Groot Gouda, dinsdag 29 januari 1946

Reizen naar het buitenland De medcdeciing dat het reizen naar het buitenland zou zijn vrijgegeven behoeft eenigc aanvulling Alleen in zeer drmgende gevallen sterfgevallen en ernstige ztckte ten bewijze waarvan een gezegelde doktersverklaring moet worden overgelegd kan men zich tot den consul van bet betreffende land wenden om een Inreisvergunning Deviezen worden echter tot een zeer gering bedrag beschikbakr gesteld Ter verkrijging van deviezen dient mea zich onder overlegging van het paspoort dat men niet kan krijgen zonder voorkennis van het Bureau Nationale Veiligheid Badhuisweg 77 of Bezuidenhout 58 voor zakenmenjchen te s Gravenhage dat daarvan een verklaring afgeeft en van politie autoriteiten met evengenoemd geldig inreisvtsum te wenden tot de NedcrI Bank Rokin 5 te Adam of tot het Bij kaste or der Ntd Bank te Oen Haag Noordcinde hoek Heulstraat De gang van zaken is dus in het kort als volgt t Eerst verklaring van het Bur Nat Veiligheid vragen daarna paspoort aanvragen dan het visum voor den inreis en tenslotte de deviezen Alle instanties zijn te Den Haag gevestigd terwijl het paspoort bij den burgemeester gemeente secretarie wordt aangevraagd Hiervoor is een speciale goadgelltkende foto noodig welke niet ouder m zijn dan 1 jaar De kotten bedragen f 7 00 een geztnspas kost f 10 00 Deze papieren blliven evenwel Ri ksetgendom en kunnen tea alten ti de worden ingetrokken De in den bezettingstijd en daarvoor uitgegeven pasaea hebben hoa geldigheid reeds verloren Gedenken hen die toen het volk verslagen En macht looi scheen De vaan der vrijheia hebben hoog gedragen Door alles heen Yge Foppema De ongenoemde dooden gen Daarvoor zijn aangezocht Charles Eijck uit Valkenburg Hans V Norden uit Amsterdam en Jaap Weijand uit Eergen Deze hebben thans allen de e racht aanvaard om een ontwerp te maken op één riende Van de werkelijke grootte en daarbij een achttal paneelen op werkelijke grootte in kleuren uit te werken Naar deze ontwerpen die uiterlijk op 1 Mei a s klaar moeten zijn zal worden beoordeeld aan wien de opdracht zal worden verstrekt De bovenstaande dichtregels zullen het motief vormen van de ontwerpen Evenals dat gebeurde in den tijd van de gebroeders Crabeth zullen ook nu de teekenaars de cartons afstaan zoodat ten allen tijde herstel naar de oorspronkelijke teekening mogelijk zal zijn Zij rookte nietl Het gebeurde op de Indië avond die het Goudsche ComitC in Nleuwerkerk a d IJsael organiseerde Na de lezing vaa den heer vaa Bemmcl begoa de vcrlotlag Er werden taarten aquarellen en ook Amerlkaansche shagtabak verloot Nu wilde hA toeval dat het eerste pakfe f hag door een dame een gepeasionneerd onaerwt zercs gewounea wtrd Zif kwam al gauw mat haar pak e tabak terug en stelde dit den heer v B ter hiad met de woorden r Mijnheer tk rook niet Wilt U het voor het goede doel maar weer verloten Daar echter de loten op waren werd het pakje bij opbod verkocht Qp 10 gid werd het ingezet en liep al spoedig op tot 25 gld De gelukkige kooper had juist dien avond van den inleider gehoord dat in Indtë bij vele javaantche chauffeurs en koetsiers de geWoonte bestaat om geen geld terug te geven Dat was ook het devies vaa dezen avond gewoidcn want wie een rliksdaalder voor een lot van een kwartje betaalde wist zeker dat hij niets terug kreeg Zoo ook d kooper die alleen drie tientjes had en die dus voor zijn pakje shag 30 gld betaalde Doch nu was het hek van den dam Al gauw kwam een dame die in haar tasch nog een pakje Am sigaretten had echte Luckystrike Die brachten 42 gld op Daarna kwam een schilderspatroon die tien rollen behang naar keuze beschikbaar