Groot Gouda, donderdag 31 januari 1946

Brammetie Flapoor en x ii vrienden Nrndrnk perhnden Nederlandsche vertegenwoordigers in commissie d hoc De assemblee van de Ver Volken heeft zooals bekend 2 commissies ad hoc ingesteld n l een Volkenbondscommissie en een commissie voor den zetel van het permanente hoofdkwartier van de Vereenigde Volken In de Volkenbondscommissie zal de Nederlandsche delegatie worden vertegenwoordigd door den heer 1 A Pelt en in de commissie voor den zetel van het permanente hoofdkwartier der U N O door Jhr Mr M P M van Karnebeek Seyss Inquart heeft kou gevat Hedenmorgen bij de hervatting van het proces tegen de oorlogsmisdadigers was Seysslnquart niet in de beklaagdenbank aanwezig De exrijkscommis saris had kou gevat Daarentegen was de beruchte jodenhater Julius Streicher die eenige dagen last van zijn hart heeft gehad weer terug Kaltenbrunner kan de zittingen nog altijd niet bijwonen In het medisch rapport wordt over SeyssInquart gezegd dat hij kou heett gevat en zijn temperatuur is gestegen maar dat zijn toestand niet ernstig is adioprogramma van hedenavond Vo y Vw ndSzangklas o l v i Feith ioettsch 18 30 De Ooo i i 8 45 Chr Nat Vakverbond ri QOO Nieuws r R V 19 15 Philips Miller opnamen w 102000 Nieuws PV 20 05 Alevel zal zij Pnncesse Een verjaardagprogramma ter eeï van den 8sten verjaardag van Prin ces Beatrix D N i O 22 00 Nieuws q Sr R V 22 15 Kerkconcert uit de Bakear vprk te Haarlem 22 50 Gram muz g StSifSe ng 24 00 Sluiting en W I helmus HILVERSUM 11 415 m irB l o 18 00 Nieuws VRO 18 15 Vaudeville orkest o l v èor 5 d Linden m m v Gerard Ilo 8 45 ÏÏrtpraatie door Wil van Beveren 19 00 En nu naar bed 19 05 De Romancers Ö v Gerard van Krevelen 19 45 Huub Kl mOO Nieuws 20 05 De Regee n rT25 vsro isto i v Albert van Raalte 21 35 MSterieele en Seliike wederopbouw van Nederland IlS Öram muziek 22 15 Ouderen en jongeren Prof Dr Philip Kohnstamm is het conflict der generaties onyermijde5ik 22 30 The Red white and blue stars o l v Wiily Kok R N I O 23 00 Nieuws A V R O 23 15 Hallo Amerika 23 45 Nocturne 24 00 Sluiting De AMntmeen 9 n Duitsche Generaals opgehangen Met 12 openbare terechtstellingen in de Hoofdstraat van Kief is gistermiddag het gordijn gevallen over het proces voor het SowjetRussische militaire gerechtshof waar Duitsche officieren wegens oorlogsmisdaden terecht stonden Onder de opgeknoopten bevonden zich luit generaal Burckhardt excommandant van de üuitsche troepen in Kief luit generaal Scheer en luitgeneraal Von Tschammer und Osten Zij waren ter dood veroordeeld nadat hun de verantwoordelijkheid ten laQtp was geleed voor het vermoorden van TWEEDE KAMER Wilziging kies en gemeentewet zonder hoofdelijke stemniing aangenomen Stemplicht verlaagd tot 23 jaar Gisteren heeft de Tweede Kamer waarvan ongeveer drie kwart der leden aanwezig was met een tweetal amandementen de wijziging der kieswet zonder hoofdelijke stemming aangenomen Vrijwel alle sprekers juichten de verlaging van den kiesgerechtigden leeftijd toe Over de afschaffing opkomstplicht liepen de meeningen uiteen De heeren v d Goes Naters s d a p v d Heuvel a r en Goedhart illegaliteit steunen het regeeringsvoorstel De heer Ruys de Beerenbrouck r k zegt namens velen van zijn fractiegenooten dat hij hét behoud van de opkomstplicht noodzakelijk achtte Namens de Lib Staatspartij deelde de heer Wendelaar mede dat de opkomstplicht onverbrekelijk verbonden is met het kiesstelsel en dus gehandhaafd diende te worden Ook de heer Tilanys c h zeide dat zijn fractie voorstandster van de handhaving was Ondanks een vurig pleidooi van minister Beel diende de heer Ruys de Beerenbrouck een amandement tot handhaving in dat met 37 tegen 3 5 stemmen wordt aangenomen Het amandement van den hter van den Heuvel a r om te voorkomen dat de verkiezingen voor de Tweede Kamer en de Prov Staten op denzelfden dag zoiiden geschieden wordt ondanks de ontrading van den minister met 