Groot Gouda, woensdag 6 februari 1946

iMM rf IIIIWil tSia EIGEN HUIS $ 1 in het te Batavia verschijnende Dagblad van 28 December staat een beschou wing onder bovenstaand opschrift waarin het treven naar zelfstandigheid yan de Indonesiërs nader belicht wordt Vergelijken wij de Staat met eer huis dan kunnen wij een aardige vergelijking maken zoo sc hnjft de hoofdredacteur van Het üaghlad Voor den boud van een huis heeft men noodig grond arbeidskrachten kapitaal en ean arcWtect pe grond was hier aanwezig en was het bezit van de mtneemkche bevolking Dit was uiteraard niet zoo geweest indien de Ned lndi sche regeerin in het verleden geen pal en perk gesteld had aan verkoop van den grond door de inheem sche bevolking aan economisch sterkere Chineezen en Europeanen De grond alleen is echter het huis nog niet Ónder het huis zal men toch tevens willen verstaan den landbouw op dezen grond uitgeoefend van sawah tot cultuuronderneming veeteelt nijverheid banken spoorwegen enz Natuurlijk ook de cultuur het onderwijs de Staatkundige opbouw kortom de maatschappij in al haar geledingen en aspecten die Indië in de wereld tot een begrip en een economischen en politieken factor maken Het materiaal voor dit gebouw werd voor een groot deel in Indië aangetroffen en voor een groot deel door Nederlandsch kunnen en kapitaal van buiten aangevoerd De groote cultures voor het buitenland in Indië een belangrijke factor zijn hier veelal door Nederlanders binnengebracht en tot vooroorlogsch peil opgevoerd Nederlandsche pacificatie gezondheidszorg irrigatie landbouwvoorlichting enz maakten het mogelijk dat de bevolking zich op zoo ongekende wijze kon uitbreiokn als hief het geval was Het s ffelijk kapitaal is maar niet iets los van ons doch het is als het ware een andere aggregatie toestand waarin de arbeid de ondernemingen en de coördineerende leidersgaven van een volk zijn overgegaan Dit kapitaal is samen met het vernuft en het levenswerk van vele groote Nederlanders op wetenschappelijk terrein en de arbeid en cultureele en wetenschappelijke prestaties van Indonesiërs uitgekristalliseerd tot dat ondeelbare eindresultaat dat NederlandschIndié of wil men Indonesië thans is een gebouw met een typisch Nederlandsche inslag in zijn architectuur Is het thans objectief redelijk zoo vervolgt het artikel te spreken van het eigen huis der Indonesiërs Is dit niet een absoluut onwetenschappelijke usurpeerende wijze van uitdrukken Doet dit niet denken aan Blut ind Boden Indien men deze opvatting consequent ZIEKENTROOST Naar wij vernemen Wordt de arbeid onder chronische zieken door den heer Stoltenhof in 1928 aangevangen en in den bezettingstijd noodgedwongen onderbroken thans door hem hervat i In 1943 werd de stichting ontbonden terwijl op last van den Commissaris voor niet commercieele vereenigingen en stichtingen N S B beslag gelegd werd op de algeheele kantoor inventaris waarbij ook alle adressen der zieken luisteraars en vrienden van Ziekentroost verloren gingen Aangezien thans alle gegevens ontbreken worden zieken belangstellenden en directies van ziekenhuizen sanatoria rusthuizen en dergelijke uitgenoodigd naam en adre te zenden aan J J Sttoltenhof te Wassenaar waarna hun het zoo juist ver schenen blad Ziekentroost zal worden toegezonden UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Biljartkampioenschap Ie klasse Afd Gouda Voor het kampioenschap Ie klasse district Gouda werd Maandagavond de wedstrijd Moordrecht Bergambacht gespeeld En hoewel Bergambacht op papiei als zwakker genoteerd stond hebben de Moordrechtspelers hun uiterste best moeten doen om de overwinning te behalen Het werd zoodoende een schitterende wedstrijd misschien wel de mooiste kamp die voor de kampioenscompetitie gespeeld is De eerste partij tusschen B v Wijngaarden 96 Bergambacht en J van Jeveren 96 Moordrecht werd door v Jeveren mooi gewonnen Twee series van 12 en 14 in de derde en vierde beurt en een serie van 23 in de 15e beurt laten v Wijngaarden op 53 staan Moyenne v Wiingaarden 2 78 en v Jeveren 5 05 De tweede partij tuschen K van Vliet 97 Bergambacht en ü Slobbe 99 Moordrecht was juist