Groot Gouda, dinsdag 29 januari 1946

Ö GROOT GOUDA m ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTRE KEN ï n Redactie L J A V d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda DINSDAG 29 JANUARI 194d NUMMER 140 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 309 Abono p w 25 et Losse numm 10 et Marrigje van Eyck en W Laurier weer voor hun rechters De Bijzondere Raad van Cassatie heeft gisteren de zaak van Marrigje van Eyck en W Laurier ter hand genomen Allereerst kwafn de zaak Laurier aan de orde Zooals bekend was hl wegens verraad tot 10 aar gevangenisstraf veroordeeld De verdediger Mr Dr Smit besprak uitvoerig de omstandigheden welke verdachte er toe hadden gebracht het verraad te plegen Verdachte heeft den bedrijfsleider van de wasscherij waaraan hijzelf als chauffeur was verbonden verraden Er be tend een grooie wrok tusschen verdachte en dtnbednjfsleidcr Deze laatste had hem beschuldigd van verduistering behandelde het personeel slecht en was zeer weinig populair Dit was voor een weinig ontwikkeld man als verdachte HEER TOH MUT DKR EN DE ZIEKENFONDSEN Zaterdagmiddag heeft in De Zialm een bespreking plaats gehad van de gecombineerde Besturen der Goudsche Ziekenfondsen Als voorzitter moest optreden de heer Joh Mulder Daar deze echter wegens collaboratie huisarrest heeft om zijn leeftijd mag hij tot een be een weinig oniwinnciu umu ctis vciuowuici J j voldoende om wraakgevoelens te koesteren paalden tijd buiten weigerderi de Dit is volkomen verkeerd maar begri peii k huisartsen deze vergadering bij te te wonen De P O D kreeg hier lucht van en deed vóór de vergadering mededeelen dat de heer Mulder het voorzitterschap niet mocht waarnemen De heer Mulder bleef ter vergadering en nam aan de bespreking deel hoewel de heer Heerkens als voorzitter fungeerdie DIEFSTAL DOOR DE VOORDEUR Bij de Fam v L aan het Regentesseplantsoen wisten onbevoegden zich via de huisdeur toegang te verschaffen Alles werd in het benedenhuis overhoop gehaald Een één knopsradiotoestjcl 2 gouden I manchetknoopen 1 vulpen en een DE en daarom drong de verdediger aan op een vermindering van de straf Uit een vraag van een der raadsheeren bleek dat Laurier voor hl zich tot den S D wendde overleg had gepleegd met anderen Mr Langemeler merkte In zijn conclusie op dat de verdachte inderdaad uit wraak heeft gehandeld En dit Is een motief dat eenige clementie rechtvaardigt Een gevangenisttraf van zes aar achtte de adviocaat flscaal de juiste straf Uitspraa ijMUH ë 4 r Wi en I Marigje an Eyck stond terecht wegens het plJ en van verraad door het Bi zonder GerecMtshof tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld Als verdediger trad eveneens Mr Dr Smit op Hij zelde dat de verdachte op een desb treffende vraag van den postcororoan dant Van de Landwacht terloops hefft m denedceld dat veimoedelijk door enkele GQuweoa rs wapenen aoodea zijn vervoerd j Het gevolg Is geweest d t inderdaad enkele menschen zijn gearresteerd waarvan é n naar Doltschtand is gevoerd vermoedcli k is hij daar gestorven De vrouw is ver loofd geweest et een Dultscber aldus de vrrdediqer doch zij was zeker geen moffenmeid heeft menschen verraden waarvan iedereen in Gouda wist dat zij tot de ondergrondsche behoorden De verdachte is ultgehoord en heeft Inderdaad gebabbeld m ar zij heeft geen aanglf e gedaan Het woord opzet is djn ook niet op zijn plaats In de aanklacht Mr Langemeijer de advocaat finaal achtte het ten eenemale uitgesloten dat de verdachte niet begrepen zou hebben wat de consequentie van haar daad was Het feil dat een van de slachtoffers is gestorven maakt de zaak zoo ernstig dat het een ge uk voor