Groot Gouda, woensdag 30 januari 1946

o GROOT GOUDA PER ASPEKV AO AS TPA SiKiactie L 1 A v d Steenhoven Drukker Drukkerij Verzijl Gouda ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN WOENSDAG 30 JANUARI 1946 NUMMER 141 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse nunun 10 d Wat is de taak van Ncd VolkshcrstclTl STADSNIEUWS HET MONUMENT VOOR GEVALLENEN EN BEVRIJDING AAN HET STADHUIS Het Comité dat de stichting van het Gedenkraam in de St janskerk beoogt heeft tegelijkertijd maatregelen genomen tot het aanbrengen van een monumentale gedenksteen aan het stadhuis Deze steen zal worden aangebracht aan den Noorder zijkant van t gebouw waar ter plaatse van een schoorsteenmantel in de raadzaal zich een blind raam bevindt De maatregelen hiertoe worden genomen in overleg met ir A van der bteur te Rotterdam die in opdracht van de gemeente reeds een voorloopig ontwerp had gemaakt ot restauratie van het stadhuis in den ouden trant De beeldhouwer aan wien het werk is opgedragen is Professor L O Wenckebach te Noordwijk De bedoeling is dat in het onderste gedeelte de namen worden vermeld van degenen die welbewust ten behoeve vanhet verzet hun leven hebben gewaagd en daarbij zijn gevallen Verder zal in dit inschrift het getal worden aangegeven van Qouwenaars die door de bezettings maatregelen en den oorlog zijn omgekomen b v het aantal Joden het aanta dat in kampen is omgekomen het aanta dat bij bombardement werd getroffen het aantal dat klaarblijkelijk door het voed selgebrek is overleden In het bovenste gedeelte zal in een symbolische voorstelling druk verzet en bevrijding worden voorgesteld Het monument zal niet maar ee steen aan het stadhuis zijn maar metterdaad een beeldhouwwerk waarvoor men bt passende gelegenheden b v ook zal kunnen defileeren en bloemen zal kunnen neerleggen Ook de Buurtvereenigingen zijn in het aanbrengen van dit herinneringsteeken betrokken i Incassobank te Gouda De heer R Hogenberk onderdirecteur der Incassobank te Nijmegen is benoemd tot directeur van de Incassobank te Gouda OUDHFrIDKUNDIGE KRING DIE GOUDË De heer P van Balen zal op Woensdag 6 Februari a s des avonds om 8 uur in de achterzaal van De fieursklok spreken over De bloeitijd van Gouda Deze lezing wordt gehouden voor de Oudheidk kring Die Goude organisaties geeft geen boodschap of sprekers maar laat de vereeniging n zelf het werk doen Daarbij geeft N V H alleen de rich ting aan Wat de ontspanning betreft Nederland wil er uil Het vlucht in den dans en zoekt prikkels die bet gedurende den oorlog gewend was Het IS de taak van eiken Nederlander om met ieder ander samen dat te ondernemen wat gedaan kan en moet wordec Na de pauze besprak de heer Bos de komende gezinsweA Het gezm beeft In den oorlog erg geleden Dat komt vooral doordat de gezinnen veelal uiteen zijn gerukt Moeders waren langen tijd alleen en hadden al hun aandacht noodlg voor het huishouden Ouders zijn elkaar ontgroeid de kmdeien aan de ouders De sfeer van onderling vertrouwen moet terugkeeren Het gezag moet weer bij de ouders berusten Er is gelukkig een groote eensgezindheid over wat er m het gezin moet gebeuren Zondag zal In alle kerken het gezin tot onderwerp van de preeken gemaakt worden Ook In jeugdvereenlQingcn e d zal het gezin besproken worden Het ideaal in elk gezin moet zijn den Zondagavond gemeenschappelijk door te brengen als een voorbe relding op de nieuwe week Vooraf sprak de heer C Beunk als voorzitter een welkomstwoord waarin hij wees op het vele dat reeds door Volksherstel verricht Is en het zeer groote werk dat nog wacht Momenteel missen wij het enthousiasme Dat blijkt ook uit de zeer geringe opkomst op dezen avond In zijn slo woord zet de heer Beunk dat de taak van de aanweziaen l het gehoorde uit te dragen Hl dankte den heer Bos O t naam van He aanweziaen voor zl n gloed vole rede Een compliment dat zeker verdiend was GEVANGENEN UIT SIEGBURG Eij den Dienst der repatrieeringbevindt zich een aantal kleineeigendommen van exgevangenenuit Siegburg De lijst met namenvan