Groot Gouda, donderdag 7 februari 1946

Brammetie Flapoor en i n vrienden Radioprogramma vèn Hedenavond HILVERSUM 1 301 m vit O 18 00 Gram muziek 18 15 Concert Annr Hélène Ludolph sopraan Corry iZen Reder cello en Simon C Jansen K 19 00 Nieuws 19 15 Weeroverzicht SiTrv 19 20 Sneeuw en ijs gr q40De Vaart der Volken door Dr L W r Scholten 20 00 Nieuws 20 05 Oevari p rd avondprogramma 21 00 Declamatie Hnor I L Feyten 21 20 Piet Post speelt rhet N C R orgel 21 45 N C R V ZrmJnieorkest o l v Piet v d Hurk S Nieuws 22 15 Actueel halfuur 9915 Zangrecital door Laurens Bogtman met pianobegeleiding van Herman Kruyt 5 Gram muziek 23 50 Schriftlezing Ji OO Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m AVRO18 0 3 Nieuws 18 15 Les Gars rfp Paris o lv Frans van Cappelle m m v e George 18 45 Sportbeschouwing loor Wil vin Beveren 19 00 En nu naar bed 19 05 Menschen komen men hen gaan radiocabaret door Toon Hermans 20 00 Nieuws 20 05 De RegeeSgsvoorlichtingsdienst antwoordt 20 20 roncertsebouworkest ol v Eduard van Beinum In de pauze Materieel en geestelijke wederopbouw van Nederland Dr Lulofs Energievoorzienmg 22 20 Ouderen en jongeren door Max Kohnstamm Is het conflict der generaties Srniijdeiijk 22 30 Dansorkest 23 00 Nieuws 23 15 Kris kfas door Disco land 24 00 Sluiting De Apontitren vmn Nadruk verboden 56 Plotseling deed Puffelaar een aanval op Brams buik Als antwoord daarop sloeg Bram hem de stoel met zoo n kracht op zijn hoofd dat de mat scheurde en de stoel den man als een kraag om zijn hals kwam te zitten Daarop verliet Bram zwellend van trots het slagveld 55 Intusschen was Bram op de zolder van het huis aangeland waar hij het dadelijk met den huurder mijnheer Puffelaar die woedend was over t verlies van z n tafel aan den stok kreeg Puffelaar pakte een pook en Bram greep een Weener stoel die hij met z n slurf dreigend boven z n hoofd zwaaide TT ÏÏS S s Sr Inlevering bonnen door verbruikers resp kleinhandelaren uiterlijk t m 22 Februari 2 inlevering bonnen door kleinhandelaren bij grossiers uiterlijk 25 Februari 3 verzending van bonnen door grossiers rechtstreeks aan de bandenfabrieken en haar filialen uiterlijk op 25 Fe bruari De grossiers resp kleinhandelaren worden er met nadruk op gewezen dat zij de opgegeven data strikt in acht dienen te nemen aangezien anders het gevaar bestaat dat de bonnen hun geldigheid verliezen waarvan de verbruikers de dupe zouden worden De kleinhandelaren dienen de bonnen zoo spoedig mogelijk naarmate zij bij hen worden ingeleverd bii de grossiers in te leveren en met te wachten tot den laatste dag De grossiers dienen voor zoover zij met uit eigen voorraad kunnen leveren de ontvangen bonnen zoo spoedig mogelijk aa de bandenfabrieken of haar filialen in te zenden en hiermede niet te wachten tot den sluitingsdatum 26 Febr Radio uitzending veroorzaakt opschudding Luisteraars naar Radio Parijs werden doiseling opgeschrikt door de mededeeline Wij moeten ons programma onderbreken Er heeft een plotselinge aanvat met atoombommen plaatsgevonden Luister naar verdere instructies Het was een üitiending die een realistische beschnjving bedoelde te geven van en atoombomaanval in 1990 Maar de gevolgen waren waarschijnlijk anders dan men zich had voorgesteld Doktoren en ziekenhuizen door geheel Parijs zijn den volgenden dag druk iji de weer geweest met het behandelen Van lieden die tengevolge van de uitzending een zenuwschok gekregen hadden naar verluidt zouden zelfs twee personen door de emotie overleden zijn Theaters onderbraken hun voorstellingen en velen zochten bescherming in de tunnels der Metro en de schuilkelders De Fransche minister van voorlichting heeft medegedeeld dat tegen hen die voor deze uitzending verantwoordelijk waren maatregelen zullen worden getroffen DE GRIEKSCHE KWESTIE IN DEN VEILIGHEIDSRAAD Wysinsky capitu rt De opening van de zitting van den Veiligheidsraad van