Groot Gouda, zaterdag 9 februari 1946

GROOT GOUDA m AD ASTDA Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A j Rijksen Brukker Drukkerij Verzijl Gouda i ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN f ZATERDAG 9 FEBRUARI 1946 NUMMER 150 dipinistratie M l van n Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losae numni 10 et Van weck tot weck k ecc cciM WeeriverwBchtlng medegedeeld door het lt N M 1 tot margtnavoüd Wordt verwacht I Aanvankelijk nog krachtige later tot matige afnemende en N of W terugl wind Vooral vann langs de k nog buiig i Norm temp voor den tijd van het jaar Het belangrijkste feit van de afgeloopen week is de Russische krachtproef in den Veiligheidsraad de Grieksche kwestie In dit politieke kijkspel leed Wisinsky den nederlaag en triomfeerde tot groot genoegen van het Engelsche volk en Amerika Bevin Zooals wij reeds in ons vorig verslag schreven was de spil waar de Grieksche kwestie om draaide het vraagstuk van de machtsverhoudingen in het Oostelijk bekken van de Middellandsche Zee ondanks de hartstochtelijke verklaringen van Bevin dat de aanwezigheid van de Engelsche troepen in Griekenland noodig is om de goede gang van de verkiezingen welke in Maart zullen worden gehouden te garandeeren Met dezen achtergrond voor oogen is het duidelijk dat de kwestie op zich al zal hij dan niet meer in den Veiligheidsraad worden behandeld van de baan is Rusland bleek bij de behandeling een good looser te zijn hetgeen zeer zeker gedeeltelijk te danken is aan het weliswaar soms wat brute doch overigens voorzichtige optreden van Bevin Men ziet Rusland noode uit den Veiligheidsraad vertrekken Het feit dat de Russen geen gebruik hebben gemaakt van hun veto recht stemt verheugend De voorloopige indruk van het optreden van Manoeilsky in de Indische kwestie is rustiger dan men had verwacht Zijn argumenten waren zwak en dit toonde Bevin hun duidelijk door zijn meèning over de waarde van couranten knipsels het eenige documentatiemateriaal dat de Oekraïnische gedelegeerde bezat te kennen te geven De verdediging van Minister Van Kleffens daarentegen was scherp en gefundeerd en de eerste stemmen hierover iulden onverdeeld gunstig De gematigdheid van den Russischenwoordvoeri r zal oorzaak zijn dat dezezaak een rustiger verloop zal hebben aande Grieksche kwestie Inmiddels spitst de werelatribune zichreeds de ooren want wat zal de kwestieSyrië Libanon aan het rollen brengen Hadden de Fransche en Britsche troepenniet reeds medio December van dit tooneel verdwenen moeten zijn Uit Amerikaansche commentaren krijgt men den indruk dat Truman met den iuisten man op de juiste plaats wordt geacht Plukte de president aanvankelijk nog de vruchten van zijn beroemden voorganger zijn eigen bloesem schijnt nau welijks vruchtdragend te zijn Geen enkel voorstel van Truman schijnt de goedkeuring van de Senaat te kunnen verkrijgen De moeilijkheden waarmede Truman te kampen heeft zijn legio De e snelle demobilisatie heeft een bijna chaotischen toestand geschapen en hierin is het moeilijk iemand naar den zin te maken Wat is er in Gouda te doen f Reunie I Vrijdag t m Woenidagi De Burcht der stilte Tbalia Theaten Vrijdag t m Woensdag De Tiran Schouwburg Bioscoop Van Vrijdag tot en met Dinsdag Op stap Zaterdag 9 Febr Concordia Cabarctrevue Ferry Idem 8 uur Kunstmin Maan Variété Gezelschap Idem 2 uur Concordia Haagsch Operette Gezelschap met Rolf Petersen s Sprookjesballet j Prinses Margriet Zondag 10 Februari Rest Ter Gouw BllJart wedstr dcn 11 uur Valkenbosch Pw Aspera ad Astra 3 uur t Westen E N D Maandag 11 Febr 8 uur Concordia i PygmaUon Dinsdag 12 Febr 8 uur Blauwe Kruis Ledenverg Wijlrver Vrede door Oranje Woensdag 13 Februari 8 uur Nieuwe Schouwburg De Venlo Spelers met De Vreemdeling i r n Idem 8 uur t Schaakbord hr Ir O C A van Lldt de Jeude Voor de Lib Staats idem 7 uur Reunie bovenzaal D J Borger over Het geruïneerd zijn van Enroj Idem 7 30 uur Ned Geref Gemeente Ds loh van Weken 1 Idem 8 uur Concordia ablleumvoor teUtag Bordini s Hypno Variété Den dans ontsnapt Een onderduiker doe op het zolderkamertje van het perceel Crabethstraat 5 heeft gezeten was hard op weg om Baron von Munchhausen na te volgen Nu het pand opnieuw bewoond is ontdekte de nieuwe bewoner n 1 op het kamertjeeen ononfplofte raketprojectiel dat waarschijnlijk nog van het bombardement op hetstation afkomstig was Inbraak in een schunr De tuinder P van den R v Catsweg deed aangifte van