Groot Gouda, donderdag 14 februari 1946

Drie kwart van Almelo coder water Nieuwe modelleo retourkaartjes De revue der kleine misdaad werd met ruim verschil door Snel in 17 beurten gewonnen De uitsJag Moordrecht 3a Belvedère 3a was dus 4 4 Beter bracht hierna Moordrecht 3b het er af De eerste en tweede speler de heeren Arreman en Van Adrichem van 3b wonnen beiden in 20 beurten waarvan de heer C van Adrihcem met ruim verschil Zijn tegenstander Binnendijk had slechts 17 caramboles Een beste partij maakte ook H Overeynder die in S beurtfen won zijn tegenstander Blok ver achter zich latend De heer Snel die ook tegen 3a zijn partij gewonnen had wori ook nu gemakkelijk in een mooie partij van slechts 4 5 beurten Daar Moordrecht 3b ook uitspelend bij Belvedère 3a met 6 2 had gewonnen gaan zij thans aan den kop In deze kampioenscompetitie spelen nog mede Tunnel 3a en Sportlust 3a Burgerlijke Stand Geboren Dina Barbara Petra d van P Kalkman en B v d Pijl Frits z van F Vink tn N den Hollander O v e r 1 e d e n Catharina Maria Theresia de Knegt oud 18 jaren R E E U W IJ K Controle bevolkingsregister en tweede distributiestamkaart B en W hebben ter kennis gebracht van de ingezetenen dat voor degenen die zich nog n et hebben aangemeld voor de vergelijking van het bevolkingsregister en de tweede distributiestamkaart en de voorgeschreven zegeling dier kaarten hiertoe alsnog gelegenheid zal bestaan op Maandag 18 Februari a s ten gemeentehuize van des v m 9 12 en nam van 2 5 uur Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat nadien de gelegenheid niet meer zal worden opengesteld en dat zij die verzuimen zich op den thans aangewezen dag zich te melden niet meer in aanmerking komen voor de verstrekking van nieuwe bonkaarten Bij niet aanmelding of verstrekking van onjuiste gegevens kan bovendien een gerechtelijke vervolging worden ingesteld Voor personen geboren in 1931 en later moet de aanmelding geschieden door het hoofd van het gezin Alle andere personen moeten zich persoonlijk melden Personen die blijvend door ziekte in de onmogelijkheid verkeeren zich persoonlijk aan te melden dienen hiervan mededeeling te doen aan de afd Bevolking ter secretarie Predikbeurten voor Zondag 17 Februari 1946 Ned Herv Kerk Reeuwijk dorp v m 9 30 uur Cand R C v Putten van Kampen n m 2 30 uur Ds C A Korevaar van Gouda Ned Herv Kerk te Sluipwijk v m 10 uur Ds E S de Lint n m 4 uui Cand R C van Putten van Kampen Ger Kerk a d Brug v m 10 en n m B uur Preeklezen Ds P Warmenhoven zal Zondag een preekbeurt vervullen te Vreeswijk De zitting van den kantonrechter had ditmaal eei apart karakter wat in hoofdzaak kwam door dertien gevallen van schoolverzuim die achter elkander voorkwamen Elk geval werd anders gemotiveerd door de verdachten en die motiveeringen liepen van aanvaardbaar tot absoluut afwijsbaar De eerste verdachte C B vertelde in een uitgebreid verhaal dat met een aanhoudende zwaai van den rechterarm geaccentueerd werd dat hij zijn twee kinderen had thuisgehouden omdat ze geen klecren meer hadden Ook de vrouw die in plaats van haar man in de tweede zaak terecht stond kwam met dat excuus voor het wegblijven van haar 4 kinderen Het bleek echter dat de kantonrechter goed op de hoogte was van de omstandigheden waarin deze gezinnen verkeerden en hij legde dan ook straffen van ƒ 2 50 tot ƒ 7 en zelfsi een week voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar Dan waren er natuurlijk ook ouders die het wegblijven goed wilden praten met het gebrek aan hulp hetzij in de huishouding hetzij bij het landwerk In sommige gevallen bleek het echter dat de ouders het niet noodig oordeelden dat de kinderen nog langer op school bleven Ze weten nu wel genoeg was het motief en dan konden ze beter meewerken en ook