Groot Gouda, zaterdag 9 februari 1946

Brammelïe Flapoor cit x n vricnclcn Nadruk verboden De Aoontaren van door G Th Rotmao 60 Nadat Brammetje en Menelik tien minuten geduldig gewacht hadden ging de juffrouw werkelijk de keuken uit misschien had ze geen zeep genoeg in huis In een wip was Menelik beneden hij pakte een waschlijn van den grond en bond dien aan de pan vast J9 In de keuken stond jufrouw Krispijn juist de groote wasch te doen Naast haar op het fornuis stond een groote pan zuurkool met spek te dampen Brammetje waterslagtandde er van Als juffrouw Krispijn nu maar eens een poosje de keuken uitging dan konden ze er misschien bijkomen Nummertoewijzingen Het Centraal Dlstribiftiekantoor deelt mede dat de plaatselijke distributiediensten in de week van lO t m 16 Februari de volgende nummercoupures zullen uitreiken jam 6 5 koffie 625 thee 656 brood 634 am bloem 635 inl bloem 636 reductie melk ó S 659 huishoudzeep 660 zachte zeep 661 aardappelen 662 663 eieren art 37 De toeslag bedraagt voor jam 50 procent voor de overige artikelen waarvoor de evenredige bevoorrading geldt 10 procent De toewijzingen voor thee worden uitgereikt op basis van de bonnen 545 Bovenstaande nummertoewijzingen net uitzondering van die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detarllisten van 17 Februari t m 2 Maart Voor grossiers van 17 Februari t m 16 Maart De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig van 17 t m 23 Februari a Voor scheerzeep tabaksbon 18 of rantsoenbon inleveren Het C D K deelt mede dat wederom aan mannelijke personen geboren in 1927 of vroeger een hoeveelheid scheerzeep van 45 gram zal worden verstrekt Deze personen moeten hiertoe uiterlijk op Zaterdag 16 Februari a s bon T 18 der Tabakskaart inleveren bij een detaillist die gewoon is scheerzeep te verkoopen Mannelijke personen geboren in 1927 of vroeger die niet in het bezit zijn van een tabakskaart doch van een versnaperingenkaart moeten zich in de week van 10 t m 16 Febr tot den plaatselijken üistribtitiedienst wenden Deze dienst zal hun tegen overlegging van de tweede distributiestamkaart een rantsoenbon voor scheerzeep verstrekken De aflevering der scheerzeep zal zoo spoedig mogelijk plaats hebben MEDEDBELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST GOUDA TEXTIEL De komende week kan antwoord gehaald worden op ingediende aanvragen voor extra textlelpunten aan loket 11 van den distributiedienst Peperstr volgens onderstaand schema No s 1963220071 op Maandag 11 Februari No s 20941 21399 op Dinsdag 12 Februari No s 23540 23999 op Woensdag 13 Febr No s 1042 10823 op Donderdag 14 Febr No s 32565 32999 op Vrijdag 15 Februari Telkens van 9 30 12 en van 2 3 30 uur Schoenen In de eek van 11 tot en met 16 Februari 1946 zullen de loketten van de afdeeling Schoenen uitsluitend zijn geopend voor oproepingen Nieuwe aanvragen en informaties omtrent reeds ingediende aanvragen kunnen gedurende dit tijdvak niet in behandeling ivorden genomen OFFÏCIEELE PUBLICATIE Toewijzingen Tabak Het C D K deelt mede dat grossiers In tabak in het Noorden des lands in de week van 10 t m 16 Febr toewijzingen g 39 of 40 zullen ontvangen op basis van eenmaal het aantal ingeleverde rantsoenen der toewijzingen 621 en 622 vermeerderd met lOpCt In genoemde week moeten voorts grossiers in zuidvruchten In het Noorden des lands de toewijzingen 425 468 en 623 bij de plaatselijke distributiediensten inleveren Het aantal rantsoenen dezer toewijzingen zal uitsluitend dienen ter verrekening van de nog niet verrekende voorschotten De diensten zullen derhalve geen toewijzingen uitreiken Vanaf MAANDAG 11 FEBR kan in beperkte mate worden aangenomen Ueedino en yordijnen om te Verven in roo d brnin paaf groen blau w zwnf t en naar at al Alle goederen zijn tegen brand inbraak diefstalen transport schadever zekerd