deze personen ligt op ons bureau ter inzage Zij worden verzocht zich tot bovengenoemdendienst te wenden met opgave vanhun volledig adres waarna zij zullen worden ingelicht omtrent dewijze waarop zij hun bezittingenkunnen terug krijgen Op de enveloppe te vermelden Siegburg De Dienst der Repatrieering isgevestigd Carel vatn Bylandtlaan 30 te Den Haag mming wordt echtcrN ernstig afbreuk daan indien men voort gaat met heten thans geschiedt In toenemende mate worden er door erlei personen particulieren zoowel als ibtenaren bedelbrieven geschreven naar t buitenland waarin men vraagt om ezending van kleeding schoenen en njaretten Dit is nu wel in ernstige mate strijdig et ons nationale gevoel van waardigheid 1 zijn wij verarmd wij willen geen bedears ijn Gedurende den oorlog is onze mentaiteit op velerlei gebied aanmerkelijk gedaald en wij geneeren ons er niet voor op min of meer onbeschaamde manier bij len ander aan te kloppen Laten wij echter fcrugkeeren naar onz waardige houding van vroeger en speciaal tegenover het buitenland alles nalate wat onzen naam zou kunnen schaden Betracht vooral daar de noodige waardigheid Vergeet II niet dat U morgen Uw nieuwe disrkbutiekaart moet halend als Uw naam ligt tusschen GROOD en HOYNG U behoeft alleen Uw tweede distrlbutles amkaart en het inlegvel mede te nemen U kunt aan de loketten 6 en 8 van het Gymnastieklokaal m dr Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 uur eo tusscheu 2 en 3 30 wur Inleiding van de Gezinsweek Ned Volksherstel is niet de organisatler die de leiding neemt bij het heriteilen van het Nederlandsche volksleven maar de stimuleerende kracht die aanspoort tot eendrachtjgheid onder de kerkelijke organisaties en vereeniginvieo i samenbundelend werkt Het geeft daarbij de richting aan zonder lf actief aan acties deel te nemen Dat was het keerpunt van de lange en boetende rede die de heer G Bos uit Den Haag gisteravond hield in Concordia Üe heer Bos die tot m 1943 predikant was te sGravenhage gaf een overzicht van ïijr erk2aamheden als geestelijk verzorger van de gevangenen in het Oranj hotel waarbij hij bijstand verleende aan liO ter dood veroordeelden en vijf maal een executie bijwoonde Menschen van allerlei richting maai te hlJ er mede Measchen die verschillende idealen aanhingen kerkelijke en niet kerkelijke Doch allen bezield met bet eene doel Nederland vri te maken In de gcvangeois groeide de eenheid het waardeeren van elkanders meening Waren zij niet allen Nederlanders In den oorlog ii iets begonnen een saamhoorigheidsbesef en eensgezindheid die wij hier vroeger nooit gekend hebben loopt de V ucht van wat toen gezaaid werd ernstig gevaar te verdwijnen Er is een zeker streven om terug te keeien binnen de muren van het eigen kleine kringetje Dat zou een ramp i n grooter dan de vijf Jaren oorlog die nu achter ons liggen aldus spreker Het beste van dien tijd Is bewaard ge beven In Ned Volksherstel Zl n wij niet verplicht te doen wat in ons vermogen is om de eensgezindheid te bewaren en verder uit te breiden j De heer Aot bestreed to felle be woordlo gen de eenheldsbeweg ng Mies wat eenheid wil bereiken zal ten gronde gaan He oren schen zijn immers niet gelijk aan elkaar Met bekende woord van Groen van Prinsterer dat onze kracht zou liggen in isolement Is io het algemeen een leugen Slechts eendracht maakt macht Er Is een s herp ondersrhHd te maken tusschen eenheid en eensgezindheid Slechts het laatste kunnen wij b eiken door eerbiediging van elkanders overtuiging Wanneer iemand in nood zit dan vragen wij niet naar rijn richting dan helpen wi Dat Is ook het streven van Volksherstel Veel is er reeds gegeven Is het genoeg geweest Wanneer men ziet boe hef levm In de getroffen gebieden Is dan ot J J zeggen neen Is er gegeven of Is ergerff rd Dat s een vraag die ieder voor zich uit zal moeten maken Volksherstel heeft even overgenomen wat voor den oorlog door verecnigingen stichtingen werd gedaan Ook op kerkelijk terrein begeeft Volksherstel zich niet Zooals gezegd het werkt slechts