Groot Gouda, woensdag 6 februari 1946

GROOT GOUDA H l k ALGEMEEN DAGBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN f S NUMMER 147 Dank aan Denemarken Door de ouders uit Gouda en omstreken waarvan de kinderen den afgcloopen zomer In Denemarken zijn geweest om weer op kracht te komen is aan de Pa Goedewaagen opfedragen eenige borden te vervaardigen welke als blt k van erkentelijkheid zullen worden aangebBiden aaa de leidsters en leiders Bovendien is er een groot bord vervaardigd met bet Goudsche stadhuls als centraal punt en de Deensche en HoUandsche vlaggen met het Roo e Kruis op de onderste helft Oit bord zal aan het Deensche Roode Kruis te Kopenhagen worden aangeboden Mede door de toepasselijke randschri ten zal het een aardige herinnering blijven vormen voor hen die ons land zoo flink geholpen hebben Momeofeel staan het groote bord en órie exemplaren van de kleinere uitvoering ten toon gesteld ib de etalage van de Fa A de Mol Hoogstraat alhier Goudscli Comité Nederland Indonesië Het Goodsch Comité Nederland Indom sië Wat is er in Gouda te doenl Reunie I Vrijdag t to Woensdag i Dorps Detective Thalia Theateri Vrijdag t m Woen l 9 Ik beschuldig Schouwburg Bioscoop De wereld beeft Woensdag 6 Febr 8 uur De Beuriklok Oudheidkundige kring DieGoude spreker P V Balen over de bloeitijd van Gouda Idem 7 uur Reunie bovenzaal Ds J Borger over De toestand en het behoud va Europa Idem 7 30 uur Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54 Ds Joh van Welzen Idem 8 uur Nieuwen Schouwburg KrodatoExpresse ten Bate van het Mgr Mutsaersoord te Venlo Idem 6 Febr 8 uur Concordia Goudsche Tooneelkring met Lastige Vrouwtjes door de A damscke Tooneelvereeniging Donderdag 7 Febr 7 45 uur Blauwe KruU Volksuniversiteit Dr E van Raalte Binnen nenen buitenlandsche spiegel van Rusland en Amerika Idem 7 30 uur Rest Ter Gouw Biljaidwtdstrijd Stol wijk De Rollende Bal Idem 8 uur Hotel De Zalm bespreking over de Stichting van de Partij van den Arbeid Idem 8 uur Concordia Uitvoering van de Fanfare Ver De Korte Akkeren ïdem Nieuwe Scbonwbnrg 8 uur Vierde opvoering Revue 1940 45 Zaterdag 9 Febr Concordia Cabaretrevue Ferry Idem 8 uur Kunstmin Maan s VariétéGezelschap De afgevaardigden van de Chr Dem Unie de Comm Partij Nederland deICentrale Jeugdbeweging de S D A P het R K Centrum voor Staatkundige vereeniging de E V C de Vrijz Dem Bond deVlamgroep deNed Volksbew de Soc Vrouwenbond de GoudscheiBestuurdersbond en van de dagbladen Het Vrije Volk het Parool de Waar hejd en Groot Gouda zenden U hiermede hun betuiging van symphatie met het streven van het Comité NederlandIndoneslê r j van meëninu dat deze zaak aie een i Zij hebben zich gevormd tot een Gondsch lorSemadoorDr Bik in den aad Comité Nederland lndone ié v nschen w geworpen ook verdtrin dit college u bij onzen geneenschappelijkeo arbeid Het voor de Goudsche Tooneelkring gespeelde blijspel behandelde het voor dtze tijd zeer actueele onderwerp nithuizigheld Bij een werk als dit wat geheel uit dialogen bestaat is het moeilijk de aandacht te blijven boeien omdat de directe actie ontbieekt De schrijver is kierin wel geslaagd door de soms rake humor van den tekst en de origineele verwerking van het gegeven Een voorbeeld daarvan zien we in het tweede bedrijf waar de geschelde en inmid dels weer hertrouwde vrouw in hetdefenilet tegen haar tweeden man aU afweer dezelfde bewoording gebruikt als In het eerste bedrijf haar man tegen haar bezigde Het geheel is de oude geschiedenis van de vrouw die meent haar man minder goed Is dan anderen die eerst bij haar tweeden mantot de conclusie komt dat de eerste nog zoo slecht niet was ec de oeroude band tusschen man en vrouw belangn ker is dan partijen dancings en andere van onze beschavingsbrandpunten Theo Vink en Heorlette de ong brachten een ongedwongen en rake typemng van den man en de vrouw van de wereld terwij P ul de Hoogh als de tweede echtgenoo minder overtuigend was De rol van he dienstmeisje werd door Tonny M ddens we aannemelijk vertolkt De regie was behoudens enkele kleinigheden goed Het afgr