inbraak in zijn schuur aan den Verbindingsweg Een konijn werd gestolen alsmede 5 Kg gedroogde ba f J J nljptai g en een lute zak De dief had zeker geen emballage meegebracht Tapvergunning geweigerd B en W hebben geweigerd n tapver gunning te verleenen aan Ca Ja Lafeber Wed W G de Graaf op grond van het feit dat het maximaal voor Gouda uit te geven aantal vergunningen Is bereikt Instellingen van Weldadigheid Het Centraal Tehuis voor Israëlieten in Nederland en het Ned Israelietisch Arml stuur zijn met ingang van resp 2 en 22 Januari 1946 geplaatst op de lijst van instellingen van weldadigheid bedoeld in artikel 3 der Armenwet Bouwen en verbouwen De beslissing op een verzoek tot oprlchting van een bergplaats voor ontplofbare stoffen op een terrein aan de Goudkade door de NV tot aann v werken v h H J Nederhorst Is verdaagd Evenzoo de beslissingen op het verzoek van D van Dam om vergunning tot het uitbreiden der werkplaats achter perceel Nieuwe Haven 51 en het verzoek van H F A Neef tot het bouwen van een pakrulmte op een terrein aan de Lombardsteeg totdat het Prov Bureau v d Alg Gemachtigde voor den Wcdeiopbouw en de Bouwnijverheid vergunning voor de uitvoering van dit bouwwerk heeft verleend Aanvragen extra Tcxtielgoedcren Antwoord op de l fl dlende aanvragen kan worden gehaald aan den Distributiedienst loket 11 Peperstraat door hen wier bewijs van aanvrage het nummer draagt tusschen 19632 en 20071 op Maandag H Februari tusschen 9 30 en 12 uur en 2 en 3 30 uur STADSNIEUWS Geslaagd Voor het examen boekhouden van de Ned Associatie voor Practijkexamen zijn geslaagd de heeren P W Mul te Gouda H Dekker te Hoenkoop en Hagoort te 7n ierden opgeleid door den Heer J Sluiter alhier JAAP WEYAND IN GOUQA De bekende Belgische schilder Jaap Weyand brLht gisteren ee kort bezoek aan de St Janskerk Jaap Weyand heeft ïaSst Charles Eyck en den oudüouwe naar Hans van Norden den opdracht aanvaard een ontwerp voor het gedenkraam in de St Janskerk Zijn bezoek was in hoofdzaak van practischen aard om een overzicht te krijgen van de situatie en een I indruk van de kleurengamma s In het optreden wan Indonesië als geüïkwaardig partner in liet PJiksverband list onxe toekomst De beteekenis van de Internationale berech l ting van oorlogsmisdadigers Ieder die wilde doorgaan voor een man die zich niet om den tuin liet leiden door mooie theorieën haalde voor den oorlo zijn schouders op over internationaal recht Metterdaad droeg het in het stadium van de toenmalige ontwikkeling me r het karakter van staten moraal dan van statenrecht Het stond ter beoordeeling van eiken staat afzonderlijk tot hoelang het zich aan de regelen daarvan atou houden Er was geen macht boven den staat die het handhaafde Aan den anderen kant werden er geen personen aansprakelijk gesteld voor de schending van internationale regelen Daarbij gold het als een absoluut dogma dat het staatshoofd onschendbaar was en eveneens uat hij die zich op hooger bevel aan wandaden schuldig maakt zich kan beroepen oo het bekende Befehl ist Befehl en vrij uitging Er was dus niemand strafbaar Onder dekking 4ii deze formeele constructies sloeg Duitschland aan het overweldigen en rooven al had het ter Haagsche conventie van 1907 mede erkend dat het internationaal recht de wetten der menschelijkheid en de voorschriften van het openbaar geweten omvatte Zoo had het ook het Landoorlogsreglement aanvaard Het is waar dat dit op meiïig punt vaag en weinig belijnd is Voor ieder die het tijdens den oorlog ter hand nam en het vergeleek met hetgeen de Duitsche bezetting zich in Nederland veroorloofde was het intusschen zoo helder als de dag dat die daden lijnrecht in strijd waren zelfs met die weinig scherpe hepalingen En dat terwijl Duitschland zich op het LO R beriep iedere keer als zijn handeling daarmee toevallig in overeenstemming te breiien was Dez7 ivsfemaTTsche brutale overtteding wekte in de bezette lahden tijdelijk een gevoel van lamgeslagen te zijn maar riep anderzijds daar en bij de beschaafde volken in de wereld het rechtsbewustzijn wakker De aanstichters van al deze misdrijven die zooveel leed over de aarde hadden gebracht mochten met ongestraft blijven Rechter Jackson de bekende Amerikaansche aanklager te Neurenberg zegt in een rapport dat hij in Juni 1945 uitbracht aan president Truman dut zenden Amerikanen hebben hun leven geofferd opdat deze mannen verslagen en geboeid zouden worden Om hen zonder gerechtelijke achtervolging in