benoeming bedankt Benoemd Tot hulpondeiwijzeres aan de Chr Bewaarschool aan de Reeuwijkschebrug is in de plaats van mej De Wit die wegens huwelijk bedank heeft benoemd mej Burger te Reeuwijk Volksherstel De afd van N V H ontving dezer dagen het bericht dat van de toegezegdehooilevering door Ammerzoden nietsmeer kon komen Nu binnenkort opnieuw met de levering van hooi zal worden begonnen verzoekt de plaatselijke afdeeling van Volksherstel hiermede wel rekening te willen houden Verplaatst De eerw zuster P J de üroot hoofd van de R K School te Reeuwijk dorp is met ingang van 1 Febr a s tot hoofd van de R K School te Sluiskil benoemd Beroep aangenomen Ds H Roelofsen predikant bij de Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp heeft het beroep naar de Ned Herv Kerk te Bodegraven aangenomen Wat zijn Jehovasgetuigen Donderdagavond Tiad in de Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp een bijeenkomst plaats waarbij als spreker optrad Ds L Vroegindeweij van Waddinxveen met als onderwerp Wat zijn toch die Jehova s getuigen Het kerkgebouw was geheel bezet Na de gebruikelijke opening zette Ds Vroegindeweij het hoe en wat de Jehova s getuigen zijn en doen op glasheldere wijze uiteen voor een zeer aandachtig gehoor Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd geen gebruik gemaakt BINNENLAI D De Nederlandsche Voetbal Bond weer Kot iin1 iijk Naar wij van den Nederlandsche Voetbal Bond vernemen heeft het H M de Koningin behaagd den Voetbalbond wederom het ii aedicaat Koninklijke te verleecen zoodat het voortaan weer K N V B zal zijn Repatrieerenden aan boord van het S S Boissevain s Gravenhage 26 Jan De afdeeling pers en publiciteit van den dienst der re patrieering deelt mede dat het s s Bois sevain op weg naar Nederland met re patrieerenden uit Ned Indië in totaal 1836 pasagiers aan boord heeft n l 603 mannen 736 vrouwen en 497 kinderen Bijzondere leerstoel in de Parapsychologie s Gravenhage 26 Jan Naar wij vernemen heeft de regeering besloten aan de universiteit te Leiden een bijzondere leerstoel te vestigen in de Parapsychologie Stichting van dm arbeid Het N V V deelt mede In de fusiebesprekingen tusschen een delegatie uit het N V V en de l V C is gebleken dat de Stichting van den arbeid aanvaardbaar is als permanent college van overleg tusschen werknemers en werkgeversorganisaties en de overheid met dien verstande dat jn de ontwerpstatuten van de Stichting eenige belangrijke veranderingein dienen te worden aangebracht Tevens kwam tot uitdrukking dat de Stichting voralsnog geen publiekrechtelijk karakter behoort te dragen waardoor zij wellicht een belemmering zou kunnen vormen voor het tot stand komen van een goede publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Regeeringscommissariaat voor buitenl Agrarische betrekking s Gravenhage 26 Jan Naar hef A N P verneemt heeft de regegring in verband met onze omvangrijke bemoeiingen in het buitenland op het gebied van den landbouw en de voedselvoorziening besloten in te stellen een regeeringscommissariaat missariaatvoor buitenlandsche agrarische betrekkingen Prinselijk Paar brengt bezoek aan de Scandinavi he landen s Gravenhage 26 jan Prinses lu Hana en Prins Bernhard zullen tegen net einde van de maand Februari een offi cieus bezoek aan Efenemarken en Zweden brengen teneinde den dank van Nederland te vertolken voor de door deze tan den georganiseerde hulpacties Aan deze reis zal tevens een beleefdheidsbezoek aan Noorwegen worden ver bonden Ameland reeds zeven dagen geïsoleerd Hollum Ameland 26 Jan Door eendikke laag ijsschotsen in de Waddenzeetusschen het eiland en de Friesche kust isAmeland nu reeds zeven dagen van iedercontact met het vaste lai d verstoken Debewoners bereiden zich thans voor op een h rtigdurige isolati Vrijdenkers Radio Omroep V R O wenscht medezeggenschap Leden van de vrijdenkers vereeniging De Dageraad hebben Zondagmorgen n bijeenkomst in Krasnapolsky te Amsterdam bijgewoond van de Vrijdenkers Radio Omroep V R O die naast de bestaande omroepvereenigingen tot 1 Jan 1 37 maandelijks van de regeering één ur zendtijd tot zijn beschikking had De drie sprekers op deze bijeenkomst eischten wtapr zendtijd zOoals vroeger Zij spraken hun ontevredenheid uit over de huidige regeling Liefdesdrama te Rotterdam Zondagmorgen om half twaalf heeft zich in de Schietbaanstraat 9a te R dam een liefdesdrama afgespeeld De 29 jarige bankwerker F V heeft namelijk het meisje met wie hij ging op het oogenblik dat zij een eind aan de relatie wilde maken door een messteek in den rug van het leven beroofd De dader heeft zich op de Kruiskade aan eenige politieagenten aangegeven Bond van gerepatrieerden In Amsterdam heeft gisteren een propagandabijeenkomst plaats gehad van het Nederlaijdsch Verbond van Gerepatrieerden welke bond de belangen wil behartigen van hen die verplicht in Duitschland te werk zijn gesteld en de vriendschapsbanden van deze mflnschen wil onderhouden en verstevigen