wat verdienen in plaats van op de schoolbanken te blijven zitten Waar in een gtval het gezinsinkomen ƒ 90 per week en eenmaal zelfs ƒ 105 per week bleek te bedragen legde Mr Loop der bevolking Ingekomen zijn E J M de Jong in C 20 uit Zwammerdam P W Koster echtg van W V Leeuwen in 1 17 uit Gouda P Poot uit Boskoop in E 41 G L de Rooij in H 228 uit Krimpen a d IJssel H de Rooij in H 228 uit Krimpen a d IJssel Vertrokken zijn N 8 Hagen uit E 9 naar Voorburg C W Verkleij uit A 26 naarWaddinxveen P J de Groot uit D 26 naar Sluiskil H J van Veen uit B 77 naar Gorinchem M Burger uit I 9 naar Fijnaart Heijningen P Slappendel uit H 193 naar Arnhem Burgerlijke Stand Geboren Willemijntje d v C Huijbertsen en G Streefland Magdalena d v D L Oudijk en P Hofman op 14 Dec 1945 Deze aangifte geschiedde met machtiging van den Officier van Justitie te R dam Franciscus Adrianus Maria z v W C Kraan en E Schiebroek Gehuwd C M Meijaard 26 j te Arnhem en P Slappendel 26 j te Reeuwijk Ondertrouwd Th A Uljee 23 j te Gouda en C M Hoogeveen 23 j Heugelijke nieuws Op 19 Februari a s zal het echtpaar F Kok en A v Erkel wonende aan de Weth Venteweg den dag herdenken waarop zij 55 jaar geleden in den echt werden verbonden We twijfelen er niet aan of het zal dien dag de jubilari ssen niet aan belangstelling ontbreken Gedurende de spoorwegstaking is er uit de gebouwen van de spoorwegen van allerlei gestolen en helaas niet alleen door de Duitschers Ook oogenschijnlijk onbruikbare zaken als spoorkaartjes werden ontvreemd Daardoor werd het noodzakelijk om een nieuw model retourkaartjes in te voeren teneinde fraude met de gestolen kaartjes te voorkomen De breeklijn bevindt zich bij deze kaartjes niet meer in het midden doch op pl m van de hoogte Het kleinste stuk het onderste deel dus wordt na den heenreis afgebroken terwijl het grootste bovendeel voor de terugreis dient Niet alle kaartjes worden echter vooraf in Utrecht gedrukt Op de groote stations worden kaartjes afgegeven die door de plaatskaartenmachine worden bedrukt door middel van cliché s Deze konden niet op korten termijn worden omgewisseld met het gevolg dat deze machines nog kaartjes van het oude model afleveren waarbij de breeklijn in het midden zit Van deze kaartjes dient de onderste helft na de heenreis te worden afgebrokeri Deze kaartjes verschillen van de vroeger gebruikte vooraf gedrukte zoodat fraude uitgesloten is Door de schaarschte aan karton dat uit het buitenland moet worden geimporteerd was men genoodzaakt blanco kaartjes van de machines te gebruiken op van Bronkhorst ook hier strenge straffen op Anders stond het met de 22 jarige G M uit Zevenhuizen die tezamen met zijn 26jarige zuster het huishouden en het bedrijf moesten gaande houden omdat de ouders er niet waren Hij werd beschouwd als verzorger van zijn jongeren broer maar de goede wil bleek in dit geval zoodat ij vrijgesproken werd van het ten laste gelegde Een ontstellende mentaliteit zooals Mr van Bronkhorst het noemde legde P K aan den dag wiens kind op 15 jarigen leeftijd nog in de 6de klas zat Ook hier was het geld verdienen de reden voor het thuisblijven Noodig was het niet want het gezinsinkomen bedroeg ƒ 105 per week Verdachte hoorde dan ook een straf tegen zich uitspreken van ƒ 10 sub 4 dagen en een voorwaardelijke hechtenis van een week met een proeftijd van een jaar De vrouw die met 11 kinderen zat en geen schoenen had voor de leerplichtigen werd schuldig bevonden zonder toepassing van straf terwijl L de J eveneens in een noodtoestand bleek te verkeeren en deswege van rechtsvervolging werd ontslagen A V P wiens dochter tot April a s leerplichtig is maar meende dat zij er na het 7de leerjaar af was wilde van den kantonrechter weten wie het 8ste leerjaar ingesteld had