Groot Gouda, zaterdag 9 februari 1946

qedUU i att ie wuk Dp stroomende rivier zooals Nederland die ivent met zijn vasten breeden gant en het bewegelijke leven van vogels wilgenhoiit en riet gaat door den dichtbundel Het Veerhuis van Ida Gerhardt waaraan wij dit gedicht ontleenen DE REVIER De boerenmcnschen hier die zeegen de revier wat hééft zoo n woord een zwier Dan zie ilc water riet en eindeloos t verschiet de vof els fel bespied reiger en fcarelciet Ziet gij dit alles niet Dat doet een enkel woord dat groeide waar het hoort het draagt zijn zaad wel vóórt Gezegend wie het hoort Dr E VAN RAALTE VOOR DE VOLKSUNIVERSITEIT Donderdagavond hield Dr E v Raalte zijn derde en tevens laatste lezing over Binnen en Buitenlandsche spiegel van f Rusland en Amerika Spreker releveerde de Am politiek vanaf Pres Washington waarbij hij ook de Monroe leer besprak Deze hield in geen ingrijpen van Amerika in Europee sche aangelegenheden en omgekeerd Amerika bleef deze leer trouw totdat de economische koloniale wedloop het dwong er van af te stappen Met name de Phi lipijnen en de fecon sfeer in China waren hierbij doorslaggevend Hierna volgde een periode van reactie waarin de aanhangers der Monroeleer zich isolationisten noemden Onder Roosevelt werd ook hiermede gebroken hopelijk voorgoed aldus spr Roosevelt had een open oog voor frissche gedachten en gevoelens In 192t was hij candidaat voor het vice presidentschap waarbij hij als contro isolationist weinig kon bereiken Bij een latere presidentsverkiezing werd hij dan ook verslagen totdat hij in 1933 werd gekozen om leiding te geven aan het Amerikaansche volk Hij was een voorstander van goede buurschap en internationale economische uitwisseling en tegen de zelfgenoegzaamheid van Europa waarbij alleen tot goed werd geproclameerd wat uit eigen land kwam Ook brak hij met de opvatting dat Rusland links moest blijven liggen en ging over tot een erkenning van de Russische regeering Hij waarschuwde openlijk voor de fascistische politiek van Hitler en Mussolini hun rassenwaan handelsbelemmeringen en het aansturen op een oorlog Door deelname aan het internat Gerechtshof te Den Haag poogde hij Amerika mede te interesseeren in de internationale kwesties Roosevelt hield vol ondanks isolationistische tegenwerking en bracht eerst een nauwe samenwerking tot stand tusschen de Am Staten onderling en hielp de ontwapeningsconferenties te doen slagen München was voor Roose velt het voorportaal van de overmeestering van Tsjecho Slowakije Ofschoon officieel onzijdig uitte hij in een brief aan den Belgischen Koning zijn verontwaardiging over de schending van Nederland België i n Luxemburg en sloot in het najaar van 1940 een verdrag met het oorlogvoerende Engeland waarbij steunpunten werden afgestaan tegen Ameri kaansch oorlogsmateriaal Hiermede toonde Roosevelt dat hij wilde deelnemen aan den strijd tegen de rechtsverkrachting Zoo kwam in 1941 de leen en pachtwet tot stand en had hij een onderhoud met Churchill Ook het Atlantisch Handvest dat waarlijk rechtvaardige verhoudingen wil scheppen voor ieder mensch kwam door zijn medewerking tot stand In dit licht moet men zijn ijverLMi zien voor de organisatie van de Ver Volken Toen brak de oorlog met Japan uit Hij is de pleitbezorger voor een goede samenwerking met Moskou Hij zag verder dan het winnen van den oorlog ook de vrede moet gewonnen worden In San Francisco werkte Amerika actief mee waardoor een garantie werd verkregen dat de nieuwe wereldorde beter zal kunnen slagen dan de oude Volkenbond die door het niet medewerken van Amerika moest mislukken Daarvoor is de wereld dank verschuldigd aan Roosevelt Dr Vixseboxse dankte den spreker en deelde