Groot Gouda, maandag 4 februari 1946

o GROOT GOUDA PEPASPE MHFMFFM HA RI AH VHOP fiOim FM OMSTPEKEN K M Administratie M J van Loon Bur iVlarkt 67 Gouda Tel 309 Abonn p w 25 et Losse nunan 10 et ADASTPA MAANDAG 4 FEBRUARI 1946 NUMMER 145 Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda meente opbouw actie Er werden verschillende raden en commissies gevormd die elk een onderdeel bestudeerden zooSis school zending ziekenverzorging enz De Hervormde Kerk toch was geworden een hotelkerk met vele gasten die elkaar niet of bijna niet kenden en inplaats daarvan wilde prof Kraemer er een huisgezin kerk van maken waar men eikaars gedAchtengang kan en wil volgen Zoo ontstond het kerkelijk gesprek in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en op den bodem der belijdenisschriften een formuleering van dè Aris Het hoofdbestuur van de Vrijz Ned Herv heeft zich achter deze formule gezet Spr lichtte deze formuleering hierna uitvoerig toe Op 31 October 1 1945 is de Generale Synode der Ned I Herv Kerk voor het eerst weer bijeen gekomen Deze Synode waar 56 classes in vertegenwoordigd zijn waarvan 40 orthodox sprak zich b v uit voor den Nationalen Omroep Door de regeering werd haar om advies gevraagd inzake het probleem Indië Men sprak een oordeel uit over de doodstraf Zoo heeft de Synode invloed niet alleen op godsdienstig terrein maar ook op economisch staatkundig en politiek gebied Spr deed een dringend beroep op de leden der vereeniging van Vrijz Hervormden lid te blijven van de Ned Herv Kerk en het standpunt in te nemen van verdraagzaamheid boven rechtzinnigheid De met élan uitgesproken rede werd gevolgd door een langdurige en aangename discussie PASSiGlERSLIJST m 8 Jibai T Oldsnbariiefeldt Vanaf heden hangt in onze etalage en ligt op ons bureau ter inzage de passagierslijst met 2052 namen van het m s Johan van Oldeu bameveldt iK eecUcUU Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht I Meest matige Zuldw wind zwaar bewolkt met tijdcl opklaringen Plaatselijk eentge regeU temperatuur overdag tosschen 7 en 10 graden Wat is er in Gouda te doen f Reunie I Vrijdag t m Woensdag i Dorps Detective 1 Thalla Theateri Vrijdag t n Woensdaf er Ned j beschuldig Schouwburg Bioscoop De wereld beeft Dinsdag 5 Februari 7 30 uur Restaurant Ter Gouw Blljartwedstrljd De Tunnel K O T Gouda Idem 8 uur Concordia Goudsche Tooneelkring met Lastige vrouwtjes door de A damsche Tooneelver Idem 8 uur De Beursklok Ned Reisver Lichtende kleuren in het zonnige Zuiden lezing met lichtbeelden door L P Dupree Woensdag 6 Febr 8 uur De Beursklok Oudheidkundige kring Die Goude spreker P V Balen over de bloeitijd van Gouda Idem 7 uur Reunie bovenzaal Ds J Borger over De toestand en het behond van Europa Idem 7 30 uur Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54 Ds Joh van Welzen Idem 8 uur Nieuwen Schouwburg KrodatoExpresse ten Bate van het Mgr Mutsaeraoord te Venlo Donderdag 7 Febr 7 45 uur Blauwe Krols Volksuniversiteit JDr E van Raalte Binnen nenen bultenlnn che spiegel van Rusland en Amerika j Idem 7 30 uur Rest Ter Gouw Biljardwedstrijd Stolwijk De Rollende Bal Idem 8 uur Hotel De Zalm beapre ngover de Stichting van de Partij van den Arbeid STADSNIEUWS Diefstal van sigaren v d B alt de Klelwegstraat deed bij de politie aangifte van een kistje met 50 sigaren merk Carnegie uit zijn winkel Hopenlljk zal het den dief slecht bekomen Weer een clandestiene luistervink Het is nooit mooi om iets af te luisteren Of het radioprogramma nu de moeite waard Is ora een clandestiene aansluiting aan het distributienet te maken willen wij in het midden laten Een feit was dat G ui de Vondelstraat het blijkbaar wel vond THlj kreeg dan ook prompt een proces verbaal wegens deze diefstal van amusement De begeerde serviezen L van de 2de Kade toog Donderdagavond et xljn broer op weg om twee S deellge theeserviezen die hlJ op de fabriek waar hi werkte apart had gezet op te halen Ook v L van de Naalerstrut voegde zich bij hen De fabrlekscontroleur zat echter verdekt opgesteld en wist hen op heeterdaad te betrappen Vla een munr langs de Vest waren zi binnen gekomen Zi werkea alle drie op de bewuste fabriek Of zi er zullen