deverdacht genoemd mag worden dal dit niet ten l tr is gelegd en er dus op juridische gronden geen hoogere straf dan 10 jaar kan worden opgelegd Ware dit niet het geval dan zou hier misschien zelfs de doodstraf ter sprake zlin gekomen De advocaat fiscaal concludeerde dan oolc tot verwerping van het beroep op cassatie en bevestiging van de sententie van het Bijzonder Gerechtshof Uitspraak over drie weken DE CHR JEUGDBOND VAN NATUUR VRIENDEN De C J N de Chr Jeugdbond van Natuurvrienden roept alle jongens en meisjes van 13 tot 25 aar op om zich bif dezen bond aan te sluiten De contributie bedraagt f 2 per half jaar Er worden excursies gehouden en kanVpen terwijl een bibUotheek en niaandblaadjes mede ertoe willen bijdragen de belangstelling voor de natuur levendig te houden Belangstellenden kunnen nchopgeven als lid of donateur bij denProv medewerker den heer Ab V Amerongen Rijnsburgerweg 39 Leiden of bij den Bondsadviseur Douwe Rijpkema Werkhorst 54 post Meppcl Hoewel de bond steunt opChnstelijken grondslag zijn ook leden van ander geloof toegelaten bedrag van f 20 worden vermist Aanvragen extra Textielgocdercn Antwoord op de Ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributie dienst loket 1 1 Peperstraat door hen wier bewijs van aanvrage het nummer draagt tusschen 33703 en 34104 op Woensdag 30 Januari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur DAT S KRAS E uit de J P Heijestraat deed aangifte van diefstal van een fiets uit zijn schuur De diefstal is des morgens gepleegd terwijl de bewoners thuis waren JAARVFRGADERTNG GOUDSCHE ATHLETÏEK COMMISSIE Zatcidai j l vond in cafére stauicjnt Duynstee de jaarlijksche i lferr em vergadering der Goudsche Athletiek Commissie plaats Wciarvoor van de zijde der Goudsche rayonale vereenigingen groote belangstelling bestond In zijn openingswoord herdacht de vooritter H C Heijneman d in de oorlogsjaren gevallen athleten Verder richtte hij zich tot de nieuw aangesloten vereenigingen G S V O K K en Nurmi en hoopte op een jarenlange prettige samenwerking te mogen rekenen Jaarverslagen e a werden onveranderd en onder dankzegging goedgekeurd De bestuursverkiezing bracht wederom den heer H C Heijneman welke thans ongeveer 15 jaren in de G A C zitting heeft den voorzittershamer De Lekstreek werd in het bestuur gebracht doordat de heeren A van Wijngaarden uit Bergambacht en J Dekker uit Krimpen a d Lek werden gekozen en de overige bestuursleden STADSNIEUWS GEZINSHERSTEL FRENGT yOLKSHERSTEL Hedenavond naar Concordia EHep doordrongen van de noodzaaK dat een gezond volksleven een gezond gezinsleven eischt heeft de Stichting Ned Volksherstel gemeend in de week van 3 tot 10 Februari a s voor alle voor alle en door alle gezindten en bevolkingsgroepen een gczinsweek te laten houden Volksherstel wil hiertoe alleen stimuleeren meer niet Aan kerkelijke en andere instellingen wordt volkomen vrijheidgelaten voor de wijze waarop zijde gezinsweek wenschen te houden en de beteekenis van het gezinsleven in preeken op catechisaties in jongeren bijeenkomsten kringen en cursussen willen uiteenzetten Hedenavond zal de heer GtBos uit Den Haag in Concordia spreken over Gezinsherstel brengt Volksherstcr t r voorbereiding van d € konnend Gezinsweek N V H afd Gouda verzoekt daarom dringend de bestuursleden van de uitgenoodigde Goudsche vereenigingen en organisaties de R K Geestelijken Predikanten fceiiselijkc instanties en onderwijzer en onderwijzeressen hedenavond in Concordia aanwezig te willen zijn BENOEMING De lieer C van Hofwegen te Krimpen a d Lek is met ingang van 15 Febr a s benoemd tot commies der 2de klasse ter secretarie ONEERVOL ONTSLAGEN Aan