Groot Gouda, zaterdag 9 februari 1946

Heden ontsliep in vollen vrede onze onvergetelijke en Zorgzame Man en Vader Beiiuwd en Grootvader Lconardiu van BochoTC in den ouderdom van ruim 77 j GOUDA A H V Bochovc Huls J F Winkel v Bocbove AR Winkel ROTTERDAM C V Bochove R V Bochove V Rijs GOUDA A H Verschut v Bochove C Vcrschut M C Kamphuisen v Bochove C M Kamphuisen L G B V Bochove en Kleinkinderen Gouda 7 Februari 19 6 Burg Martenssingel 42 De tc aardebeatelling zal D V plaats vinden op Dinsdag 12 Februari te 1 45 uur op de Algem Begraafplaats te Gouda OPBOUW De eerste zending VENSTERGLAS is binnengekomen en meerdere volgen De onderstaande firma s hebben g asFa H D TAMSE Naaierstraat 23 J VANDERLAND Mark 2 Fa H ZANDVOORT Wijdstraat 25 Zij zullen bevoorraad worden door de Glasonderneming nGOUDA G O G DISECT GEVRAAGD voor toezicht en leiding van Meisjes personeel op fabriek in Gouda EEN BESCHAAFDE JUFFROUW die in staat is deze betrekking met toewijding en tact te vervullen Br met alleinl onder no 1215 bur v d blad BEKENDMAKING DANSINSTITUUT W KOK Turfmarkt 120 Gouda Ttl maakt bekend dat a s ZATERDAG en ZONDAGAVQ 9 en 10 Februari GEEN DANSEN IS Lesten gaan gewooji Zaterdagavond 16 Februari HEROPENING met een nieawe D Accountantskantoor vraagt voor spoedige iodiemt treding ASSISTENT ACCOUNTANT met praktijk diplima Boekhouden Br met uitv inl en opgave van gewenscht salaris onder no 1196 bur v d bl VERHUIZINGEN door t geheele land Vakkundige bedienioi BOGEN 23 TELEFOON 2818 J HOOGENDOORN GOUDA EM TAX Tel 2500 Tel 2500 Zuivere Lijoolie Stopverf zonder vergunning leverbaar Verfhandel M ZWOLSMAN Verkoopkantoor te Gouda C J DEN HERTOG Fluw Singel 103 Het adres voor alle aoorten verfwaren AUTO VERHUURINRICHTING Voor Taxiritten 6 persoonsauto ij geven ook Auto rijles C MichaëliSi Zeugestr 3 4 Wat vraagt vandaag Uw aandacht Aan en Verkoop van 2 2 Spaarceriificalen Inlevering van Coupon en Dividendbladen voor Effeclenregisiralie vóór 1 Maarf a s kfed IChóiC dodUutd Bankien Gouda Wij verleenen gaarne onze medewerking LEERT ENGELSCH met schriftelijken cursus door ons voor het Nederlandsche Leger samengesteld op vorzoek der autoriteiten Een beperkt aantal burgers kan deze lessen ook volgen x Lesgeld ƒ 2 50 per maand Voorts cursussen MALEISCH officieelen militairen cursus In 5 maanden Lesgeld ƒ 2 90 per maand Fransch Dultsch steno middenst diploma boekhouden Opleiding practijkexamens NED TALEH INSTITUUT ROTTERDAM Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig geduldig gedragen lijden mijn inhig geliefden Man en der kinderen zorgzamen Vader Stephannt Johaiuics Keldcr in den leeftijd van 41 jaren Kelder Langenberg Willy en Verloofde an Adrie Zij die hem gekend hebben zullen beseffen wat wij in hem verliezen Gouda 7 Februari 1946 Tollensstraat 123 De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 12 Februari as te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 45 uur op de Algcmeene Begraafplaats te Gouda Heden behaagde hetdenHeere tot onze diepe droefheid na een langdurig geduldig