Groot Gouda, woensdag 6 februari 1946

Brainnielle Flapoor en z ii vrienden Nadnk velenden De Amwfarcn pan door G Th Rotmav De vier mogendheden baseerden hun plannen op een Duitsche bevolking van 66 5 millioen Op deze basis zouden zelfs een minimale levensstandaard en een maximaal landbouwprogramma een groeten irtvoer van voedsel en grondstoffen vereischen voegt radio New York er ten slotte aan toe DON JUAN Bij zijn aafl4 omst te Lissabon werd Don Juan begroet door Nicolaas Franco den Spaanschen ambassadeur in Lissabon en broecier van generaal Franco Een groep Spaansche monarchisten waren ook aanwezig Don Juan fegaf zich met zijn gade naar zijn villa te Estorial Russen geven spoorlijn aan Perzie terug De teruggave van de Perzische spoorlijnen in Noordelijk Mazanderan Azerbeidsja en Kazvin aan de centrale Perzische regeering is heden officieel aangekondigd De lijnen in deze provincieswerden krachtens hét driemogendhedenpact door Sowjet Rusland tijdens den oorlog geëxploiteerd Vrienden van den nieuwen premier Ghavam Sultanah achten dit een vriendelijk gebaar tegenover hem en houden er rekening mee dat dit het voorspel zou kunnen zijn van het terugtrekkender Sowjettroepen uit Perzië Stalinprijs voor twee historische romans Voor twee bijzondere historische ronrans is de Stalinprijs eerste klasse uitgereikt welke 100 000 roebels bedraagt De auteur van de eene roman Emelyan Ersgatsjef is Vyatsjesiaf Sjisjkof die treffend de vrijheidsbeweging beschrijft die geleid werd door den kozak Pugatsef tijdens de regeering van Catharina 2 De andere roman Port Arthur is geschreven door Alexander Stepanof den vroegeren verdediger van de Russische vesting Port Arthur in den Russi sch Japanschen oorlog van 1904 1905 Vyatsjesiaf Sjisjkof heef tien jaar besteed om zijn drie deelen van Emelyan Pugatsj ef te schrijven keinsche beweging staat De overige 85 Is trouw aan de Nederlanders en werkt bij den wederopbouw volledig met de autoriteiten samen € p Ambon staan de Indonesiërs voor 100 aan de zijde der Nederlanders Eéi der Parlementsleden de heer J A Turner zeide dat het meel te Makassar uit schepen van de BlueFunne Line geladen gedistribueerd werd en dat de bakkers het met hoeveelheden vanruim honderd gram per week onder debevolking verdeden Het is hartverscheurend zoo zeide hij te zien hoedie menschen vechten om brood te krijgen Hij voegde eraan toe dat er toende kanimhia nog niet was gearriveerd te Makassar geen geneesmiddelen en veibandmiddelen waren en dat indien hetschip deze benevens een voorraad rijst niet had aangevoerd de helft van de bevolking aan ziekte en ondervoeding gestorven zuu zijn Door het gebrek aan scheepsruimte kon de bevolking geenvoedsel of kleeding koopen en zij wasdan ook nauwelijks gekleed De heer Turner wil Cooper den Mini sterPresident van Queensland vragen of er inzake opheffing van de boycot vanNederlandsche scheppn niets zou kunnen wordeij bereikt Wat speelde zich in Indië af en waf gebeurt er nog EEN INTERESSANTE BRIEF UIT BATAVIA Radioprogramma van hedenavond HILVERSUM I 301 ni NCRV 18 00 Kinderzangklasse o l v iiei d Feith Goettsch 18 20 Concert Celesta 19 00 Nieuws 19 15 Weeroveraicht 19 20 Oram muziek 19 30 Eng les voor beginnelingen 20 00 Nieuws 20 05 Pariio Phiih Orkest u l v Albert v Raalte mv Dick de Keus viool 2a50 Dr H F I Westerveld Js Grondwet herziening ytwenHcht 21 10 Vervolg concert 22 00 Nieuws 22 15 Actueel halfuur 22 45 Altzangeressen 23 15 Kamermuziek 23 50 Schriftlezing 24 