Groot Gouda, zaterdag 2 februari 1946

Gevraagd voor direct of zoo spoedig mogelijjc Ie kracht als WINKEUUFFROUVV in Bakkerijbedrijü te Gouda Goed loon Brieven onder no 3902 bureau van dit blad Bij de STOOMWASSCllERIJ DAALMANS Flnweeleaaiagel 25 is plaats voor een aantal NETTE MEISJES van alle leeftijden Prettige werkkring in ruime goed verwarmde lokalen Hoog loo Gemaakte reiskosten worden volledig vergoed Aanmelden dagelljkn 8 12 uur en van 2 6 uur aan het kantoor Flaweelensingel 25 VEILING Notaris F J J MOEREL te Gouda zal op Maandag 18 Februari 194 s avonds half 8 in Hotel De Zalm aldaar in eene ritting PUBLIEK VERKOOPEN PBRCBELBN I m 4 Viar woonhuizen en erren de Helmerstraat 12 14 16 en 18 te Goada weekhaur f 1 0 PERCEEL 5 Een woonhuis en erf aan de Prins Hendrikstraat 28 te Gouda weekhaur f 5 50 Aanvaarding op oen betaaldag der kooppenningen 18 Maart 1946 Bezichtiging als gebruikelijk Hypotheek beschikbaar Nadere Inlichtingen bi den Notaris CRABETHSTRAAT 46 Tel 2 601 GOUDSCH CONSERVATORIUM D r Mco Verhoeg Coa Mrdla WcatluiTca 27 Goada Telcf 3483 Giro 83282 Cursus Rhythmische Gymnastiek vanaf Zaterdag 2 Febr als gewoon in de H B S Burgemeester Martenssingel te 4 30 uur o l v den Heer Jan ¥ 811 AS Tevens gelegenheid tot aanmelding van Nieu K Leerlingen ook dagcliiksch aan t Ck niervalorlum van 9 5 uur Alle leeft tn Te huur of te koop gfvraagd FABRIEKSRUIMTE van minstens 150 M De Heer en Mevrouw DE WEGER GERRITSEN tgëved inét gröote bli dschap kennis van de geboorte van han dochter INEKE IRENEDe Maag 1 Febtaari 1946 Potnpoensttaat 30 Tijdeli k c Bronovo Ia blijde zekerheid des geloofs nam de Heere tot Zich in Zllnc Heerll kheld onzen lieven Man en Vader Behuwd en Grootvader den Heer JOHANNES CCHtNBLIS VAN WINGERDEN in dea leeftijd van 57 Jaar Pi 73 26 oob rij d Pi 17 8 berflmd Goada M V Wingerden Verwoerd I V Wingerden en Verl RqtteedBm W V Wingerden E J V Wingerden Szücs Gouda © V Wingerden A Ei V Wingerden de Kroon J V Wingerden en Verl J C V Wingerden M J V Wingerden en Kleladercn Gouda 31 lannari 1946 Bleekertsingel 13 Liever geen bezoek Geen bloemen De teraardebestelllng xal D V plaats hebben Maandag 4 Pebr 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Vertrek van Bleekersslngel 13 plm 2u h blijde zekerheid des geloofs nam de Heere tot Zich in Zijne Heerlijkheid onzen geliefden Broeder Zwager en Oom den Heer JOHANNES CORNELIS VAN WINGERDEN in den leeftijd van 57 Jaar Uit aller naam Zr H v Wingerden Gouda 31 Januari 1946 WIJ vervullen h iermede droeve plicht kennis te geven van het overlijden van onzen geachtea Patroon den Heer JOHANNES CORNEUS VAN WINGERDEN in leven grondlegger en stichter der N V Vloerenfabriek HercuIm v h J C v Wingerden Zijn nagedacbtcnia zal bij ons steeds in hooge eere blijven Het getamenlijk personeel der N V Hercules Tot onze diepe droefheid overleed heden ons cenig Dochtertje iiIMnb inn den Jeugdigen leeftijd van 1 jaar en 7 maanden A C van Ast m A E J van Asten Vermeulen Gouda 31 Januari 1946 Ridder v Catiweg 198 Ondergeteekende betuigt hiermede zijn bartelljken dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij zijn 25 Jarlg Jubileum welke dag voor hi m een onvergetelijke is geworden In het bijzonder aan de Directie Kantooren Pakhuispersoneel van de N V Kaashaadel MaatschQ Gouda DE BRUIN Gouda 2 Febr 1946 Cbr de Wethstr 23 HECRENl Uw coatsui dow PALTHB óatrlckt ca opfcpcnt ia HERNIEUWD Vlttg Correct Goedkoop PALTHE Almelo Dt behandeling gucbledt In one xnak Kleiweg 65 Gonda voori Dinid caDonderd Azalea s in knop Pa G L Zaal ONCORDIA Zaterdafl F F D DV 9Fttbr 8 uur L rAr I C brengt U de nieuwste Cabaret Revue MedewerJEenden zijn Ferry Tiny Ravell Jan Hagoort Dick Ton Roland JWagtcr Na afloop Bal o l v H J MuL Dansorkest J v Berkel Kaarten a f 1 75 verkrijgbaar dagelijks aan de zaal Bij N V