Groot Gouda, woensdag 30 januari 1946

digers te Neurenberg is in handen van het krijgen Er waren alleen plannen om als Openbaar Ministerie Dit document ont eerste deel van de overwinningsfestivihult dat dadeHjk na de capitulatie van teiten alle katholeke priesters op te hanItalle Hitter van plan was het Vaticaan gen in het openbaar Er was een Gestapo door Duitsche troepen te laten bezetten bevel om dit te doen maar het was reeds Reactie der Indonesiërs op de nieuwe benoemingen De New York Times meldt uit Batavia dat Sir Archibald Clark Kerr en It generaal Sir Montague Stopford binnen dr e f n en alir ar worden verwacht De nationalisten vreezen dat hun gelijktijdige aankomst een verstarring van de Britsche houding en de Britsche politiek beteekent ter voorbereiding van het naar voren brengen van onverkwikkelijke Nederlandsche voorwaarden Volgens hetzelfde bericht moeten zoowel de heer Maberly Denning als generaal Christison het bed houden tengevolge van voedselvergiftigingen die de meeste bewoners van het huis van generaal Christison ziek heeft gemaakt Sjahrir zou gezegd hebben Wanneer het Nederlandsche aanbod niet voldoende is weten wij wat ons te doen staat wij hebben onze plannen gereed Een ander bericht meldt dat hardnekkige geruchten de ronde doen dat het einde van de politieke schommelingen gepaard zal gaan met het aanvatten van het Valuta probleem dat verscherpt is door de inflatie van de Japansche gulden NEURENBERG Hitler wilde Vaticaanstad bezetten Een document dat niet ter tafe zal komen in het proces tegen de oorlogsmJsda Aanvragen extra Textielgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributie dienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewijs van aanvrage het nummer draagt tusschen 26934 en 27399 op Donderdag 31 Januari tusschen 9 30 enl2 uur en 2 en 3 30 uur Het document bevat de minutes van een conferentie die door Hitler in Berlijn bijeen was geroepen en door den Duit schen bevelhebber in Italië Kesselring werd bijgewoond Het document toont aan dat Kesselring als gevolg van Mussolinis val voorstelde om zware wachten aan alle ingangen van Vaticaanstad te plaatsen waarop Hitler zei wij willen niet met wachten knoeien Wij gaan er binnendringen om in de archieven va het Vaticaan na te speuren wat er achter de schermen in Italië is gebeurd Wij zullen de heiligheid van het Vaticaan niet eerbiedigen De prosecutie bezit geen document om aan te toonen waarom Hitler zijn plannen niet heeft uitgevoerd Er is ook geen document om te bewijzen dat Hitler de bedoeling had om den Paus te vermoorden Sinds de ineenstorting ven Duitschiand hebben geruchten de ronde gedaan doch het was niet mogeUjk deze bevestigd te verbrand voordat de prosecutie het in handen kon krijgen DE POST OP 31 JANUARI In verband met dett verjaardag van H K H Prinses Beatruc zullen de P T T kantoren wat den postdienst betreft Donderdag 31 Januari na 12 uur gesloten zijn OFFICIEELE PUBLICATIE Examen voor Staatspractijk diploma hand en administratie Dit jaar zal tweemaal de gelegenheid worden gegeven tot het afleggen van het examen ter verkrijging van het Staatspractijkdiploma voor handel en administratie Belanghebbenden dienen zich voor 1 April 1946 aan te melden bü den heer P Frietman van Arembergelaan 179 Voorburg Binnenkort waarschijnlijk meer lucifers Naar men ons mededeelt 7al er weldra worden overgegaan tot verhooging van het lucifersrantsoen Rubberprijs vastgesteld Het Departement van BuitenlandscheZaken heeft vandaag medegedeeld dat deonderhandelingen over de aankoopprijzenvan natuurlijke rubber uit Nederlandsche Fransche