Groot Gouda, maandag 11 februari 1946

Coc rdinatie der hulpverleeningsinstanties De Ministers van Binnenlandsche Zaken en Sociale ZSken hebben een coördinatiecommissie ingesteld welke het vraagstuk in studie heeft genomen op welke wijze eenheid te brengen is in de prijzenswaardige activiteit der verschillende nieuwe en bestaande instellingen op het gebied van sociale hulpverleening In afwachting van de resultaten van den arbe van deze commissie hebben de ministers het noodig geoordeeld dat thans reeds in de daarvoor in aanmerking komende gemeenten zoo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot het in het leven roepen van plaatselijke coördinatiecommissies In deze commissies zullen zifting nemen vertegenwoordigers van de bestaande overheids instelling welke zich bewegen op het terrein van de financieele periodieke hulpverleening maatschappelijk hulpbetoon districtsbureaux verzorging oorlogsslachtoffers militaire zaken vertegenwoordigers van de voornaamste particuliere instanties welke plaatselijk hulp verleenen a oorlogsslachtoffers N V H Stich ting 1940 1945 H A JÏ K vertegenwoordigers van de armenraden van de G A B s en van het gemeentelijk Con trolebureau voor de Wachtgelden Als secretaris van de Centrale Coördi natiecommissie treedt op Mr J v Doorn De luchtlijn Schiphol Londen Naar aanleiding van de op handen zijnde opening van een regelmatige burgerluchtdiengt tusschen Schiphol en Londen vernemen wij van de zijde der K L M dat het tijdstip van deze Opening is uitgesteld tot 4 Maart a s Schiphol weer in Nederlandsche handen Sedert enkele dagen is de geheele organisatie van Schiphol weer in Nederlandsche handen Tot dusver zorgde een detachement van de R AiF bestaande uit een officier een onderofficier en achttien man voor den gronddienst den radio en weerdienst enz Het heeft voortreffelijk werk verricht al moest het ook in tenten en derg verblijven Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het detachement uit dankbaarheid voor wat het hier gepresteerd heeft een prettig afscheid aangeboden met een diner en een vroolijken avond en tot slot nog een exemplaar van het boekje o ver zes maanden herstel in Amsterdam met een speciale opdracht Het conflict in de Walserij van de Hoogovens De afd Voorlichting van het Departement van Sociale Zaken deelt mede Deze week had een informatieve bespreking plaats ten kantore van den Metaalbond te s Gravenhage Onder meer waren aanwezig de directie van de Hoogovens vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zajten en van het College van Rijksbemiddefaars Gebleken is dat het persbericht als zouden ruim 500 arbeiders ontslagen worden onjuist is In overeenstemming met de gebruikelijke gedragslijn is het College vart Rijksbemiddelaars bereid zich met het conflict in te laten mits het werk door de arbeiders wordt hervat Het kolenprobjeem in Nederland In de persconferentie welke dezer dagen werd gehouden waarin de directeur van het Rijkskolenbureau de heer H H Wemmers Jr eenige mededeelingen heeft gedaan omtrent de kolen positie in ons land is eveneens de export van kolen ter sprake gekomen Van bevoegde zijde wordt er op gewezen dat het hier geen export van steenkolen maar van een geringe hoeveelheid cokes betreft NOGMAALS HET REIZEN NAAR HET BUITENLAND Voor alle landen is een oreldig paspoort noodig dat tevens van een visum voor het te bezoeken land moet worden voorzien Het visum wordt door de meeste consulaten slechts afgegeven indien een bewijs kan worden overgelegd dat een offiCieele instantie als regel een der ministeries de reis ondersteunt Deviezen zijn slechts verkrijgbaar op een deviezenvergunning Deze laatste is voor zakenreizen te verkrijeen bif het D p van Handel en Nijverheid Financien of Buitenl Zaken Dit laatste alleen voor zijn ambtenaren p Een urgentieverklarmg van het competente Rijksbureau wordt verlangd Heeft men seen deviezen noodig dan kan men Sch