Groot Gouda, woensdag 30 januari 1946

Een bszoek aan Vlissingen hen ouzer medewerkers bracht vorige weck een bezoek aan Vlissingen Hij schreef hierover het volgende Wie üouda een stad die naar verhouding weinig van bombardementen geleden heeft voor een week v laat en een Iv voek brengt aan Vlissingen heeft voor hij deze stad betreedt er geen idee van hoeveel schade daar is aangericht De komst van de Duitschers in 1940 had de stopzetting van den dienst der Stoom vaartMij Zeeland ten gevolge Het grootste deel van haar vloot kon gelukkig in veiligheid worden gebracht en deed sindsdien nuttig werk voor de jeallieerden Het kolen en bunkerstation werden eveneens stilgelegd Vlissingen viel als badplaats en zeehaven uit De Prov Stoomvaartdienst moest haar diensten drastisch inkrimpen omdat zij nagenoeg al haar booten verloor De visscherij die een zoo belangrijke bron van inkomsten voor de burgerij was werd stopgezet De Burgerluchtvaart en vrij wel alle loodsdiensten vielen eveneens uit 70 bombardementen In de Meidagen van 1940 deed de Luftwaffe heftige aanvallen op pontons en aanlegsteigers in de Buitenhaven In de volgende jaren werden door de Geallieerde luchtvloot de haveninstallaties sluizen bruggen en spoorwegemplacementen benevens vele industrieele bedrijven Mij de Schelde bij herhaling getroffen Steeds meer bewoners gingen de stad verlaten terwijl later het inwonertal belangrijk slonk door de door de Duitschers bevolen evacuaties Velen echter wisten den Nederdander eigen deze bepalingen te ontduiken Zij wilden hun eigendommen niet in de steek laten In October 1944 was het aantal inwoners teruggeloopen van 30 000 tot 12 000 De Z eevaartschool werd naar Nijmegen en de H B S werd naar Middelburg geëvacueerd Het abattoir was zwaar beschadigd en er moest in noodslachtplaatsen worden geslacht De dienster van Tractie en van Weg en Werken der N S werden naar Goes overgebracht De belastingdiensten verhuisden naar Middelburg Ook de handeldrijvende middenstand zocht gedeeltelijk een veiliger oord Vlissingen was niet veilig meer de rustwas verdwenen de angst had haar intreegedaan en men vluchtte Vernielingen door de Duitschers aangericht Bij de bouw van hun versterkingen en bij de uitbreiding van het vliegveld dat in een later stadium weer door hen onbruikbaar zou worden gemaakt werden meerdere huizenblokken gesloopt zoo ook de wandelpier het badpaviljoen en de badcabines Bouwen weiland werden vernield of met landmijnen bezaaid Langs den Scheldeoever werd een gedeelte der stad tot Sperrgebiet verklaard Al de huizen in dit afgesloten gebied werden geplunderd Als erfenis blijven hier de restanten van wat eens Westwal heette Opruiming van de enorme betonnen vestingen zal naar schatting 100 000 man uren vergen Vrijwel alle vervoermiddelen en het carillon uit den St jacobstoren werden weggehaald De overstroomingen 3 October 1944 Voordat er een etmaal verstreken was na de waarschuwing van het Geallieerde opperbevel werden de luchtaanvallen oo de dijken van Walcheren ingezet De vrijwillige evacuatie nam steeds grootere vormen aan Naar schatting bleven slechts 3000 inwoners in de stad achter 27000 menschen zochten elders op de eilanden een veiliger onderkomej De ramp die over Walcheren kwam te beschrijven is niet mogelijk Het zou bij de werkelijkheid verre ten achter blijven I e rampen werden door de bevolking aanvaard als dure maar noodige offers om kostbare levens te sparen en de eindoverwinning te bespoedigen In Vlissingen liepen de nieuwe stadge De Goudsche Athletiek Commissie in 1944 en 1945 Het iaarverslag over 1944 en 1945 van de Goudsche athletiek Commissie is thani verscbenen Ondanks het feit dat het heengaan van verschillende bekende sporthguren moet worden betreurd zooals Jan Heemrood van A V V Hans Hekking van Sparta uit Krimpen a d Lek Gerry Bergshoef van A V V en Reinte Gompers van Vlres et