en Britsche gebieden zijn voltooid De prijs is vastgesteld pp twintig en eenkwart dollarcent per Engelsch pond voorstandaard en topkwaliteiten f o b Weer Bon voor Zuidvruchten De volgende week zal nogmaals bon voor 100 gram zuidvruchten vo 2 leeftijdsgroepen worden aangewez HET TWEEDE El Op de komeflde nieuwe bonaent komt v ederom een bon voor ec ei Zn ook ditmaal uitsluitend voor jeuediBP J sonen tot en met 20 jaar f W ALLEEN SUIKERWERK OP DEN SNOEPBON Het Centraal Dstributiekantoor d mede dat op bon V 11 der versnapeS genkaart uitsluitend 100 gram suiken rt kan worden gekocht Chocolade is oldezen bon niet verkrijgbaar Texiielpanten aangewezen Het centraal distributiekantoor deehmoji dat mei Ingang van 1 Febr a s de puntai 16 t m 25 van de textlelkaart geldig wordg vrklaard Op deze punten zijn dezelfde u tikelen verkrijgbaar welke men op de pnnm 1 f m 15 van genoemde kaart betrtkkei 15 van de textlelkiat Oe bonnen 1 t m blijven geldig Petroleum voor kookdoeleindu of verlichting Het Centraal Distributiekantoor deelt ndi dat zij die In het bezit zijn van kaarten voor kookdoeleinden of verlichting op debonaa 21 t m 24 van de kaarten Ua 510 21 a 32 van de kaarten U b 51 0 66 van i kaarten Uc 510 gedurerde de maand Ptt 1946 4 lltel petroleum kunnen kooptna op de boncjen 119 en 120 van de kaartti Wagenmaker of Cat ros eriebouwer i gevraagd op de Carrosserie fabriek van B T V RIJSWIJK ¥ Alphenstraat 68 Voorburg rf O BETER BRIEFONDERWIJS JoaraalUtick en Pnblicitcit leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WURMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Pransch Duitsch Noé en Corresp mlddeait diploma steno boekhouden opl Practljkexatnens ACADEMieVOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SeCRETARIAAT LUSTNOPSTRAAT 6 ROTTEROAN CoBpon no 354 Gratia procflca leertak t Met groote blijdschap geven wij kennis en mede onzen oprechten dank aan God met de geboorte van ons innig geliefd Dochtertje en Zusje Allegonda Elisabertha Pe dankbare Oudei s en Broertjes N G BURGER F L BUWGER Huflo Nico Gijsje Friisle Gouda 27 lannari 1946 Perde Kade SS Do Heer en Mevrouw PUNSELIE JANSSEN geven met vreugde kennis van de eboorle von een Dochter JANNY DICKY Qouda 28 Januari 1946 Verl I lssellaan 150 DANKBETUIGING aaa H H Doktoren Directrice en Zusters van het Dlaconessrnhuis De Wijk voor de medische en llcfJevolle behandeling tlfdens de Ziekte en bij het overlijden van onze Inntg geliefde Vrouw enzoigzame Mofder Behuwddochter Zuster Behuwdzuster en Tante NfiELTjE JONKMAN gcb Dekker Mede namens allen I ONKMAN MARIETJE Gouda Snoystraat 4 Gevraagd tegen 1 Maart wegens Huwelijk der tegenwoordige net Dagmeisje en Werkster Aanm Vrijdagavond na 8 uur MEVROUW TIGCHELAAR Burgem Martensstraat 8 Gouda Te koop aangeboden liBrin en DamissdioBnen ook genegen te railen tegen andere schoenen MUILENPOORT 12 ÏÏËisJES gevraagd De Pelikaan Aaacrika 21 Gonda Gevraagd WERKSTER voor I of 2 dagen per week Tevens gevraagd een MEISJE voor halve dagen KLEIWEG 20 Gouda Ütf jameaox tlaapk afflenblC ment es eetkamer Bmeablcmeot te koop Alles prima kvalitelt Br onder no 3826 bur v d bl i V v O T f ej T Zoo fi los tientje kan êeu gat in je sak branden Maar 0oe e koHie branden diï kan van der PlaaisI En daarom legt Pim is van der Plaats koffie xoo bijzondet fijnl Y4N DER PLAATS KOFFIE VANOERPLAATS KOFFIEBRANDERU BOLSWARO Depot Fa J van Wijk Azif Grossier Keizerstr 42 Het ééne tientje doet heti HBT EBNE TIENTj wat U per maand kunt tpBren itctt U In de gclcgeDbeid om geen huur e betalen maar ia korten tijd in uw eigen hult te wonen met een renteloozr