lselijke decor zullen we maar op de materialen schaarschte schuiven De juiste typeering van de figuren op de verfchi lende uren van den dag houdt een compliment in voor den grimeur De pauzen tusschen de bedrijven werden wel onnoodig lang gerekt waardoor de weinige actie nog eens werd afgeremd Liberale vergaderingen te Gouda Het werkcomité van Jong Liberalen te Gouda belegt op Vrijdag 8 Februari a een vergadering in Hotel De Zalm alhier Op deze vergadering die om 8 ur za aanvangen spreekt de heer J HamburgeïTd van het Hoofdbestuur van den Rond van long Liberalen en red cteu v an het weikblad Slaet op den Trom mele over een brandende kwestie an heden ten dage Ordening Voor de afdeeling Gouda der Liberale Staatspartij spreekt op Woensdag 13 Februari a s de oud minister van Water tant en van Oorlog Jhr Ir O C A van 1 nlh de 11 de Deze vergadering worde lehoud a é t Schaakbord aan den kleiw 4 V i ngt aan om 8 uur Voor beide avonden zijn introductiekaarten verkrijgbaar bij de heeren N ÏTnyr t BurgvUetkade 38 Chr lonker a eïwe Pa k 8 E O Stijkel r J T risweg 73 en Kruysbeer Onder de Boompjes 18 AP ASTBA Oürfactie L J A v d Steenhoven Redactie j Drukker Drukkerij jVeraijl Gouda Raadsinpressies Bii de behandeling van de voorgestelde wiizigingen in het Reglement van Orde van den Raad waren het vooral de afgevaardigden van de S D A P en C P N die bezorgheid toonden voor beknotting van de democratische vrijheden De heer Snel ging zelfs zoo ver dat hij den voorzitter betichtte van besnoeiing van het vriie woord in de vergaderingen Burgemeester James wist de leden echter gerust te stellen met de opmerking dat het college steeds bereid is zich bij zeer urgente gevallen niet stipt aan de letter van het reglement te houden en dadelijke behandeling in den Raad toe zal staan De Burgemeester merkte daarnaast op dat er vroeger vaak te veel sepraat en te weinig gehandeld werd Het bleek Maandagavond dat deze tijd nas niet geheel voorbij is de Raad debatteerde over verschillende punten zeer lang voordat tot conclusies gekomen kon worden De heer Snel vestigde nog eenige malen de aandacht op zich Zóó bij de behandeling van de naamsverandering aoor naar uiuciu yu o o had gegeven democratische opvattingen te hebben zoodat zijn partij in tegenstelling tot vroeger en ofschoon nog steeds voorstander van den republikemschen staatsvorm toch sympathie voor Haar kon gevoelen Deswege was hij ook voor den naam Wilhelntinastraaf x Ofschoon een dergelijke handelwijze ongebruikelijk is werd toch besloten de kwestie van het Juliana Rusthuis ter ziüm ie behandelen in den vorm van voorlichting door de beide Raadsledenafgevaardigden De Raad was en terecht van mening dat deze zaak die een was geworpen uur i t u £ l o diende te worden besproken Dr tiik aieon het punt staat zijn benoeming aisZegent te aanvaarden wilde liever eerst in de Regentenkamer een onderzoek instellen en was bereid om daarna denRaad van den stand van zaken op de hoogte te brengen In besloten vergadering werd besproken over het nieuwe industrieterrein tusschen Kromme en Nieuwe Gouwe Of ook het gevat van de Fa Dobbelman die goedkooper in Waddinxveen terecht kon ter sprake is gekomen weten wij natuurlijk niet Hopelijk heeft men er een les e aan gehad u u t De Veemarktherstelling bracht ook het plan ter tafel van een nieuw gebouw voor de politie waarbij vooral het jarageWaagstuk ter sprake kwam T hans zijn deiauto s bij een gmge gestald nraar men overweegt om hiervoor het ouac gebouw van de Centrale Keuken te benutten Vele leden waren bang dat dit ae levensduur van dat bouwsel onnoodig en ongewenscht zou verlengen maar üurgemeester James was op dit punt optimistisch gestemd STAD SNIEUWS keuring voor den dienstplicht Alle oproepingen voor de kfurmg voo de lichting 1945 zijn vmo = tn die in 1925 geboren mannelijke Pf so hier te lande wonen of geacht wojden te wonen en een dergelijke oproeping ot een bericht van niet ioschrijving t hebben ontvangen dan moeten zij Z h jo Februari a s ter gemeentesecretarie aan ol keuring zal plaats hebben te Gouda in