00 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Het conares der S D A P 1830 De Minstreels Slv Guus Valten 19 00 Tony Schifferstein speelt oude bekende melodieën 19 15 Lezing door Prof Mr Dr ü v d Bergh VPR O 1930 De beginselverklarmg van hét Vrijz Protestantisme door Ds J Zuurdeeg 20 00 Nieuws 20 05 De Patriot VA R A 20 20 Het congres der S D A P 2215 Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden 22 40 The Rosary gr 22 45 Geestelijk leven 23 00 Nieuws 23 15 Kwartet Jan Corduwener 23 40 Eddy Walls speelt 24 00 Sluiting Radiouitzending voor hen die post uit Indië wachten Het is mogeSjK dat zy die op post alt Indië wachten op Maandag U en EKnsdag 12 Februari a s hun namen door de radio zullen hooren in ieder geval doet men goed op die twee dagen tusschen 11 45 en 12 00 uur naar Hilversum te luisteren Dan zendt R N I O een Hjst uit van namen en adressen van geadresseerden en voor zoover mogelijk ooit van afzenders van onbestelbare brieven uit Indië De berichten over krijgsgevangenen in het Verre Oosten komen hiervoor op beide dagen te vervallen ëUlYENLAND Amerikanen willen voor Europa en Azië offeren Uit een te Washington gehouden enquête is naar Usis meldt komen vast te staan dat 68 der bewoners bereid zijn ten behoeve van Europa en Azië opnieuw de distributie van levensmiddelen te aanvaarden 44 wilden ook weF een extrabelasting opbrengen om de volkeren in de bevrijde landen te helpen 38 hadden geen bezwaar tegen belasting en distributie voor dit doel De Veiligheidsraad De Veiligheidsraad zou gisteravond om half negen bijeenkomen doch door onbekende oorzaken begon de vergadering drie kwartier later De Grieksche regtering was ditmaal vertegenwoordigd door den nieuwen minister van Buitenlandsche Zaken Rentis De Pooische gedelegeerde deelde mede dat hij den Raad een voorstel wenschte te doen maar dat hij eerst den voorzitter wenschte te raadplegen De vergadering werd daarop vijf minuten geschorst Na een half uur was de vergadering erhter nog niet heropend Tijdens de verdaging van de zittmg bespraken eerst Bevin en Stettmius m een conferentiekamer den toestand Zij noodigden vervolgens ook Makin Wysjinsky Wellington Koo en Bidault uit deel te nemen aan hetgeen klaarblijkelijk een vertrouwelijke bespreking was Export van haring naar Palestina Door de stichting export van visch iswederom een groot kwantum haring verkocht voor export naar Palestina en wel 2750 Schotsche vaten met een nettoinhoud van 120 kg De waarde bedraagt 28000 pond Sterling Decreet van geall bestuursraad Duitschland landbouwstaat Radio New York heeft Zaterdagavond bekend gemaakt dat de geallieerde bestuursraad te Berlijn Zaterdag een verbod heeft uitgevaardigd voor 9 sleiiteiindustrieën in Duitschland teneinde Duitschland te beletten weer in staat te zijn een oorlog te beginnen De betrokken industrieën zijn meest synthetisch chemiscbe industrieën Onder het verbod valt ook de vervaardiging van zware landbouwtractoren en zware machinegereedschappen Brigade generaal Crayford hoofd van de Amerikaansche economische afdeenng heeft verklaard dat een algemeene overeenstemming is bereikt nopens het pian om Duitschland tot een staat van lanatouw en lichte industrie te maken maar dat de bestuursraad nog niet gereed was met het opstellen van het reparatieprogramma INDIË Buitenlandsche stem over den toestand te Makassar Twee Parlementsleden uit Queensland hebben na een bezoek aan Neder iandschOost Indië bij hun terugkeer meegedeeld