blijven BURGERLIJKE STAND Geboren 29 Januari Marianne Maria dochter v G van der Heijden en P Raapis K Wilh weg 178 Maria Pieternella dr v M Snel en E C Stuij Blauwstraat 7 Wilhelmina Maria dr van G H Groen en G W Wisselink Spieringstraat 81 Jacob Carel zn v A van Driel en C C W NiyiofiF Krugerlaen 96 31 januari Henny jacoba dr van H Schoonderwoerd en van Driel Koekoekstraat 52 Ingeborg Labrechte Maria dr van C Rollfs of Roelofs Jonbertstraat 52 1 Febr Dirk zn v M A Verboom en L P van Welzenis Vlamingstraat 21 u Ondertrouwd 31 jan J C de Meer en T van Dijk C de Groot en E F Buijeose T Schouten en C W Otterspeer W van der Hoeven en E M Breugelmans A Brouwer en C J Schouten G W Oosterwljk en P M Lens S H van Buercn en G M de Jong W T Q Ilpelaar en W Zorg O v r leden 29 Januari Jacob Schultz 89 j Willem Adrlanus Gersie 76 j Arme geit Wegens het slachten van een geijt zonder verguBninf en het ver oopen van vleesch tegen te hoögtn prijs Is V van den Wethouder Venteweg ingesloten De clandestiene slagerij Is een instituut dat blijkbaar nog Biet uit het maatschappelijke leven is verdwenen De grondsl 8i Yam bet gezli De uitdrukking ervan in de Nederlandsc c wet Het Burgerlijk Wetboek regelt in het eerste boek van ruim 500 artikelen het familierecht Hoewel de algemeene beginselen die aan een wettelijke regeling ten grondslag liggen daarin gewoonlijk niet worden vermeld zijn er toch een paar hoofdbeginselen doorgedrongen tot enkele artikelen die vanaf de invoering van het wetboek In het jaar 1838 zijn gehandhaafd gebleven Het wetsgedcelte dat spreekt Van de regtcn en verpllgtlngen der echtgenooten begint met de woorden De echtgenooten zijn elkander wederkeecig getrouwheid hulp en bijstand verschuldigd En het gedeelte over de ouderlijke magt begint Een kind van welken ouderdom ook is eerbied en ontzag aan zijne ouders verschuldigd De ouders zijn verpligt hunne minderjarige kinderen te onderhouden en op te voeden De inhoud van deze oude nuchtere wetsartikelenis welbeschouwd de kern van de actie die de achterkleinkinderen in deze week voeren voor qezlnsherstel Pas op aw autopapieren De heer S uit de joubertstraat deed aangifte van diefstal van een sigarendoos met alle autopapieren uit zijn auto die aan de Turfsiogel geparkeerd stond Het zal hem heel wat lait bezorgen Aanvragen extra Texticlgoederen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Pepewtraat door hen wier bewijs van aanvrage het nummer draagt tusschen 22326 en 22805 op Dinsdag 5 Februari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur Oorlogsschade aan onroerend goed De eigenaren van door oorlogsgeweld getroffen onroerende goederen die van hun aangifte nog niet het bericht van Inschrijving bij de Schade Enqucte Commlsste ontvingen blauwe kaart met registratienummer moeten aanneaen dat hon aangifte verloren is gegaan Tot uiterlijk 1 Maart a s bestaat alsnog gelegenheid aangifte of hernieuwde aangifte te doen bij de Schade Enquête Commissie Zeestraat 71b te s Gravenhage Na dien datum sluit de regiairatiemoge lijkheid onherroepelijk De benoodlgde formulieren kunnen aan vorengenoemd adres worden aangeviaagd Een jubileum dat niet veel voorkomt De heer P Abbema Retgerstraat 10 hoopt on 17 Februari den dag te herdenken waarop hq 50 jaar geleden in dienst trad bij de N V Koch en Knuttel UIT DEN OMTREK REEUWIJK Vrijdag had te Reeuwijk een wel ongewone huwelijksvoltrekking plaats tusschen den heer Slinger te Gouda en mej UeWit te Reeuwijk De gemeentebode werd belast met het aanbieden van een bruidsbouquet waaraan een lint met de woorden De Trouwste van Nederland aangeboden door de Rotterdamsche illegaliteit De moeder van de bruid werd door Burgemeester Lucasse een bouquet bloemen aangeboden uit naam van de illegakteit te Rotterdam Na de huwelijksvoltrekking werdendoor den afgevaardigde van de ondergrondsthe uit Rotterdam de heer Uan nijs dankbare woorden gespreken tot debruid en ook tot de moeder van de bruidvoor hun ondergrondsch werk verrichtgedurende den oorlog waardoor verschillende medeburgers het leven hebben kunnen behouden Hierna had op een z er ongewone wijze de Kus dankbare woorden tot Burgemeester Lucasse voor de verleende