andersom Hier een sterk wil doorvoeren dan heeft de Australische neger inderdaad het recht een Republiek Australia uit te roepen en zichzelf president te noemen onder de leus Australië voor de aütochthone Australiërs W g met alle Westersche indrin rs Weg dan met de Europeanen uit ZuidAfrika Noord en Zuid Amerika ZuidAf rika voor de Hbttentotten Amerika voor de Indianen leder volk heeft recht op onafhankelijkheid Wij weten dat de getalsverhoudingen der aütochthone tegenover de blanke bevolkingen in deze landen zeer verschilt met die in Indië Hetzelfde geldt voor de verhouding der bijdragen van weerszijden geleverd tot den opbouw dezer respestievelijke samenlevi ngen Wij trekken slechts consequenties Tot zoover Het Dagblad Consequent redeneerend zou men inderdaad de conclusies van den redacteur van Het Dagblad moeten deelen Natuurlijk blijft er echter een verschil tusschen de door hem genoemde werelddeelen En dat is wel in de eerste plaats de getalsverhouding tusschen blanken en inboorlingen in deze gebieden Op dien grond zal niemand erover denken een eventueelen eisch van de Indianen voor zelfstandigheid te ondersteunen In het geval van Indië blijft echter altijd de vraag of de Inheemsche bevolking een dusdanige trap van ontwikkeling heeft bereikt dat zij zelf orde op zaken zal kunnen stellen Naar onze meening is dat stellig niet het geval Hier gelden immers niet uitsluitend de eigen dat wil zeggen Inheemsche kwesties doeh in veel sterkere mate de economische ontwikkeling gezien uit wereldstandpunt handel en verkeer En daarbij is vrijwel de geheele wereld geïnteresseerd Al schuilen onder de Indonesische leiders ongetwijfeld menschen met een helder verstand en een goeden kijk op de toestand zonder hulp en vooral steun van buiten in casu van Nederland zal men het niet kunnen stellen spelende v Vliet die met twee series van 17 en 32 Slobbe ver achter zich liet Moyenne v Vliet 48 en Slobbe 2 30 stand dus 2 2 De derde partij was tusschen J de Graaf 96 Bergambacht en P Frederiks 96 Moordrecht In het begin kregen beide spelers moeilijk spel hetwelk door den Bergambachtspeler beter opgelost werd Werkelijk schitterende ballen maakte De Graaf maar groote series werden door dit spel niet gemaakt Na twaalf beurten was de stand 45 39 maar daarna kwam Frederiks los Series van 19 12 en 14 deden hem de partij in 21 beurten winnen Moyenne De Graaf 3 23 en Frederiks 4 57 Onder groote spanning van de talrijke toeschouwers nam de laatste partij tusschen de kopspelers van beide vereenigingen P v d Wal 121 van Bergambacht en C v d Kuy 107 van Moordrecht een aanvang Het werd de mooiste partij waarin beide spelers geweldig in vorm waren en eikaar niets toegaven In den aanvang leek het alsof V d Kuy zijn tegenspeler geheel overspelen zou Want zijn eerste drie beurten waren 5 35 en 11 dus 51 tesamen waar tegenover v d Wal slechts twee caramboles had In de 5e beurt maakt v d Wal echter 14 en in de volgende een schitterende serie van 49 caramboles zoodat toen de stand weer 55 tegen 71 was Even ging het nu wat kalmer aan maar een serie van 16 maakte dat v d Kuy de partij in 16 beurten uitspeelde v d Wal had de nabeurt en maakte in deze beurt de 12 caramboles die hij achter stond Een applaus beloonde beide spelers van deze schitterende partij Moyenne v d Kiiy 6 68 en v d Wal 7 56 Door deze 5 3 overwinning van Moordrecht en doordat Per Aspera Ad Astra denzeifden avond vier speelde tegenM S H staat Moorrecht thans met 3 punten voorsprong bovenaan Woensdagavond speelt Moordrecht thuis tegen M S H staat Moordrecht thans met 3 punals dan Moordrecht met 6 2 weet tewinnen Dit gelooven we echter niet M S H is een niet te onderschatten tegen stander terwijl bij Moordrecht het wetenvan met 1 2 te moeten winnen ook weleen woordje mee zal spreken Bij een andere uitslag dan minder als 6 2 vanMoordrecht valta s Zondag de beslissingin den wedstrffd Per Aspera Ad Astra tegen Bergambacht REEUWIJK A R Kiesvereeniging Door den Burgemeester is aan de A R Kiesvereeniging afd Reeuwijk vergunning verleend tot het houden van een openbare vergadering Als spreker zal optreden de heer Mr