stelde Toen een zakenman die nog twee filmrolletjes had Die brachten samen 100 gld op onder groot applaus van het publiek Met de vorige Indiü avond ie Dinsdag gehouden werd eti deze op Vrijdagavond werd bijna 1700 gld ontvangen en met de lijstencoUecte te zamen 3700 gld Bravo Nleuwerkerk Seys Jnquart wilde Nederland versnipperen Seyss overwoog bij een eerste optreden in Nederland de provincies Zeeland en Limburg van het land af te scheuren Zeeland wilde hij aan België toewijzen als toegang tot Antwerpen en Limburg kwam volgens hem in aanmerking om te worden toebedeeld aan Gauen van het Duitsche Reich Seyss Inquart stelde zijn Berlijnsche lastgevers voor zulke voor Nederland zeer pijnlijke afscheidingen te gebruiken als middel om Nederland te bewegen tot het aangaan van een economische eenheid met het Reich Actie tot verhoogïng der kolenproductie Een persconferentie heeft Dr Ir C i Th üroothoff met de beheerders van de Limburgsche mijnen de resultaten van het vorige jaar besproken en de plannen voor het nieuwe jaar medegedeeld De resultaten in de tweede helft van 1945 gaven reden tot dankbaarheid al kan men nog lang niet voldaan zijn Weliswaar is de dagproductie met 9000 ton gestegen maar zij is nog altijd 5800 ton beneden de hoeveelheid die bij de huidige bezetting der mijnen redelijkerwijze mag worden verwacht EEN N S B ER DIE CHEF WAS vAn de K P Voor het Tribunaal te Helmond diende dezer dagen een zaak die eindigde met de volledige rehabilitatie van den beschuldigde den 35 jarigen Lambertus Lanibrechts uit Stiphout die wehswaar lid was van de N S B doch tevens hoofd van de plaatselijke K P In Stiphout was L ambtenaar ter secretarie Zijn collega van Dijk was Uu van de N S B Lambrechts trachtte van Dijk over te halen als lid te bedanken en op zekeren dag deelde dezY hem mede dat hij zulks had gedaan Toen later bleek dat dit niet waar was en dat van Dijk nog steeds lid was werd Umbrechts voorzichtiger in zijn uitlatingen en vond het verstandig om nu zelf ook maar voor den vorm lid te worden van de N S B Hij bleef echter tegelijkertijd illegaal werkzaam verschafte distributiekaarten aan onderduikers hielp joden ontvluchten bekeerde een groot aantal Duitschers door hen over te halen te deserteeren en hun wapens af te geven was een kraan in het vervaUhen van papieren en trad zeer moedig pp ais het e omging geallieerde piloten in veiligheid te brengen Eens vervoerde nij een gestranden piloot terwijl wel honderd mensthen er getuige van waren Hij werd gearresteerd doch na een weeK vrij gelaten omdat hij N S B er was Later heeft hij als lid van de N S B bedankt De heeren van het Tribunaal bleken ter zitting met al deze feiten reeds op de hoogte De zaak eindigde dan ook met een volledige rehabilitatie waarvan Lanibréchts een schriftelijke verklaring z ontvangen Brand in een dieseltrein Gistermiddag geraakte het achterbalcon van den eersten wagen van den dieseltrein die om 12 30 uur uit Leiden was vertrokken tengevolge van kortsluiting in brand Nadat aan den noodrem was getrokken kwam de trein tot stilstand Aanvankelijk dreigde bij het zien van den vuurgloed een paniek onder de reizigers uit te breken Door het bezadigde optreden van enkele reizigers werd de onrust spoedig bed wongen Het treinverkeer ondervond in beide richtinoen een vertraging van drie kwartier Persoonlijke ongelukken vielen niet voor Uitgifte van nieuwe bankbiljetten Amsterdam 26 Januari De Directie van de Nederdandsche Bank N V maakt bdtend dat zij nsast de thans circulee tende biljetten van ƒ 10 ƒ 25 en ƒ 100 ook bankbiljetten van f 20 ƒ 50 en ƒ 1000 in het verkeer zal brengen die evenals eerstgenoemde alle