met paspoort en geldig visum zonder Schenkomst van eenige instantie naar het buitenland begeven Voor reizen naar Engeland is ook thans nog een bewijs van politieke betrouWSaaShe d vereischt Na overlegging v Hif hpwiis wordt de vereischte i eF X SHp ToorTe Bureau Nat Veihgheid Ane Nederlandsche paspoorten die tusschen 10 Mei 1940 en 5 Mei 1945 in Ne Sand Duitschland Polen T l g fowakije Oostenri k Joegoslavië G Ld Noorwegen Denemarken Luxem geldig geworden GEDUPEERD DOOR DE DUITSCHERS De A N W B heeft gezamenlijk met de K N A C de K N M V de Vakgroep Goederenvervoer langs den weg en de Eigen VervoerdersOrganisatie het volgende onder de aandacht van den Min van Financiën gebracht De eigenaren van door voormalige Duitsche instanties gevorderde motorvoertuigen die op grond hiervan betaling van eert zeker bedrag hebben verkregen verkeeren in zooverre in een nadeelige positie dat zij genoegen hebben moeten nemen met een meestal willekeurig door hoVengenoemde instanties vastgestelde schadevergoeding welke in het meest gunstige geval verband hield met de cataloguswaar die van 9 Mei 1940 Tengevolge hiervan is door deze eigenaren schade geleden vooral indien zij in verhand met den wederopbouw van hun be driH of beroep thans zijn genoodzaakt zich binnen afzienbaren tijd een ander motorvoertuig aan te schaffen Zij verzochten te willen bevorderen dat bovengenoemde categorie in de gelegenheid wordt gesteld het verschil tusschen het uitgekeerde bedrag en hetgeenhun naar billijkheid toekomt door indiening van een schade aangifte bij de desbetreffende SchadeEnquete Commissieuitgekeerd te krijgen Het luchtvaartverkeer op gang Het eerste vliegtuig van de Britsh European Ay ways van den dienst Londen Schiphol kwam Maandagochtendom 11 uur op het Nederlandscche vbegveld aan De dienst tusschen Engeland en Nederland zal in nauw overleg tusschen de KIM en de B E A worden geregeld Van 20 Februari af ztï deze dienst volledig door de burgerlijke luchtvaart worden verzorgd Tevens is zonder eenig officieel verttoon de luchtlijn Amsterdam Praag geopend Om negen uur vertrok een Dakota vliegtuig van Schiphol om drie en een half uur later in Praag te lande s Middags even voor tweeën keerde het toestel terug en landde om 16 55 weer op Schiphol De lijn zal voortaan per week met drie vluchten vice versa een retourvlucht worden onderhouden en wel op Maandag V oensdag en Vrijdag deviezen noodig die wij hoofdzakelijk kunnen verkrijgen door den uitvoer van land en tuinbouwgewasen Maar daarvoor zijn juist weejH auto s noodig om die productie op te kunnen voeren Het advies luidt dan ook dat begonnen moet worden met den import van auto s desnoods door het sluiten van een leening Engeland en Amerika ja zelfs Frankrijk staan klaar en zijn bereid auto s te leveren Laten wij dan ook alle krachten inspannen om te zorgen dat wij oi s aandeel in de productie inderdaad hier krijgen Hoe minder instanties er tusschenj geschakeld worden des te soepeler zal 1 de import verloopen des te korter zal de autonood nog duren aldus besluit GROOT GOUDA H M de Koningin bij opeiunfLeidsche Universiteit M M de Koningin heeft bij gelegen gij hebt die plannen zooals zij in be j o Aa rv a van rü I ftidsrhp Ilni zettincstiid p ériint ziin verwezenlijkt in zettingstijd gerijpt zijn verwezenlijkt in uw civitas academica die thans voor het eerst naar buiten treedt Gedurende de komende dagen zullen studenten professoren en oud alumni uit alle deelen des lands getuigenis afleggen van hun wil te komen tot een ware universitaire gemeenschap Met veel belangstelling nam ik kennisvan dit streven o Studenten zware druk heeft de bezetting op uw jonge levens gelegd veel hebt gij voor het vaderland geofferd Hebt vertrouwen in de toekomst die gij zult moeten opbouwen Wij vertrouwen op U Het Vaderland heeft U noodig beid van de Dies van de Leidsche Universiteit te Leiden een rede uitgesproken waarin zij o m zijde