Ofschoon Mr van Bronckhorst er niet zat om op de vragen van de beklaagden te antwoorden wilde hij toch wel meededen dat dit door den Op sommige plaatsen V 2 m hoog De burgemeester van Almelo deelt ons mede dat in Duitschland en ook in Nederland diverse dijken zijn doorgebroken Ook van het Kanaal Almelo Nordhorn en van de Dinkel Deze samenloop van omstandigheden bracht een ramp over Almelo Duizenden kubieke meter water stroomen naar het laagst gelegen deel van HAASTRECHT OUDEWATER EN POLSBR EK Dokterdienst Haastrecht Ottdewater Polsbroek De dokteridlenit in de gemeenten Haastrecht Oudewater en Polsbroek zal van Zaterdag 16 Februari tot Maandagmorgen 18 Pcbraari worden waargenomen door Dr W N Pasmooi te Polsbroek HAASTRECHT PREDIKBEURTEN voor 17 Februari Ned Herv Kerk 10 uur v m Mr Ds H V Ewijk van Stolwijk Ned Herv Geref Ev 9 30 uur de heer Mottw van Gouderak 6 30 uur Ev G de Pattr Geref Kerk 9 30 en 6 30 nui Cand dhr Ultdam van Weesp de drukkerij in Utrecht Deze kaartjes hebben een breeklijn in het midden en één op 34 van de hoogte Bovendien zijn zij voorzien van de roode streep die de oude kaartjes op de onderste helft hadden en van de vetgedrukte codeletters die ook op de nieuwe kaartjes voorkomen Tenslotte heeft men een groot aantal perronkaartjes en oude kaartjes van nog niet in gebruik zijnde lijnen op de achterzijde opnieuw moeten bedrukken Ook deze kaartjes hebben twee breeklijnen Resumeerende kunnen wij dus vaststellen dat er momenteel vier soorten retourkaartjes in omloop zijn Nieuw model kaartjes met de breeklijn op 3 4 van de hoogte en vetgedrukte codeletters op beide deelen Oud model kaartjes afkomstig vande machines Nieuw model kaartjes gedrukt op machineJtarton en voorzien van twee breeklijnen Nieuw model kaartjes gedrukt op de achterzijde van oude perron en retourkaartjes eveneens voorzien vantwee breeklijnen Het eerstgenoemde model zal in de toekomst het gangbare worden De veranderingen aan de machines op de groote stations zullen echter nog wel eenigen tijd vorderen Tot zoolang doet het publiek er welver standig aan om de retourkaartjes niet zelf door te scheuren doch dit over te laten aan de controleurs bij de uitgangen Dit ter voorkoming van vergissingen Secr Gen van het Dep van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen was geschied en dat dit besluit door Hare Majesteit s Regeering was bekrachtigd De beklaagde dacht echter dat hij het bij het rechte eind had en zijn dochter was nog steeds thuis Maar als t moet dan moet het besloot hij en zijn dochter zal haar plaats op de schoolbanken weer innemen Eenige andere gevallen kwamen er met straffen van ƒ 1 ƒ 4 ƒ 6 en ƒ 10 af terwijl in een geval geen straf werd opgelegd wegens de bijzondere omstandigheden Mr van Doorninck trad als gemachtigde op in een geval van te licht brood maar aangezien de verdachte voor hetzelfde feit al eens veroordeeld was kreeg hij ditmaal ƒ 100 sub 10 dagen Drie gevallen van fietsen zonder licht werden beboet met ƒ 1 ƒ 2 en ƒ 2 50 De jongedame uit het laatste geval bleek zich per fiets naar een dansavond te hebben begeven hetgeen niet strikt noodzakelijk werd gevonden door Mr van Bronckhorst W H M uit Linschoten die beweerde dat men daar altijd erg vroolijk was had zich te verantwoorden wegens verstoring van de nachtrust in Woerden waar hij luid had loopen schreeuwen en zingen Hij kreeg ƒ 7 50 spb 3 dagen Dan was er nog een visscher die geen vergunning had en eveneens ƒ 7 50 kreeg sub 3 dagen en twee gevallen van verhuizing zonder vergunning waarvan het eene 14 dagen werd aangehouden en het andere met ƒ 3 beboet werd omdat de delinquent inmiddels weer vrijwilhg uit het huis was gegaan en vergunning j had gekregen om een andere woning te betrekken Twente waarvan Almelo