Groot Gouda, vrijdag 1 februari 1946

A tnren Brammetift Flapoor en z n vrienden Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 m NCRV 18 00 Celeste ensemble 18 30 Gram muziek rN I O 19 00 Nieuws KirRV19 15 Gram muziek 19 40 Waar zijn de dieren door S M v d Gallen RN 1 0 20 K Nieuws M C K V 20 05 Marinierskapel der Kon Marine o l v Gijsb Nieuwland rnTo 21 00 Op de brug 21 15 Gram nifltenconcert 22 00 Nieuws RcRV 22 15 Actueel halfuur 22 45 Cipza Frid piano en Herman Salomon ool 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluitmg en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m RNIO 18 00 Nieuws VAR A 18 15 Eddy Waiis speelt 18 45 Uit de Droesem hoorspel door C v d iinde 19 00 Tonny Schifferstein sueelt oude bekenden 19 15 Buitenlandsch overzicht door Drs L de Jong VPRO 19 30 Eenheid en verscheidenheid in het Vrijz Protestantisme RNIO 20 00 Nieuws V PR O 20 05 Muziek 20 30 Wat gerei moet worden door mej Dr N A Br i R fi O 21 00 Op de brug VARAr 21 15 Quentin Maclean bio Nadruk verboden 45 Voorzichtig wachtte Bram tot het meisje even de keuken uit ging toen stak hij vlug z n slurf in de kan die vlak bij het open raam stond en slurpte de melk in één teug op Ja zoo n egoïst was hij dat hij niet eens vroeg of Tom er ook wat van hebben wilde Dat dit stelen was bedacht hij al evenmin maar ja daar was hij dan ook maar n olifant voor V A K A ö7ato7iuni vaAs dezer dagen te Roermond z chzeit o cooporgei 21 30 baui oraioriuni va p j ig g Opsporingsdienst komen Uwfè Avondwiiding doo Dr V Hij werd mg slo en in he Hu PERSCONFERENTIE SIR ARCHIBALD CLARK KERR Sir Archiblad Clark Kerr heeft gistermiddag in het Government House te Singapore een pCTsconferentie gehouden Hier werd hem de vraag gesteld of het waar was dat de Britsche en Nederlatidsche regeeringen overeenstemming hadden bereikt omtrent een plan dat aan het Indonesische volk zou worden voorgelegd en dct een oplossing zou moeten bieden voor de hangende problemen Sir Archibald antwoordde dat hij van een dergelijk plan geen kennis droeg Hij verklaarde voorts dat zijn ervaring en zijn verbindingen in de Sowjet Unie niet onomstootelijk invloed hadden uitgeoefend op zijn keuze voor de Missie naar Javr en hij zeide dat alles verre reizen inbegrepen bijdraagt tot de vorming van eer man Met betrekking tot het huidige stadium van het conflict op Java kon hij naar hij verklaarde niets vïin belang zeggen Sprekende over de Nederlandsche Parlementaire Missie verklaarde Sir Archibald Clark Kerr Dit is uitsluitend een Nederlandsch aangelegenheid die geheel buiten mij omgaat Ik heb daaromtrent geen meening Hij gaf op een desbetreffende vraag toe dat de Sowjet Rusgische pers zijn missie in extenso besproken heeft maar sprak tegen dat hij officieele besprekingen met Lord Louis Mountbatten heetf gevoerd of zou voeren gedurende zijn verblijf te Singapore In antwoord op de vraag of een overeenkomst welke op Java voor Java en Sumatra eventueel zal worden bereikt tevens van toepassing zou zijii oji het overige gedeelte van Nederlandseh lndie zeide Sir Archibald welke overeenkomst op Java ook zal worden bereikt f 1 van toepassing zijn op geheel Neder landschOost lndié Hierop werd hem de vraag gesteld of zijn missie zou worden beïnvloed d oor de behandeling van het Indonesische probleem op de verga dering van de U N O Sir Archibald gat hieromtrent evenwel geen meening te kennen en volstond met te zeggen Ik meen dat de heer Bevin in de U N O vergadering gezegd heeft blij te zijn dat de zaak aan de orde zal worden gesteld Een volgende vraag beantwoordde Sir Archibald door te erkennen dat er een ernstige mogelijkheid bestaat dat Indonesië onder Trusteeship van de U N O zal worden gesteld Men vroeg hem of hij een dergelijke ontwikkeling voorstond Hierop antwoordde Sir Archibald Ik ben van meening 8 at ook dit een Nederlandsche en niet een Bntsche aangelegenheid is Het moederland moet m alle omstandigheden de peet zijn over zijn dochter of zoon Ik geloof niet da wii over deze aangelegenheid zelfs maar geraadpleegd zullen worden voor zij aan de U N O vergadering is voorgelegd E D Spelberg R N I O 23 00 Nieuws V A R A 23 15 Vroolijke avondklanken 24 00 Sluiting HET KOLENPROBLEEM Tal van moeilijke factoren belemmeren de voorziening 7 bonnen gegarandeerd Gistermorgen heeft de directeur van het Riikskolenbureau de heer H M V emmers Jr op een persconferentie