Mijneheeren leden van de commissie van herstel mevrouwt en heeren profes soren studenten en oud alumni en mede gij allen die deze bijeenkomst met uwe tegenwoordigheid vereert alti low ttk idgi Mijnheer de Rector Magnificus Het is niet onder woorden te b rengen wat er in mij omgaat nu ik van deze plaats als Nederlander en als nakomelm g van den stichter dezer universiteit op den eersten Dies na de bevrijding van ons Vaderland het woord tot U richt Jel2 gna alk 1 bt In het najaar 1940 ontsloeg de bezetter de joodsche ambtenaren en stootte daardoor een der fijnste geesten van de Leidsclie universiteit uit zijn ambt ren werd 1 370 5 I b men bor lalllut 1 wt ietallifltve ifltvetega Toen waart gij het Prof Cleveringa die de roeping der Leidsche universiteit indachtig met uw van moed en getuigend gloedvol protest de fakkel van recht en gerechtigheid omhoog hebt geheven zichtbaar voor landgenoot en vijand Dit protest is de klaroenstoot geweest tot een feilen strijd van het recht en knechting van den geest Hierna herdacht zij Prof Huiziïiga waarna zij vervolgde AFSCHAFFING VAN HET VEEBOEKJE Geen aankoopvergunningen meer rundvee en schapen If de S n uc X Met ingang van 11 Febr 1946 vervalt fchaf vooc de veehouders de verplichting het op smis hun bedrijf aanwezige vee in het vee Tdei y boekje te registreeren vaar guaj Voorts worden met ingang va i denzelf den datum bij den handel in rundvee en in schapen de aankoopvergunningen afgeschaft ter vijl eveneens van 11 Febr 4b af het vervoer van runderen en schapen niet meer door een geleidebiljet behoeft te zijn gedekt den Het bovenstaande geldt met voor de grensstrook mèt België ter breedte van 550a meter In dit gebied mijft het veeboekje gehandhaafd terwijl ooit de aankoopvergunningen bij den handel in runderen en schapen vereischt blijven en het vervoer van runderen en schapen alleen op een geldig vervoerbewijs mag plaatsvinden ONDERWIJSVRAGEN BEANTWOORD Ilagti Dg is t 25 Op vragen van het kamerlid Van Sleen heeft de Min van O K en W geantwoord dat het reglement voorloopige pensionneering van onderwijzers met goedkeuring van de St Generaal verlengd zal worden t m 31 Dec 1947 ofm bei L ririog Brt De bezettingsmaatregelen inzake de wachtgeldregeling zijn geschorst De komende wachtregeling houdt een verbetering voor den gehuwden onderwijzer die binnen 10 jaar wordt verplaatst in Voor den ongehuwden onderwijzer is het wachtgeld enkele percentages lager ABNORMALE HOOGE WATERSTAND OP DE MAAS Tengevolge van den abnormaal hoogen waterstand op de Maas ondervindtde scheepvaart op deze rievier bezwaren Hieronder Ujdt uiteraard de kolenafvoeruit Limburg en r s eer tiB 1 afge xel vergo tistr 2 ite gelijk v abL Van Regeeringswege worden maatregelen getroffen om aan deze moeilijkheden het hoofd te bieden Indien noodtg zal het kwantum kolen dat per spoor wordt vervoerd aanzienlijk worden verIjoogd terwijl tevens voorbereidingen wwden getroffen om autocolonnes te laten rijden voor den afvoer van koten Verkeer gestremd De schipbrug te Hedel is tengevolge van het hooge water tot nader order voor alle verkeer gestremd Het verkeer wordt omgeleid over den Moerdijk en over Nijmegen r D o De busdienst Geldermalsen Den Bosch is gestaakt moeten worden Ook de brug bij Westervoort i § uit den dienst genomen De spoorlijn bij Deventer is tengevolge van hevige regenval verzaKi zoodat ook hier het treinverkeer stilstaat Veel diphterie te Rotterdam In Rotterdam heerscht in hevige mate diphterie Het verloop van deze zieKte kan zoo ernstig zijn dat alle krachten moeten worden ingespannen o f deren die nog geen diphtene hebben gehad ingeënt te krijgen Var pverheids wege wordt kosteloos gelegenheid gegeven om alle gezonde kinderen van u loi veertien jaar te doen inenten mSS NDAG 11 FEBRUARI 1946 Rijnbrug bij Arnhem voor het veriteer opengesteld Arnhem heeft thans voor het burgerverkeer weer een vaste rivierovergang ter