hypotheek Vraagt U eens onze gratis brochure aan Deze brochure geeft U een volledig ovenicht van ons spaarsysteem Bouwkas UW EIGEN HUIS laap Goldhagen Bcrgachclaan 229 R dam fu 48405 Zendt mij uw gratis brochure no 6c g G Naam Adres FLINKE JONGEN gevraagd ter opleiding voor winkel en bezorging ong 16 jaar V d HONDEL S Lcvcnsmidddcnbedrijf Walestraat 17 Aanmelden na 6 uur Uitgeverskantoor vraagt voor direct een gecoidUttecdc TYPISTE Vereischten Mulo diploma en typen Leeftijd niet beneden 18 Jaar Brieven met volledige inlichtingen worden gaarne ingewacht onder no 3808 bur v d blad Gevraagd eea halfwas Broodbakker en een Leerling BAKKERIJ EPPING Raam 96 ADVERTEERT IN GROOT GOUDA Naam Adr Voor het biihouden van een particuliere administratie wordt voor twee avonden per week een beschaafde o i dame gevraagd goed typiste en bij voorkeur met steno bekend Brieven onder no 23 v Burk s Advertentie Bureau Kleiweg 39 Vraayt ONZE ZADEN Ruim sortiment Hooge kicmkracht Prima soortecht P Kaiper s zaadhandel ENKHUIZEN Heer vraagt goed kosthuis in klein gezin Geen beroeps 1095 bureau no Brieven onder van dit blad Te koop Koffcrgramofaon m t enkele platen en donker getailleeide Dames wintermantel 42 of 44 Bkuwitraat I onderile bel tuiichéa 7 8 uur Te koop een NIEUW Old Finish Hulskamer Dressoir tafel 4 stoelen 2 armstoelen Alles vooroorlogse LIJSTERBESSTRAAT 18 Z l p ifw TE KOOP AANGEBODEN ea driekw imltatl bont ai e beige kleine maat Zoutmaaaweg E 34 Reeuwijk een moderne kinderwagen Da Coitakade 58 longenifiete en mcltjefeadcli Ilncllaan 103 Jonge hond wit keet c maanden Blieven onder na 3813 bureau van dit blad Z g a n lichte linnen zomermantcl J P Hofitedc Karnenelktlaot 35 Amcrlkaaniche kachel M V d Wolf Breavaart H 19 U Groote mecano bo 2 of te ralle t kinderledlkaaiie Brieven oadn BO 3li9 bureau van dit blad TE KOOP GEVRAAGD ccn vloerkleed v oorl 2 x 3 Eea tn mantel iwAt of donVeibl m 40 42 Brieven onder no 3823 burtan vu J 2 periouns aplraal of opklipbed B onder no 3833 bureau van dU bW TER RUILING met m ERRES Stofzuiger voor loagenioveijii 18 aar Br onder no 3544 bur v ö 1 paar z g a n Damciichoenea ttcunzool m 40 oor japoottof Kon Wllheloi Dameimantel v een Heereniai VoorwUI Hcerenflieti voor een goede Dam fi Tevens te huur een vrije l pk een koitgaoger met of zonder pen huiuil k verkeer Tnrfilngel 9 avondi s i git z modere d bl kinderwagfnvcW radio orgel of trapnaaimachine de ge met bijbetaling lOi I P Ander P C BothrtrMtl een paar lage Heerentchoenen m424 J eea paar DamtMchoenen 39 Bo W Gfiji zomercoituura ooreen braiaof bW gewone maa Voretmaniitraat 30 2 pen houten ledikant voor opk l J 1 pere ijzer ledikant Prijzen nader o te komen Zoutoia 1 pere ijzer ledikant Prijzen ji te komen Zouto aaitr J Vatte brandrtoffen anthradet voorWB j j ataat zijnde kinderwagen Brieren no bureau van dit blad DIVERSEN Papierwol licht in i gewicht Sp i verpakking van breekbare waren j moneter De Ster Telefoon 27W Er wordt weet breiwerk aangenoo Brieven ondar no 3777 l j jj Kenniimaking gezocht m Dam door Heer roet vaite werkiaamftM j Brieven onder no 3761 bureau Aanmaakpapier voor de kacbel cIo PJ kaïtpapier Alleen geopend 1 Gevonden 70 texlielpunten Door nil geven op hat polltlebureaa Verloren een portemonnale Tegen terug te bezorgen bij i A t D A Berkouwer Haaitrechticbdlj PERSONEEL GEVRAAGD een meisje voor heele of halve d B ll Mevr V Bokhoven v B Hulanaalstar A G de Vrij Mciale voor de morgenureo n iJ Krteowen T PERSONEEL AANGEBOD Thuiswerk gevraagd door tio J bl l bcimaker Br o 3620 bor 3 meisjes vragen voor P Tbl thuiswerk Br onder bo 3824 bt r