Dc Pelikaan STOOMBRIJ EN VERVERIJ GOUDA f Kantoor Amerika 21 Telefoon 3066 en 3076 Goederen worden ook aangenomen door Mag DoKlnw OosthaTenl4 T 1 2755 Glasonderneming Gouda G O G vraagt Glasslijpcrs Polijsters en Halfwassen Gunstige arbeidsvoorwaarden toog loon s Zaterdags vrij Ruime en lichte arbeidsvertrekken Aanm dage lijks aan het kantoor H Schiei Zeedijk 23 DANSSCHOOL BRON MUL Zaal KUNSTMIN Gouda Eiken Zondag van 3 5 30 uur Dansen voor geoefende leden 5 307 15 uur Leercursus 7 30 10 00 uur Dansen voor geoefende leden CREDIETEN fl 800 5 pCt Uitkeering in contant geld voor elk doel Absoluut zonder borg en o d Iedereen vraagt vrijbl de duidelijk omschr voorwaarden Br portoantw DeSpaarcredietinstelling Mathen weg 1 lOa R dam W Waar blijft Gevraagd aankoneDde lediinile M ofVr Leeft pl m 20 j kunnende typen Sollicitaties uitsl schriftelijk Alg Afd Ziekenfonds voor Gouda ö Orastr Oost havcn 48 alhier Illioniiiirtllopilitlilail flMctie FLINK DAGMEISjË gevraagd zelfstandig kunnende werken Hoog loon Zaterdagsmlddags en Zondags vrij P REVET Ooithaven 69 Voor belegging eenige Panden te koop a Brieven onder no 4145 bureau van dit blad ADfOPROGRAMMA VOOR HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m KRO lS0 Splendora 18 30 Journalifiek weekoverzicht door Paul de Waart 91 1 The Symphonie of Springs o l v ïïe Hughes 10 00 Nituw L9 15 Weer f 7icht 19 30 Programma van volksöefen der Ver Volken 20 00 Nieuws 000 Lichtbaken door Pater Henri deüweve 20 30 Korte toespraak door Drs f de jong 20 35 Omroeporkest 21 15 De nieuwe kleereii van den Keizer een orookje voor volwassenen 21 45 HetMusetteorkest o l v Fredo iardoni enSaiiiel Puig 22 00 Nieuws 22 15 Stemmige muziek 22 30 Avondgebed en koor7anL 22 50 Stemmige muziek 23 00 Enfenslotte 24 00 Sluiting HILVERSUM II 415 m VARA 18 00 Nieuws 18 15 Benedict Silberman en zijn Novelty Serenaders mmv The Novelty Sisters 18 45 Stratton House en Binnenhof lezing door Mr J A W Burger 19 00 Harry van Os volksliederen bij de luit VPR O 19 30 Bijbelverteliing door Ds b j Aris 2O00 Nieuws V A R A 20 05 Promenade orkest o l v AJbert van Raalte m m v Carlo v Neste Viool 20 55 Doodenhuis De terugkeer van kol Moorc Hoorspel 21 25 Breng eens een zonnetje 21 45 Het gesprek v d week 22 00 Ensemble Cantare o l v Jan Corduwener met zang van Elly Rexon en Charles Aerts 22 20 Veertig minuten cabaret 23 00 Nieuws 23 15 Ensemble Cantabile 23 45 Gram muziek 24 00 Sluiting NOODDAK CONGRES Gisteren hielden de politiek dakloozen in Amsterdam een congres ter voorbereiding van hun aansluiting bij de Partij van den Arbeid jMr G E van Walsum zeide hierop o m Wij hopen niet lang dakloos te zijn maar ons morgen opgenomen te zien m de P V D A Is de P V D A eenmaal opgericht dan zal de Nederlandsche Volksbeweging zich terugtrekken De heer C Kleywegt zeide op dit congres dat de socialisatie welke de Partij van den Arbeid voorstaat geen doctrine is maar een middel om tot sociale gerechtigheid te geraken i i De heer Goedhart sprak namens de B arool groep en verzocht om een zetel iBn het partijbestuur di Mr Engelsman besprak het urgentieW programma en over de radiokwestie spreke nd zeide hij Wij willen een nationalen omroep maar geen Staatsomroep HISTORISCHE POLITIEKE MOMENTEN Gisteren was het een dag welke van buitengewone groote invloed zal zijn op de Nederlandsche politiek van de toekomst Met algemeene stemmen keurde het S D A P partijcongres het voorstel om toe te treden tot dè Partij van den Arbeid W zigiag MuktbcbonwiDgsverordeoing Dt Burgemeester van GOUDA Gdet op artikel 43 juiste art 37 if Woningwet Jt ter algemeene kennis dat op de Gemeente Secretarie afd Algtmeene en Sociale Zaken van 2 tot en met 25 Febr 1946 voor W ieder ter inzage is gelegd de besluit van den Gemeenteraad van 4 Febr 1946 vastgestelde Ver► denlng ► tot wijziging