beschikking in den vorm van twee bruggen gelegd op de plaats waar de fraaie moderne Rijnbrug w e het loodje heeft moeten leggen bij den strijd om Arnhem de plaats vond Ingaande gisteren is het verkeer over de twee door de Canadeezen gelegde noodbruggen de Simonds en MFoulkesbruggen welke sedert den tijd kort na de bevrijd ing de Zuidelijke en Noordelijke rivierovergangen bij Gelres hoofdstad overbrugden stopgezet en zijn in gebruik genomen twee semipermanente bruggen van Bailymaterlaal opgetrokken op de oude peilers der voormalige brug en pp twee door den Rijkswaterstaat aangebrachte noodpeilers In samenwerking met de Britsche genie en de Palestijnsche joodsche brigade heeft de 2e Nederlandsche genie compagnie met man en maght gewerkt om snel deze bruggen op te leveren In anderhalve maand slaagde de Hollandsche genie daarin Vc deringsbesluit woonruimte Ter toelichting van een wetsontwerp ter aanvulling van hfët Vorderingsbesluit Woonruimte merkt de Regeering o m op Het is wenschelijk dat met betrekking tot de toepassing van het Vorderingsbesluit woonruimte door de burgemeesters zooveel mogelijk een gelijke gedragslijn wordt gevolgd Dit kan worden bereikt door te bepalen dat inzake de door den minister van Binnenlandsche Zaken gegeven voorschriften moeten worden in acht genomen Ten einde voor het gevolg te voorkomen dat gelijk reeds een enkele maal is geschied de rechter treedt in de beoordeeling van de vraag of de vordering wel strekt ten behoeve van een persoon die ten gevolge van de buitengewone omstandighed n niet in eigen huisvesting kan voorzien wordt voorgesteld de redactie van den aanhef van artikel 1 te wijzigen Hiervoor is te meer aanleiding wanneer de burgemeesters gelijk voorgesteld ter zake van woonruimtevordering de richtlijnen van het Centraal Gezag in acht moet nemen Voorts is het ter wille van een centraal geleide revacuatie noodzakelijk dat de mogelijkhed wordt geschapen ook andere personen dan de burgemeesters gedacht wordt in het bijzonder aan de directeuren van de Provincialen Bureaux voor de Verzorging van Oorlogsslachtoffers tot vordering van woonruimte en of inkwartiering bevoegd te verklaren Ten slotte is het van belang dat buiten twijfel wordt gesteld dat bij het in gebruik nemen met behulp van den sterken arm zoo noodig de bewoners en inboedel uit de woonruimte kunnen worden verwijderd en voorts dat ook aan ben die door den burgemeester belast 2ijn met de tenuitvoerlegging van de vordering de bevoegdheid kan worden verleend tot het binnentreden van woningen tegen den wil van den bewoner De voorgestelde aanvulling van artikel 5 van het Vorderingsbesluit Woonruimte strekt om hierin te voorzien Hij was het nog niet verleerd De C C D houdt op ongezette tijden opde stations en in ttams treinen en basseneen oogje op de gaande en komende manen vrouw Bij een dezer dagen op hetstation der Ned Spoorwegen te Groningen gehouden controle werd o a een Duitscher aangehouden en gearresteerd wegens het vervoeren van boter vet zeep kaas cacao tabak koffie en thee in den trein naar Nieuwe Schans Wat wij noodig hebbeo auto s Een nader onderzoek bracht nog meer aan het licht tengevolge waarvan in totaal tegen zeven personen proces verbaal werd opgemaakt Minister Van Schalk heeft in een onlangs gehouden radiorede gezegd dat erm den loop van 1946 niet meer dan 10 000 personenauto s geïmporteerd zouden kunnen worden zooals het zich thanslaat aanzien Dit aantal zal nauwelijksvoldoende zijn om de auto s die in denloop van dit jaar volstrekt onbruikbaai zullen worden te vervangen zoodat wijvoor het weinigf opwekkende vooruitzichtst an dat de tegenwoordige schaarschteaan personenwagens nog zeer lang zalmoeten duren De Autokampioen wijdt aan deze opmerking eenige beschouwingen Het blad concludeer ih de eerste plaats dat een voldoende aantal autos voor ons verarmd land een dringendeihet artikel noodzakelijkheid is Daarvoor zijn echter f