Verkerk Burgemeester van Boskoop Drankwet Bij B en W iS een venoek ingekomer van den heer C den Ouden om een ver lof B ingevolge de Prankwet yoor het door hem bewoonde perceel aan den s Gravenbroekscheweg Huisslachtifigen Over de laatste week werden als huisslachtingen ter gemeentesecretari aangegeven 3 varkens en 1 geit terw tjl als gestorven vee ter vernietiging werden aangegeven 4 schapen en een kalf Schoorsteenbrandje Zondagmiddag ontstond ten huize van den heer Koot aan den Bodegraafschestraatweg een schoorsteenbrandje De motorspuit van Reeuwijk rukte uit en verleende haar blusschingswerk Met de ramoneur werd de schoorsteen schoongeveegd en van vuur gezuiverd Burgerlijke Stand Gehuwd H Heus 47 j en K van der Star 54 j W van Leeuwen 24 j en P W Koster 18 j Ondertrouwd C M Meijaard 26 j en P W Slappendel Geboren Willemijntje d v C Huijbertsen en G Streefland Overleden te Amersfoort f J Vis oud 72 j echtgen van P den Ouden Loap der bevolking Vertrokken zijn D van Dinter uit E 147 naar Den Haag W Mesman uit A 4 naar Boskoop E B de Wit uit E 21 naar Gouda Van der Spiegel wed van M Nieburg uit E 69a naar Gouda A M J Baars uit E 133 naar Soest Ingekomen M van Maaren in H 71 uit Gouda Predikbeurten voor Zondag 10 Febr Nederl Herv Kerk te Reeuwijk dorp V m 9 30 en n m 2 30 uur Ds H Roelofsen Nederl Herv Kerk te Sluipwijk V m 10 en n m 4 uur Ds E S de Lint Geref Kerk a d B rüg V m 10 en n m 5 uur Ds P Warmenhoven BINNENLAND UIT DE STAATSCOURANT De Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen heeft overwegende dat de hieronder genoemde personen hebben doen blijken van ontrouw aan de zaak van het Koninkrijk en aan Hare Majesteit de Koningin ontslag uit hun functie verleend aan Dr F M J A Roels hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht Dr W F H Stroer buitengewoon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen G C Hylkema geb 28 Maart 1915 conservator bij de inwendige geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen P J J Coebergh lector aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en directeur van het tandheelkundig instituut aldaar CONTACTBEURS VOOR DE INDUSTRIE EN HANDEL IN SCHOENEN Zijn er inderdaad voorraden in schoenen In Kransnapolski in Amsterdam is gistermorgen om 10 uur de contactbeurs voor fabrikanten winkeliers en agenten in schoenen geopend De voorzitter de heer C de Jong alsmede de heeren Verhey namens de fabrikanten Schreuder namens de winke Hers en Boelen namens de agenten voer den achtereenvolgens het woord Zij zeiden o a dat de fabrikanten thans groote voorraden schoenen bezitten terwijl daarentegen de winkeliers een tekort aan bonnen hebben zoodat de voorraden niet gedistribueerd kunnen worden In verbnnd hiermede werd aan Z Exc de Minister van Handel en Nijverheid en aan het Rijksbureau voor huiden en leder een telegram gezonden van de volgende inhoud Schoenfabrikanten schoenwinkeliers grossiers en agenten in schoenen in grooten getale bijeen op de eerste contactbeurs in bevrijd Nederland ernstig verontrust over en in groote moeilijkheden gebracht door de wijze van bonnenuitgiften in de laatste maanden dringen met klem aan op directe verhoogde en regelmatige uitgiften van schoenetri onnen waarvoor bij fabrikanten en grossiers v Hdoende voorraden aanwezig Inschrijving 2 v spaarcertifiartea De Minister van Financiën maakt bekend dat de gelegenheid tot inscWjvmg op 2 paarcertificaten zal worden gesloten aan het einde van den dienst op Vrijdag 8 Februari 1946 40 000 repatrieerenden uit Ned Indië verwacht De afdeeling Pers en Publiciteit van den Dienst der Repatrieering djelt niede In de eerstkomende maandeen worden de volgende schepen met in totaal ongeveer 40 000 repatrieerenden uit Nedeiv landsch lndië verwacht Bloemfontein Indrapoera Alcantara Tegelberg Japara Tabinta Agoengl Sloterdijk Tjisadar e Klipfontein Ruysï Sommelsdijk Bosclifontein Baroe Weltevreden Oldenbarneveldt de Witt Bois sevain Tegelberg Indrapoera Nieuw Holland Inten Oranje Sibajak Zooals bekend hebben de Nieuw Amsterdam en de Oranje op hun eerste reis 5000 repatrieerenden naar Nederland gebracht terwijl momenteel