gehouden in het Ministerie van Handel en Nijverheid te s Gravenhage een uiteenzetting gegeven betreffende het huidige kolenvraagstuk In zijn inleiding meende de heer Wemmers een eenigszins pessimistisch geluid te moeten laten hooren aangezien vooral gedurende de laatste weken gebleken is dat niet alle optimistische verwachtingen tlie men in het najaar van 1945 op grond van de feiten meende te mogen koesteren in vervulling zijn gegaan Door den heer Wemmers werd medegedeeld dat in het nieuwe distributiejaar geen klantenbinding meer zal bestaan De honoreering van de aangewezen zeven kolenbonnen is in ieder geval gegarandeerd aldus verklaarde de heer Wemmers met nadruk Voor Mei a s hoopt men alles te hebben afgeleverd De toegezegde achtste bon zal alleen kunnen worden gehonoreerd wanneer Ie de invoer uit het buitenland zal stijgen 2e de huidige kolenproductie van de Limburgsche steenkolenmijnen omhoog zal gaan DE PRODUCTIE VAN DE NEDERLANDSCHE STEENKOLENMIJNEN Helaas is de kolenproductie in de Ned kolenmijnen gedurende de laatste weken dusdanig gedaald dat er reden is toi ernstige ongerustheid Bedroeg de productie per werkdag gedurende de maand November 1945 gemiddeld 24 459 ton in December werd gemiddeld een hoeveelheid van 24 037 ton gedolven Van 1 January tot en met 26 Januari l l daalde de opbrengst tot gemiddeld 23 813 ton per dag hetgeen slechts 55 van de productie van het jaar 1938 bedraagt De daling in de kolenproducctie gat den Minister van Verkeer en Energie ir S G J M van Schalk aanleiding Vrijdag j l over den regionalen radiozender Limburg een ernstig woord tot de mijnwerkers te richten MEVROUV C EXNIA FIELD BEZOCHT NEDERLAND Mevr Exnia Field waarnemend directrice van het Britsche Ministerie vanbevoorrading en een der weinige vrouwen die het ambt van vrederechteruitoefent is heden naar Engel d teruggekeerd na een kort bezoek aan Neaerland waar zij de gast is geweest van ae NedCrlandsche regeering Mevr Field was naar Nederland gekomen om de toestanden in de Neaer ROOSEVELT STUIVER Bhikens mededeeling van den Minister van Financiën Vinson wordt een nieuwe FrankHn D Roosevelt stuiver heden door eeheel Amerika in omloop gebracht ter gelegenheid van den geboortedag van wijlen Roosevelt Kumen om ae toestanaen m nVn zwarten handel inlijving in delandsche kolenmijnen te aanschouwen en zwa ten Koraalzee aangezien het in Engeland bekend is str Jcjachte datin Nederland alle pogingen m heti den aooue werk worden gesteld om de steenko q lenindustrie weer op te bouwen Mevr Field verheelde haar meening H D niet dat de Britsche kolenindustrie zeerveel van den Nederlandschen mijnbouw kan leeren j Ik ben sterk onder den indruk gekomen zeide zij van de goede omstan digheden waajonder de mannen aan het werk zijn en vooral van de verlichting in de schachten en de prachtim veilig heidsumaatregelen Ik stond erbaasd toen ik de vele mooie huizen n aardige woningen zag waar de mij werkersge 1 zinnen wonen De inrichtigen voor verpleging van kinderen met een zwakke gezondheid kunnen als een voorbeeld voor andere landen gesteld worden Mevr Field merkte echter op dat een verbetering kon worden aangebracht in de sociale hulp voor de mijnwerkersvrouwen Zij zag gaarne dat comités van mijnwerkersvrouwen werden opge richt waar de aanstelling van de op huisbezoek komende dames kon worden besproken welk systeem in de plaats diende te komen van het huidige stelsel waarbij de sociale werksters zonder overleg met de mijnwerkersvrouwen worden aangesteld Oud Burgemeester van Venlo weer in arrest De oud burgemeester van Venlo mr J Zanders die eenigen tijd geleden uit het gevangenkamp te Steyl ontsnapte is dezer dagen te Roermond zichzelf bij den nf rnel uis van Bewaring Vertrek van twee Roode Kruisteams naar Indië Op 2 Febr en op 5 Febr a s zullenweer teams naar Indië vertrekken van Schiphol Het eerste team bestaat uit 7 mannen 3 specialisten 3 artsen en 1 tandarts 21 vrouwen 7 verpleegsters 13 verpleeghulpen en 1 secretaresse het tweedeteam bestaat uit 2 mannen 2 artsen 13 vrouwen 2 verpleegsters 11 verpleeghulpen 1 Het afscheid had heden plaats om 12 uur op het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis Prinsessegracht 27 te Den Haag BUITENLAND HET OORLOGSPOTENTIEEL VAN JAPAN De Inlichtingendienst van het Amerikaansche Departement van Oorlog bezit thans ruim 15000 documenten die betrekking hebben op