der MarktOïbouwingsverordening houdende deling van den aard en het aspect van de bebouwing aan de Markt an de Wijdstraat binnen de ouwd kom der gemeente Gouda iien zes weken na afloop van bovengenoemden termijn kun belangkebbenden bij de Gede fde Staten der prov Zuid oUand bezwaren tegen deze wijzl tagsverordening indienen da 7 Februari 1946 De Burgemeester voornoemd JAMES AANBESTEDING Jen voor het aannemen M Schoonmaakwer kzaanheden wt R kaadministraticgeboow nemelksloot 20 teGouda kunnen ch vervoegen op genoemd adres Jj eï 20 Aldaar ligt ter Inzage l van te verrichten werkp fflneden en van de voorwaarden g örflvlng vóór 20 Februari JMamheden lullen fcuanen wordtM door Mn echtpaar door werluter of choonmaakb drijf goed en verdwijnt hiermede de S D A P van het tooneel De Vrijzinnig Democratische Bond ontbond zich gisteren eveneens en zal evenals de S D A P vandaag opgenomen worden ip de Partij van den Arbeid De I adicaal Democratische Partij verdween Donderdag van het tooneel met het advies aan haar leden toe te treden tot de Partij van den Arbeid Tevens vereenigde n gistereif zich onder voorzitterschap an Mr O E van Walsum de afgevaardigden van de politiek dakloozen zich in een Nooddakcongres tenemde zich vandaag en bloc aan te sluiten bij de Partij van den Arbeid Vandaag zal de stichting van de Nederlandsche Labourpartij in het Concertgebouw te Amsterdam plaats vinden De Nieuw Amsterdam De Nieuw Amsterdam zal op 18 Febr fl s van Singapore vertrekken met 3400 repatrieerenden en 700 Engelsché militairen aan boord lÊkÊÊ Voorts zullen te Ceylon nog 500 repatrieerenden embarkeeren BUITENLAND De Sowjetrussische aanklagers NEURENBERG 8 Febr Over de aankomst van de Russen in Neurenberg wordt bericht dat voor het eerst sedert geruimen tijd men ook weer uit aHe hoeken en luiken in de wanden lenzen van foto en filmapparaten ziet De SowjetRussen zijn met een heel leger journalisten en persfotografen overgekomen De eenige die de wisseling van de decors maar matig kan waardeeren is joering die nu evenals Hess een roman heeft meegebracht en zeer demonstratief niet wenscht te luisteren naar Roedenko s scherpe woorden D NIEUWSTE SNUFJES VAN fc VOORUITGANG O Uit Amerika komen berichten over een nieuw systeem van radio telefonie waarbij één enkele zend en ontvangstinstallatie 24 en meer telefoongesprekken tegelijk kan verwerken Dit systeem maakt het mogelijk 12 verschillende radio programma s van 12 verschillende studio s over één zendstation uit te zenden In Amerika komt binnenkort de krachtigste electrische locomotief gereed Deze Super Giant weegt 500 000 kg is 143 voet lang en kan 50 000 kg lading meer trekken dan de zwaarste locomotief van thans In Nederland heelt de bekende koffie en theezaak van de Gruyter niet stilgezeten De Gruyter past bij de fabricage van zijn vele artikelen in eigen fabrieken de modernste en meest economische snufjes toe Dit is één van de factoren welke het mogelijk maken dat de vaste de Gruyterklant weer 10 o korting ontvangt voor tien gulden cassabons wordt één gulden contant terugbetaald Het nieuwste snufje van vooruitgang in Nederland Ingezonden mededeeling VEILING Notaris F J J MOEREL te Gouda zal op Maandag 18 Februari 1946 s avonds half 8 in Hotel De Zalm aldaar in eene zitting publiek verkoopen PERCEELEN 1 tm 4 i Viar woonhuizen en erven aan de Helmerstraat 12 14 16 en 18te Gouda iveekhuur f4 50 PERCEEL 5 Een woonhuis en erf aan de Prins Hendrikstraat 28 te Gouda weekhuur f 5 50 Aanvaarding op oen betaaldag der kooppenningen 18 Maart 1946 Bezichtiging als gebruikelijk Hypotheek beschikbaar Nadere inlichtingen bij den Notaris CRABETHSTR 46 Tel 2601 Voor het wasschen van fijn goed Weet U dat U hij ons zijn moet STOOM WASSCHERIJ H SCHRAVE Zn Boelekade 171a 173 Gouda I Nu zqn ze er weer 11 prill kiGlilhlokkiBrktli Wqde Poort 2