nog mede dat met den auteur Vestdijk onderhandeld wordt voor een cursusavond Fanfare Vereeniging De Korte Akkeren Donderdagavond gaf de Fanfare Ver De Korte Akkeren onder leiding van den directeur den heer A v Leeuwen een uitvoering in Concordia Uiteraard is het corps het beste in de beide marschen die op het programma stonden doch ook de overige stukken die meer voor harmonie orkesten geschikt zijn werden behoorlijk uitgevoerd Vooral de opera fantasie Stradella viel hierbij op terwijl het uitgebreide Secret de Sphinx iets vlotter had gekund Na de pauze werd door de Tooneelver Nieuw Leven een klucht opgevoerd Cel 13 IS vrij De in ioud van dit stuk in2 bedrijven heeft niet veel om het lijf Al komt dit met de rollen wel overeen toch is het niet aangenaam een serie krachttermen te moeten hooren zooals in dit stuk zijn verwerkt De regisseur had hier zonder bezwaar eenige veranderingen kunnen aajibrengen Vooral het opkomen en afgaan konden vlotter en hier haperde nog wel eens iets Aardig spel wer er overigens vertoond vooral door den heer J Luichjenbroer en mej G O Luichjenbroer resp als Heintje de kwartjesvinder en de avonturierster Kitty De heer van Hest die in zijn openingswoord als voorzitter van De Korte Akkeren een welkom aan de aanwezigen en zustervereenigingen had toegeroepen dankte na afloop de spelers voor het gebodene Het gebruikelijke bal na stond onder leiding van den heer D Holthuijsen waarbij Van Berkel s ensemble haar medewerking verleende UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Herkingen dankt Moordrecht en Gouderak Dinsdag en Woensdag bracht het N V H HARK Comité uit Herklngeo op Goeree Overflakkee welke gemeente door Moordrecht en Gouderak is geadopteerd onder leiding van burgemeester Witvliet van deze gemeente een bezoek om den dank van de bevolking van Herkingen over te brengen Op het raadhuis van Gouderak vond de officleele ontvangst der dames en heeren plaats Hierbij waren de burgemeesters van van Moordrecht en Gouderak aanwezig De heer J H v d Eijk voorz van het N V H HARK Comité afd Moordrecht Gouderak begroette het gezelschap met een hartelijke toespraak die beantwoord werd door den voorzitter van het Herkingensche comité den heer v d Ster Als dank voor de daadwerkelijke hulp werd een oorkonde en een rijk met foto s geïllustreerd boek aangeboden behandelende het verdronken land van Flakkee welke geschenken in dank werden aanvaard De heer v d Velde secr van genoemd comité uit Herkingen gaf een uitvoerig verslag van de wijze waarop de ten behoeve van hun gemeente geschonken 185 ton huisraad werd verdeeld hetgeen geen gemakkelijke taak was Na een korte toespraak van den Burgemeester van Gouderak en den heer Smalberg penningmeester van het comité Moordrecht Gouderak werd het offtcieelc gedeelte beëindigd Hierna werd de overtocht naar Moordrecht ondernomen waar aan de gasten in Hotel t Posthuls een gezellige avond werd aangeboden Voor dezen avond waren ook al diegenen uitgenoodigd die hun medewerking op eenigerlei wijze hadden verleend aan da inzameling ten behoeve van Herkingen zoodat toen de heer v d Eijk het openingswoord uitsprak een 100 al genoodigden en gasten aanwezig waren Spoedig ontstond een bijzonder gezelligf stemming onder de aanwezigen Enkele dames en heeren zorgden op aangename wijze voor afwisseling in het programma door muziek en voordracht ten beste te geveo Het woord voerde op dezen avond burgemeester Witvliet van Herkingen die een duidelijke uiteenzetting gaf van hetgeen er in Werkingen geschied is en burgemeester Brandt en de heer v d Velde Nadat een broodmaaltijd waa aanfeboden werd afscheid f eoomen aeaigeztea itn vol genden dag alvorens de reis naar