Celeritas spreekt toch uit geheel een optimistische toon Sinds op 25 April 1925 werd besloten om de Athletiek In Gouda en omgeving in meer geordende banen te leiden Er werd toenn l besloten tot de oprichting van een Goudsche Athletiek Kring Er volgde een periode van bloei welke echter in 1933 tot staan gebracht werd Met de uiterste krachtlnspanning gelakte het een kleine kern van vereenigingen door de moeilijke jaren heen te komen Oe belangstelling bleef echter gaande en verschillende athlettn wisten op wedstrijden door het geheele land goede prestaties te verrichten 1944 beschaamde de verwachtingen omtrent hc stijgen van het ledental niet en totaal werden er 662 leden aan de K N A B doorgegeven In 1945 bedroeg dit aantal 630 Olympia Ona en G S V stonden st eds bereidwillig hun terreinen af voor wedstrijden en training Momenteel stemmen de financieele resultaten tot geruststelling alhoewel een groot bedrag zal moeten worden uitgetrokken voor de aanschaffing van nieuwe materialen Ook de wedstrijden mochten zich in een toenemeode Belangstelling verheugen Op dr kampiocDSchappen van de Commissie in 1944 mo s cn 615 persdoniijke nummers en 36 estafetteploegen verwelkt worden Eeotge vereenigingen hielden jubileumwed trljden terwijl ook eenigc dual en trialneets op het programma kwamen Bovendien werden er te Gouda een Singelloop de Wiebogo loop en een loop door de Korte Akkeren gehouden welke van groote propag ndische waarde bleken te zijn T H O R uit Gouderak herdacht in deze jaren haar 35 iarigc bestaan terwijl D C V haar 25 jarlg jubileum vierde Vrijwel het geheel archief van de Kring ging gedurende den oorlog verloren Voor de sport in het algemeen en de athletiek in het bijzonder is er goed werk verricht Veel blijft er nog te wenschen zooals het organiseeren van een vijf en tienloop doch in het nieuwe jaar hoopt men deze wenschen in vervulling te laten gaan Wat N V H in 1945 uitreikte Vanaf uni tot en met eind December vorig Jaar heeft de afdeeling Gouda van Nederl Volksherstel een groot aantal goederen waaronder vooral textiel onder de bevolking van Gouda gedistribueerd Het totaal aantal bedroeg 15600 stuks Gedurende de eerste periode van 19 weken gingen er gemiddeld circa 400 stuks per week de deur uit In de laatste tien weken steeg dit aantal tot 810 stuks per week Het totaal aantal H A R K goederen dat uitgereikt werd bedroeg 7900 stuks Zooals bekend worden HA R K goederen waaronder zich nieuween gedragen goederen bevinden altijd gratis verstrekt Veel van deze goederen zijn door het buitenland vooral Amerika geschonken tn de schenkers zijn alttjd buitengewoon verrast wanneer zij voor het geichonkene een dankbriefje ontvangen Velen geven hieraan dan ook gehoor Het aantal C N V goederen dat werd uitgereikt bedroeg 7000 stuks Uit eigen voorraad distribueerde N V H 700 stuks Ongetwijfeld zullen veel Gouwenaars dankbaar zijn door N V H geholpen te zijn Het Tournooi van Excelsior De eerste ronde van het Excelsiorbiljart tournooi 1946 s geëindigd De uitslagenlaten wi hier volgen Per Aspera ad Astra Eureka 12 Thalia s Vrienden Kennis wint 9 Stolwijkersluls De Pianco 6 De Rollende Bal K O T Gouda t Westen Rembrandt t Centrum De Witte Ballon De Doele Belvedère E N D Valkenbosch Anti Poedel 8 Schoonhov 12 De Spil 10 De Sport 14 6 6 6 7 9 10 Stolwijk De Tunnel Sportrust Haastrecht Excelsior D O S Het programma voor de tweede ronde Is bij loting als volgt vastgesteld Donderdag 31 Januari 7 30 uurt Anti Poedel SportrustZondag 3 Febr 11 u Haastrecht De Pianco Idem M 3 Rembr Thai s vrienden Dinsd 5 7 30 DeTunn K O T GoudaDond 7 7 30 Stolw De Rollende BalZond 10 11 Valkenb PerAsp a Ast Idem 3 t Westeif E N D Alle wedstrijden worden gespeeld in Res Ter Gouw De loting voor de derde rond wordt gehouden op Zondag 10 Februari na afloop van den wedstrijd t Westen E N D i Liberale Staatspartij Zaterdac J l hield te