dat naar hun bevindingen in Makassar slechts 15 der inheemsche bevolking achter de republi Vervolg Nu wordt dit lugubere werk voortgezet door de Inlanders in nog gemeenere mate In huis ben je niet eens meer veilig laat staan op straat waar je ontvoerd of ui een schuilhoek neergeschoten wordt Uat ontvoeren beteekent dikwijls erger dan meteen neerschieten De markten zijn voor ons gesloten aan de deur wordt niets geleverd Divers e wijken zijn levensgevaarlijk verklaard en bedienden ziju er niet zoodat men nu alles en alles zelf moet doen We zitten ook zonder gas en dikwijls dagen zonder waterleiding welke door de rpvolutionnairen wordt atgesloten Alle gèzagsapparaten toch zijn in hun handen Transportgeiegenheid t e staat er voor ons niet De stadstrams zijn in handen van de Inlanders en voor Europeanen verboden Ook de Spoorwegen zijn in hun handen en wee je gebeente wanneer er een of andere braniEuropeaan in een trein stapt Zoodra de trein buiten de stad is wordt zoo iemand eruit gezet en wordt er door de bevo king köpjacht op hem gehouden Telefoorv telegraaf en postdienst zijn voor ons l veneens verloren althans to op djt noeenblik de brief is van 25 Dec Red ei in de mooiste en voornaamste woonh uizën zitten nu inlanders d ev hebben en houden daaruit buit hebben ve klaard Wanneer ze er geen trek in ïebben zulk een huis te bewonen dan halen ze er eerst alles uit en steken het dan zonder meer in brand In Bandoeng hebben ze e rst de Euroneanen opgesloten in hun huizen en daarna de huizen met petroleum en benzine i brand gestotken zoodat de bewoners levend verbrandden Dat gebeurt in ïet hartje van de stad Bandoeng eens zoo n liefelijke plaats Verpeet niet dat wij in Indie staan tegenover 10 millioen Inlanders waan an alfeen op Java al 50 millioen Waar halen w f de minkracht vandaan om hen de röp in te drukken vooral waar ze door 54 Op het hooren van den hevigen slag en het gezicht van de vluchtende mannen kwam een politie agent aanhollen Daar hij Tom niet verstond en hij niet begreep wat die raren zwarten snoeshaan op die tafel te maken had vond hij er niets anders op dan Tom maar mee te nemen naar het politiebureau 53 Rikketikketik bom De tafel kwam met zoo n geweldige smak op het trottoir terecht dat alle vier de pooten tegelijkdwars door het tafelblad heenschoten Gelukkig werd door dit laatste de schokvoor Tom wat gebroken hij sprong danook alleen maar een halven meter omhoog om daarna met een bons wee r opde tafel terug te vallen Het Japansche beest van Belsen staat op Borneo terecht In de Straits Times van 12 Jan j l uitgegeven te Singapore lezen wij het volgende verslag over de rechtszitting van het Japansche beest van Belsen De zes voet groote arrogante kapitein Hoshijima kampcommandant van Sandakan stond op 8 jan j l terecht te Laboean op Borneo wegens directe verantwoordelijkheid voor den dood van 1100 menschen en indirect van 129 man Getuigen beschreven de gebruikelijke wreedheden De moord methoden waren sadistisch en de meeste kwellingen eindigden met den dood Zoo werden b v zeven maa tegelijk dagenlang die varieerde van 7 tot 31 samengeperst in een kooi van ± 1 m3 inhoud De eerste 7 dagen kregen de mannen geen eten en waren ze gedwongen voortdurend in dezelfde zittende houding te blijven dag en nacht De mannen werden alleen uit de kooi gehaald om afgeranseld te worden Een gevangene viel in tijd van 14 dagen 84 pond af en stierf in de kooi Een korporaal werd gedwongen in een pijnlijke houding op