Herkingen werd aanvaard een bezoek aan de Kon Ver Tapijtfabriek en aan de Touwfabriek van de Fa Stolk op het programma stond In den namiddag aanvaardde het gezelschap weder de reis naar Herkingen REEUWIJK Openbare vergadering Dinsdag 19 Februari a komt voor de afd Reeuwijk der S D A P Partij van den Arbeid spreken Ds Nieuwpoort uit Naarden over het onderwerp De Kerkelijke meftscli in de Nieuwe Maatschappij in de zaal van den heer N J van Dam aan de brug WADDINXVEEN Het bijzonder gerechtshof te s üraven hage heeft gisteren J Kerpesteyn los werkman te Waddinxveen conform den eisch veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf gedeeltelijk door te brengen in een rijkswerkinrichting wegens toetreding tot het N S K K Waf de bioscopen brengen Burcht der stilte Van deze in den Reunie bioscoop vertoonde Fransche film is het draaiboek het minste Er gaat voor een film van dit genre betrekkelijk weinig actie uit van de gebeurtenissen die gebracht worden Spanning en treffende gedeelten aijn er echter te over Wat men vooral moet bewonderen Is de geraffineerde cameratechniek Hier is wel een prima vakman aan het werk geweest die de mogelijkheden geheel heeft uitgebuit Als verdere glanspunten zijn er de architectuur en de muziek door twee prominente Fransche componisten Darius Milhaud en Arthur Honegger bekende figuren uit de moderne Fransche concertwereld Het gegeven van het kleine volk verdrukt door de groote nabuur biedt gelegenheden te over om te komen tot monumentale opnamen voor dit goede produkt van de Fransche filmindustrie Om in den stijl te blijven werden eenige opnamen vertoond van de volgende Fransche film die komt Gibraltar Ook dit beloofd weer Iets goeds te worden Verder is er nog het Hollandsch nieuws en een teekenfilm OP STAP De Nederlandsche filmindustrie munt niet uit door grootsche werken en ook de film 0p Stap is geen meesterwerk Toch kan men in den Schouwburg Bioscoop een prettigen avond doorbrengen Al heeft het verhaal niet zoo veel om het lijf al is het alles een beetje te veel decor en ontbreekt er veel aan het tempo de spelers maken er veel van Daar is wel in de eerste plaats Louis Davids in de rol van den pianostemmerFortuin de kleine man par excellence Zijn stille ietwat dramatische figuur diesteeds de klappen krijgt is de spil vandeze film Al dadelijk begint hij met eenliedje dat zoo van toepassing is op hemzelf AIs je voor een dubbeltje geborenbent Naast hem staat Heintje Davids en ze is zooals we dat van haar gewend zijn rond in alle opzichten Of men wil of niet ze wekt de lachtlust op Fientje de la Mar als de filmster Bella Ramona krijgt gelegenheid om haar imponeerende verschijning te laten bewonderen en behalve een zeer goed voorgedragen liedje What does love do Ook het titellied van de flim Een schlager gaat op stap te zingen waarbij zij begeleid wordt door 12 van Nederland s beste pianisten op even zoovele vleugels Jopie Koopmans en Frits van Dongen vormen het liefdeselement terwijl Adolf Engers helaas ook reeds overleden amusant is als de rijke oom uit Indië die zich ook nog op het pad der liefde begeeft Het voorprogramma biedt Polygoon Profilti nieuws en wereldnieuws waarbij het ons duidelijk wordt hoezeer jour naal s inderdaad krant zijn Vooral de uitgebreide opnamen van de U N O zijn daar een bewijs van DE TYRAJ De bekende karakterspeler Conrad Veith ejscht in Thalia Theater de aandacht voor zich op in het filmwerk De Tyran Gerust kunnen we dit als zijn filmwerk betitelen want het geheele verhaal is kennelijk gebouwd om de vele kwaliteiten van Conrad Veith de volle maat te geven Hierdoor doet het verhaal soms wat geforceerd aan en ook zou deze film hier en daar wat korter kunnen