het oorlogspotentieel van Japan terwijl er elke week honoerden bijkomen Hieronder volgt het resultaat van een onderzoek van een week Rondcirkelende luchüorpedo tegen onderzeeërs Hiervan is een gedetailleerd rapport opgesteld Deze torpedo was gebaseerd op een zweefvliegtuigprincipe en bestemd om in een gebied waar een onderzeeboot was waargenomen te worden geworpen na in zee te zijn gevallen zou de torpedo over een cirkelomtrek van ongeveer 80 m diameter telkens hoe langer hoe dieper rondcirkelen totdat contact werd verkregen met de onderzeeboot waarop de torpedolading zou detoneeren De Japanners bemerkten evenwel dat het vereischt was hierbij een gyroscopische eenheid als conróle te gebruiken Aangezien deze met beschikbaar was werd het verdere onderzoek einde 1944 gestaakt Camouflage beschildering van het gezicht bleek een valsch gerucht te zijn Schroeflooze vliegtuigen De japanners ontvingen in 1944 uit Di tschland de constructieteekeningen oö den aanmaak van schroeflooze en raketvliegtuigen en zi begonnen onmic delliik fabrieken voor de productie dezer foes ellen in te richten Er bestond echter zSn sebrek aan ervaring geschoolde rrk kr chten en oodzakeli e gron tnffen dat n mmer meer dan ongeveer 25 procent der theoretische capaciteit ini nnpr fabrieken benut werd hunner fabm rfer lapansche bur Uit een onderhoud met onderwijze s en lavVasche leiders bleek dat het moreel der Eerii to het einde van den oorlog op n Sg peil heeft gestaan Z war dan ook volkomen verrast oen z j ae volkomen overgave v n h land verna 46 Na de lekkere melk uit z n slurf inz n mond overgeladen te hebben zetteBram zich met Tom vlak onder het venster neer van welke plaats zij al spoedighet keukenmeisje konden hooren jammeren waar haar melk opeens gebleven was Ze riep het kamermeisje er bij en spoedighadden deze twee de hoogste ruzie ze beschuldigden elkaar er van de melk uitgedronken te hebben i T t INDIE Overdracht van het oppert eveIp over het K N I L t In tegenwoordigheid van tal van hooge officieren van het Nederlandsch Indische Leger waarbij ook Helfrich en Pinke aanwezig waren heeft It generaal v Oyen het opperbevel over het Nederlandscli Indische Leger aan den tijdelijken It generaal Spoor overgedragen Nederlandsch Indië Evacuatie van ex kriJgsgevangenen uit Bangkok De Marine voorlichtingsdienst deelt mede dat de lichte kruiser Tromp onder het bevel van kapt ter zee F Stam en de onderzeeboot O 23 qnder het commando van luit ter zee A J Schouwenaar in de haven van Bangkok zijn aangekomen met het doel om zooveel mogelijk voormalige krijgsgevangenen die tot de Nederlandsche Marine behooren te eva cueeren DE ALCANTARA VERTREKT MET REPATRIEERENDEN Ongeveer 2 500 evacuee s uit Java en Sumatra zullen waarschijnlijk repatri eeien met het tioepentransport chip Al Lantaia dat de volgende week uit Singapore vertrekt Lt Generaal Lanzing is benoemd tot transportofficier onder het commando van den Britschen bevelhebber Van de pasagieis zullen 500 zieken vrouwen met kinderen of ouden van dagen een hut krijgen de overigen zullen de reis moeten doorbrengen in de ruimte Welke anders voor de troepen bestemd zou zijn geweest Alle werkzaamheden aan boord zooals het schoonhouden van dekken trappen en gangen het toebreiden der maaltijden benevens het administratieve werk zullen door de passagiers zelf moeten worden verricht OFFICIEELE PUBLICATIE DISTRIBUTIE VAN KLOMPEN De Minister van Handel en Nijverheid heeft een klompendistributiebeschikking uitgevaardigd welke dezer dagen met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1946 in werking is getreden Daarbij wordt een voor het geheele land geldende distributieregeling voor klompen ingevoerd De door burgemeesters gegeven voorschriften inzake distributie van klompen hebben met ingang van bovengenoemden datum haar geldigheid verloren Met ingang van dien datum zal het in ontvangst nemen van klompen door het publiek uitsluitend zijn toegestaan tegen afgifte van bonnen welke door de distributiediensten kunnen worden uitgereikt Kleinhandelaren in klompen zijn verplicht aan den kooper een recu af te geven vermeldende h t aantal en de soort der gekochte klompen waarvoor bonnen werden ingeleverd Het in ontvangs t nemen van klompen door kleinhandelaren in klompen is met ingang van 1 Januari 1946 niet meer geoorloofd dan na inlevering van bovenbedoelde door hen ontvangen bonnen