puntige paaltjes te knielen waarna men hem sloeg en stompte en een arm brak Zonder medische verzorging wiu d hij weer in de kooi opgesloten Na viermaal vrageV snauwde Hoshijima dat hij niet schuldig was Daarna lichtte hij in en sprak hij met zijn Japansche verdedigers de invuile streken van Japan volledig en modern bewapend zijn Twee zoons van den schrijver hebben 2 en 3 jaren als slaven moeten werken in de zinkmijnen en ijzersmelterijen in NoordJapan In de laatste was het in de wintermaanden niet koud maar iq de zinkmijnen was het in Januari en Februari soms 30 graden onder nul Als je dan bijna geen kleeren aan je lijf hebt en op papieren gescheurde schoenen moet ioopen bij een minimum voeding bestaande uit een handvol sojaboonen was het niet te harden 69 krijgsgevangenen zijn aan lóngorytsteking overleden Hoe ze het doorstaan hebben is een wonder Zwaar vermagerd en met hongeroedeem zijn zij door de zorgen van het Amer Roode Kruis nu weer oké Zij zijn vol lof over de schitterende en royale verzorging en behandeling van de Amerikanen Jelui in Holland zijn in opgaande lijn en gaan dagelijks in de richting van welvaart orde en rust terwijl wij hier dagelijks hoe langer hoe meer daarvan verwijderd raken en slachtoffer zijn van ontvoeringen plunderingen brandstichting moorden martelingen beleedigingen enz Dan volgt een verzoek om toezendingvan een electrische kookplaat omdat nuvoor elk wissewasje vuur aangemaaktmoet worden wat niet alleen zeer lastig doch bovendien erg kostbaar is De Inlanders mogen ons n l niets meer leverenof tegen zeer hoogen prijs en dan clandestien Dat is het einde van een triest verhaal dat wel eenigen indruk geeft van wat er daar geleden wordt Het bewijst eens te meer de groote noodzaak van spoedige hulp ook militair Het is moeilijk om een vergelijking tusschen de Duitsche bezetting hier en de Japansche in Indië te maken Maar mede gezien het klimaat zouden wij geneigd zijn te zeggen dat wij er beter afgekomen zijn Een Australisch officier één van de slechts 6 overlevenden van het Sandakan kamp was vrijwillig van Australië komen vliegen om te getuigen Hij zeide dat de Japanners de Rooae Kruispakketten voor zichzelf hielden en hierdoor stierven er honderden van de gevangenen aan malaria Een Australische dokter die bezig was een gevangene te opereeren aan zijn twaalfvingerige darm werd door de Japanners gedwongen hiermede op te houden en geslagen waarna hij twee uur in de houding moest staan terwijl de patiënt ineenkromp van de pijn Hoshijima zeide hierop dat zieken en nutteloozen niet gevoed en verzorgd behoorden te worden Toen de gevangenen tengevolge van ger ailieerde luchtaanvallen niet meer den aanleg van een vliegveld konden voortzetten zeide Hoshijima Nu de krijgsgevangenen niet meer voor het Japansche legerwerken is er ook geeh reden meer omhen te voeden In den loop van het proces gaf Hoshijima toe dal de meeste sterfgevallen veroorzaakt waren door gebrek aan voeding en medische verzoröing De Officier van justitie zeide dan ook in zijn aanklacht Het kamp van Sanda kan met zijn tragédie zal langen tifd blijven voortleven als een zwarte vlek op het barbaarsche Japansche leger De man die hier voor verantwoordelijk is staat voor ons Deze sadist hoewel zijn methoden verfijnder waren staat gelijk met het beest van Bergen Belsen OFPICiEELg PUBLICTIE Rectificatie Vleeschpriizen In het bericht over de vleeschprijxen ataat vermeld dat rauw rundvetf 1 magkosteo Dit moet zfln f 1 50 A i