den onderwijzer der school voor voortgezet lager onderwijs A A J Dokter is te rekenen vanaf 1 April 1945 ongevraagd oneervol ontslag uit zijn functie verleend MINDERJARIGEN IN DE BIOSCOPEN Wederom zijn door de politie een aantal minderjarigen uit de bioscopen verwijderd In den Schouwburg bioscoop bleTcen er 3 te zitten die nog geen 18 waren terwijl Thalia er 2 beneden de 14 onder zijn bezoekers telde DE POLITIE SLAAT DÉ PLANK RAAK Eenige dagen geleden meldden wij dat er planken gestolen waren bij de Fa B Thans heeft de politie de hand weten te leggen op L van de Raam die 22 jaar oud is en de gestolen planken heeft doorverkocht aan H op dei Raam L is ingesloten Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe disributiekaart moet halco als Uw naam ligt tusschen DOCKUM en GRONINGEN U behoeft alleen Uw tweede distrlbutiesiamkaart en het iniegvcl mede te nemen U kunt aan de loketten 4 6 en 8 van het Gymnastieklokaal In de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 uur en tusschen 2 en 3 30 uur k ccdcUcU Weersverwachting medegedeeld door het K N M i tot morgenavond Wordt verwacht I Na een nachtelijke opklaring met matige wind later weer tof stor achtlg toen wind tusschen W en Z W met wisselende bew entijd regen weinig verand in teipp Wat is er in Gouda te doent Reunies Vrijdag t m Woensdagi Orkaan Thalta Theaten Vrijdag t m Woenid 8 De Straatjongen schouwburg Bioscoop Katja Dinsdag 29 an 7 30 uur Concordia N V H Afd Gouda Spr G Bos uit Den Haag over De taak van Volksherstel en Gezinsberstel brengt Volksherstel Idem lauwe Kruis 7 30 u Gemeente avond Vriiz Ned Herv Wo nsdag 30 Jan 7 uur Nieuwen Schouwburg Rotterd Philh Orkest o l v Guyla Bando I em Reunie 7 o D J Borger Demen ck van morgen Idem Blauwe Kruis 8 uur Kees Ha 8 Van Zuiderzee tot Ijsselmeer Idem Ned Herv Gemeente Turfmarkt 54 7 10 uur Ds joh v Welzen Ide van 8 10 uur Repetitie Gera Zangvereemging Euterpe Patersteeg Iste Bewaarschool Donderdag 31 lan 7 45 Blauwe Krul Volksuaiverslteit Dr van Raalte oven Binnen en Bultenlandsche Spiegel vaa Rus and en Amerika Idem Reunie 8 uur Tweede Nutsavond vootdrachtavond Idem Nieuwen Schoowb 730 uur Krachtsport BSêT de revue Hier zijn we weer de heeren C G Mulder en Jac Zaal Alphen a d Rijn W A C van Zevenhoven en G Hammer zullen moete T uitmaken wie de voor de G A C zoo belanffrrjkc secretaris functie zal bezetten Een uitvoerige wedstrijd agenda went vastgesteld waarop buiten de verschillende dualen trialmeels o a voorkomen Provinciale Park y g wedstrijd Vir et Cel competitie dagen op Zaterdagen en Zondagen wedstrijden Hemelvaartsdag te Alphen a d Rijn Goudsche kampioenschappen Goudsche Singelloop Wiebago wegwedstrijd Ona wedstrijden op weg en baan propaganda wedstrijden te Bodegraven Schoonhoven Krimpen a d Lek en andere plaatsen De overschrijvingsbepalingen zullen worden verscherpt Jeugd en dameswedstrijden zullen gescheiden worden georganiseerd De districts voorzitter de heer J C van t Clooster en de secretaris der K N A U woonden deze twintigste GA C jaarvergadering bij welke om 6 30 uur werd besloten BURGEUJKE STAND Geboorten 25 Jan PauTiAI bertus zn v Th Allebrandi en B Oostinga Kleiweg 98 26 Jan Elly Pieternella Elizabeth dr v P de Zeeuw en H Boot Vos senb Kade 125 Johaiines Balthazar zn V A V Vliet en G de Jong Vossiusstraat 79 27 Jan Maria Cornelia Johanna Jozefita dr V C Bosman en G A van den Nieuv rendijk Steijnkade 18 Da iella Hememina dr v D Hol Icstelle en H J A Wischkoff Mosstraat 5 Allegonda Elisaber tha dr v N G Burger en F L Hugo Derde Kade 55 28 Jan Elizabeth Hanna dr v A van Boven en S B V d Berg Groenendaal 61 na i i iii g iii iii wu wiwpw yi