het middelpunt is Het gemeentebestuur van Almelo doet alles wat in zijn vermogen ligt en het wordt daarbij geholpen door de geheele bevolking Er heeft kans bestaan op doorbraak van het Twenthe Rijnkanaal Dank li het spontane optreden van de Almelo sche werkers is dit dreigend gevaar bezworen De Almeloërs maken er van wat er van te maken is Iedereen werkt mee Het gebrek aan auto s en booten belemmert de hulpverleening Het hoofdbestuur van het Nederland sche Roode Kruis heeft ambulance wagens gezonden en enkele leden van het hoofdbestuur zijn gearriveerd om den toestand zelf in oogenschouw te nemen Ook het leger helpt waar het kan Een afdeeling genie en pioniers ter sterkte van 150 man is met booten en auto s gearriveerd Hun taak is het in het bijzonder de boeren te helpen Uit Hengelo is een aantal booten aangakomen Het Ned Roode Kruis doet rfioeite om 2500 voedselpakketten ieder van 12000 calorieën te zenden Deze pakketten worden hiertoe door het Amerikaansche Roode Kruis ter beschikking gesteld Reeds worden vele getroffenen geëvacueerd naar de hooger gelegen deelen der gemeente Ook de gas en electriciteitsvoorziening baart zorgen Kon fabriek van rijtuigen en spoorwagens J J Beijnes Het verlies over het boekjaar 1944 der Kon Fabr van rijtuigen en spoorwagens J J Beijnes bedraagt blijkens het jaarverslag na de gebruikelijke afschrijvingen en het afboeken van de geheele alge meene reserve ƒ 41 966 v j ƒ 4703 Het zal op nieuwe rekening worden overgebracht De omzet bedroeg gedurende het verslagjaar ƒ 642 765 v j ƒ 1 191 000 Aan loonen en salarissen werd ƒ 469 963 uitbetaald tegen ƒ 562 832 in het voorafgaande jaar E oodstraf geëischt tegen j riegsmarinier Uit zucht naar avontuur had de thans 20 jarige J A W Mittelhauser uit Landsmeer in 1943 dienst genomen bij de Duit sche Kriegsmarine Het Duitsche voorbehoud dat slechts menschen met een blanco strafregister dienst konden nemen bleek maar een wassen neus te zijn Mittelhauser die reeds twee maal veroordeeld was vulde eenvoudig in dat hi nooit was veroordeeld Dientengevolge belandde hij in de Oostzee op een Duit sche mijnenveger en streed tegen de Ru ssen Tot de capitulatie bleef hij in Duitschen dienst Tijdens een verlof in Nederland waagde hij geen poging tot onderduiken De advocaat fiscaal Mr A H v d Veen requireerde doodstraf tegen verdachte Uitspraak 27 Februari a s Goederenvervoer per spoor met 1 Maart a s verhoogd In Februari 1941 hebben de Nederland sche Spoorwegen zich genoodzaakt gezien de vrachtprijzen te verhoogen en wel met 23 voor het vervoer van stukgoederen met 18 voor het vervoer van wagonladingen In November j l werd tegelijk met de aankondiging van de ta liefsverhooging voor het reizigersvervoer ook een verhooging van de goederen tarieven in uitzicht gesteld Deze wordtnu met ingang van 1 Maart a s van kracht De nieuwe verhoógingen zullen varieeren naar gelang van den afstanden van den aard der zendingen stukgoederen of wagonladingen Voorts komt er een belangrijke wijziging in de minimum van vracht voor wagenladrngen die thans bepaald is op 5000 kt tegen de 5 tons vrachtprijzen der desbetreffende wagenlandingsklassen ten minste echter op ƒ 27 50 per wagen Voor ongefrankeerde stukgoedzendingen wordt een toeslag van 20 cent per zending geheven Voor het afhalen en bestellen der stukgoederen zijn de gemeenten verdeeld i drie categorieën voor welke verschillende categorieën eveneens verhoogde tarieven zullen gelden De prijzen voor expresgoederen zullen het viervoud bedragen van de prijzen voor vrachtgoederen De nieuwe tarieven zullen worden gepubliceerd in de officieele tariefberichten van de Nederlandsche Spoorwegen Het gisteren ontvangen bericht bevatte onjuistheden Men wordt verzocht zich aan dit bericht te houden