50 tegen 21 stemmen aangenomen Het wetsontwerp tot wijziging der gemeentewet werd hierna zonder beraadslaging of stemming goedgekeurd Hedenmiddag 1 uur is de Kamer weer bijeen gekomen Dan komt aan de orde Beraadslaging over de nota omtrent een aantal punten van regeeringsbeleid de organisatie van 4e overheidsdiensten in het bijzonder de regeeringsvoorlichtingsdienst en de regeeringsdienst Oog en Oor en de gemeentefinanciën en financieele verhouding tusschen het rijk en de gemeenten Regeling van werkzaamheden Des avonds te acht uur voortzetting der vergadering waarin aan de orde is Beraadslaging over de nota omtrent een aantal punten van regeeringsbeleid lló Scheepvaart BUI TENLAND Lie aanvaardt den post Hier wordt vernomen dat Trygve Ue de Noorsche Minister van Bu landsche Zaken heeft laten weten den post van Secretaris Generaal der u in ute zullen aanvaarden 22 000 Belgen mogen niet kiezen Tijdens een te Brugge gehouden verkiezingsbijeenkomst heeft de Belgiscne Minister van Binnenlandsche anen QlabÖeke verklaard dat 22 000 onwaardigen op 17 Februari niet naar ae stembus zullen gaan 43 De do er = hande de da gezwoUen O U tin Sen e nU f tr eïd f r Z g ef é S e npri gestilde i Bram n a van genoegen keek de dok naar al het ejkeu aam Het stond ha f o n gS1nar e n nS Lld prerr STe die ze ooeven gehaald h l koopen De eieren op bon b77 c77 en 861 kunnen worden betrokken bl een deulllut d € eieren op ran oenbonnen voor zieken pleegt HO ivan j loi v Het Cenüaal Dstribatiekantoor dee E k d vo ende bonnen eeft reeb opLed Jat g J V H Nieuwe BoDoeniijst Voor de tweede helft van de 2e periode 1946 van 3 tot en met 16 Febr 1946 het koopen van i Bonkaarten ka kb kc 602 800 o m brood 200 gram bloem 400 gnm snlker 250 gram margarine 125 gr margarine 1 X gram vet IOC gram kaas 2 doosles lucifers 400 gfam brood 1 kg aardappelen 1 el 763 769 genkaart uitshiltend 100 gram suikerwerk lan worden gekocht ChocoUule te op 1 deren t on niet verkrijgbaar r 25S5i eisj e naa Duitschjand Jl e 762 De militaire rechtbank te Minsk veroor 760 deelde gisteren 14 der Duitsche beklaagden tot den strQp 2 tot 20 jaar en twee anderen tot 15 j a en opsluiting Zy waren beticht van oorlogsmisdaden IjRusland Tot de veroordeelden behooren luit generaal Richard generaalmajoor Herf en generaalmajoor Hermannsdori Acht Duitsche exgeneraals staan nog terecht voor een militaire rechtbank te Ria ondeV de beschuldiging van het vermoorcTen en folteren van krijgsgevang U nen de massale terechtstelling van b gers en het ontvoeren van werkkrachten naar Duitschland Fransche radiouitzendingen voor Nederland De voorlichtingsdienst van de Fransche Ambassade deelt mede dat van 1 FebruarT af de Fransche radiouitzendingen IZf Ncïerland plaats eiken dag van 20 45 uur tot 21 uur iNea olze uitzendingen llen bestaan uit nieuws en kronieken en Jf Zondags uit een muzikaal ProRram De goliPturten ziin de volgenden 463 meter 64ÏkcsT 31 38 meter 9560 kcs en 24 76 meter 12 116 kcs OPPtCi BBLB PUBLICATIB 759 758 757 756 755 b 79 en h 80 b 78 b77 c77 Pindakaas voor leeftijdsgroep 1421 jaar Bonkaarten la Ib Ic 602 013 014 015 Het U mogelijk binnenkort voor Jeugdige personen van 14 21 Jaar een pot van 3 0 or piodakaas beschikbaar te tellen Op lO Feöruarl zaleen voor lnleverlngsbon bekend gemaakt worden welke tevens als koopbon zal gelden lOO gram vleeicb 08 ez 225 gr meat and vegetables 1 Kg aardappelen Ji liter melk 3 liter melk Teelt vao Klaver 009 a 03 b 03 c 03 Bonkaarten kd ke 602 868 en 869 800 gram brood 200 gram bloem 500 gram suiker 250 gram boter 125 gram margarine 100 gram kaas 2 doosjes lucifersd 72 400 gram brood 250 gr rijstofkindermeel Bonkaarten ld en Ie 602 513 514 515 100 gram vleesch 509 1 Kg aardappelen d 03 e 03 5 Liter melk Tabakskaarten QA 513 jj 2 ranfs tabaksartikelen geen importsigaretten Vcrsnapermgcnkaarten QB 513 jl 100 gram suiker werken Tabak en Vcrsnaperingenkaart QC 513 2 rants