den datum 7 Mei 1945 en de handteekeningM van Mr L J A Trip en Mr J Westerman Holstijn dragen Het biljet van ƒ 20 draagt aan de voorzijde het portret van Willem III Op de achterzijde staat een afbeelding van Moerd brug Op het biljet van ƒ 50 is een jeugdp rtret geplaatst van Stadhouder Willem II terwijl het centrum der achterzijde gevormd wordt door een geguBleerde rozet Op de voorzijde van het tHIjet van ƒ 1000 is een portret van Willem de Zwijger geplaatst terwijl op de achterzijde de afsluitdijk staat afgebeeld NEDEILAND HELPT WDir Gedenkraam 1940 19U in de St Janskerk In den afgeloopen zomer werd op aanstichting van den burgejneester een comité uit de verschillende bevolkingsgroepen van Gouda geovrmd dat zich tot taak stelde aan de beroemde oude vensters die spreken van de bevrijding van den SO jarigen oorlog een Glas toe t € voegen dat de herinnering levendig houdt aan het verzet tegen de Duitsche onderdrukking Men was zich welbewust dat dit in het aangezicht van het werk van de gebroeders Crabeth een gedurfd plan was Aan d3n anderen kant vraagt de St Janskerk als het ware om dit monumenf indien Gouda zich mede opmaakt een herinneringsteeken op te richten Daarmee wordt een bladzijde toegevoegd aan het nationaal geschiedboek dat de Goudsche Glazen vertegeilwoordigen Daarom durfde men het aan het beschermvrouwschap van de Koningin te vragen dat ook werd verkend Verder werden drie bij uitstek deskundigen bereid gevonden van raad te dienen in de eerste plaats hq de vraag welke kunstenaars voor dit W3rk behoort te worden gevraagd Deze drie deskundigen zijn dz hceren Chr de Moor voor al bekend door zijn tapisserieontwerpen te s Gravenhage Jhr W J H B Sandbarg die een actief aandeel had in de verzetsbeweging thans directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam en de beeldhouwer prof L O Wenckebach uit Noordwijk Besloten werd een drietal kunstenaars om een ontwerp te vra REVUE 40 45 D2 eerste drie opvoeringen der Revue 40 45 hebben het reeds mogelijk gemaakt een bedrag van f 4500 aan de Afdceling Gouda van de Stichting 1940 1945 af te dragen BINNENLAND De vierde opvo2ring heeft plaats 7 Februari a s Hiervoor zijn alleen nog galerijplaatsen verkrijgbaar Zaal en Ealcon zijn uitverkocht De datum van de vijfde en tevens laatste opvoering der revue is vastgesteld op Donderdag 21 Februari a s Ook voor deze opvoering kan men thans reeds kaarten bestellen t z t zal worden bekend gemaakt wanneer deze kunnen worden afgehaald De kaarten voor de vierde opvoering kunnen van Donderdag 31 Januari a s af worden afgehaald bij Mevr HagedornBeijderwellen v Swietenstraat 16 lederen dag van 10 14 uur UIT DEN OMTREK REBUWIPC Nogmaals het spook De spookgeschiedenis te Reeuwijk en vooral ook in de aangrenzende gemeenten is het gesprek de orde van den dag Overal doemt nu het spook op gezien of niet gezien Aan den Haastrechtschendijk zou het spook al bewerkt zijn met een hooivork waariTa het de vlucht nam Het spook werd later weer gevonden liggende aan het taluud van den dijk Het was toen reeds ontdaan van het witte omhulsel en geen licht scheen meer uit de oogen evenmin waren ook de vingertoppen niet meer verlicht Knokploegen worden als stoottroepen thans te Reeuwijk en ook in de aangrenzende gemeenten gevormd gereed om bij een eventueelen inval van het spook door te stooten Op deze wijze hoopt men den nederlaag aan het spook toe te brengen PRINSES JULIANA HERSTELLENDE Van officiede rijde vemeöiit A N P dat H K H Prinses Juliana een niet ernstige mazelen heeft doorgemaakt waarvan zij thans herstellende is De ziekte heeft een gunstig verloop gehad en de patiënte mocht heden voor het eerst