zijn De opmerkingen dan om te beginnen want als geheel kunnen we deze rolprent om zijn spel en regie werkelijk als groot kenmerken We zien Conrad Veith als Keith een avonturier die een expeditie naar het Oosten op touw zet uitsluitend om daar f 11 Wat was dat Woensdag een feest in de Vogel ik bedoel in de Wilhelminastraat Met pleizier ben tk door de bevlagde straat geloopen Alles deed er mee Vroeger zou je het van de S D A P nog niet gedaan ekregen hebben en nu liepen de communisten zoo Snel als het maar kon met Oranje vooraan Wilt U wel gelooven dat ik e dichterlijk van werd s Zaterdags lees ik altijd Het gedicht van de week in Groot Gouda en dan met de verzetspoëzie die ze zooveel voordragen Je begint dan ook meer van de dichtliunst te begrijpen Toen heb ik ook eens geprobeerd of ik met dat gevoel voor al die vlaggen en dat nationale bewustzijn dat ik in de Wilhelminastraat hadgekregea niet een vers kon schrijven Ik schreef eerst Al is de Waarheid nog zoo Snel Oranje achterhaalt haar wel Maar misschien dacht ik is niet ieder Snel genoeg van begrip om dit vers te vatten Daarom schreef ik nog een versje Dat zou bij het eerstvolgende straatfeest misschien in een cereboog in de Wilhelminastraat kunnen worden geplaatst onder het opschrift LEVE DE KONINGIN Geen Vogelenzang van Mus of Seys Zingt langer hier een Nazi wijs Het is weer Wilhclminastraat Waar rood ook met Oranje gaat als Staatshoofd zijn machtswellust bot te vieren Hij krijgt medewerking van een financier en een zeer gemengd gezelschap en gaat scheep naar het nieuwe land De inwoners van dit land worden al spoedig onderdrukt en eenmaal de macht in handen hebbend ontpopt Keith zich als een totale despoot Ook onder zijn medewerkers gaat groote ontevredenheid heerschen en zijn reisgezellin betrapt hij erop met Dokter Henri Lcclerc een q van Roger Duchesne tegen hem te werken Prins Ling brengt in zijn paleis de klachten der inboorlingen over maar deze wordt tot bediende van den Heerscher aangesteld en verlaat het paleis niet meer Daar deze echter ook Fransch verstaat is nu door Keith de tegenstand geheel in huis gehaald De film besluit met een opstand der inwoners die tot een crisis leiden Ook de reisge nooten van Keith keeren zich nu tegen hem en hij komt alleen tegenover allen te staan De oproerlingen eischen zijn uitlevering en als despoot blijft hij zijn beginselen trouw en wil allen in zijn on derganïj meesleepen Dit mislukt en tenslotte levert hij zichzelf zwaar gewond uit en valt aan de voeten van Prins Ling neer Zooals wij reeds in den aanvang schreven een rol dus die Conrad Veith alle gelegenheid geeft zijn buitengewone bekwaamheden uit te spelen Met zijn karakteristieke kop beheerscht hij deze film en maakt haar tot een die boven de gemiddelde film uitsteekt Vooraf een matige teekenfilm en het Nederlandsch Nieuws dat ons ook eenige intere s sante beelden laat zien uit Indië dat we hier wel haast het strijdtoo neel in Indië zouden kunnen noemen BINNENLAND Te verwachten oproepingen Binnen korten tijd is voorzoover niet reeds ten uitvoer gebracht de oproeping te verwachten van alle dienstplichtige onderofficieren van de lichtingen 1939 tot en met 1930 en van reserveofficiefen van en met 1930 en van reserveofficieren vaandrigs en kornets tot en met den leeftijd van 45 jaar Betrokkenen moeten er rekening mede houden dat de oproeping op korten termijn zal moeten geschieden Hun wordt derhalve aangeraden reeds nu maatregelen te treffen voor het regelen van hun zaken De jacht op waterwild dit jaar vroeg gesloten 4 Bij Ministerieele beschikking is de jacht op ganzen eenden watersnippen goudplevieren en ander waterwild met ingang van 16 januari gesloten