Woensdagavond werd vertraagd aangezien de Big Three nog steeds in de kamer van den Secretari sGeneraal confereerde Na de benoeming van de rechters in het Internationale Hot van justitie stelde de voorzitter voor dat de Grieksche kwestie afgedaan zou kunnen worden met een verklaring van den voorzitter die als volgt zou luiden De meerderheid van de leden v n den Raad heeft uitdrukking gegeven van haar meening ten aanzien van de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland Naar het oordeel van den voorzitter is Naar het oordeel van den voorzitter tt fn f etsbanden bekend dat in verde Raad van oordeel dat de aanwezigheid aren in distributie van fiet sbanvan Britsche troepen in Griekenland geen h a distributiediensten aan daargevaar voor den Wereldvrede oplevert en dat de aangelegenheid als afgedaan beschouwd moet worden De Raad gaat over tot de orde van den dag Wysjinsky verklaarde dat de Sowjetjelegatie de verklaring van den voorzitter Vulpcnhoudcrs B A VERZIJL Het Volpenhoi K Ticndcwcgl Telefoon 2176 Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUDA 10 Februari verloven zich NEL HOFSTEDE en GERRIT VERBIEST Gouda Gansstraat 46 Pretoriapleln 1 Ondertrouwd NIEK VERWEIJEN en BEB CATTEL Schiedam 7 Febr 1946 Ittlianalaan 35 Vl Ambacht Broersvest 13 Schiedam Huwelijksvoltr Dinsdag 1 9Vel5r 46 11 30 uur Raadhuis Schiedam 5 Mptie 19 Febr nam 3 4 uur Gafé Restanrant Amstelbron Broersveit 13 Schiedam Toekomstig adres B K Laaa 2018 Schleda Zoo de Heer wil hopen op Zaterdag 16 Februari a s onze geliefde ouders Fr M va Hofwegen Vanaf Vrijdag tm Dinsdag brengen wij de prima Hollandsche speelfilm met de onvergetelijke artist Verder in de hoofdrollen Henriëtte Davids Fien de la Mar Adolphe Engtts Jopie Koopmans en Frits V Dongen Aanvang der voorstellingen t Vrijdagavond 7u en 9 15 u Overige dajen 3 uur 7 uur en 9 15 uur Zondag 4 voorstellingen 3 uur 5 unr 7 15 uur en 9 15 uur iGerritjev Hofwegen Peterse hunne 25 jarig echtvereeniging èTt t g lang P f Logenbliivenisdewenscbvan hm dankbare kinderen JCHRISTIAAN en HENNIE Gouda 7 Februari 1946 PrlM HeadflkitrMt 115 LOUIS DAVIDS OP STAP Toegang bovca 14 jaar Groot Gouda het meest gel zen blad m Gouda en omgeving M i n alle oorten Bontwerkan N Thie y ZZZ Te koop 8 n 40 i2 Vealen niet kan aanvaarden De Sowjet delegatie is bereid niet verder aan te dringen op een formeele resolutie over de Grieksche kwestie en wil genoegen nemen met ae verklaring van den voorzitter die moet inhouden dat de Veiligheidsraad acte gekomen heeft van de verklaringen afgeI legd door de Sowjet Unie het Vereenigd Koninkrijk en Griekenland en eveneens door de vertegenwoordigers van de Vereenigde Staten Frankrijk China Polen Egypte en Nederland met betrekking tot de situatie in verband met de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland zooals deze zijn vastgelegd in de notulen van de vergaderingen De Raad verklaart dan dat de zaak is afgedaan Na de heropening van de zitting zeide Bevin dat hij met genoegen geconstateerd had dat de Sowjet Unie niet langer bij haar oorspronkelijke eischen persisteerde Aangezien de afgevaardigden van de Vereenigde Staten Australië Frankrijk China Polen Egypte Brazilië en Nederland verklaard hebben dat de aanwezigheid van Britsche troepen in Griekenland geen bedreiging voor den vrede oplevert ben ook ik bereid tot concessies en zal ik niet langer op een formeele uitspraak van den Raad aandringen Het is het verlangen van mijn land dat het ongelukkige incident in de relaties tusschen onszelf en de UbbK gesloten wordt en dat de eenheid van handelen tusschen onze beide groote Staten en tusschen de leden van den Vei igheidsraad als geheel gehandhaafd blijft en verstrekt wordt WvJinsky sloot zich bij deze woorden aan waarna de Grieksche gedelegeerde zijn instemming betuigde met deze oplosing De eerste zitting van het Geallieerde Militair Gerechtshof Door