Groot Gouda, donderdag 31 januari 1946

Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUDA Wi vertoonca vaaaf Vrqdag tm Dia een fllm fantastisch doch beklemmend van inhoud DE WERELD BEE Een sensationeele adembenemend spannend filmwerk In de hoofdrollen Erich wonStroheim Claude Dauphin Toegang uitsluitend boven 18 jui Aanvang der voorstellingen Vrijdagavond 7u en 9 15 u Ovtrl dagen 3 uur 7 uur en 9 15 uur Zondag 4 voorstellingen 3 5 uur 7 15 uur en 9 15 uur y 3 persoon zeer goed bekend met Zuivel vraagt vertegenwoordiging van Goudsche firma in kaas voor Rotterdam en omg tegen nader overeen te komen condities Brieven onder no 3850 bureau van dit Uid De Coöp Tuiniers vereen Gouda vraagt direct een KANTOORBEDIENDE vlug kunnende rekenen en een JONGSTE BEDIENDE voor Maandag Woensdag en Vrijdag voor bedieniaj telefoon en lichte adm Br met inl aan C Oudshoorn Voorwillens 5 Goada Spaar een gulden op elk tientje Daar is zorg aan besteed DeGruyter 10 KORTmG Voor 10 gulden cassabont EEN gulden contant terug Zoakt U aan werkalljk GOEDE SIGAAR dan zult U bij ons zaker slagen Wij bieden U weer een flinke en mooie sorteeting S I Q t REN goed droog w o vele bekende fabricaten Ook In Cigaretten Shag en Rooktabak ruime sorteering aanwezig Gouda s oudste Tabakszaak Fa D G V Vreumingen Wijdstraat 20 Gonda N V GEBR DE VREUGT s Exporthandei StolWlfkersluil vraagt voor spoedige indiensttreding een KANTOORBEDIENDE Vr t t 18 jaar Eenige ervaring en kunnende typen strekt tot aanbev Sollicitaties met verlangd salaris schriftelijk Volslagen Halfwas en Leerling Houtdrasi fS en MACHINALE HOUTBEWERKERS gevraagd door H V Hootwarsifabr T h D BrsmmerJzi W Teii gemeentegroep 3 Maximum loon ca 90 et per uur Adverteert in Groot Gouda De Heer en Mevrouw p VAN DRIEL NIJHOFP berichten U met groote blijdschap de geboorte van hun zoon JACOB CAREïT f Goad4 30 lan 1946 Kmgerlaaa Tqdci k y a ItcnoD Zicluahal K BCfl Donderdag 7 Pebr a s hopen onze geliefde Ouders JAN VONK en MAGDALEN A VONK Hoogendoom den dag te herdenken dat zij voor 40 iaar In het Huwelijk traden Dat zq nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbate Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gonda Cronjéstraat 12 Heden ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van Dr A Kits van He aiaflcii Kol Ut K N I L Amiterdam 29 Jan 1946 A M Kits v Heijningen W M C Kits V Heijningen Dlctz Loadcm Lt A H KlU V Heijningen Heden overleed tot onze diepe droefheid na een geduldig gedragen lijden zacht en kalm onze lieve Man en zorgzame Vader Behuwden Grootvader JACOB SCHULTZ in den opderdom vaa Jrijna 90 Jaar O l M Schaltz Dc mi Apcidoora W M Pltpcn SdiuUz A L P p i Gtoda O W M Gafdnlcr Schullz H M GkrdMlcr M de KMtM Sdinltz C de Koater W I Schiriti fi § clmlu 0c Kegel Im ScMte kl C SA lu VBB d a Hravel G Sctittltz T Sdialti VM M ld a ca KlciBlUiidcrea Goada 29 Jaaaarl 1946 Raam 230 De terasrdcbestelling zal plaaU hebben Zaterdag 2 Pebr a s U 12 30 vanaf bet sterfhuis te 1 15 attr op de Alg Begraafplaats te Gouda Benige en algem kennisgeving 4 Heden overleed zacht en kalm voorzien van de H H Sacramenten der stervenden onze beste Vader Joliaa Charles Heari Breton vaa Lltb Ottd BurscBCMtcr vaa Otnchot Wsiswa vaa Coraclis Aaaa Vegtl la den ouderdom van 84 Jaar N A A ParisVan