stimuleererd Het jeugdvraag tuk en het vraagstuk van de ontspanning zijn momenteel wel hetergste Door het onregelmatige schoolbezoeken dikwijls de afwezigheid van vader is dejeugd opgegroeid In een geest van vernielzucht en ongebondenheid Dat poet veran deren Ook vele oudots moeten opnieuwworden opgevoed Volksherstel zoekt nu contact met jeugd ijSFFEST BIJ VICTORIE De wijkvereeniging Victorie hield Zaterdagmiddag wedstrijden op de schaats voor Jongen en meisjes op de baan a n de T oothoven van Goorstraat De uitslagen luiden als volgt Hindernisrijden voor meisjes groep I 8 9 en 10 jaar 1 Ina Janzweert 2 Sjaantje Fne ï 3 Wies je Ringnalda Groep U Ui 12 en 13 jaar 1 Gerda uijsheer 2 Dina Leef lang en 3 Henny Hennekes Hardrijden voor jongens groep 1 8 9 en 10 jaax 1 Piet Kruijs heer 2 Freddy R vet en 3 B Timmermans Groep IJ 11 i en 13 jaar 1 Henny Boegheim Z Gerrit de Groot en 3 Jopie Groenendaal Groep III 14 15 en 16 jaar 1 Nico Revet 2 Daan Vergunst en 3 Henk Bosman U uckdM WeeriverwBchtlng medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht I Krachtige aan de kust tijdelijk nog stormacht wind uit Westelijke richtitig Lter afn wind tusschen W en Z W Wiss bew met nog enk buten Iets kouder Wat is er in Gouda te docnt Reunie 1 Vrijdag t m Woensdagi Orkaan Thalla Theateri Vrijdag t m Woensda9 De Straatjongen Schouwburg Bioscoop Katja Wo nsdag 30 fan 7 uur Nieuwen Schouwburg Rotterd Pbllh Orkest o 1 v Guyla Bando Idem Reunie 7 u D J Borger De menick van morgen Idem Blauwe Kruis R uar Kees Han Van Zuiderzee tot Ijsselmeer Idem Ned Herv Gemeente Turfmarkt 54 7 30 uur Ds Joh v Welzen Idem van 8 O uur Repetitie Gem Zangvereeniging Euterpe Patersteeg 1ste Bewaarschool Donderdag 31 Jan 7 45 u Blauwe Kruta Volksualversltelt Dr E van Raalte over i Binnen en Bultenlandsche Spiegel vaa Rusland en Amerika Idem Reunie 8 uur Tweede NutMVond voordrachtavond Idem Nieuwen Schouwb 730 uur Krachtsport met de revue Hier zijn we weer Wem 7 30 o R t Ter Gouw Bd rtwedstaljd Anti Poedel Sportrust I EERLIJKHETD MET EEN LUCHTJE Maandag j l maakten wij er melding van dat bij de B in de Blauwstraat een luidspreker wks gestolen De gestolen stem scheen inderdaad niet te gedijen want gisteren werd de luidspreker weer teruggebracht Het geheim van deze eerlijkheid zal wel gelegen zijn in het feit dat de bewuste luidspreker niet op elk radiotoestel of op de distributie aangesloten kon worden DE NUTSAVOND Het bestuur van t Nut verzoekt ons mee te dcelen dat voor den Nutsavond op Donderdag a s waarop Rik Boerrema chansons zal voordragen aan de zaal een beperkt aantal toegangsbewijzen verkrijgbaar zijn tegen f 120 per persoon belasting inbegrepen GFSLAAGD voor Cos umi re en Cou euse De kerkgenootschappen verroeken wij de opgaven van predikbeurten in het vervolg uiterlijk Donderdagsmorgcns aan ons bureau te willen bezorgen Dezer dagen zijn de volgende dames geslaagd voor het examen Costumière Ineke Kaptein Koba van Dorp en Nel Rietveld Voor Coupeuse slaagden de dames Aartje de Jong Annie Polef en fneke Kaptein Allen zijn leerlingen van de Modevakschool Eureka te Gouda WAARDIGHEID GEVRAAGD I Nederland heeft zwaar geleden vari de oorloRSomstandiffheden en ons land is zeer verarmd uit den strijd gekoinen Toch zullen wij er bovenop komen tn dat niet alleen door de wijze waarop onze regeering de zaak aanpakt In het buitenland wordt veel propaganda voor ons land gemaakt Het is goed daar eens op te wijzen want het zal niet iedereen bekend zijn dat bijvoorbeeld in Engeland films vertoond worden over de schade die hier werd aangericht Dat geschiedt niet alleen met het oogmerk om medelijden op te wekken want daaraan hebben wij geen behoefte Het doel is echter begrip voor onze moeilijkheden te kweeken en de aandacht te vestigen op de nood die hier nog steeds heerscht Nederland bouwt op Is het met verheugend dat men in vele buitenlandsche bladen gunstig gestemde en prijzende airtikelen leest over het tempo waarin Nederland aan zijn herrijzing werkt Aan deze propaganda en deze goede