een toeval draaet de eerste Indonesiër die voctf het geallieerde militair gerechtshof terecht zal staan de naam Soekarno Hij is geen familie van den oe e e ste zitting van het gerechtshof zal morgen plaats hebben Drie Indonesiërs zullen terecht staan die ervan beschuldigd worden getracht te hebben Chineesche kooplieden met handgranaten te intimideeren en wapens in hun bezit gehad te hebben Bovendien is tegen hen een aanklacht wegens Pl der ng ingediend Als advocaat zal een Indonesiër optreden Wat U N O gedelegeerden mogen meenemen De gedeelgeerden van de U N Ü is aangezfgd dat zij niet mee voed ngsmiridelen dan ter gewicht van 15 Enge sche ponden in totaal uit Engeland mogen meenemen terwijl daaronder met meer dan twee pond van elke soort mag Voorts is hun verboden Postzegelverzamelingen van grooter waarde dan yijf Dond sterling bestemd voor landen buiten het sterlinggèbied uit te voeren Zij mo r SrTe ri meenemen maar nei u pn rroS o ni S i t i in WO den vrijgegeven OFFICIE ELE PUBLICATIE 7e distributie van fietsbanden Mpjnhandelaren data vabt gesieiu en De dir van het Rijksbureau voor rubh r maakt aan grossiers en kleinhandeiier maaKi if fe uoI o iH Hat in ver Levering mestvarkens Het Bedrijfschap voor vee en vleesch deelt mede dat in verband met de moeiliike veevoederpositie is besloten dat sedert 21 Januari 1946 tot nader benefit mestcontractvarkens ter voldoening aan het contract voor levering aan het Veeen Vleeschaankoopbureau reeds kunnen worden aanegboden bij een levend gewicht van tenminste 40 kg Voor nog niet gecontracteerde Varkens kan men zich ter af sluiting van een contract tot den P B H wenden Ook varkens lichter dan 40 kg kunnen worden aangebode echter niet op contract Voor nadere bijzonderheden en de regeling der prijzen z e men de uitvoer ger berichten in de vakbladen Huisraad waardebonnen ongeldig Het Commissariaat voor Oorlogsschade deelt mede dat de in 1941 krachtens de Jcgelen inzake huisraad 1 uitgegeven waardebonnen waarmede de door oorlogsgeweld getroffenen den pnjs van nif aan tf schaffen huisraad konden betalen ingevolge artikel 18 lid 4 van Set besUut op de materieele oorlogsschaden 1945 hun geldigheid verliezen L e winkeliers kunnen deze bonnea nog tot en met 15 Februari 1946 tot betaling van huisraad in ontvangst nemen Tot en met 28 Februari 1946 kunnen de winkeliers d in ontvangst genomen bonnen iegen contanten inwisselen bij de banken of postkantoren in nun uc u ntuu i j u die de in ontvangst genomen waardebonnen niet tijdig hebben kunnen verzilveren kunen zich bij aangteekend schrijven onder overlegging van de bonnen tot 1 Mti iSe wenden tot het Centraal Verrekenkantoor van het Commissiariaat voor Oorlogsschade Parkstraat 38 te süra venhage met verzoek de bonnen voo contanten in te wisselen Aanvulling Bonncnlijst 50 gram Thee 100 gram gedroogde Zoidvruditeii ea 1 250 gram Waschpoeder Officiéele boanwlijst yoot de tw d helfr van de 2e periode 3 t m 16 Febr 1946 Elk der volaende bonnen fleeft recht op bonkaarten ka kb 735 736 737 het koopen van kc 602 250 gram am itroop e d 50 gram thee 100 gram gedroogde 738 b 71 Bonkaarten la Ib Ic 602 zuidvruchten 250 gram waschpoeder 1 Kg aardappelen a 04 b04 en c04 melk 010 aardappelen IVï liter melk 3 liter melk 2 kg aardappelen Bonkaarten kd en ke 602 035 250 gram Jam stroop e d o ic 100 gram gedroogdezuid vruchten g37 250 gram waschpoeder Bonkaarten ld Ie 602 d 04 e 04 melk 5 liter melk 510 aardappelen 1 Kg aardappelen Tabakskaarten QA 513 2 2 rants tabaksartikelen geen Importsègaretten Versnaperingenkaarten QB 513 j2 100 gram chocolade of suikerwerkcn Tabak en Versnaperingenkaart QC 513 jj j2 100 gram chocolade of suikerwerken Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 8 Febr a s van smorgens 8 uur af worden gebruikt met uitzondeiing van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 11 Februari mag worden afgeleverd