Ltth G A W J O E Paris Gouda 29 lan 1946 WcsthaTea 14 Geen Bloemen De H H uitvaartdiensten zullen gehouden worden in de Parochiekerk van O L V Hemelvaart aan den Kleiweg Vrijdag 1 Pebr te 6 30 en 7 30 ttur de stille H Missen en te 10 uur de plechtige H Mis van Requiem waarna de begrafenis vanuit de kerk In het familiegraf op het R K kerkhof Biedt zich aan CHAUFFEUR Bekend met eenig monteurwerk Ook gewend trailers te rijden Br onder no 3837 bur v d blad Gevraagd een nel meisje tot na het eten of WERKSTER voor eenlge dagen per week Pluweelensingel 61 Strökstfirs ïümü DB PELIKAAN Aaserika 21 niTflKIJ BIOSCOOP Directie T J van den Tooren HEERLIJK VERWARMD lUiag ea AToadvoorstelliofcn Vaaaf Vr dag 1 Pcbraari tm Woensdag 6 Pebr Een kostelijke klucht met den befaamden komiek Joe E Brown DETECTIVE Een dol komisch geval waarbij de lach niet van de lucht is Vooraf o a De nieuwste actualiteiten Ie vertooning Gouda De verjaardag van Prinses Margriet ta étn vaa oaze luccn tetkeaSlaii HET STOUTE KONIJN konora oai programma vaa deze weck zal een ware vcrratiiag zt n Hel brcagt U nog ieu wal U keallit zelf aioct gaaa zien Toagang bovan 1 4 aar Aanvang dagelijks behalve Donderdags 3 u 7 u y 15 u Vrijdags 7u en 9 15 u Zondags 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur Plaatlbeaprekeo dagcli ki uur voor den aaavang van ledere vooritelllng Niet per telcfooa Atleatie Bezoekt ook onze middagvoorst voor bea die avoadi niet la de gelegea held zifa Het oordeel van dnlzeadeo bezoeken Scaals iedere weck a goed progrsfflo Verwmehl GIBRALTAR I 2 THALIA THEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Gonda Vanaf Vrqdag 1 Febr tm Woensdag 6 Febr De stkitterende verfilming van het meeitertverk van ABEL CAHCE Ik beschuldig J ACCUSE met Victor Francen Marie Lou Jean Max Een film die slechts bij uitzondering wordt gemaakt en die U nooit zult vergeten Toegang bovea IB far WM weten al dat d t 6lm overal ttorm liep en verwachten een groote toeloop Bespreekt tijdig Uw plaatten Middagca Avoadvoorstell Aanv der voorst Vrijdag 7 u 9 15 u Zaterd 3 u 7 u 9 15 u Zondag 3 n 5 u 7u en9 l5u Maandag en Dinsdag 3 u 7 u 9l5u Woensdag 7 u en 9 15 u Wegeni degroote lengte van one progamma verzaeken wij U tijdig aanwezig te zl a Plaattbcipr 1 n voor ledere voortt Vakkundige reparaties door gediftl 3 iwecUu Te koop aangeboden DIVERSE BONTJASSEN Bnnsings Vossen en Nescen O BASS Flnweelensiagcl 28 3 nette jongelui zoeken 3 DITO JONGEDAMES leeftl d ong 16 18 om Zondags mee naar dansles voor beglnnenden te gaan Br oo 3855 bur v d bl ELen Meisje vraagt THUISWERK Onverschlillg wat Brieven onder no 3868 bureau van dit blad Gevraagd voor directe Indiensttreding eenige Cafetaria DE STER KLEIWEG 51 Dagmeisje gevraagd MEVR V d BERG Joubcrtstraat 114 Gouda jongelui vragen gcaicobii eerde Zit u Sliajikaner met gebr van keuken op netten stand Brieven met prijsopgaaf no 3873 bur van dit blad Terstond gevraagd een halfw bakkeraikoechf H C G DE BRUIN Hoogstraat C 1 41 Haastrecht Probeerde U reeds HEERLIJKE Berliner i Leverworst Gouwe 186 Tel 2067 Q Elke eent lm er één lAGÊRE PRIJZEN i alwéér ntt tmm 30 Januari t m 9 Februari VLAPOCMR vM8evMr27eip fi00gr 0OMMOUT VM2tyMr21tf p 900Br VMl8vMr5 Dotp 500 r CHOC NAKHJTAINS vftN3SvMr32otp 100gr KAAS uw 7 0 DOBLTPBITTIG