gedragen lijden van onze xijde weg te nemen onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Alida vaa Sela Wed vaa Aatoale Caradii Blankta In den ouderdom van 79 jaar Gouda A Mijnbeek Blanken W Mijnbeek Mies Anton Utrecht M H Gazenbeek Blankcn H Gazenbeek A lie Herman Tonny Rietje Gouda 8 Febraari 1946 Burgvlietkade 31 Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 12 Februari a s te 1 uur vanaf ten hnlic der Wed acobs Nieuwe weg 125 te 1 30 uur op de Algemeene Begraafplaats te Vecnendaal Heden werd van ons weggenomen tot onze diepe droefheid onze jongste lievelingen Zusje MARIBNTJB Wi mochten haar slechts twee maanden bezitten J Anker N A Anker v d Broek Ria Gouderak 8 Februari 1946 Stolwijkersluls B 251 De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 11 Febr a s te 12 30 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Hiermede betuig ik mijn oprechten dank aan de Directie der Coop Grooth Verg MDeHandelskamer G A voor de feestavond die aangeboden is voor het 25 i8rig ubi leum en in het bijzonder den Heer H C van Balen en het personeel van de afdeellag kaas die het mij en mijn familie tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt G I SLINGERLAND Lethmaetstraat 42 Gouda FERST ILLEGAAL Gratis proefles van l l lcdede€Ung T S J A BONGA Arts te Haastrecht zal in de periode van MAANDAG 11 FEBR 46 tot ZATERDAG 16 MAART 46 Viianils sprsikiiDr kouilM en wel uitsluitend Maandag Woensdag en Vrijdag van 7 5 u s avonds Dez tijdelijke veraoderlng van het ipreiknur il noodzakelijk door mljo medewerking aan de militaire keuringen te Gouda In dit tijdvak Ik hoop te mogen rekenen op aller medewerking in dtxen extra bczettca tijd door het vroegtijdig opgeven van d boodaduppen en bet prcdciop tijd bezoeken der ipreekurcn HEEREH1 Uw costanm door PALTHB oatvlckt ca opgeperst is HERNIEUWD Vlug Correct Goedkoop PALTHE Almelo De behandeling geachltdt In onze zaak Kleiweg 65 Goudn voorl Dlnad enDonderd NU NATIONAAL HET HUWELIJK mm m m mmmmmim mm ZClllg tehuiS maken Uw leven rijker en gelukkiger BUREAU DISCRETIA heeft ook voor U beschaafde relaties van Uw eigen geloofsovertuiging Nlc Witsenkadc 31 A damC Spreekuur 9 30rl2 uur v m Voornaamste betaling eerst nè Uw huwelijk Vraagt direct kosteloos inlichtingen in blanco envelop W W DE RECT enuH arfs Gouda Spreekuren Van Iterson Ziekenhuis Dinsdag van 9 10 uur St Joxef Paviljoen Woensdag van 2 3 uur De Wijk Donderdag van 1V2 2Vj uur en Vrijdag van 3 4 uur Adverteert in GROOT GOUDA eaöM voor omstreeks half Februari een SLAAPKAMER voor Heer alleen Brieven onder no 4139 bureau van dit blad TE KOOP AANGEBODEN op een der singels een WOONHUIS Makelaarskantoor A W v Vliet K Tiendeweg 10 Telefoon 3509 Woningruil Groningen Rotterdam of omgeving Gezocht te Rotterdam of omgeving Eensgezinsof Benedenwoning met tuin huurprijs max f600 per jaar te ruilen tegen groote Bovenwoning in de Heerestr te Groninen Brieven Makelaarskantoor A W VAN VLIET K Tiendeweg 10 Telefoon 3509 Wij hebben nog steeds iets goeds aan te bieden in Se HANDSGOEDEREN