gastvrijheid Verhuurd B en W hebben voor het loopende jaar aan N Oosterwijk alhier een stukje jtuingrond achter het woonwagenkamp in de afd Sluipwijk verhuurd D ankwet X p de aanvrage van een Drankwetvergunning door den heer A vart euwen is door B en W afwijzend lj tTVct Vergunning verleend Vergeet II niet dat U morgen Uw nieuwe disributickaart moet halen als Uw naam ligt tusschcn LUBBE en PHILIPS U behoeft alleen Uw tweede distributiestamkaart en het inlegvel mede te nemen U kunt Mn de loketten 4 6 en 8 van het pymnastleklokaal in de P ï twecht tusschen 9 30 en 12 en tusschen 2 en 3 30 uur H huwriiSzegrnïn7plaats welke werd Door B en W is vergunnmg verteqnd JerricM lofdS Rus Karlftski ook tot het houden vas een collecte binnen megSstrSder te Rotterdam Ook sprakIde gemeente door het Leger des He ls HsdirUndsch Legioeilied Ons Holland komt weer vrij De meeste lezers zullen hebben opgemerkt dat de belde verzen die wij Zaterdag als Gedicht van de Week hebben geplaatst ontleend waren aan de Revue 40 45 waar dit lied gezongen door het dubbel mannenkwartet van Toonkunst zoo ernstig en krachtig aanspreekt tusschen de bewegelijke en kleurige tafereelen Nu het hoofd waaruit dat bleek was I uitgevallen vermelden wij dit hier alsnog 1 De nieuwe koers in de Herv Kerk in een uiterst belangwekkende causerie die blijk gaf van een gedegen studie over dit onderwerp heeft Ds H van Ewijck Ned Herv predikant te Stolwijk verleden week voor de ledenavond van de Ver van Vrijz Ned Hervormden gesproken over De Nieuwe koers in de Hervormde Kerk Dat deze causerie zich in onderdeden ook richtte op de vrijzinnige richting in de Herv kerk kan in het kader van dezen avond als begrijpelijk worden aanvaard Hetgeen spr gehoord over de verhouding van vrijzinnigen en rechtzinnigen te Gouda was voor hem aanleiding dat er geen reden tot ontmoediging behoefde te zijn De vrijzinnigen terug in de oude kerk het is altijd beter dan aansluiten bij een Protestantenbond e d Men is elkander in de afgeloopen vijf ja r beter gaan begrijpen Wie de handelingen der Synode van de laatste tachtig jaar doorleest wordt getroffen door de groote rust in de Herv kerk Men is er blijkbaar volkomen ongeroerd voor de stroomingen in de tweede helft van de 19e eeuw Van goote sociale veranderingen niets ervan is in die handelingen te vinden Waar wel over gesproken wordt is kerkopbouw en kerkherstel En hierin hebben de vrijzinnigen hun aandeel geleverd De poging van 1938 werd vanrechtsche zijde fel aangevallen De vrijzinnigheid werd op grondslag van leertucht de kerk uitgewerkt Dit wat betreft kerkopbouw De kerkherstelmenschen prof mniema hebben ook niet de meerderheidkunnen halen Hier vonden de vruz nmuen een open oor bij vele gematigdrechtschen en met elkaar hebben z j dereorganisatiepoging afgeslagen Dan breekt de oorlog uit in het algemeen hebben de kerken zich vrij spoedighersteld zich bewust van hun grootetaak in oorlogstijd ze hebben een belangrijk aandeel in het verzet Spr noemde Inkerkelijke verzetsbeweging hè Inter Kerkelijk Bureau Toen in 1940 dtMeidagen voorbij waren voelden velendat er iets moest gaan gebeuren menvroeg om vernieuwng Er werden besprekingen gevoerd tusschen prof Kraemer ds v Bruggen en £ Gravemeijer Zij begrepen dat nu de kerken beschoten werden met nat socia listische levensovertuigingen een een heidsfront moest worden gevormd Chib us waaïdig Dank zij de motorische leidng van prof Krlfémer die eens zeide on Jfn zendingsveld nimmer zulk een heidendom te hebben waargenomen als in Christelijk Nederland kwam de ge Nutflspaarbank 458 739 88 27 08 Gedurende d maaa d Jan f 9 9 en terugbetaald de navolgende bedragen f 458 766 f Inleg in 21 309 posten Bijgeschreven rente Terugbetaling In 6 393 posten f 414 300 65 Meer terugbetaald dan f 11 121 508 80 ingelegd Aan het einde der maand Dec 45 was ten name der Inleggers ingeschreven rente over 1945 nog f 10 707 208 15 niet bijgeschreven zoodat hun tegoed oltimo Januari bedroeg In den loop der maand Januari zijn 259 nieïwe boekjSs afgegeven 147 oude boekje oonieuw in gebruik gesteld en 461 boekjes affi afbetaald zoodat aan het einde der Laand lanuari 22 523 boekjes in omloop waren 1