tabaksartikelen geen import sigaretten 866 en 867 865 864 863 862 861 860 d 71 e 71 In aansluiting op het bericht over het teeltplan 1946 wordt bekend gemaakt da de teelt van klaver voor zaadwinning tal mogen gesckieden zoowel voor elften rekening en risico als op contract met een handelaar De teler blijft echter verplicht hiervoor reo teeltvergunning aan te vragen bij het bedrijfschap voor zaaizaad en pootgoed Wasseaaarscheweg 12 s Gravenhage Alle prrceelen boven 10 are zuMen bovendien aan den ge westelijken keuringsdienst van den n a k ter keuring moeten worden gegeveu Kuikens voor Plaimveehonders en Voorstel van Van Kl ens inzake de Perzische kwestie Nadat de Veiligheidsraad en uitvoerige discussie had gehouden over het Perzische nrnhleem deed mr E N van menens de K der Nederlandsche delegatie afsteren een poging de toestand op e gdderen en hij stelde formeel voor t ïnletrwnister van Bu ten and che Zaken Bevin aanvaardde he Ne derlandsche voorstel doch een regelmatig rapport aan den raaa g Ks che algevaardi6 = enschte de aanf g lf P ef da te houden tijdens het voeren u t TS eenige amend enten voor op het voorstel van Kleffens wa r tegen deze gsen bezwaar ak H lo orst l ff pf eSe de over gZmren ve TXaoorSnve heidsraad aanvaard Het bedrijfschap y r pluimvee en eieren mallet bekead dat de provinciale voedselcommiisarlssen thans in het bezit ztJo an de bestelbonnen voor pluimveehouders die 2Ut kuikens zullen kunnen koopen De desbe treffende pluimveehouders kunnen zich wenden tot den plaatselijken bureauhouder van hun district Den pluimveehouders wordt aan geraden er op te letten dat zij van hun leverancier kuikens ontvangen die gebrOed zijn uit eieren afkomstig van fok en vermeerderingsbedrven De pluimveehouders die broedeicren wenschen te leveren aan een kuikenbroeder of die zich voor de levering van broedeleren bij hun plaatselijken bureauhouder hebben opgegeven zullen van het bedrijschap de bestelbonnen voor kuikens De bonnen voor melk en aardappelen zl n geldig tot en met Zaterdag 9 Februari a s Voor de week van 10 t m 16 Februari a zullen nog bon en worden a ngewe n voor melk aardappelen am th f versnaperingen en gedroogde u vruchten Bovwgenoemde bonnen kunnen reeds op Vrildag 1 Februari as van des morgens 8 uur af worden gebruikt met uitzondering vari de bonnen voor vleesch melk en aardappelen waarop eerst met Ingang van MaandlT Februari mag worde a geleverd Op bon 016 vleesch is uitsluitend verkrijgbaar 8 oz pim 225 fl vegetables meat and vegetable with beans m at aè vegetable ration n table ratl lth beans meat and vegetable stew mlneedlUef and vegetables pork and ïeg ables porj and bean beef stew Irish rtew meat tósh Chili con carne corned £ hash pork and soyalinks thick vege OpTbonnen voor kaas zal voor de hem volvette of 40 l a J f eventueel begrepen boltenlandsche kaas en vl r dThelh magere of 20 kaas worden Kr aanvulling van het verlaagde aard ontvangen Medcdeelingen omtrent het aantal kuikens dat zij kunnen ontvangen alsmede mede deellngen omtrent het aantal kuikens dat de overige landbouwers zullen kunnen ontvangen volgen te zijner tijd Hoe meer broedeleren aan de kufkenbroeders worden geleverd des te meer kuikens zullen kunnen worden verdeeld De medewerking der pluimveehouders bepaalt dit aanfal Adres geneeskundige hoofdinspectie Volksgezondheid De Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken deelt mede dat de geneeskundige hoofdinspectie van de Volksgezondheid thans gevestigd Is te s Gravenhage Groenhovenstraat 1 Tel 182840 met Ingang van 1 Februari a s Het evacuatie adres te Bllthovea Is derhalve vervallen De distributie van industriezout Uit het feit dat zout voor consumptie thans zonder bon in den handel verkrijgbaar is mag niet de conclusie getrokken worden dat ook industriezout accijnsvrij zout vrij verhandeld mag worden De T nv tlh V Xm r kT I ö in atri rbe staan de bepaling rï r i v t rd r Ji ï ll Uiven an kracht