Oofc voor Uw zolderopruimingen zijn WIJ het aangewezen adres C VERGEER L Tiendew 1 02 DAMESl Laat thans Uw vilthoed waar vervormen bij Maison Van EIjck Grocneadaal 12 Goada WILLEM DB BEUN Muziekschool Wcathavcn39 Leeraar Middelbaar Onderwijs ALLE VAKKEN f 12 50 per kwartaal Gevraagd flinke loopjongen Aanmelden N V P J ENDENBURG Vaerstal 18 TE KOOP GEVRAA6D een Opklapbed met ombouw en Dinn Voiienburckkidc I TE KOOP AANGEBODEN Broedmachine oor ISO eicrea WutbavaMloagcnswiatcrjai leeftijd 12 13 jaar ealfifficit e achoenen m 37 Ecricc Kadi 31 goede Hawaiaagitaar z f a a f 95 Mandoline 45 Beiden met hoti VcrI Zontmautraat 3 twee Anaatoeleo z g a n KlndericdikiM Meiijeahocd nieuw 16 zw Daaeikoti 3 roodfiuw Mtiijctbaictten Spieriagilr iU een Wettlandar 16 x 290 x 1 met t luiken merkclinga cd vcrugcliag Een MaM Duitichc motor van 4 lot 6 P K J Vermeulen Derde K dc 11 gr ze dikke hceren Wintcrjai gr maat ki bruine ieerea jas zwarte damei Villktdji blauwe aatijncnavoodtchoeDt c ai 39paa i staande Khemcrlamp oid fia oio totttil klep camera Bria nr 405Ï bar v d bl d een daveltje compl Gravin a obaitr t3l een groot kinderlcdikant een box ten kil deritoel een manie eikcntafel een keuk tafel ren eiken ipicgel een ledikant eo nachtkaalte een bockeoka l c Vul 51 z g a n eiken boekeokait te koop Telxn bij ü Verboom Moordrecht Ooileioie P J z g a n veulen bont aa f 200 kleine nut Brieven onder no 4i 19 bureau v d Wid Nieuw Havana bruin Dameimantel met bwl m 42 vooroori itof Teveni donkerbl koit leeren Sport ai e m 47 zoo goed ali nln Brieven onder no 4135 bureau vaa dil m Diï in i g S Z na 6 uur ZoutiBan trMt bij Zoutmaniplel bruine leeren heerenlaarzen m 41 voorlif ichoencn m 41 of damcMch m 39 een paar gummi dameilaarzen m 37 Brieiren no 4158 bureau vaa dil B Wandel wagen Zoutmanitraat 12 DIVERSEN Voor een net pcrioon te huur een ong Slaapkamer met of zonder huiselijk vetkw Brieven onder no 4101 bureau vanditbl l ter dekking Lotharioger ram 75 cent Wetthavea M Heer oud 58 jaar met vailewerkzaBmhe ie zoekt kennlimaking met dame 0 45 1 Brieven no 4054 bureau van dit bW TER RUILING een prachtige heerenjas m 52 een httf trainingipak een paar h gymicboeaen 42 een p bruine hooge dame iclioenea m en bruine w dameijai tegen kleinnieubti dookerbl vooroorlogiche damesmantel voor aportias licht of donkerbl m Teowolde Voorwillen nieuwe hcerenichoeneo m 42 of nie dameaacb m 36 voor heerenich m 44 P Mul Blauwilr een wollen japon donkerr m 38 4 lapje zijde Weth Venteweg H 188 een mantelcostuum griji gcitreepl zomermaatel A de Jong Koekoekstr OJ zwarte auède achoenen m 40 voor kind Brieven no 3974 bureau van dit hooge bruine heeren ch m 42 voor d schoenen m 41 Westerkade 47 z g a n zilvcrvoa voor een radio Ook f z g a a lage br jongeosich m ï u Adres G H de Jonge JouberUtrasI z 8 a n br dameamolitres 3 ruil dito achocncn m 36 Brieves no 4072 bureau van dit blao vooroori iw Wintermantel m 40 42 voO oatbijtlakcns of Egypt regenjas j Voisenburchkaas bc damesschoenen ileehak voor dao aponsch of gewXcboenea IJsie