Carrosseriefabriek Verheul kunnen geplaatst worden leerden reeds 15000 militairen in dienstverband met onzen schriftelijken cursus samengesteld voor het Departement van Oorlog Eenbeperkt aantal burgers kan dex lessen ook volgen In 22 lassen Malalsch l r iimat oMeiealen cursus Lesgeld f 2 90 per maandi ƒ 14 50 totaal ENGELSCH 2 50 p mnd Franseh Duitsch stano boakhoiidan middenstandsdiploma Opleiding practijkaxamans HED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM NU NATIONAAl EfRST ILLfGAAl Gratis praaHas van CONSTRUCTIEWERKERS BANKWERKERS CAROSSERIEMAKERS HOUTBE HOUTBEWERKERS Aank SCHILDERS en STOFFEERDERS Melden Kant Henegouwerweg WADDINXVEEN £€ H t 64 sfUcfd BLIJFT GOED Glasonderneming Gouda G 0 G Hooge Schiel Zeedqk 23 Tel 2028 HET aangewezen adres voor het verzilveren herverzilveren moderniseeren van Uw oude spiegels Door het aanbrengen van een koperrug absolute garantie tegen doorslaan of verweeren Wl staan met onze moderne outillage in vooreen een Vlotte en degelijke bewerking en de prijzen zullen U aeevallen Ohderstaande firma s zijn bereid Uw opdrachten te ontvangen Fa H D TAMSE Naaierstraat 23 J VANOERLAND Markt 2 Fa H ZANDVOORT Wijdstraat 25 T P VIRULY Co s Stdomzccpziederij De Hamer N V te Gouda vraagt STENO TYPISTE met eenige jaren praktijk ervaring Niet beneden den leeftijd van 22 jaar In Gouda of omgeving van Gouda w oonachtig Sollicitaties te richten aan de Directie Voor jongelui met goede schoolopleiding bestaat gelegenheid te worden opgeleid tot ukoóJ evud SJtateut in de Heercnkleedingbranchc Behot rlijk aanvangssalaris Persoonlijk te vervoegen Ulnkamp s KlgccHntmagaxIjn Markl Gouda Volslagen t Halfwas en Leerling HoutdraaiCfS en MACHINALE HOUTBEWERKERS gevraagd door H T H02twar3nfabr T b D BremmsrJzi W tssi gemeentegkoep 3 Maximum loon ca 90 et per uur Zoo mogelijk met zolder te onder no 3822 bureau van Op Accountanskanloor te dezer stede kan geplaatst worden Gevorderd Aaa Acconntaat met behoorlijke boekhoudkundige opleiding Sollicitaties met opgave van godsdienst en verlangd salaris onder no 1137 bar van dit blad Ia een stil igezin te Gouda wordt gevraagd tegen 1 Maart a s een Nette Huishoudster dienstbode aanwezig Brieven onder no 3932 bureau van dit blad Gevraagd een nette jons n voor loop en magazijn werk Gross J RIETKERK Markt 10 Gevraagd Hnlp in de HtishondtBg in gezin met 2 kinderen Mevr TONINO Boelekade 175 HET HUWELIJ K I II zelligtehuis maken Uw leven rijker en gelukkiger BUREAU DISCRETIA heeft ook voor U beschaafde relaties van Uw eigen geloofsovertuiging Nic Witsenkade31iA damC Spreekuur 9 30 12 uur v m Voornaamste betaling eerst na Uw huwelijk Vraagt direct kosteloos inlichtingen in blanco envelop Vrife Ewang Gemeente Zeugestraat 38 A s Zondagavond 5 aür D V Da H C LEEP Onderw Is de Bi bel verouderd Te koop Ékangeboden een RJiiv cilimlir schrijllioniii Br onder no 3891 bur v d bl ao r Jonge Weduwe niet onbemiddeld met 1 kind zag zich gaarne geplaatst als Huishoudster liefst in net klein jpaaderl gezin Br onder no 3920 bur v d bl Gouda of omgeving Brieven dit blad Waar blijft gtcöetic VERLOREN DonderdagavoKi ÏO uur Kruispunt tunnel xljde Ridder van Catsweg bruine glacé hccren Handschoca Terug te bezorgen Bleekersslngtl 22 Gevraagd KAPSTER of aankomend Kapster e P VAN WIJNGAARDEN Rltiwet 77 TE KOOP Zoo goed als nleow Damesfiets m goede banden z g a a Heerenfiets zonder banden Invalidewagcn Adres t MUILENPOORT 2 TE KOOP Vijf EtaUge Refle DA COSTAKA TE KOOP van partlculgoed verhuurde Arbcidcrswomngen Geen tusschenpcrsonen Br ond no 37 85 bur v d bU Te koop GUMMI ZEILTJES voor Wiegen en Kinderledikantjö BOCKENBERGSTRAATj j Te huur DROOG PAKHUISJE plm 8 M diep en 3 M br eo Te bevr WESTHAVEN j Strijksters mwi DB PELIKAAN Amer il Dames Voor een MODERNB en CHIQUE HO V Uw adres ki Y MAISON AHHT HOOSE QOUWE 9