Gouda de Centrale KiesverecElging van de Liberale Staatspartij in de Rijkskieskring Leiden haar algemeene vergaderitg De voorzitter Mr H P C M de Wilt Wijnec opende de druk bezochte bijeenkomst n et een fiere rede waarbij pr er op wees dat de reconstructie van de Ceatrale al meer en meer haar beslag kreeg hetgeen bleek uit de aanwezigheid van ongeveer 20 afdcelingen op deze bijeenkomst Het Eieuwe program van sictie der parti al zeer binnenkort gepubliceerd worden Uitvoerig toonde spr den rijken inhoud van de liberale gedachte aan het is wel treurig dat velen thacs smalend over de liberalen durven te spreker terwijl zij niets van het liberalisme wetec De nieuwe Partij van deo Arbeid zal men bezwaarlijk anders dan een zusje van de S D A P kunnen beschouwen Spr was overtuigd dat Nederland in liberalen zin geregeerd behoort te worden dan alleen raken wij uit de groote moeilijkheden van dezen tij De vergadering besloot het Hoofdbestuur te adviseeren bij df a s Kamerverkiezingen niet uit te komen met één g lt kluidende lijst voor alle kieskringen Een lijtt van eandidaten voor deze verkiezingen voor de Kieskring Leiden werd opgemaakt welke lijst overeenkomstig het reglement als advies aan het Hoofdbestuur zal worden gezonden De eerste zes plaatsen op deze lijst neqen in 1 Prof Mr A W Molenaar 2 Drs H A Korthals 3 Mr W C Wcndelaar 4 F den Hartogh 5 P Merkelijn 6 Prof G Gonggrijp Bij de bespreking van de financiën besloot de vergadering na een krachtig betoog van den penningmeester den heer K H Brandt het bestuursvoorstel tot afdracht van een deel der contributie aan de Centrale te aanvaarden In het bestuur werden alsnog twee leden benoemd zoodat het bestuur thans voltallig is Ook in een vacture in het dagelijks bestuur werd voorzien Vele leden voerden bij de rondvraag het woord Met een enthou iiast dankwoord sloot de voorzitter de opgewekte vergadering UIT DEN OMTREK REEUWITK Biljartmeuws D O S Zondag j l is de strijd tusschen Valkenbosch DOS comb in een 10 6 overwinning geëindigd in het voordeel van Valkenbosch Er moesten 8 partijen worden gespeeld Toen de 6e partij eindigde was de stand nog steeds gelijk De laatste twee moesten dus de overwinning of een lijk spel brengen Edelman en Hoogenboezem hadden de moeilijke taak daarvoor te zoTgen Hoogeboezem kreeg het nog moeilijker De ballen werden opgezet en Han stootte af Na grooten strijd verloor Hoogenboezem Van Vliet Niekerk en De Knikker zorgden voor de 6 winstpunten Openbare vergadering Dinsdag 19 Februari a s zal uitgaande van de afd Reeuwijk der S D A P Partij van den Arbeid een openbare vergadering worden belegd waarin als spreker zal optreden Ds Nieuwpoort uit Naarden en spreken zal over het onderwerp De Kerkelijke Mensch in de nieuwe Maatschappij Er zal ruime gelegenheid worden gegeven voor debat 3e en laatste Cursusavond Vrijdagavond 1 Februari a s te half acht zal ten huize van den heer C den Ouden te Sluipwijk de 3e en laatste cur susavond worden gehouden over het Partijprogram 1937 der S D A P Ook niet leden zijn welkom op dezen avond WADDINXVEEN NEEMT DE VERKEERSVOORSCHRIFTEN IN ACHT De politie maakte tegen meerdere personen proces verbaal wegens het niet in acht nemen van de verkeersvoorschriften Vooral op den Rijksweg Den Haag Utrecht moesten de wielrijders het ontgelden Het toenemende verkeer maakt nu eenmaal een strenger optreden van de politie noodzakelijk GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden 1 grijze want en 1 bruin kinderbandschoentje Verloren 1 blauw wollen sjaal 1 witte en 1 bruine bandschoen Inlichtingen ten raadhuize rechaussee een inval te zijnen huia met als resultaat dat een belangirijke hoeveelheid militaire kleedini alsmede een aanzienlijk aantal agaretten bestemd voor den zwarten handel in beslag werd j enomen Tegen den overtreder werd pro ces verbaal opgemaakt BIPSTRIJDING ZWARTEN HANDEL Dat handel