onderweg zijn de Johan van Oldenbarneveldt de Boissevain en de Johan de Witt Huisraad waardet onnen In 1941 zijn waardebonnen uitgegeven waarmede de door oorlogsgeweld getroffenen den prijs van nieuw aan te schaffen huisraad konden betalen Deze huisraad waardebonnen verhezen hun geldigheid De winkeliers kunnen nog tot en met 15 Febr 1946 deze bonnen tot betaling van huisraad in ontvangst nemen Zij kunnen nog tot en met 28 Febr 1946 de in ontvangst genomen bonnen tegen contanten inwisselen bij de banken of postkantoren Particulieren die nog waardebonnen in hun bezit hebben alsmede winkeliers die de in ontvang st genomen waardebonnen niet tijdig hebben kunnen verzilveren kunnen zich bij aangeteekend schrijven onder overlegging van de bonnen tot I Mei 1946 wenden tot het Centraal Ver rekenkantoor van het Commissariaat voor Oorlogsschade Parkstraat 38 te s Gra venhage met verzoek de bonnen voor contacten in te wisselen Doodstraf geëischt tegen oud pclitie president Voor de Rotterdamsche Kamer van het Haagsch Bijzonder Gerechtshof is de doodstraf geëischt tegen den 3 iaripen Luitenant Kolonel van de Staatspolitie W van Groningen die in 1941 chef was van de Inlichtingendienst van de Rotterdamsche politie Later werd deze dienst de beruchte groep 10 die de verbinding vormde met den Duitschen S D 1 1942 trad hij toe tot het Nederlandsche Legioen en als Obersturmfuehrer vocht hij in Rusland Later keerde hij terug waarna hij tot politie president in Utrecht werd benoemd Uit het getuigenverhoor kwam vast te staan dat verdachte zich als politieman niet van zijn slechte zijde had laten kennen Niettemin eisclit de procuieur fiscaal de doodstraf Beide Kamers der Staten Generaal bijeengeroepen in Comité Generaal Beide Kamers der Staten Generaal zullen a s Donderdag 7 Februari in Comite Generaal bijeenkomen de Tweede Kamer om l uur de Eerste om 4 uur De bijeenroeping is geschied op verzoek van den Minister President In deze vergaderingen zullen van regeeringswege mededeelingen worden gedaan betreffende Nederlandsch lndië De verdedigers van Mussert Naar wij vernemen heeft de president van den Bijzonderen Raad van cassatie aan Mussert als verdedigers toegevoegd Mr C R C Wijckerheld Bisdom te s Gravenhage en Mr J H de Pont te Amsterdam Zooals bekend zal het cassatieberoep van Mussert op 20 Februari des morgens te 10 15 uur voor den Bijzonderen Raad van cassatie te s Gravenhage behandeld worden Weer een belangrijke opdracht aan Ned scheepsbouw Bouw van twee snelle vrachtschepen bij de Ned Scheepsbouw Mij te Amsterdam De Ver Ned Scheepvaartmaatschappij welke maat schappij zooals bekend lijndiensten onderhoudt op Zutd en Oost Afrika Oost zië Britsch Indië en Australië terwijl zij voorts tezamen met de HoUandsche Stoombootmaatschappij nen exploiteert op West Afrika heeft twee snelle moderne vrachtschepen be ste ld bij de Nederlandsche Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam Radiopre HILVERSUM NC R V 18 Aleid Feith Celesta 19 0 aicht 19 20 G voor beginnel Radio Philh m m v Dick t p j Westery ijewenscht Nieuws 22 1 zangeressen Schriftlezing HILVERSUM V A R A 18 gres der S C ol v Guus V stein speelt oi Lezing door 1 V P R O 193 het Vrijz P Zuurdeeg 20 V A R A 20 22 15 Vaude Linden 22 Geestelijk Ie Kwartet Jan lis speelt 24 Radiouitze post Het is tw uit Indië V Dinsdag 12 door de radt val doet m tusschen 11 veranffl te I eea Hjst uit geadresseerd ook van afz ven uit Indi gevangenen hiervoor op Amerikai Uit een enquête is te staan dr zijn ten beh nieuw de d te aanvaard extra belast in de bevri hadden geei distributie D De Veilig half negen bekende oo drie kwartii ring was di den nieuwe Zaken Ren deelde med stel wensch den voorzi De vergade geschorst 1 gadering er Tijdens i bespraken een confere noodigden jinsky We deel te nen een vertrou Export vi Door de wederom ei kocht voor 2750 Scho inhoud van De waar ling Decreet Duits Radio N bekend gei stuursraad heeft uitge strieën in 1 land te bel oorlog te 1 strieën ziji industrieën vervaardigi toren en zv Brigade de Amerikï heeft verkl eenstemmit om Duitse bouw en li dat de bes iet het o firamma pgHPiy