eenigen tijd het bed verlaten Werkzaamheden bij Rammekens vorderen jgoed Middelburg 26 Januari Nadat Donderdagmiddag het dijkgat Wj Rammekens met een groot caisson werd geblokkeerd is nu met alle macht begonnen om de volledige sluiting tot stand te brengen De Wjkswaterstcat deelde ons Zaterdagmiddag uit Middelburg mede dat hoewel de dichting nog niet bereikt is het werk naar weosch vordert AMERIKAANSCHE GOEDEREN VOOR NEDERLAND Gedurende de laatste twee maanden is voor meer dan drie millioen dollar aan overtollig Amerikaansch oorlogsmateiraai waarbij inbegrepen eeti millioen U N R R A goederen overgedragen ten behoeve van het Nederlandsche wederopbouw en herstelprogramma Dit werd aangekondigd door het bureau voor den gemachtigde voor liquidatie van Amerikaansche goederen in het buitenland Om tegemoet te komen aan de dringende behoeften aan ziekenhuisbenoodigdheden in Nederland omvatten de recente onderhandelingen den verkoojïf van drieduizend ziekenhuisbedden met volledig toebehooren voor 469 656 dollar Een groote hoeveelheid technische werktuigen omvattend tien millioen voet draad en sjsaltouw vier millioen Eng ponden spiWtfers 22 550 handzagen en hoeveelheden gemengde bouwwerktuigen en uitrwstting voor 685 000 dollar yerkocht werd vrijgegeven voor particuliere bouwmaattchappijen en aan wederverkoopers De Duitsche plundering in den laatsten tijd van den oorlog had Nederland van vrijwel alle voorraad op dit gebied beroofd Tien overtollige C 47a Oorlogstransportvliegtuigen zijn door de O F C verkocht voor 250 000 dollar aan de K L M ten behoeve van de wederinstelling van de Europeesche routes Veertien C 54 Transportvliegtuigen zijn reeds verpacht voor 180 000 oer jaar voor den pa ssagiersdienst Amsterdam Batavia Deze toestellen zijn reeds n dienst Jeeps welke van het bureau voor de liquidatie van Amerikaansche goederen in het buitenland werden gekocht worden op Nederlandsche boerderijen geregeld getest teneinde hun belangrijke kwahteiten voor landbouwwerkzaamheden na te gaan HERSTEL DER FINANCIEELE ZELFSTANDIGHEID VAN GEMEENTEN EN PROVINCIES Commissie ingesteld üe Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Financien hebben besloten een commissie in te stellen met de opdracht maatregelen te beramen tot herstel van de financieele zelfstandigheid van de gemeenten en van de provinciën en hierbij in het bijzonder aandacht te schenken aan de volgende vragen a of bij de bestaande taakverdeelingtusschen het Rijk de provinciën engemeenten wellicht wijziging wenschelijk en mogelijk is in de verdeeling van de financieele lasten danwel of ter wille van een betere financieele verhouding wijziging in dietaakverdeeling noodig is b of het gewenscht is te streven naarinkrimping van het gemeentelijk budget door uitgaven van de gemeentennaar het Rijk over te hevelen Speling van moeder liatuur Ergens op de Veluwsche stuifzanden ligt de eeuwenoude boerderij Mossel Daar op Mossel werden enkele dagen geleden een tiental biggen geboren De biggetjes zijn wonderlijke schepseltjes als men tenminste Iet op de beharing die merkwaardige overlangsche strepen vertoont op de korte achteruitstaande ooftn de huoge smalle ruggen en de spitse snuiten Niemand was meer verwonderd dan de boer van Mossel want de zeug was nimmer de schuur of de weide uit geweest En toen ging boer Prangsma een licht op Was de afrastering een paar maanden geleden niet veritield geweest Het raadsel vond zijn oplossing de eenig mogelijke oplossing een ever zoo n wilde ruige knaap uit de Veluwsche wouden was de minnaar geweest van het tamme doogewone huisvarken en van deze zeldzame amourette waren de vreemde biggen het gevolg