Groot Gouda, dinsdag 29 januari 1946

NIEUWS IN HET KORT In de Amerikaansche bezettingszone in Duitschland zijn thans 21 van de 42 groo te fabrieken der l Q Farben vernietigd of aangegeven voor herstelbetalingen Alle directeuren die in de Amerikaansche zone werden aan etroffen werden gearresteerd en 100 employe s die nazi connecties hadden Qiden ontslagen Reuter M n De Tsjechoslowaaksche minister van Voorlichting Kopecky heeft tijdens een toespraak in de Mannesmannfabrieken te Komotau in Bohemen meegedeeld dat de minister van Industrie Lausman uit Mos kou is teruggekeerd met een voorstel om de Tsjechoslowaaksche productie te regu leeren met het Russische vijfjarenplan Reuter f Volgens den Amerikaanschen Nieuwsdienst in Duitschland heeft de Vroegere assistente van de Luftwaffe Helene Schwaerzel bekend dat zij den vroegeren burgemeester van Leipzig dr Karl Goer deler aaji egeven heeft wegens diens deelnemen aan den aanslag op Hitler in 1944 Reuter De groote Hongaarsche p iüjen hebben besloten den eersten ministei oltan Tildy tot president van c e Hongaarsche republiek te kiezen Reuter Het door den Belgischen minister Rongvaux uitgevaardigde verbod van behandeling der koningskweste voor de radio is naar de Nieuwe Standaard meldt weer ingetrokken A N P In een uitvo rige nota ten behoeve van de U N O geeft de Iraansche regeering nogmaals zijn standpunt weer inzake de moeilijkheden mst de Sowjet Unie Perzië stelt zich op het standpunt dat de Sow jet Unie zich op onrechtmatige wijze in Perzische binnenlandsche aangelegenheden gemengd zou hebben en verlangt dat de U N O de zaak onderzoekt Reuter Ook Chrysler heeft thans met de vak vereeniging van arbeiders in de automobielindustrie een accoord gesloten Er zal een loonsveVhooging van achttien en een halve cent per uur worden verstrekt Reuter Nadat Gouin de namen der nieuwe ministers had voorgeleren verklaarde hij dat zijn eigenlijke taak nu eerst begon De regeering zou zich met volslagen toe wijding aan het welzijn van het Fransche vaderland geven A F P Op hét Deensche communistencongres dat te Aarhus is gehouden werd besloten de Deensche regeering te verzoeken Frankrijks yoorbeeld te volgen en te breken met Franco A F P De Amenkaansche overzeesche lucht liinen zullen 3 Februari s de iuchtver binding met de Scandinavische landen herstellen Een wekelijksche dienst zal tusschen New York en Kopenhagen als mede Stockholm worden onderhouden en binnenkort tot Oslo worden uitgebreid A F P De diensten van het Roode Kruis te New York hebben tijdens den oorlog 602 712 liter bloed ontvangen Dit werd door 1 27 444 personen gegeven A F P De Amerikaansche koopvaardijvloot omvat op het oogenblik 5 529 schepen met een totale tonnage van meer dan 40 millioen ton A F P OFFiClEtiLE PUBLIC TIB Geen aankoopvergnnning meer voor mschincs Ia het kader van de vereenvoudiging van ovjerheidstnéatregeien heeft het rljktbuieau voor metalen bepaald dat met ingaag van I Febr a a voor hft koopen verhandelen n afleveren van machines waarvoor tot dusver aankoopvergunntngen van het rijksbureau voor metalen noodig waren Ihans nog slechts ijxerbonnen benoödigd zijn Oeze vrl stclUng geldt niet vèfot electrische machines de zestien categorieiin landbouwmachines vermeid in de publicatie van het riiksboreau vaa 3 Oeb j I en voor motorvoertuigen Inlevering bonnrn voor eren Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat detBillisien in eieren de bonnen b 70 c 70 en 826 welke voor één ei zijn aangewesen gedurende de periode van 27 an t m 2 Febr a s dageliiks bij de distributie diensten kunnen