het tijdvak van 11 20 Februari n het gebouw van het Gew Arbeidsbureau Turfmarkt 144 telkens van des v m 8 JU uur af Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe disributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen i SCHRADER UIJTENBROEK U behoeft alleen Uw tweed dlstrlbatlestamkaart en het inlegvel mede te nemen WOENSDAG 6 FEBRUARI 1946 bracht was de verdediging van de menschelijke waardigheid tegenover het nationaalsocialisme dat vri h id en gerechtigheid in dwang en macht wilde doetr ondergaan Na een aanvankelijk ta stende bespreking ontspon zich een levendige discussie in het bizonder over de meerdere of mindere juistheid van het christelijke en het humanistische uitgangspunt De voorzitter Mr Blankert sprak tot slot de hoop uit dat het besprokene tot meer wederzijdsch begrip had geleid r MeeftUcd emlötuooc Het Comité Holland helpt Indië heeft een groote loterij georganiseerd waarvoor 25 000 loten è f l worden verkocht Prachtige prijzen staan ter beschikking De hoofdprijs is zelfs een RADIOTOESTEL Wacht U niet te lang met een lot aan te schaffen U kunt ze o m op ons bureau krijgen Markt 67 V J veel succes Lastige vrouwtjes Oud Gouda De conservator der Sted Musea te Gonda verzoekt den Gouwenaars hun kasten en kisten eens te willen nazien of zij oude foto s van hulzen fabrieken stadsgezichten in en om Gouda beiitten die zij aan het museum willen afstaan om de verzamelingen te verrijken Oude negatieven rullen eveneens op hooqen prijs worden gesteld Ook portretten van vroegere functionarissen zooals burgemeesters wethouders ontvangers enz Gemeentewerken brandweer waterleidingbedrijf enz worden qaame aan Oosthaven 69 in ontvangst genomen Hoe verbleekt hoe beschadigd ook zij hebben voor wij td waarde KADERAVÓND VAN DE N V B Ds Nienhuis over Christendom en Humanisme De Ned Volksbeweging die in haar nrogramma de samenwerking van deze SeSp machten heeft geschreven en hfprmee de verdwijning van de politieke ïnt these wil vertolken heeft daarmee de Tespfeking van de verhoudmg an de bei ef Sbm oor h ovtzi rvfn hiV rp n van deze geschiedkundige machte pJn zekere mati van ontv ikkehng ver sch D Nienhuis had in de daarvoo P l S e e tn hSkhri d geUnd ook met eerf ek kenmerken Vcin Vervolgens ga hl enkele die bij ha de opvatting van op een humanisme goWen J g ven zotvertrouwen J J X og behoeft te der dat dit Y eloofsve ondersteunen Po SuÏwS van oordeel stelllugen Ui u t in ren dat de de verdedihum ilstisch Pa f 5 er op den achting daarvan hield h pP soonl ke tergrond ten jd Vat Christendom rh i J rde oorlog tezamen Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3008 Abona p w 25 et Losse numin 10 t IXlueUdcU Weersverwachting medegedeeld door het K N M tot morgenavond Wordt verwacht I Aanvank somber weer met plaatsel lichte regen of motr Temp tusschen 8 en 10 gr Wissel bewolking met eenige daling Meest matige wind tusschen W en Zw Aanvragen extra Textielgocderen Antwoord op de ingediende aanvragen kan worden gehaald aan den Dlsf ribut e dlenst loket 11 Peperstraat door hen wier bewfls van aanvrage het nummer draagt tusschen 10824 en 11162 op Donderdag 7 Februari tusschen 9 30 en 12 uuren 2 en 3 30 uur Geslaagd voor candidaats Maandag j l slaagde te Utrecht voor het Candidaats exameti Wis en Natuurkunde onze stadgenoot de heer A H Langeraar Toegangsbewijzen De Vreemdeling De bestelde toegangsbewijzen voor de opvoering van het tooneelstuk De Vreem SeUn door de Venlo spelers kunnen vanaf heden aan de besteladressen worden afgehaald Nu de bordjes weer worden verhangen Vreugde in de Wilhelminastraat De be ners van de Vogelenzang hebben hun enthousiasme oper de naamsverandering niet onder stoelen of banken gestoken Heden wapperde van b na elk huis onze driekleur en de bewoners liepeh met verheugde gezichten door hun feestelijke straat Een goed bewijs van instemming met het Raadsbesluit Inbraak in de Ambaclitsschool In den afgeloopen nacht hebben inbrekers zich toegang verschaft in de Ambachtsschool aan den Graaf Florlsweg Zij hadden een I kostbare bult een schrijfmachine