vrijheid te stellen zou een spotten met onze gesneuvelden zijn en zou bij de levenden al e vertrouwen in den medemcnsch vernietigen Ook in Nederland wordt het zoo c voeld Het beteekent een belangrijke stap Tooruit dat de berechting daadwerk k ter hand is genomen Langs dezen weg be gint de internationale regeling metterdaad te groeien tot internationaal recht Onder Krachtige Amerikaansche leidinor is daarop de rechtbank gevormd Srvoor de h oofdschuldipn zich hebben te verantwoorden De hehandehng n rechte die aanvankelijk zoo stek de aan dacht trok geeft imder sensatie dan het doorsnee publiek misschien had gehoopt Maar dat is goed In en rechtz in wordt recht gedaan er worden bewijzen overgelegd b esproken en beoordeed Da i ietï anders dan een vertooning a bl f er ondergronds een spanning de elkens tot een dramatisch moment kan uitbreken Rü deze behande ing heeft de t ranstnc aaSlaïer drNederlan dsche beschuldigm en aan den rechter voorgelegd en toege licht Ook daarbij is niets gezegd dat met reeds bekend was Toch ligt er een diepebevrediging in dat de schanddaden diede bezetter ons land heeft aangedaan inhet volle licht van een rechtskundige behandeling worden gesteld en in een getuigeverklaring als bijv van Koos Vorrinkduidelijk voorliet oor van heel de wereldwordt uitgesproken welk onrecht aan Nederland is geschied Zeker daarmee komen óinze üooden niet terug wordt hetleed niet ongedaan gemaakt en de schadeniet hersteld Maar het bevredigt hetrechtsgevoel dat hier de groote misdadigers wordt gestraft die andet s juistzoo vaak vrijuit gaan De Nederlandsche regeering heeft zich bij de punten van haar beschuldiging blijkbaar m et opzet meestal gehouden aan de artikelen van t Landoorlogreglement Het mag dan spottend het L O R worden genoemd het bood toch houvast en Duitschland had het zelf erkend Hier volgen enkele van deze artikeleri Eigenlijk ten overvloede wordt daarbijmet een enkel woord aangegeven in welkopzicht de bezetter het artikel overtrad Het zijti enkele grepen maar het zegt algenoeg De bezetter mocht de Nederlandsche wetgeving niet ter zijde stellen behoudens aldus artikel 43 volstrekte verhindering En wat geschiedde in Nederland in den bezettingstijd Het geheele sociale leven werd vervormd met terzijdestelling van de geldende wetgeving inzake pers onderwijs maatschappelijk hulpbetoon vereenigingsleven vakbeweging geneeskundige verzorging kunst wetenschap en het bedrijfsleven Het burgerlijk recht en het strafrecht werden op tal van punten m nationaal socialistischen zin veranderd Artikel 46 van het L O R houdt o a indat het leven der personen moet wordengeëerbiedigd Het is al voldoende hier de namen te noemen van Ommen Amersfoort en Vught Van de 140 000 Joden die bij den aanvang van den oorlog in Nederland woonden zijn er nog slechts ongeveer 23 000 over Artikel 47 verbiedt den bezetter de aantasting van de particuliere eigendom Nog al ijd ondervindt intusschen het herste de belemmering van den chandehjken mo van tallooze machines van de Nederlandsche industrie terwijl bijv Arnhem bovendien maandenlang systematisch werd ge i rS 50 verbiedt collectieve boeten Pn straffen tegen niet schuldigen De aam Putterl en het woord gijzelaars ziin hier reeds een voldoende aanklacht Mtilel 52 verbiedt t vergen van diensten voor de oorlogvoering van den bezetter Hoevelen zijn er intusschen met aan het werk gezet voor bunkers man4 en e d terwijl tal van goederen voor oorlogsdoeleinden zijn gevoraerd Artikel 55 houdt in dat de bezetter geen hivens of landbouwondernemingen mag ïemielen Denk aan de havens van Rotterdam en Amsterdam aan de Wie Diren nog een aantal aanklachten heeft de Regeering welgedocumcnterd aan Sennternationalen rechter doen ove leggen De hoofdschuldigen zullen hun strat Herls va n groote beteekenis dat dit eebeir D minister en de generaa iSrleiding gevende ambtenaar en 1 11 Uir weet van nu af aan dat hij stiaks e verantwoording zal geroepen worden lu hH rücksichtslose machtspolitiek voert Het is het eirste houvast tegen misdadige Vergeet U niet dat U Maandag Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen V d WAAG en ZIJTA U behoeft alleen Uw tweede distributie amkaart en het inlegvel mede te nemen U kunt m het Gymnastieklokaal aan de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 u en tusschen 2 en 3 30 uur Sen van de f f J L ff g be 7ff e LlSSr rerda te leurstelt een verheugend feit A f msmm IWHspiafimpMMtt fm mm m$ufM0 È i M