inwisselen tegen toc ijz ngtn Scheerzeep voor kapperg Het CD K deelt mede dat kapper plaatselijke nader te bepalen daqrn t wijzingen no 630 en of ran soenbonnen voat scheerzeep voor hun bed iji zullen ontvanon Per bediende de patroon indien deze xtlf io het bedrijf werkzaam is inhegrrp worden J 4 rantsoenen uitgereikt Deze hot veelheid is bestemd voor de 2e 3e tn periode 1946 20 Januari t m U April Pootoardappelen voor Export Met ingang van 1 Januari j l zijn depr zen voor goedgekeurde pootaardappelenver boogd met een bewaarpremie van f 1 10 pet 100 Kg voor pootaardappelen van de vroegr rassen waaronder eersteling bedraagt deze verhooging f l lO per lOO kg Telers t handelaren die nog over onverkochte voof Taden pootaardappelen bei cliikken kuoocn deze op de gebruikell ke wijze voor 16 Febr a a voor export agn de Ue a 2 aanbieden Inlichtiopea hieromtrent knnnen zoo noodki worden ingewonnen bij de commisstonnairi en landkooplieden die voor exportverladingn worden Ingeschakeld Bij aanbieding behoefe geen speblaal aanbiedingsformulier gebruilit te worden De sorteering 45 m m en opwaarts de klasse ab b en c van de voor exports aankomende rassen mogen niet cfieer voor het binnenland worden geplombeerd afgctc verd en verhandeld zoodat deze pootaardip len alleen voor export nnen worden afgeitti Annuleering van reeds met de b e a 2 afgesloten verkoopcontracten kan niet oMt worden toegestaan WERKSTER gevr voor schoonhouden ovethddtktatoor Dageli ksch van 7V tat9ii Aaam Zaterdag of Maaodag vaa 9 I2u Westhaven 71 Cknida TCR RUILINQ Hooge JongcniMliocacfi in 40 voet n U Kiiici ccB VolU Stofzuiger voor Ridio toutct é vlocrkletd Karamiclkalool 88 ccn paar voMhaltchotncn vooiccnpuiN diocBCo m 4A ii Chr de WclInIrMt tl 1 paar damcucbocDco ilceliik it M zwarte dameiKhoenca 38 pla tc bak V Oi Bodegiaverilraaiwcg 29 Rceatri l WollcB fapoa m 12 voor Idem m 44 Ku dcrwagea o voor vloerkleed Co o ca kindcriedikaot voor lapoB of wollcadt Schoeaeo ra 40 en 37 voor m 39 Bricv B9 37 I bnrtutt vvp dit blad Zomer Swagg oude kwal voor w velt of lapoD m ii ion eof wlnterfa M I lvooroorlogKhc itof voor Dani M J Blieven onder o 3716 burc u va i paar JongenuchocDCB m 39 z g g m 40 of 41 V d Ban Kleiweg Z g an moderne kinderwagen Phlllpi radlo Br onderno 3650 bar 2 pereoooielkenledikantmetoatraweaW opklapbed 1 pcM of dlvaa Beatriö 1 paar hooge klnderUariiet maat 2 $ een kl de roel Boel k d Radio mat U K prima oor ee 9 tJlenwe Hav 1 paar iwartt hooge v j 4voor hooge O ichocnea m 39 40 lichte gabardine regenjai voor een pakli of voor itof Brieven onder no bnr van dit blad Wintermaatel m 42 i g a a voor eeaj fonddhoudcB kinderwagen geen Te koop potkachel ea dame hoed H onder no 3576 bureau van dif bl a1 paar dameuchoenen i g a n m 37 hak voot damcMchoenen maat 38 V bak met Ingeb stcnnzool Adree Ho gracht é na 6 uur TE KOOP AANGEBODEN Klndetwagen met Kogcllageri en ccaw gehaakte babycape ZoutmaDipld 0 Een mandoliae kinder eet en thecM ea een box Da Coatakadc 8 Stofzuiger Boa ongenajaa O I j + Eerite M xjdi 4 Mlon fautcailf Brieven onder no bureau vaa dtt blad Groot Gouda hat maast galazan bladinGou en oiTifl Heden overleed in den ouderdom van bijna 80 jaar nog voorzic i van de laatste H H Sacramenten der Stervenden onze beste Vader Behuwd en Grootvader Johanaas Jacobas Verhorat Weduwa v Mevr duiBBa Lamatf Uit aller naam G F VERHORST Gouda 28 Jan 46 Rusthuis Juliana C md a ir B MancaMiage 59 Gouda De H Uitvaart zal worden ge houden op Donderdag 31 Jan tn de H Sacramentskerk Ko te Alikeren De Stille H Missen zullen worden gelezen om 7 3C u waarna om 