in militaire goederen verboden is is genoegzaam bekend Een inwoner dezer gemeente stoorde zich daar echter niet aan De militaire politie deed in samenwerking met de Konink Ma Vlissingen in bewogen dagen deelten onder water en daar zoovelen reeds een veiliger oord hadden opgezocht werden er veel van de achtergebleven eigendommen onherstelbaar beschadigd Alle naar en van Vlissingen gaande wegen werden onbegaanbaar Het Jaag pad langs het kanaal door Walcheren bleef al eenige v rbindingsschakel met de buitenwereld over De ziekenhuizen moesten hals over kop worden ontruimd De waterleiding functioneerde niet meer Op de Kouderkerkscheweg spoelde de brug weg De beide begraafplaatsen stonden heelemaal onder water Alle boomen zijn gestorven en worden nu gerooid De schade loopt in de millioenen Vernielingen door de z g Sprengkommando s De schade door deze vandalen veroorzaakt aan de kademuren van de binnen en buitenhavens alsmede aan de sluizen benadert een algeheele vernietiging Er ontstond een open communicatie tusschen de zee en het kanaal door Walcheren Terwijl de bruggen bij Middelburg en Souburg werden opgeblazen werd de voorgenomen vernieling van de installaties van de Kon Mij De Schelde waar nu 3000 menschen hun brood verdienen van de electrische centrales en van de Keersluisbruê niet uitgevoerd Er is in heel Vlissingen slechts één pand te vinden wat niet beschadigd is Komt men bij den kapper dan ziet men gaten in het plafond in het warmwater geijsertje aan de wand in de stoelen En ligt men s avonds in bed dan kijkt men doorNde gaten in het dak naar buiten In de wegen te Vlissingen zaten 71 bomtreffers 45450 vierkante meter wegdek moest hierdoor worden hersteld De 350 m lange kademuur aan de Buitenhaven werd met uitzondering van een stuk van 50 ni waarin twee mijnen niet tot ontploffing kwamen geheel opgeblazen zèpdat herstel uitgesloten is De sluizen het kantoor van de Mij Zeeland en het Meteorologisch Instituut werden verwoest Alle Marinegebouwen de werkplaatsen van de Mij Zeeland en van de N V Haven van Vlissingen werden totaal met de grond gelijk gemaakt Prac tisch al het stuwadoorsmateriaal werd ge stolen of vernield Bovendien werden een vaste en drie drijvende kranen vernietigd In de haven lagen 79 wrakken van gezonken schepen terwijl de haveninonding versperd was door 2 ferrybooten en een vrachtschip Een zeer kleine openinj bleef bevaarbaar voor schepen met een diepgang van ongeveer 18 voet Alle veriTielingen opnoemen zou ons te ver voeren Wij zouden dan nog moeten schrijven over het Bunkerstation het spoorwegemplacement de N V Vlismar het oud station de Kon Mij de Schelde de gasfabriek de P Z E M het Waterleidingbedrijf en den Telefoondienst De wederopbouw Momenteel zijn er in Vlissingen 15 aannemers aan het werk Er is echter werk voor het dubbele aantal Jaren lang is er hier werk De samenwerking tusschen de ambtelijke instanties en hen die den wederopbouw met hun handen tot een realiteit maken is voortreffelijk te noemen Ambtenarij onder deze omstandigheden zou hier het moejlijlfe en zware werk ten zeerste belemmeren Vele steden en gfiim in ons geteisterd vaderland hébben van het oorlogsgeweld zwaar geleden Vlissingen is er slpcht één van Maar slechts in weinige plaatsen echter heeft de bevolking vijf jaaf onder zoo moeilijke omstandigheden moeten leven als hier Wij hebben bewondering voor haar Hier geen gekanker en geroddel Hier Wordt gewerkt Begrip hiervoor en het besef dat het offer hetwelk Walclieren en daarbij ook Vlissins i bracht voor het openstellen van Antwerpen gevraagd werd om de invasie tot een snel victorieus einde te brengen mogen voor allen die dit op eenigerlei wijze in de hand hebben een aansporing zijn oro Vlissingen bij zijn opbouw té helpen Zoo veel en zoo vlug als mogelijk is Luctor et Emergo Ik worstel en kom boven zegt de fiere Zeeuw en hij oli di met recht