9 JO u de gezongen Hequlem Mis zal worden opgedragen De teraardcbestelling beeft plaats Vrijdag i Febr te R heden Gid op de Begr plaats Heiderust om 12 uur I ROOTE BELÓÓNINÖ voor diegene die jong echtpaar Zonder ktnderro kan helpen aan cnk le kam ri met ketïken of gebruik van keuken Br onder no 3762 bur v d bl Gevraagd ccn la goeden staat verkeerebde Trapnaaimachine Brieven met opgaaf van merk prijs en verdere bijzonderheden onder qn 7 6 bu eau van di blad Jongeman plat l childcr heaf éenige dagen disponibel en zag die gaarne aangevuld voor Ic klas Schilderwerk aan hois Sr onder no 3764 bur v d bl Tc koop aangeboden Philips Radio 208 U Philishave droog scheerapp PhilipiS handdynamo Pendule Janghans Te koop gevraagd Portable schrijfmachine liefst Olympia Brtevca onder no 3765 bureau van dit blad Aangeboden STENCILMACHINE merk GEHA met 6 doozen stencils 5 L inkten toebehoorcn Ook In ruil Brieven onder no 3640 bttreau van dit blad Gevraagd EEN MEISJE yan 8 30 tot 12 en van 2 tot 5 o Zaterdagsmiddags en 7ors a5S vrij Lunchroom VICTORIA Markt 30 s LANDS BELANG IS OOK UW BELANG Bevorderl de ezondmakinsonzer publieke financiën door in te schrijven op 31 Grootboekschuld 1946 70 en 2 2 o Spaarcertificaten waardoor U blokkeerde en vrije eldefa renlegevend kunt maken Inschrijvin n worden door ons aarne bexor d Nederlandsche Middenstandsbank n v Ktnl99r i G M i QQSTHAVEN 98 T l iean 3Q0t HMNI BBÜ nJ VEREEN KERKELIJK LEVEN GOUDA BuUcH ewoHC Vte adetin ledet dit a s lid der Ned Hero Gem medeleeft U houden a 8 DONDERDAG 31 JAN welkom met zijn Kerk ia s avonds 8 tt in het Gebouw Daoiël HET BESTUUR Aank Bediende of Leerling gevraagd Leeftijd 16 of 17 jaar Bakkerll VAN DIJK 5oelestraat GOUDSCHE TOONEELKRING Op veelvuldig verzoek DEDDE OPVOEDINQ V n hei vermaarde looneelsluk uil den bezeilinsshjd ORANJE HOTEL op DINSDAG 5 MAAKT a s in = Concordia = De vtle UleurgMUlden bi dt vorige opvoeringen kunnen REEDS NU kaarten bestellenbit de administratie TURFMARKT 80 Tel 8500 Tel 8500 EM TAX AUTOVERHUURINRICHTING Voor Taxi ritten 6 persoonsauto Wil gewen ook Auto rl lef € MICHAËLIS Zeusestraat 3 4 Rotterdamache Bankverecniging N V vraagt 2 aank Bedienden tMnl of Vr Desnoods ook tijdelijk SolMtaties almn schriftelijk ten kantore der bank Volslagen Halfwas en LeerlinQ HoatdraaJCn en MACHINALE HOUTBEWERKERS gevraagd door H Y Hontwarfinfabr Y h D BrsmmsrJzB W tsii gemeentegroep 3 Mazitnum loon ca 90 et per uur SIMON DE WIT N V vraagt voor haar £ liaal te Gouda eei MANNEL BEDIENDE leeftijd 17 23 jaar om in het kruideniersvak te worden opgeleid Schriftelijke soil met vermelding van lccfti d schoolopleiding cd evtaf vorige werkkring te richten aan Slaioa de Wit N V Afd PcrMBtll Postbaa 2 te Zaaadam Gevraa 5J accuraat persoon voor het bijhouden van de boeken in Middenstandszaak Zoo mogelijk éénmaal per 14 dagen in de avonduren Br onder do 1085 bur v d bl BAKKERIJ V OEL vraagt halfw Bakker Groenendaal 64 Gouda Net Meisje leeftijd 20 aar zoekt tets als winkeljuffrouw Br onder no 3772 bur v d bl Ueec zoekt ihuUwetk Onverbcbillig wat Typ Tnachine aanwezig Br onder no 3773 bur v d bl MËiSJES geiraagd DB PELIKAAN Ancrlka 21 Jong echtpaar zonder kinderen loekt Inwoning Vrouw genegen behalpzaam te zi n in de huishouding bij mcnschen met of zonder kinderen P G Br onder no 3778 bur v d bl Te koop Motorboot met motor Staal lang 6 50 M breed 2 25 M J v d LINDT Oranjestraat 59 Qverschie MEST te koop gevraagd door P DB BRUIN Groenendaal 110 Goada Voor directe Indiensttreding ccn flinke dienstbode gevraagd Intern Zonder bonnen Slagerij VAN TRIET Reenwijk